نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ديناميک کربوهيدرات ها هنگام رشد تناسلي و محدوديت محصول بذر ساليانه رايگرس در فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ديناميک کربوهيدرات ها هنگام رشد تناسلي و محدوديت محصول بذر ساليانه رايگرس در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ديناميک کربوهيدرات ها هنگام رشد تناسلي و محدوديت محصول بذر ساليانه رايگرس در فایل ورد (word)

چکیده  
1-   مقدمه  
-2   مواد و روش ها  
1-2- گیاه  
2-2 نمونه گیری  
2-3- عصاره گیری و تحلیل کربوهیدرات های محلول در آب  
3-   نتایج  
3-1- تغییرات وزن خشک  
3-2- تغییر در کربوهیدرات های محلول در آب  
3-3 جابه جایی آشکار و کربوهیدرات محلول در آب هنگام رشد دانه  
-4   توضیحات  
-5   نتیجه گیری  

چکیده

اغلب محصول بذر علوفه های علفی کم است و از کل محصول درو شده فقط 20-10%  بذر به دست می آید. محصول بذر تحت تاثیر مقدار کربوهیدراتی است که به آن منتقل می شود. اما اطلاعات مربوط به ذخیره و حرکت کربوهیدرات ها در دوره رشد مولدی(تناسلی) علوفه های علفی محدود است و استفاده از دانه های انبار شده و تازه مشابه  بذر به دست آمده از بافت گیاهی هم نتایجی مبهمی به دست می دهد. برای تعیین این مسئله که آیا کل مقدار کربوهیدرات گیاه محصول بذر را محدود می کند، مشارکت بافت های گیاهی و مولدی در محصول بذر، الگوی تجمع کربوهیدرات محلول در آب (WSC) و حرکت مجدد آن ها، محل رویش رایگرس پرنیال(Lolium prenne L.) را بررسی کردیم. نمونه برداری از جوانه ها از هنگام ظهور جوانه تا زمان درو انجام گرفت. مقدار کربوهیدرات محلول در آب تیغه وغلاف برگ، میان گره ها و اندام تناسلی جوانه را به رو روش اندازه گیری کردیم. اول کربوهیدرات محلول در آب را به روش غیر مستقیم از طریق تغییرات حاصله در وزن بافت خشک اندازه گیری کردیم. سپس تجمع کربوهیدرات محلول در آب را به صورت مستقیم اندازه گرفتیم. عصاره کربوهیدرات محلول در آب با وزن مولکولی کم (LMW) و زیاد (HMW) را از بافت های گیاهی و تناسلی گرفتیم و مقدار تجمع را با استفاده از آزمایش رنگ سنجی آنترون مشخص کردیم. محصول بذر گیاه زیاد (2950 kg h-1) بود و در وزن خشک و مقدار کربوهیدرات محلول در آب LMW و HMW بافت گیاهی و تناسیلی هنگام رشد مولدی تغییرات چشمگیری مشاهده شد. پس از بیرون زدن جوانه ها تجمع کربوهیدرات محلول در آب با وزن مولکولی زیاد بالا بود و تا زمانی درو دانه همچنان افزایش می یافت. کل وزن خشک جوانه ها هم با گذشت همین دوره افزایش یافت. در مقابل، وزن خشک تیغه و غلاف برگ با تقلیل یکنواخت تجمع کوچک اولیه کربوهیدرات محلول در آب با وزن مولکولی زیاد بالا کاهش یافت. کربوهیدرات محلول در آب با وزن مولکولی زیاد بالا هنگام رشد دانه در سرها افزایش چشمگیری داشت و با افزایش وزن خشک در زمان درو کاهش یافت. نسبت کربوهیدرات محلول در آب LMW و HMW در زمان رشد بسته به نوع بافت و مرحله رشد تغییر می کرد. در این تحقیق مشخص شد که خود سر دانه عامل مهمی در تحریک رشد دانه است. شناخت مکانیسم هایی که کربوهیدرات ها را در دانه تقسیم می کنند ، مقدار محصول را  به شکل عمده ای افزایش می دهد

مقدمه

شاخص درو رایگرس پرنیال( بذر درصدی از محصول خشک) فقط 10 تا 20% است. شاخص درو مستقیما تحت تاثیر بازده تناسلی گیاه است که به صورت به کارگیری محل گلچه (FSU)، تفاوت بین محصول بذر اصلی و باقوه تعریف می شود. محصول بذر بالقوه تابع تعداد کل گلچه های موجود در شکوفه است و حداکثر بذرهای هر واحد مساحت را نشان می دهد) اما در رایگرس محصول بذر واقعی کم و متغیر است. در حالی که تقریبا 60% گلچه ها قبل از درو تبدیل به بذر می شوند، فقط 10 تا 30% آن ها بذر قابل فروش تولید می کنند. تبدیل گلچه به بذر قابل فروش به مقدار کربوهیدرات هایی بستگی دارد که به دانه منتقل می شوند. هنگام رشد بذر، کربوهیدرات ها در بذرهای سبک فاقد پوشش تجمع نمی کنند. از این رو، شناخت انواع مختلف و مقدار کربوهیدرات ها که در بافت های مختلف ترکیب شده اند و به بذر منتقل می شوند برای درک بهتر عوامل محدود کننده محصول بذر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علف های علوفه ای و غله دارای بیشترین مقدار کربوهیدرات های ساختاری و غیر ساختاری گوناگون تمامی گیاهان شناخته شده هستند و در دانه و بذرهای علوفه های علفی و غله، نشاسته مهمترین ذخیره کربوهیدرات غیرساختاری است. اما در بیشتر مراحل فصل رشد گلیگوژن اغلب یک مولفه کوچک از کل کربوهیدرات ذخیره شده در گیاه است

بافت های گیاهی غله و علف های ملایم مانند رایگرش پرینال و (Fesuca arundinacea Schreb) Tall fescue کربوهیدرات های محلوله در آب را جمع می کنند و اغلب تراکم آن ها بالا است. این کربوهیدرات ها که در برگ و ساقه ذخیره می شوند، اغلب به صورت ساکروز با وزن مولکولی کم و پلیمر فراکتوز مشتق ساکروز با وزن مولکولی بالا (فراکتان) هستند. با اینکه اطلاعاتی زیادی درباره توزیع کربوهیدرات محلول در آب و ساختارشان هنگام رشد گیاه علفی تحت شرایطی که فتوسنتز محدود می شود مانند ریزش برگ; داریم، حرکت کربوهیدرات محلول در آب از ارگان های گیاهی به دانه طی رشد مولدی چندان شناخته شده نیست

همانند برگ و غلاف، کربوهیدرات های غالبی که در ساقه علوفه و غله جمع می شوند، کربوهیدرات محلول در آب با وزن مواکولی بالا هستند، اگرچه این کربوهیدرات ها مجددا از ساقه هنگام رشد دانه حرکت می کنند، مشارکت گزارش شده ان ها متغیر است. در گندم (Triticum aestivum L)، مشارکت کربوهیدرات های محلول درآب از ساقه به بذرن بین 10 تا 80 % با توجه به شرایط کشت و رشد متغیر است (. کربوهیدرات محلول در آب با وزن مولکولی بالا جو در زمستان در حدود 30% (وزن خشک) ساقه را در زمان تجمع حداکثری ساقه تشکیل می دهد هنگام رشد مولدی، ساقه علوفه نیز مانند غلات سطح بالایی از کربوهیدرات محلول در آب را جمع آوری می کند. در رایگرس پرنیال، هنگام درو   کربوهیدرات محلول در آب 25% (وزن خشک) ساقه را تشکیل می دهد. در سال 1992 ، Griffith نشان داد که پس از اصلاح مصنوعی روابط source-sink رایگرس ایتالیایی (Lolium multiflorum Lam) توده های ساقه حرکت می کنند تا رشد دانه و گیاه را پشتیبان کنند. در بسیاری از مطالعات، مقدار کربوهیدرات هایی که ارگان های گیاهی  ذخیره کرده و به دانه می فرستند از سطوح در حال کاهش کربوهیدرات محلول در آب برگ و ساقه و افزایش وزن خشک سردانه مشخص می شود. هنوز الگوی تجمع، حرکت مجدد و اهمیت کربوهیدرات های انفرادی در ارگان های خاص و بافت ها هنگام رشد تناسلی شناخته شده نیست

 مقدار حرکت هیدروکربن در دوره رشد رایگرس متغیر است و عواملی همچون دومین جوانه گیاهی در رسیدن  کربوهیدرات به دانه موثرند. نتیجه تحقیقات Warringa and Marinissen (1997)  و Matthew (2002) روی رایگرس نشان می دهد که میزان جا به جا شدن 13C از جوانه اصلی به جوانه های ثانوی بسیار کم است. در مقابل، Clemente and Hebblethwaite (1984) دریافتند که در حالی که تود های کربن از برگ های زیرین سربرگ به سربرگ و سپس ساقه می روند، اختصاص 14C به جوانه نورس هنگام رشد دانه 25% افزایش می یابد. رقابت فتوسنتزی بین ارگان های گیاه اهمیت اقتصادی دارد و ساختار های گیاهی باقی مانده از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. کربوهیدرات محلول در آب اندوخته و متحرک را می توان با جابه جایی آشکار و تغییر در وزن  خشک ساقه پس از جوانه زدن و هنگام درو به طور غیر مستقیم تخمین زد یا مستقیما از طریق تجمع آن ها اندازه گیری کرد. هدف این تحقیق تعیین ظرفیت رشد بذر رایگرس از طریق بررسی دینامیک(حرکت) کربوهیدرات که با توجه به تغییرات وزن خشک محصول و حرکت کربوهیدرات محلول در آب با وزن مولکولی کم و زیاد هنگام رشد مولدی می باشد

1-   مواد و روش ها

 1-2- گیاه

آزمایش سال اول روی گیاه رایگرس چهارتایی در مزرعه ای در کانتربوری نیوزلند از سپتامبر 1995 تا ژانویه 2006 انجام شد. نوع خاک، گلدانی گلی (20% خاک رس، 50% گل) بود. در هر دو کاربرد Spring Nitrogen)) نیتروژن بهاره را به عنوان پیشاب در اکتبر اعمال کردیم که مقدار کل آن 100 kg h-1 بود. قطعات زمین را (1 متر × 2 متر) را هنگام بررسی میزان رطوبت نظارت و با توجه به نیاز گیاه آبیاری کردیم تا دچار استرس رطوبتی نشود. علف هرز را در تاریخ 31 ماه می با جاگوار ( 250 g L-1دیفلوفریکان، 25 g L-1 بروموکسینیل) در 15 L h-1 و Pasture Kleen (2 520 g L-1، 4-D ) در  125 L h-1کنترل کردیم. رگولاتور رشد گیاه مدوس (Trinexapac ethyl 250 g L-1) در 400 mL h-1را به عنوان یک کاربرد در مرحله رشد زوداکس (GS)  32 ( مشاهده جوانه ثانویه) اعمال کردیم. مخلوط قارچ کش Officer 300 mL h-1 + carbendazim (500 g L-1 )+ Amistar (azox-ystrobin 250 g L1) را در تاریخ 30 سپتامبر و 27 دسامبر اعمال کردیم

2-2 نمونه گیری

آزمایش یک طرح بلوکی تصادفی بود که 4 بار تکرار می شد. نمونه ها(025 متر مربع) را هر هفته پس از ظهور سرجوانه (GS 50) از نوامبر 2005 تا ژانویه 2006 کنترل کردیم. در هر نمونه گیری جوانه ها را در 5 میلیمتری سطح زمین در یک ساعت مشخص روز چیدیم ( بین 9 تا 10 صبح) تا تغییرات روزانه کربوهیدرات های محلوله در آب را به حداقل برسانیم. نمونه های فرعی را اندازه گیری و خشک کردیم (80 درجه سانتیگراد، 18 ساعت) تا وزن نمونه تازه و خشک را به دست بیاوریم. مراحل رشد جوانه ها را ثبت و یک گروه از جوانه های قابل قیاس ( 25 جوانه در هر تکرار) را منجمد و سپس خشک کردیم و برای تحلیل شیمیایی به گروه های کوچک و مختلف گیاهی و مولدی تقسیم کردیم. مراحل رشدی که برای تحلیل انتخاب شد به شرح زیر است: ظهور جوانه(GS 50) ، رشد کامل جوانه(GS 57) ،پس از جوانه زدن(GS 67)، رشد متوسط دانه (GS 80)و درو کردن(GS 92). بافت را بر اساس سربرگ تیغه برگ برگزیده 1(Lb 1)، غلاف برگی سربرگ معین غلاف برگ 1 (Ls 1)و گره میانی زیر گره میانی معین 1 (Int 1) شمردیم. وزن خشک این بافت ها را ثبت و ارقام مرکب هر گروه (تیغه برگ، غلاف برگ، گره میانی و سردنه) را هم محاسبه کردیم

2-3- عصاره گیری و تحلیل کربوهیدرات های محلول در آب

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 398
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقيق چک از ديدگاه قانون مجازات اسلامي در فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق چک از ديدگاه قانون مجازات اسلامي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق چک از ديدگاه قانون مجازات اسلامي در فایل ورد (word)

1   چکیده
مقدمه   
تاریخچ استعمال چک در جهان  
تاریخچ قوانین راجع به چک در ایران   

« فصل اول »

مبحث اول : تعریف چک موضوع حقوق کیفری  
گفتار اول : چک رایج ترین وسیله پرداخت  
گفتار دوم : ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی  
گفتار سوم : تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی از دیدگاه دکترین  
مبحث دوم : انواع چک  
« فصل دوم »
مبحث اول : جهات کیفری چک  
گفتار اول : موارد قانونی دستور عدم پرداخت   
گفتار دوم : چگونگی صدور دستور عدم پرداخت   
گفتار سوم : تنظیم چک به شکل نادرست   
بند اول : عدم مطابقت امضاء   
بند دوم : اختلاف در مندرجات   
مبحث دوم : صدور چک از حساب مسدود   
« فصل سوم »
مبحث اول : ضمانت اجرای کیفری جرم صدور چک پرداخت نشدنی   
مبحث دوم : مواردی که صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست   
گفتار اول : چک های سفید امضا   
گفتار دوم : چک های تضمینی  
گفتار سوم : چک های بدون تاریخ یا وعده دار  
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی   
« فصل چهارم »
مبحث اول : شکایات و رسیدگی    
گفتار اول : وظایف دارنده چک    
گفتار دوم : صدور گواهینامه عدم پرداخت با قید علت آن   
مبحث دوم : مسئولیت بانک ها در مورد متهمین چک   
مبحث سوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک  
مبحث چهارم : مطالبه ضرر و زیان در دعوی کیفری و فوری بودن رسیدگی   
مبحث پنجم : طریق درخواست صدور اجرائیه   
نتیجه گیری   
منابع و مأخذ   

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق چک از ديدگاه قانون مجازات اسلامي در فایل ورد (word)

الف – کتب
1   آراء وحده رویه دیوان عالی کشور ، در خصوص چک پرداخت نشدنی
2   امامی , باقر , چک کیفری در ایران , تهران 1356 شمسی
3   جعفری لنگرودی , محمد جعفر , ترمینولوژی حقوق , چاپ پانزدهم , سال
4   حسینی تهرانی , سید مرتضی , مقال در خصوص چک کیفری , در فصل نامه حق
5   فارسانی , سید عباس جزایری , نگرشی بر قانون چک و تحولات اخیر آن , انتشارات ایل , تهران 1375 شمسی
6   فرهنگ لغت فارسی عمید , جلد اول , ص
7   گلدوزیان , ایرج , محشای قانون مجازات اسلامی , چاپ ششم , انتشارات مجد
8   گلدوزیان , ایرج , حقوق جزای اختصاصی , جرایم علیه تمامیت جسمانی ، اموال مالکیت و آسایش عمومی , چاپ دوازدهم , سال
9   میر محمد صادقی , حسین , حقوق کیفری اختصاصی , جرایم علیه اموال و مالکیت , چاپ دوازدهم , پاییز
10   مالمیر , محمود , جزوه درسی بررسی چک کیفری  ,مهرماه
11    نبوی , سید علی اصغر , شرحی بر قانون صدور چک و مسائل حقوقی پیرامون آن , نشر میزان , 1374 شمسی
12    نظریه مشورتی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
13    ولیدی , محمد صالح , حقوق جزای اختصاصی , جلد دوم , چاپ چهاردهم , انتشارات امیر کبیر , تهران

ب – قوانین
14    زراعت , عباس , قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی , همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه , چاپ ققنوس , ویرایش سوم
15    قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات سال های 1372 ، 1376 ،
16    قانون آئین دادرسی کیفری
17    قانون تجارت
18    قانون مجازات اسلامی

عنوان پژوهش

چک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

طرح مسئله

بررسی و فراهم نمودن حقوق و وظایف دارنده چک دریک مجموعه جامع و هماهنگ و ارائه راهکار به دارندگان چکهایی است که به حقوق قانونی خود که ناشی از این سند می باشد ، آگاهی لازم را نداشته و نمی دانند چگونه باید وجه چک را وصول نمایند و درصورت عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه چه تکلیفی دارند ؟ و نیز بررسی نواقص و کاستیهای حقوق ایران در زمینه مورد بحث با توجه به کنوانسیون ژنو می باشد. در این پروژه نیز سعی بر آن شده که بر اساس فصول و مباحث مختلف ضمن تبیین مفهوم چک و ضرورت فهم قوانین به اهمیت آن پی ببریم

تشریح ضرورت اهمیت تحقیق و آشنایی با قوانین و مقررات کیفری و حقوقی چک

یکی از مهمترین قواعد حقوق که در اغلب سیستمهای حقوقی مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته قاعده ای است که اعلام می دارد « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست »  همچنین یکی از الزاماتی که حقوق عموم جامعه بر حاکمان دارند آن است که هیچ قاعده الزام آوری را قبل از اعلان عموم و اطلاع به عمومی جامعه بعنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند . اصطلاحاً در فقه و حقوق از این قاعده به « قبح عقاب بلا بیان » یاد میشود و مفهوم آن بدان معنی است که بایستی قبل از بار نمودن مجازات بر یک فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت. در جمهوری اسلامی ایران قوانین مصوب مجلس یا مراجع قانونی دیگر پس از 15 روز از زمان نشر در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا میشوند و بدین منظور قرینه ای قانونی براطلاع همگان تلقی میشود. ضرورت آشنایی با مسایل چک از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام میشود و بخاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می آید سعی وافر دولتها براین قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آنرا در روابط مالی خود بکار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می باشد. زیرا این تأسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته است که الزاماً به تعدادی از آنها اشاره میشود

1 – وجود نقدینگی در دست بانکها باعث رونق اقتصادی جامعه ، جلوگیری از تورم ، اطمینان در کاهش سرقت وجوه و نیز سرمایه گذاری کلان بخش بانکی در بخشهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی میگردد

2 – امکان کنترل مالیاتی ، در برخی کشورها از طریق الزامی کردن برخی پرداختها از طریق صدور چک وجود دارد . بعنوان مثال بموجب قانون اصلاحی 1957 در فرانسه پرداختهای بالاتر از 1000 فرانک تجار ، بوسیله صدور چک الزامی است و نیز پرداختهای بیش از 2500 فرانک از حسابی به حساب دیگر و هزینه های دولتی بیش از 4000 فرانک بین بانکها باید از طریق چک باشد و همچنین برابر قانون سال 1966 صدور چک در معاملات حیوانات زنده الزامی شده است

3 – آنچه مسلم است اگر قوانین چک بطور دقیق تنظیم نگردد ، فلسفه وجودی این قواعد که جلوگیری از گردش نقدینگی در بازار می باشد نادیده گرفته میشود و نه تنها باعث بروز حس بی اعتمادی در جامعه میگردد ،مشکلات اجتماعی دیگری ناشی از زندانی کردن صادر کننده و بروز فساد اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت

4 – عدم استفاده از چک باعث کثرت کار بانکها ، تعلیق جریان روابط و عدم توازن عرضه و تقاضا در گردش پولی شده و افزایش هزینه های چاپ اسکناس ، افزایش فقر و بیکاری را در پی خواهد داشت

لذا این اهمیت باعث شده تا تشریح قوانین مربوط به چک برای عموم جامعه علاوه بر آنکه سودمند باشد باعث رواج فرهنگ صحیح استفاده از چک گردد . در این صورت افرادی که با چک سرو کار دارند می بایست از قواعد قانونی و الزام آور مملکتی در خصوص چک آگاه بوده تا گرفتار درگیریهای قضایی و حقوقی چک نگردند. این بحث بیشتر بصورت کاربردی ، آکادمیک ارائه میشود و سعی شده تا جایی که امکان دارد بنحوی بیان شود که مفید فایده علاقه مندان قرار گیرد

 

هدف

در مجموع از بررسی موضوع به این نتیجه می رسیم که در قوانین تجاری ایران ، در این زمینه نواقص و کاستیهایی وجود دارد و در موارد زیادی ، لزوم اصلاح و بازنگری قوانین کاملا” احساس می شود و پیشنهاد می شود با تشکیل یک کمیته تخصصی متشکل از اساتید برجسته حقوق تجارت ، قضات و وکلای مجرب در مسائل مربوط به چک ، هرچه سریعتر این بازنگری در قوانین انجام گیرد . [1]

سوال اصلی تحقیق

در این پروزه سعی می شود به سوالاتی از این قبیل پاسخ داده شود 1 – دارندگان چک در ایران از چه حقوق و وظایفی برخوردارند ؟ 2 – دارندگان چک براساس کنوانسیون ژنو راجع به چک از چه حقوق و وظایفی برخوردارند ؟ 3 – باتوجه به این کنوانسیون، حقوق ایران درزمینه مورد بحث، چه نواقص و کاستیهایی دارد ؟

فرضیه

دراین راستا، سه فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد ومی توان به سوالات اینگونه پاسخ داد : درایران دارندگان چک ، حق دارند برای مطالبه وجه چک به محال علیه ، صادرکننده ، ظهرنویسها و ضامنهای چک مراجعه نمایند، درتامین خواسته، از پرداخت خسارات احتمالی به صندوق دادگستری معاف هستند، خسارت تاخیر تادیه را می توانند از صادر کننده چک مطالبه نمایند ، رسیدگی به دعاوی آنها فوری و خارج از نوبت می باشد و اکثر حقوق و وظایف مذکور در بالا را دارندگان چک براساس کنوانسیون ژنو هم دارا می باشند . با توجه به اینکه اکثر مقررات مربوط به حقوق و وظایف دارندگان چک در ایران ناقص و قدیمی هستند ، به نظر می رسد ، دراین خصوص ، با توجه به کنوانسیون ژنو و حقوق کشورهای غربی ، حقوق ایران ، نقصها و کاستی ها فراوانی دارد

روش تحقیق

تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در پنج فصل تنظیم شده است

تعریف مفاهیم

چک – قانون مجازات – قانون صدور چک – ظهرنویس

چک : ماده 310 قانون تجارت بیان می دارد  چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید

چک از نظر دکترین  : چک عبارت است از برگ خاصی که یکی از بانکها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده یا واگذاری آنها به دیگری در اختیار صا حب یا صاحبان حساب واگذارده است . دکتر گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی , چاپ ششم , سال 78 , صفحه

ظهر نویس : آنست که خود زمانی دارنده سند تجاری بوده ولی بعداً آنرا به دیگری منتقل می کند و چون ظهر یا پشت سند را امضا می کند مطابق ماده 249 قانون تجارت مسئولیت دارد .

 

مقدمه

واژه چک در ادبیات فارسی : بعضی از نویسندگان ، با توجه به استعمال لفظ « چک » توسط شعرا و نویسندگان ایرانی ، معتقدند که واژ چَک ( به فتح چ ) واژه ای فارسی بوده و از ایران به هندوستان و از آنجا به زبان های اروپایی وارد شده است . این نویسندگان همچنین صّرافان ایرانی را نخستین صادر کنندگان چک در دنیا دانسته اند . البته در این که واژ چک ، به معنی حواله ،گاهی در ادبیات فارسی مورد استعمال قرار گرفته است شکی وجود ندارد[2] ، اما این که از این واقعیت نتیجه بگیریم که استفاده از چک برای اولین بار در ایران رایج بوده است ، محل تأمل بوده و لااقل احتیاج به تحقیق و تفحّص بیشتری دارد

تاریخچ استعمال چک در جهان

گفته شده است که در غرب چک برای اولین بار در سال 1374 میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا معمول بوده است و از آنجا به انگلستان ، کانادا ، آمریکا و فرانسه راه پیدا کرده است . [3] امروزه در سطح بین المللی کنوانسیون های ژنو ( مشتمل بر سه قرارداد ) وجود دارند که با هدف یکنواخت کردن مقررات راجع به چک در 19 مارس 1931 به تصویب رسیده اند

[1] بابائی , محمود ,  پایان نامه حقوقی با عنوان حقوق و وظایف دارنده چک در ایران و کنوانسیون ژنو ,  دانشگاه امام صادق ,

[2] – در فرهنگ عمید ( ج 1 ص 749 ) در تعریف چک آمده است :« حواله ، نوشته ای که شخص به وسیل آن از پولی که نزد بانک یا صرّاف دارد مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد . »

[3] – مقاله سید مرتضی حسینی تهرانی در فصل نام حق ، دفتر سوم ، مهرماه 1364 ، صفحه 104 تحت عنوان : « چک و مقررات حقوقی آن »


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 265
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اسطرلاب کروي در فایل ورد (word) دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اسطرلاب کروي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اسطرلاب کروي در فایل ورد (word)

مقدمه  
اسطرلاب ها  
اندامهای‌ اسطرلاب‌:  
انواع‌ اسطرلاب‌:  
تعیین‌ وقت‌ به‌ کمک‌ اسطرلاب‌:  
اسطرلابهای‌ به‌ جا مانده‌:  
اینک‌ از چند اسطرلاب‌ دیگر نیز که‌ جالب‌ توجه‌ شمرده‌ شده‌اند، یاد مى‌شود:  
اختراع استرلاب و بی‌مهری نسبت به ایرانیان  
ریشه لغوی و ایرانی استرلاب  
استرلاب یا جام جم  
قدیمیترین استرلابها  
هنر فلزکاری و قلمزنی:  
قلمزنی:.  
کاربرد اسطرلاب ها  
مسطح :  
سه اسطرلاب مربوط به دوره صفوی در گنجینه نجوم  
1- اسطرلاب مسطح برنجی :  
2- اسطرلاب مسطح برنجی :  
3- اسطرلاب کروی یا کره نجومی  
نمونه ای دیگر از تصاویر اسطرلاب:  
فهرست منابع وماخذ  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اسطرلاب کروي در فایل ورد (word)

4- بولتن موزه لاهور.ص

5- تاریخ ایران ( دوره صفویان ) پژوهش در دانشگا ه کمبریج ، ترجمه یعقوب آژند – تهران ، جامی 1380 ، فصل پنجم : علوم ایران در روزگار صفویان. ص

6- دهخدا ، علی اکبر ، لغتنامه ، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران ، پاییز 1372 ، صفحه

7 – نبئی ، ابوالفضل ، اسطرلاب نمایانگر سیر کره خاک در عالم افلاک . مشکوه . ش یازدهم تابستان 1365 . بنیاد پژوهشهای اسلامی

8- هفت هزار سال هنر فلز کاری در ایران،محمد تقی احسان

مقدمه

اسطرلاب نام دستگاهی است که اخترشناسان قدیم ، جهت شناسایی و اندازه‌گیری وسعت و محل ستارگان و حل مسائل علمی و نظری نجوم بکار می‌بردند. این وسیله که قدیمی‌ترین ابزار علمی جهان است، توسط ایرانیان به جهان دانش عرضه شده است و انواعی دارد که با نامهای : کالتام ، توماری ، هلالی ، چلیپایی ، ذورقی ، قوسی ، جامعه جنوبی ، رصدی ، شمالی ، کروی ، مسطح ، خطی و ثلثی مشخص می‌گردد. پیش از اسلام ، تنها از پنج گونه استرلاب یک سوم ، یک ششم ، کروی ، جنوبی و شمالی استفاده می‌شد. پس از رواج اسلام دانشمندان ایرانی بیشتر از انواع مسطح و خطی و کروی استفاده می‌کردند.نام آن را مشتق از کلمه یونانی استرلابوس نوشته‌اند و برخی در معنی آن به غلط «ترازوی ستارگان» را ذکر کرده‌اند. حمزه اصفهانی واژه «اسطرلاب» را معرب ترکیب فارسی «ستاره‌یاب» می‌داند

اسطرلاب ها

اُسْطُرْلاب‌، نام‌چندنوع‌ابزار اندازه‌گیری‌ نجومى‌که‌برای‌سنجش‌ ارتفاع‌، سمت‌، بعد و میل‌ خورشید و ستارگان‌، تعیین‌ وقت‌ در ساعات‌ روز و شب‌، قبله‌ و زمان‌ طلوع‌ و غروب‌ آفتاب‌ و مقاصد دیگر – که‌ از بسیاری‌ نتوان‌ شمرد – به‌ کار مى‌رفته‌ است‌[1]. این‌ دستگاه‌ که‌ گاه‌ آن‌ را کهن‌ترین‌ ابزار علمى‌ جهان‌ مى‌خوانند، احتمالاً در سده 3 ق‌م‌ در یونان‌ ساخته‌ شده‌ است‌. در حقیقت‌، در دوران‌ شکوفایى‌ دانش‌ ستاره‌شناسى‌ یونانیان‌، دو دستگاه‌ اندازه‌گیری‌ متفاوت‌، یکى‌ به‌ نام‌ اسطرلاب‌ حلقوی‌3، و دیگری‌ به‌ نام‌ اسطرلاب‌ مسطح‌4 مورد استفاده‌ بوده‌ است‌. آنچه‌ بطلمیوس‌5 در مجسطى‌ (ص‌ با عنوان‌ اسطرلاب‌ از آن‌ سخن‌ مى‌گوید، همان‌ نوع‌ حلقوی‌ اسطرلاب‌ است‌ که‌ بعدها در جهان‌ اسلام‌ ذات‌الحلق‌ نامیده‌ شد و برخى‌ نیز آن‌ را اسطرلاب‌ ذات‌ الحلق‌ نامیدند .گفته‌ مى‌شود ابرخس‌ (د پس‌ از 127ق‌ م‌) دگرگونیهایى‌ در این‌ ابزار به‌ وجود آورده‌ بوده‌، و احتمالاً بطلمیوس‌ (سده 2م‌) نیز به‌ ابتکار خویش‌ اجزائى‌ بدان‌ افزوده‌ بوده‌، و آن‌ را برای‌ اندازه‌گیری‌ تفاوت‌ طول‌ نجومى‌ ماه‌ و خورشید و نیز تعیین‌ موضع‌ هر ستاره‌ نسبت‌ به‌ دائره البروج‌، یعنى‌ طول‌ و عرض‌ نجومى‌ آن‌، مورد استفاده‌ قرار مى‌داده‌ است‌  سونِسیوس‌ِ سورنى‌2 (د ح‌ 415م‌) نیز از جهان‌نمایى‌ سخن‌ مى‌گوید که‌ گویا خود وی‌ پایه‌های‌ نظری‌ آن‌ را تکمیل‌ کرده‌ است‌. وی‌ مى‌افزاید که‌ آن‌ پایه‌های‌ نظری‌ را از یک‌ رساله ابرخس‌ که‌ بطلمیوس‌ نسبت‌ به‌ آن‌ بى‌توجهى‌ نشان‌ داده‌، برگرفته‌ است‌  ؛ درباره سرچشمه بابلى‌ اسطرلاب‌ نیز سخنانى‌ گفته‌ شده‌، و در این‌ زمینه‌ شواهدی‌ از قبیل‌ الواح‌ سفالین‌ مشابه‌ اسطرلاب‌ مسطح‌ – که‌ در ویرانه‌های‌ بابل‌ به‌ دست‌ آمده‌، و شامل‌ خطوط و دوایر و نقش‌ چند ستاره‌ است‌ – و نیز قراینى‌ مانند آگاهیهای‌ پراکنده‌ پیرامون‌ گستره پژوهشهای‌ نجومى‌ دانشمندان‌ بابلى‌ ارائه‌ شده‌ است‌. این‌ نیز روشن‌ است‌ که‌ یونانیان‌ در زمینه ستاره‌شناسى‌، از بابلیان‌ درسهای‌ بسیار آموخته‌اند؛ اما به‌ اعتقاد پژوهشگران‌ تاریخ‌ نجوم‌، این‌ شواهد و قراین‌ برای‌ اثبات‌ اختراع‌ اسطرلاب‌ در بابل‌ و آشور، و انتقال‌ بعدی‌ آن‌ به‌ یونان‌ کفایت‌ نمى‌کند . همچنین‌ سخنانى‌ که‌ درباره دستگاهى‌ به‌ نام‌ عنکبوت‌3، ساخته اویدوکسوس‌ (سده 4ق‌م‌) یا آپولونیوس‌ (سده 3ق‌م‌) به‌ عنوان‌ یکى‌ از مراحل‌ ابتدایى‌تر اسطرلاب‌ گفته‌ شده‌، از واقعیت‌ بسیار دور است‌ و آن‌ دستگاه‌ در حقیقت‌نوعى‌ساعت‌آفتابى‌ ؛ آنچه‌ در منابع‌ اسلامى‌ درباره ساختن‌ اسطرلاب‌ و کاربرد آن‌ در دوران‌ باستان‌ آمده‌، با افسانه‌ آمیخته‌ است‌. در شماری‌ از این‌ مآخذ، اختراع‌ این‌ ابزار را گاه‌ به‌ فرزند هرمس‌ حکیم‌ و گاه‌ به‌ فرزند ادریس‌ پیغمبر – که‌ گویا لاب‌ نام‌ داشته‌ است‌ – نسبت‌ مى‌دهند و با بیان‌ یک‌ وجه‌ اشتقاق‌ عامیانه‌، واژه اسطرلاب‌ را برگرفته‌ از نام‌ او مى‌شمارند.  گفتنى‌ است‌ که‌ خوارزمى‌ اینگونه‌ توجیهات‌ را سخیف‌ شمرده‌ است‌ .درباره معنى‌ واژه اسطرلاب‌، گذشته‌ از روایات‌ افسانه‌وار، در منابع‌ اسلامى‌ به‌ چند روایت‌ که‌ به‌ مفهوم‌ اصل‌ یونانى‌ واژه‌ بسیار نزدیک‌ است‌، برمى‌خوریم‌: حمزه اصفهانى‌ ترکیب‌ ستاره‌یاب‌ را نقل‌ کرده‌، و اسطرلاب‌ را معرب‌ آن‌ شمرده‌ است‌. در موارد دیگری‌ با تصریح‌ به‌ اصل‌ یونانى‌ این‌ واژه‌، آن‌ را به‌ غلط ترازوی‌ ستارگان‌، یا ترازوی‌ آفتاب‌، آینه ستارگان‌ و همانند آنها ترجمه‌ کرده‌اند .به‌ نظر بیرونى‌ ممکن‌ است‌ ترکیب‌ ستاره‌ یاب‌ در واقع‌ نیز ابتکار ستاره‌شناسان‌ ایرانى‌، و مستقل‌ از واژه یونانى‌ بوده‌ باشد. ماشاءالله‌ یهودی‌ (سده 4ق‌) در رساله‌ای‌ در باب‌ اسطرلاب‌ که‌ اصل‌ عربى‌ آن‌ از میان‌ رفته‌، و تنها ترجمه لاتین‌ آن‌ بر جای‌ مانده‌، معادل‌ درست‌ واژه اسطرلاب‌ را به‌ صورت‌ «اخذ الکواکب‌» نقل‌ کرده‌ بوده‌ است‌. این‌ برگردان‌ در برخى‌ رساله‌های‌ نجومى‌ سده‌های‌ بعد، از جمله‌ در آثار زرقالى‌  و موسى‌ بن‌ ابراهیم‌ تکرار شده‌ است‌ . این‌ ابزار در برخى‌ منابع‌ کهن‌، ذات‌ الصفائح‌ نامیده‌ شده‌ است‌ اسطرلاب‌ در آغاز به‌ شکل‌ کره‌ ساخته‌ مى‌شد. در جهان‌ اسلام‌ نیز به‌ رغم‌ آشنایى‌ با اسطرلاب‌ مسطح‌، نخست‌ به‌ اسطرلاب‌ کروی‌ توجه‌ بیشتری‌ نشان‌ داده‌ شد. از جابر بن‌ سنان‌ (سده 3ق‌) به‌ عنوان‌ نخستین‌ سازنده اسطرلاب‌ کروی‌ در جهان‌ اسلام‌ یاد مى‌شود .فضل‌ بن‌ حاتم‌ نیریزی‌ (سده 3ق‌) نیز طى‌ رساله‌ای‌ درباره اسطرلاب‌ کروی‌، از مزایای‌ آن‌ بر اسطرلاب‌ مسطح‌ یاد کرده‌ است‌ .گفته‌ مى‌شود که‌ بطلمیوس‌ مبتکر اسطرلاب‌ مسطح‌ بوده‌ است‌. در این‌ زمینه‌ نیز افسانه‌هایى‌ نقل‌ کرده‌اند .طرح‌ و ساخت‌ این‌ نوع‌ اسطرلاب‌ مستلزم‌ آشنایى‌ با ترسیم‌ تصویر فضای‌ سه‌ بعدی‌ بر صفحه مسطح‌ است‌ که‌ ابرخس‌ و بطلمیوس‌ به‌ خوبى‌ از آن‌ آگاهى‌ داشتند .سهولت‌ حمل‌ و نقل‌ اسطرلاب‌ مسطح‌ به‌ زودی‌ مزایای‌ اسطرلاب‌ کروی‌ را در سایه‌ نهاد. در نتیجه‌، اسطرلاب‌ مسطح‌ همه‌ جا متداول‌ گردید .در اواخر سده 5م‌ فن‌ ساختن‌ و کاربرد اسطرلاب‌ در بیزانس‌ به‌ اوج‌ خود رسید و پس‌ از وقفه‌ای‌ تا سده‌های‌ میانه‌ ادامه‌ یافت‌ از این‌ دوران‌ تنها یک‌ اسطرلاب‌ در دست‌ است‌ که‌ در 1062م‌ در آسیای‌ صغیر ساخته‌ شده‌، و نوشته‌های‌ روی‌ آن‌ به‌ زبان‌ یونانى‌ است‌. از جهان‌ اسلام‌ اسطرلابهای‌ قدیم‌تری‌ بر جای‌ مانده‌ است‌. فرهنگ‌ نوپای‌ اسلامى‌ در شهر حرّان‌، واقع‌ در جنوب‌ آناتولى‌ کنونى‌ با اسطرلاب‌ آشنایى‌ یافت‌ و اخترشناسان‌ جهان‌ اسلام‌ به‌ ساختن‌ این‌ ابزار و استفاده‌ از آن‌ پرداختند. طى‌ یک‌ هزار سال‌ بعد، منجمان‌ مسلمان‌ هزاران‌ اسطرلاب‌ ساختند و صدها رساله‌ درباره آن‌ نوشتند و دانشمندانى‌ مانند ابراهیم‌ بن‌ حبیب‌ (ه م‌)، ابن‌ حبش‌، على‌ بن‌ عیسى‌ اسطرلابى‌، فضل‌ بن‌ حاتم‌ نیریزی‌ و جابر بن‌ سنان‌ در این‌ فن‌ برجستگى‌ یافتند .ابو جعفر بن‌ احمد بن‌ عبدالله‌ بن‌ حبش‌ رساله‌ای‌ درباره اسطرلاب‌ مسطح‌ نوشت‌. بسیاری‌ نیز به‌ ابتکاراتى‌ در طرح‌ اسطرلاب‌ و ساختن‌ انواع‌ گوناگونى‌ از آن‌ پرداختند. بعدها، در سده 6ق‌/12م‌ شرف‌الدین‌ مظفر طوسى‌ منجم‌، اسطرلابى‌ به‌شکل‌ خط کش‌ ساخت‌ که‌ اسطرلاب‌ خطى‌ یا عصای‌ طوسى‌ نامیده‌ شکل‌ 1 شد، اما به‌ علت‌ آنکه‌ کار چندانى‌ از آن‌ برنمى‌آمد، کاربرد گسترده‌ای‌ نیافت‌؛ با اینهمه‌، در تاریخ‌ نجوم‌ این‌ نوع‌ اسطرلاب‌ موضوع‌ بحثها و گفت‌ و گوهای‌ بسیاری‌ بوده‌ است‌ .شماری‌ اندک‌ از اسطرلابهایى‌ که‌ تاکنون‌ باقى‌ مانده‌اند، مربوط به‌ دوران‌ شکوفایى‌ دانش‌ نجوم‌ در جهان‌ اسلام‌، یعنى‌ سده‌های‌ 3-9ق‌/ 9- 15م‌ و شماری‌ بیشتر مربوط به‌ سده‌های‌ بعد است‌. نوآوریهای‌ عمده‌ در ساخت‌ اسطرلاب‌، طى‌ همین‌ دوران‌ صورت‌ گرفته‌ است‌؛ چنانکه‌ برخى‌ گفته‌اند: اخترشناسان‌ جهان‌ اسلام‌ در همین‌ سده‌ها دانش‌ نجوم‌ را به‌ چنان‌ اوجى‌ رساندند که‌ تا قرنها پس‌ از آن‌ برای‌ دانشمندان‌ هیچ‌ ملتى‌ دست‌ یافتنى‌ نبود. در سده 7ق‌/13م‌ اسطرلاب‌ در سراسر جهان‌ اسلام‌، از هندوستان‌ تا اسپانیا شناخته‌ شده‌، و مورد استفاده‌ بود. در سده 9ق‌/15م‌ اسطرلاب‌ از راه‌ اسپانیا – و شاید نیز در عین‌ حال‌ از طریق‌ سیسیل‌ – به‌ اروپا راه‌ یافت‌؛ گر چه‌ به‌ نظر مى‌رسد که‌ آشنایى‌ برخى‌ از دانشمندان‌ اروپایى‌ که‌ از راه‌ ونیز با دانشهای‌ شرقى‌ آشنا شده‌ بودند، قدری‌ زودتر صورت‌ گرفته‌ باشد. در همین‌ دوران‌، همراه‌ با ترجمه رساله‌هایى‌ درباره اسطرلاب‌ به‌ زبانهای‌ اروپایى‌، برخى‌ اصطلاحات‌ نجومى‌ عربى‌، مانند سمت‌، سمت‌ الرأس‌ و سمت‌ القدم‌، گاه‌ با تحریف‌ و تغییر شکل‌ بسیار، به‌ صورت‌ آزیموت‌1، زنیت‌2 و ندیر3 به‌ واژگان‌ اخترشناسى‌ غرب‌ افزوده‌ گشت‌ .از آن‌ پس‌ در مغرب‌ زمین‌ نیز ساختن‌ اسطرلاب‌، و بهره‌گیری‌ از نوآوریهای‌ ستاره‌شناسان‌ جهان‌ اسلام‌ رواج‌ یافت‌. در اینجا نیز تفاوتى‌ سخت‌ چشمگیر میان‌ منجمان‌ مسلمان‌ و اروپایى‌ دیده‌ مى‌شود. در حالى‌ که‌ مسلمانان‌ پس‌ از آشنایى‌ با اسطرلاب‌ طى‌ چند دهه‌ به‌ اوجى‌ حیرت‌انگیز در هنر اسطرلاب‌ سازی‌ دست‌ یافته‌، و اسطرلابهایى‌ استادانه‌ ساخته‌ بودند، اروپاییان‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ همان‌ نتایج‌ به‌ زمانى‌ دراز در مقیاس‌ چند سده‌ نیاز یافتند. با آغاز دوران‌ نوین‌، اسطرلاب‌ از انحصار دانشمندان‌ و خواص‌ اهل‌ فن‌ بیرون‌ آمد و بسیاری‌ از مردم‌، برای‌ تعیین‌ وقت‌ از آن‌ استفاده‌ مى‌کردند. این‌ ابزار همچنین‌ در سفرهای‌ دراز دریایى‌ برای‌ تعیین‌ موقعیت‌ کشتى‌ مورد استفاده‌ بود. پس‌ از رواج‌ یافتن‌ تئودولیت‌ (زاویه‌یاب‌) و دوربین‌ نجومى‌، از اهمیت‌ اسطرلاب‌ کاسته‌ شد. در دوران‌ ما افراد بسیار اندکى‌ از مبانى‌ علمى‌ این‌ دستگاه‌ آگاهى‌ دارند. با اینهمه‌، اسطرلاب‌ به‌ عنوان‌ یک‌ ابزار آموزشى‌، ارزشى‌ را که‌ در سده‌های‌ میانه‌ و دوران‌ رنسانس‌ برای‌ آموزش‌ اصول‌ ستاره‌شناسى‌ داشت‌، از دست‌ نداده‌ است‌. همچنین‌ گروهى‌ از علاقه‌مندان‌ به‌ ابزارهای‌ نجومى‌، انجمن‌ بین‌المللى‌ اسطرلاب‌ را بنیاد نهاده‌اند و کسان‌ بسیاری‌ نیز مجموعه اسطرلاب‌ گردآوری‌ مى‌کنند

اندامهای‌ اسطرلاب‌

 حلقه‌: این‌ قطعه‌ دایره‌ای‌ است‌ فلزی‌ که‌ به‌ هنگام‌ کار با اسطرلاب‌ مى‌توان‌ آن‌را به‌ عنوان‌ دستگیره‌ به‌ کاربرد، یا به‌ جایى‌ آویخت‌. گاه‌ حلقه دیگری‌ نیز که‌ ممکن‌ است‌ فلزی‌، نخى‌ یا ابریشمى‌ باشد و آن‌را علاقه‌ مى‌نامند، به‌ آن‌ مى‌افزایند. عروه‌: این‌ اندام‌ دایره‌ای‌ فلزی‌ است‌ که‌ میان‌ حلقه‌ و کرسى‌ قرار مى‌گیرد . نقش‌ این‌ دو (یا سه‌) اندام‌ فراهم‌ شدن‌ امکان‌ چرخش‌ کامل‌ اسطرلاب‌ و قرار گرفتن‌ آن‌ در جهت‌ صحیح‌ به‌ هنگام‌ کار با آن‌ است‌. کرسى‌: زائده‌ای‌ است‌ بر قوس‌ کوچکى‌ از محیط اسطرلاب‌ که‌ عروه‌ بدان‌ متصل‌ مى‌شود. اُم‌: ام‌ صفحه اصلى‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ اسطرلاب‌ است‌ و دیواره‌ای‌ آن‌را در برمى‌گیرد و صفحات‌ دیگر که‌ قابل‌ انتقالند، روی‌ آن‌ قرار مى‌گیرند. عرض‌ دیواره‌ به‌ 360 تقسیم‌ شده‌ است‌. بر کف‌ این‌ صفحه‌، چندین‌ دایره‌ که‌ مرکز آنها مرکز صفحه‌ است‌، رسم‌ شده‌اند، و در هر یک‌ از این‌ دوایر، نام‌ چندین‌ شهر نوشته‌ شده‌ است‌. این‌ صفحه‌ بیشتر برای‌ یافتن‌ جهت‌ قبله‌ به‌ کار مى‌رود. حجره‌: فضای‌ تهى‌ که‌ از ام‌ اسطرلاب‌ و دیواره آن‌ تشکیل‌ مى‌شود و صفحه‌های‌ قابل‌ انتقال‌ اسطرلاب‌ و عنکبوت‌ در آن‌ جای‌ مى‌گیرند. صفایح‌: صفایح‌ صفحاتى‌ دایره‌ شکلند با سوراخى‌ در مرکز دایره‌ که‌ محور اسطرلاب‌ از آن‌ مى‌گذرد و یک‌ فرو رفتگى‌ در نقطه‌ای‌ از پیرامون‌، برای‌ آنکه‌ به‌ کمک‌ یک‌ برآمدگى‌ در دیواره حجره‌، در جای‌ خود قرار گیرد و از گردش‌ آن‌ جلوگیری‌ گردد. بر روی‌ هر صفحه‌، 3 دایره‌ که‌ مرکز آنها مرکز صفحه‌ است‌، رسم‌ شده‌، و هر کدام‌ به‌ ترتیب‌ درازای‌ شعاع‌ نشان‌ دهنده مدارهای‌ رأس‌الجدی‌، رأس‌الحمل‌ و رأس‌السرطانند. این‌ ترتیب‌ مربوط به‌ اسطرلاب‌ شمالى‌ است‌؛ در اسطرلاب‌ جنوبى‌ دایره کوچک‌تر مدار رأس‌الجدی‌ و دایره بزرگ‌تر مدار رأس‌السرطان‌ خواهد بود. بر روی‌ صفحات‌، همچنین‌ دو قطر عمود بر هم‌ رسم‌ شده‌ است‌؛ قطر افقى‌ را خط مشرق‌ و مغرب‌ خوانند (نیمه چپ‌ خط مشرق‌، و نیمه راست‌ خط مغرب‌ است‌) و قطر عمودی‌، از کرسى‌ تا مرکز، خط نصف‌النهار است‌ و نیمه دیگر آن‌ خط وتدالارض‌، یا خط نصف‌اللیل‌ نامیده‌ مى‌شود . بر روی‌ صفحات‌، دوایر دیگری‌ نیز به‌ نام‌ دوایر مقنطرات‌ که‌ تصویرهای‌ دوایر ارتفاع‌ از افق‌ تا سمت‌ الرأس‌ را نشان‌ مى‌دهند و همچنین‌ قوسهای‌ مربوط به‌ ساعات‌ معوجه‌ و مستویه‌ رسم‌ شده‌اند. در تصویر دوایر مقنطرات‌ نیز میان‌ اسطرلاب‌ شمالى‌ و جنوبى‌ تفاوتهایى‌ وجود دارد ساعات‌ مستویه‌ ساعات‌ معمولى‌، یعنى‌ واحدهای‌ زمانى‌ برابر 1 24 شبانه‌روزند. اما ساعات‌ معوجه‌ ساعات‌ نابرابرند. در این‌ زمینه‌، شایان‌ ذکر است‌ که‌ در سده‌های‌ میانه‌ واحد متغیری‌ نیز برای‌ اندازه‌گیری‌ زمان‌ به‌ کار مى‌بردند، بدین‌معنى‌ که‌ درازای‌ روز را از سپیده‌ دم‌ تا مغرب‌، و درازای‌ شب‌ را از شامگاه‌ تا سپیده‌ دم‌، صرف‌ نظر از کوتاهى‌ و بلندی‌ آنها به‌ 12 بخش‌ تقسیم‌ مى‌کردند. بدین‌ترتیب‌، در طول‌ سال‌ و بر حسب‌ عرضهای‌ جغرافیایى‌ متفاوت‌، ساعتهای‌ نابرابر به‌ وجود مى‌آمد. در بسیاری‌ از اسطرلابها، قوسهایى‌ نیز رسم‌ شده‌ است‌ که‌ ساعتهای‌ نابرابر را نشان‌ مى‌دهد. عنکبوت‌: این‌ قطعه‌ صفحه‌ای‌ مشبک‌ است‌ و شبکه‌ نیز نامیده‌ مى‌شود  و بر روی‌ آن‌ دو دایره‌ رسم‌ شده‌ است‌. دایره بزرگ‌تر مدار رأس‌الجدی‌و مرکز آن‌مرکزاسطرلاب‌، و دایره کوچک‌تر که‌ در درون‌ دایره بزرگ‌تر قرار دارد و با آن‌ مماس‌ است‌، منطقه البروج‌ (در حقیقت‌: دائره البروج‌) را نشان‌ مى‌دهد. نقطه تماس‌ دائره البروج‌ با مدار جدی‌، رأس‌الجدی‌ ، و نقطه مقابل‌ آن‌، یعنى‌ محل‌ تقاطع‌ دائره البروج‌ با قطر قائم‌ عنکبوت‌، رأس‌ السرطان‌ را نشان‌ مى‌دهد. این‌ دو نقطه‌، قطر دائره البروج‌، و بدین‌ترتیب‌، مرکز آن‌را مشخص‌ مى‌کنند .در عنکبوت‌ مربوط به‌ اسطرلاب‌ جنوبى‌ نیز همانگونه‌ که‌ در شرح‌ صفیحه‌ها گفته‌شد، دایره بزرگ‌تر مدار رأس‌ السرطان‌ خواهد بود و جای‌ رأس‌ الجدی‌ و رأس‌ السرطان‌ نیز با یکدیگر عوض‌ مى‌شود. عنکبوت‌ روی‌ صفیحه‌ها قرار مى‌گیرد و خطوط و قوسهای‌ صفیحه‌ها، از لابه‌لای‌ بریدگیهای‌ آن‌ دیده‌ مى‌شود. از نقطه رأس‌ الجدی‌ زائده کوچک‌ نوک‌ تیزی‌ بیرون‌ آمده‌ که‌ آن‌را مُری‌ خوانند و به‌ هنگام‌ گرداندن‌ عنکبوت‌ با حجره‌ تماس‌ پیدا مى‌کند .در پیرامون‌ منطقه البروج‌، زائده‌های‌ تیزی‌ قرار دارند که‌ ستارگان‌ ثابت‌ را نشان‌ مى‌دهند. این‌ زائده‌ها را مریهای‌ کواکب‌ خوانند. عنکبوت‌ در روی‌ صفیحه‌ها قرار مى‌گیرد و به‌ کمک‌ دسته‌ای‌ که‌ مدیر یا محرک‌ نام‌ دارد، چرخانده‌ مى‌شود. عِضاده‌ : این‌اندام‌ بازوی‌ متحرکى‌است‌ مانند خط کش‌ با سوراخى‌ در وسط که‌ به‌ کمک‌ محور در پشت‌ اسطرلاب‌ قرار مى‌گیرد . و دو سر آن‌ اندکى‌ تیز است‌. این‌ تیزیها را مریهای‌ عضاده‌ خوانند  و در نزدیکى‌ دو سر آن‌، دو قطعه‌ مربع‌ شکل‌ نصب‌ شده‌اند که‌ آنها را لبنه‌، یا هدفه‌ نامند و به‌ فارسى‌ خشتک‌ نیز گفته‌ مى‌شود و در میان‌ هر یک‌ از آن‌ دو سوراخى‌ ریز است‌ به‌ نام‌ سوراخ‌ شعاع‌ که‌ از درون‌ آنها ستارگان‌، یا هر چیز دیگر را مشاهده‌ مى‌کنند و در برخى‌ اسطرلابها سطح‌ عضاده‌ به‌ 12 بخش‌ تقسیم‌ شده‌ است‌ که‌ ساعات‌ معوجه‌ را نشان‌ مى‌دهد. محور: این‌ قطعه‌ میله‌ای‌ است‌ باریک‌ که‌ قطب‌ نیز نامیده‌ مى‌شود. ته‌ آن‌ پهن‌ است‌  و در سر آن‌ سوراخى‌ است‌ که‌ فرس‌ (اسبک‌) در آن‌ جای‌ مى‌گیرد. این‌ میله‌ از سوراخهای‌ مرکز ام‌ اسطرلاب‌، و مراکز صفحات‌، عنکبوت‌، عضاده‌ و گاه‌ نیز شاخص‌ عبور مى‌کند، به‌ طوری‌ که‌ این‌ اندامها تنها حرکت‌ دورانى‌ در پیرامون‌ محور داشته‌ باشند. فرس‌: فرس‌ که‌ آن‌را به‌ فارسى‌ اسبک‌ مى‌خوانند، برای‌ جلوگیری‌ از جدا شدن‌ صفحات‌ و عنکبوت‌ و عضاده‌ از محور در سوراخ‌ محور جای‌ داده‌ مى‌شود. پشت‌ اسطرلاب‌ به‌ وسیله دو قطر آن‌، یکى‌ عمودی‌ که‌ خط علاقه‌ خوانده‌ مى‌شود و دیگری‌ افقى‌ که‌ خط مشرق‌ و مغرب‌ نام‌ دارد، به‌ 4 بخش‌ تقسیم‌ شده‌ است‌. «چهار یک‌ چپ‌ از نیمه زبرین‌» را ربع‌ ارتفاع‌ مى‌خوانند و به‌ 90 بخش‌ تقسیم‌ مى‌کنند. ربع‌ مقابل‌ آن‌، یعنى‌ چهار یک‌ راست‌ از نیمه زیرین‌ ربع‌ ظل‌ نامیده‌ مى‌شود  و بر حسب‌ تانژانت‌ یا کتانژانت‌ صفر تا 90 درجه‌بندی‌ شده‌ است‌. در برخى‌ اسطرلابها در زیر خط مشرق‌ و مغرب‌ دو مربع‌ نیز رسم‌ شده‌ است‌. معمولاً دو ضلع‌ بیرونى‌ مربع‌ سمت‌ راست‌ به‌ 12 قسمت‌ و دو ضلع‌ بیرونى‌ مربع‌ سمت‌ چپ‌ به‌ 7 قسمت‌ تقسیم‌ شده‌اند. تقسیمات‌ مربع‌ سمت‌ راست‌ اصابع‌ (جمع‌ اصبع‌ = انگشت‌)، و تقسیمات‌ مربع‌ سمت‌ چپ‌ اقدام‌ (جمع‌ قدم‌ = پا) نام‌ دارند. این‌ دو مربع‌ گاه‌ همچنین‌ جدولى‌ به‌ نام‌ جدول‌ طبایع‌ را در برمى‌گیرند. مربعات‌ و جدول‌ یاد شده‌ برای‌ تعیین‌ ارتفاع‌ اجرام‌ سماوی‌ به‌ کمک‌ سایه اشیاء، و نیز استخراج‌ احکام‌ نجوم‌ به‌ کار مى‌روند. اسطرلاب‌ مسطح‌، معمولاً در اندازه‌های‌ میان‌ 8 تا 40 سانتى‌متر ساخته‌ مى‌شد. البته‌ اسطرلابهای‌ بسیار بزرگ‌تری‌ نیز ساخته‌ شده‌اند

 انواع‌ اسطرلاب‌

1         (بیرونى‌، التفهیم‌;، 285، فى‌ علم‌;، 2-7)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 341
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله زراعت جو آبي در استان زنجان در فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله زراعت جو آبي در استان زنجان در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله زراعت جو آبي در استان زنجان در فایل ورد (word)

زراعت جو آبی در استان زنجان  
مشخصات گیاه شناسی :  
موارد اختلاف بوته سبز جو و گندم :  
طبقه بندی زراعی جو :  
1 جو آبی پاییزه :  
توان عملکرد :  
مشخصات زراعی جو ماکویی :  
مقاومت نسبت به بیماری ها :  
توصیه های زراعی :  
جو بهاره پاییزه :  
توصیه های زراعی برای کشت جو والفجر :  
جو بهاره :  
مشخصات زراعی رقم ریحان :  
مقاومت نسبت به بیماری ها :  
مناطق کشت :  
توصیه های زراعی این رقم :  
تاریخ کاشت :  
میزان بذر :  
ضدعفونی بذر :  
میزان کود :  
مبارزه با علفهای هرز :  
مراحل فنولوژی رشد جو :  
سازگاری جو با محیط کشت :  
خاک مناسب کشت جو :  
نیاز غذایی جو :  
زمان مصرف کودهای شیمیایی :  
نحوه مصرف کودهای شیمیایی :  
میزان مصرف کودهای شیمیایی در جو آبی :  
توصیه های کودی ازت برای جو آبی :  
آبیاری:  
عوامل نامساعد رشد :  
1 سرما و یخبندان :  
2 ورس ( خوابیدگی ) :  
3 ریزش باران :  
4 زردی Chlorose :  
زمان برداشت جو :  
منابع :  

زراعت جو آبی در استان زنجان

جو نقش مهمی در تامین پروتئین حیوانی و خوراک دامها داشته و به همین لحاظ برای نیل به خوداکتفایی در تامین پروتئین حیوانی و رهایی از وابستگی به واردات جو برای علوفه دامهای کشور ، پرداختن به کشت و کار آن از اهمیت خاصی برخوردار است

استان زنجان ، با داشتن معادل 35 هزار هکتار سطح زیرکشت جو آبی و دیم ( آبی 10 هزار هکتار و دیم 25000 هکتار ) ، یکی از استانهای مستعد زراعت این محصول می باشد

مشخصات گیاه شناسی

ریشه جو مانند گندم افشان است و اکثر ریشه های آن تا فاصله 40 سانتیمتری در اطراف پراکنده می شوند. البته ممکن است برخی از ریشه ها به عمق هم نفوذ کنند

ساقه های جو از میان گره های استوانه ای توخالی تشکیل شده اند. طول میان گره ها از قاعده بطرف ساقه بتدریج زیاد می‌شود طول ساقه در اکثر واریته ها حدود 150-120 سانتیمیر است ثابت شده است که بین ارتفاع ساقه و توسعه ریشه همبستگی مثبت وجود دارد

بنابراین در شرایط دیم و کم آبی ساقه هاییکه مرتفع تر باشند عملکرد بیشتری دارند. جو نیز مانند گندم از محل گره های واقع در سطح خاک ریشه و ساقه ثانویه ( پنجه ) تولید میکند که این پنجه ها در جوهای دو ردیفه بیشتر از جوهای شش ردیفه می‌باشند. ( البته تحت شرایط یکسان )

جو نیز مانند گندم دارای گل  آزین سنبله است. هر سنبله از یک گل که مستقیما بر روی گره های اتصال دارند تشکیل شده است. پس بر روی هر بند سه گل و در دو طرف سنبل 6 گل وجود دارد. در برخی از انواع جو شش گل تبدیل به دانه میشوند و تشکیل سنبله های شش ردیفه میدهند که به جوهای شش ردیفه موسومند. در بعضی دیگر فقط گلهای میانی بارور میشوند و تشکیل سنبلهای دو ردیفه میدهند که به جوهای دو ردیفه موسومند

موارد اختلاف بوته سبز جو و گندم

1 رنگ برگهای جو معمولا سبز روشن و رنگ برگهای گندم سبز تیره است

2 انتهای برگ جو گرد ( مدور ) است درصورتیکه انتهای برگهای گندم تیز می باشد

3 عرض پهنک برگها در جو بیشتر و طول برگهای آن کمتر از گندم است

4 ریشکها در جو معمولا بلندتر از گندم و در یک امتداد و تقریبا بر روی هم قرار دارند درصورتیکه ریشکهای گندم نسبت ب محور سنبل با زاویه حاده قرار گرفته و متفرق می باشند

طبقه بندی زراعی جو

1 جو آبی پاییزه

جوهای پاییزه نیازمند به یک دوره طولانی سرما در مراحل اولیه زندگی خود هستند که این سرما موجب میشود که گیاه در موقع معینی ( بهار ) به سنبل رفته و حاصل بدهد

اگر این نوع جوها در بهار کاشته شوند به سنبل نخواهند رفت و فقط رشد علفی خواهند داشت

جوهای پاییزه ( زمستانه ) بدلیل اینکه مدت زمان بیشتری برای استفاده از مواد غذایی و رطوبت خاک داشته و عملکرد بیشتری دارند. طول دوره زندگی آنها زیادتر (270-240 روز ) و غالبا از نوع شش پری هستند

رایج ترین رقم مورد کشت در مناطق سرد و معتدل استان ، رقم ماکویی است. این رقم مقاوم به سرما  بوده و مناسب کشت در مناطق مرتفع دارای  زمستان سرد میباشد

توان عملکرد

متوسط عملکرد این رقم در ایستگاه های مختلف مناطق سرد کشور بین 5/6-5/5 تن در هکتار برآورد شده است و بالاترین میزان برداشت 9 تن در هکتار نیز از بعضی ایستگاههای تحقیقاتی کشور گزارش شده است

مشخصات زراعی جو ماکویی

جو ماکویی رقمی نیمه پا بلند بوده و متوسط ارتفاع آن 105 سانتیمتر و نسبت به خوابیدگی مقاوم است. این رقم دیررس و نیمه حساس به ریزش دانه بوده و رنگ دانه آن روشن با وزن هزار دانه 42-40 گرم است

مقاومت نسبت به بیماری ها

نتایج بررسی های بعمل آمده در ایستگاه های تحقیقاتی مناطق سرد گشور نشان می دهند که این رقم نسبت به بیماری سفیدک جو مقاوم است

توصیه های زراعی

تاریخ کاشت : مناسبترین تاریخ کاشت در مناطق سرد استان در نیمه اول مهر ماه است و کشت باید در تاریخی صورت گیرد که قبل از بروز سرما ، گیاه به حالت 4-3 برگه یا روزت درآید

میزان بذر : مصرف 130 تا 150 کیلوگرم بذر در هکتار ، در کشت ماشینی توصیه شده است. این مقدار بسته به نحوه تهیه بستر بذر ، نوع خاک ، تاریخ کاشت و سایر عوامل متفاوت است. در استان زنجان در مناطق مختلف از 150 تا 180 کیلوگرم بذر در هکتار کاشته شده و نتایج خوبی ( 10-7 تن در هکتار ) بدست آمده است

ضد عفونی بذر : ضد عفونی بذر قبل از کاشت با سم ایپیریدون + کارباندازیم کنترل موثری بر روی بیماری لکه قهوه‌ای و سیاهک‌های آشکار و پنهان جو دارد

میزان کود : به عنوان یک توصیه عمومی میزان 120 کیلوگرم فسفات آمونیم و 150 کیلوگرم اوره در دو نوبت 100 کیلوگرم در هنگام کاشت و 50 کیلوگرم به صورت سرک پیشنهاد می شود. ولی بهتر است قبل از کاشت نسبت به تجزیه خاک اقدام نمود و بعد طبق توصیه اقدام به کودپاشی کرد

برای مبارزه با علف های هرز پهن برگ از علف کشهای گرانستار به میزان 20 کیلوگرم در هکتار و برای مبارزه با علفهای هرز نازک برگ از علفکش پومااکسترا به میزان 2/1 لیتر در هکتار استفاده می شود. این دو س قابل اخلاط می باشند. لازم به توضیح است که این توصیه ممکن است با انواع سموم موجود در بازار تغییر نماید و بهتر است با کارشناسان اداره حفظ نباتات مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها مشورت نمود

جو بهاره پاییزه

مهمترین رقم مورد کشت در مناطق معتدل استان رقم والفجر میباشد که یک رقم بینابین است. این رقم نیمه مقاوم به سرما ، نیمه مقاوم به لکه قهوه‌ای و سفیدک و نیمه حساس به خوابیدگی است. جو والفجر رقمی است نیمه دیررس و نیمه حساس به ریزش دانه. ارتفاع بوته آن 110 سانتیمتر و وزن هزار دانه آن 44-40 گرم و روشن میباشد. خوشه آن شش ردیفه ، نیمه خمیده و نیمه فشرده است


توصیه های زراعی برای کشت جو والفجر

تاریخ کاشت : مناسبترین تاریخ کاشت در مناطق معتدل از اول نیمه دوم مهر تا نیمه اول آبان می باشد. کشت باید در تاریخی صورت گیرد که قبل از بروز سرما گیاه به حالت 4-3 برگه یا روزت درآید

میزان بذر : مصرف 120 تا 140 کیلوگرم بذر در هکتار در کشت ماشینی توصیه می شود. این مقدار بسته به نحوه تهیه بستر بذر  نوع خاک ، تاریخ کاشت و سایر عوامل متاوت است

جو بهاره

طول دوره زندگی جوهای بهاره کمتر از انواع پاییزه و حدود 120-100 روز است و بهمان سبب احتیاجات آن از نظر سرما ، گرما ، نور ، مواد غذایی و غیره کمتر ، سیستم ریشه های آن ضعیف‌تر و مقدار محصول آن نیز کمتر از جوهای پاییزه می باشد. جوهای بهاره از نوع دوپر هستند و اکثرا دارای دانه های سفید و پروتئین کم می باشند

این ارقام برای مناطق معتدل و نیمه گرمسیری استان مانند طارم مناسب هستند. یکی از ارقام بهاره برای کشت در منطقه طارم علیا رقم ریحان است

توان عملکرد این رقم 7-6 تن در هکتار است ولی بالاترین میزان برداشت 10 تن در هکتار نیز توسط کشاورزان استان اصفهان گزارش شده است


مشخصات زراعی رقم ریحان

جو ریحان رقمی با ارتفاع متوسط بوده و میانگین ارتفاع آن 90 سانتیمتر و نسبت به خوابیدگی نیمه مقاوم است. این رقم زودرس و نیمه مقاوم به ریزش دانه بوده و رنگ دانه آن روشن با وزن هزار دانه 46-42 گرم میباشد

مقاومت نسبت به بیماری ها

نتایج بررسی های بعمل آمده در ایستگاه های مناطق معتدل کشور نشان داده که این رقم نسبت به سفیدک حقیقی نیمه مقاوم میباشد

مناطق کشت

این رقم دارای تیپ رشد بهاره بوده و نیمه حساس به سرما و رقم مناسبی برای کشت در مناطق معتدل گرم دارای زمستان ملایم و بهار و تابستان نسبتا کوتاه مدت میباشد

توصیه های زراعی این رقم

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 222
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله زراعت در مناطق خشک در فایل ورد (word) دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله زراعت در مناطق خشک در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله زراعت در مناطق خشک در فایل ورد (word)

گیاهان علوفـه‌ای  
مقدمه  
یونجه  
مبداء و سازگاری :  
خصوصیات گیاهی :  
گونه ها و واریته های یونجه:  
عملیات زراعی یونجه:  
شخم و تهیه بذر:  
مصرف کود:  
کاشت :  
کنترل علفهای هرز :  
آبیاری :  
برداشت:  
عملکرد و بهره بر داری :  
تولید بذر در یونجه :  
شبدر برسیم یا شبدر مصری :  
خصوصیات گیاهی و واریته های شبدر برسیم :  
عملیات زراعی :  
شخم و تهیه بستر شبدر :  
مصرف کود :  
عملیات کاشت :  
آبیاری :  
برداشت :  
تولید بذر :  
ماشکهای علوفه ای  
خصوصیات گیاهی :  
گونه ها و واریته ها :  
چغندر علوفه ای  
سورگم :  
سازگاری :  
سورگمهای هیبرید  
سورگم علوفهای  
واریته ها:  
عملیات زراعی :  
برداشت و بهرهبرداری :  
سودانگراس  
واریته ها:  
سودانگراس تجاری * سودانگراس هیبرید :  
سورگم شیرین تجاری * سودانگراس هیبرید :  
عملیات زراعی و بهره برداری :  
تولید بذر :  
الفانت گراس  
کاشت:  
بهره برداری و عملکرد:  
ذرت:  
سازگاری:  
خصوصیات گیاهی :  
رشد:  
واریته ها:  
ذرت هیبرید:  
عملیات زراعی:  
زمان کاشت و مقدار بذر جهت کاشت:  
آبیاری:  
ورس در ذرت:  
کشت ذرت برای تهیه علوفه تازه و سیلو:  
عملکرد و بهره برداری:  
نگهداری و ذخیره علوفه:  
علوفه خشک:  
برداشت علوفه:  
خشک کردن علوفه:  
جابجایی علوفه:  
بسته بندی علوفه:  
تلفات علوفه در طول خشک کردن:  
1-   عوامل بیولوژیکی:  
2-   تلفات مکانیکی:  
کیفیت علوفه:  
گیاهان مناسب برای تهیه علوفه خشک:  
خشک کردن مصنوعی علوفه:  
سیلو:  
فرآیندهای بیولوژیکی سیلو:  
افزایش اسیدیته:  
مرحله برداشت علوفه:  
مالش دادن علوفه در زمان برداشت یا به هنگام پرکردن سیلو:  
متوقف ساختن تخمیر از طریق اضافه کردن مواد محافظ:  
اثر درجه حرارت:  
انواع سیلو:  
کیفیت سیلو:  
گیاهان مناسب برای سیلو:  

مقدمه

     گیاهان عـلوفه ای و مــراتع منبع اصـلی انرژی بــرای تـغذیه دامــها می باشند .اگـر عــلوفه دارای کیفیت کافی باشد میتواند 60 درصد نیاز غذایی گاوهای شیری ونیاز کامل گاوهای گوشتی را تامین نماید. اکثر گیاهان علوفه ای متعلق به دو خانواده گرامینه ولگومینوزه می باشند. در مناطق خشک ونیمه خشک ودر شــرایط فـاریاب ،گیاهان گرامینه پر تولید تراز گیاهان لگومینیزه مـی باشند واز نظر مصـــرف آب نیز دارای کارایی بیشتری هستند .در شرایط مساوی ،از نظـر رشد ،گیاهان لگــومینوزه از نظر پروتیین وکلسیم غنی تر از گیاهان گرامینه می باشند

در مناطق خشک اگر آب کافی در دسترس ‏‎باشد ،شرایط مناسبی بـرای کشت گیاهان علوفــه ای فراهم است ودر این شرایط، اکثر گیاهان علوفه ای را میتوان کـشت کرد .بدین ترتیب که در طول فصل سرد گیاهان علوفه ای را میتوان کشت کرد. بدین ترتیب که در طول فصل سرد ،گیــــاهان مناطق معتدله ودر طول فصل گرم ،گیاهان مناطق گرمسیری مناسب خواهند بود . عـــدم وجود یخبندان  در طول زمستان باعث میشود که بتوان گیاهان پر محصولی مانند شبدر مصری ، که دارای رشد مجدد سریعی می باشد و گیاهان چند ساله ی مانند یونجه که می تواند در طــول سال ،تا 10 برداشت حاصل نماید کشت نمود. در طول تابستان ،نیز می توان  گیاهان گرامینه یک ساله که دارای توانایی تولید بسیار زیاد هستند ،از قبیل ذرت ، سود ا نگراس ، سورگم شیرین کشت نمود

در برخی از مناطق نیمه خشک جهان ، واریته های هیبرید ذرت تا100 تن در هکتار علوفه سبز و شبدر برسیم تا 80 تن ( 6 تا7 برداشت )  می توانند تولید کنند

بین گیاهان علوفه ای از نظر کارایی مصرف آب اختلاف زیادی وجود دارد بــرای مثال : یونجه برای تولید یک واحد ماده خشک ،4 تا6 مرتبه بیشتر از ذرت علوفه ای به آب نیـاز دارد و به همین دلیل در مواردی‌که آب نادر و گران ایت ، ممکن است همین عامل باعث عدم کشت آن شود

یونجه ،از معروفترین گیاهان علوفه ای مناطق خشک دنیا است . این گیاه و سایر گیاهان علــوفه ای مناطق خشک مفصل بحث خواهد شد .ذرت :یکی از معروفترین گیاهان تابستانه بسیــاری از مناطق خشک جهان است . رشد سریع آن ،عملکرد زیاد ،خوش خوراکی و ارزش غـذایی زیاد ان ،از دلایل عمده معروفیت این گیاه  است

در گذشته این گیاه به صورت دستپــاش یا در ردیفهای  بسیار نزدیک  به هم کشت می شد.  و مقدار بذر

لازم جهت کاشت خیلی زیاد بود (300 ـ15 کیلو گرم در هکتار ) و6 تا 7 هفته پس از کاشت ،در شرایطی که هنوز  رسیده نبود بـر داشت می شد ،عملکرد در این شرایط معمولا کم و برابر40-30 تن در هکتار بود . در سالهای اخیر روش کاشت کاملا تغییر کرده است و گیاه را با فاصله بیشتر کشت میکنند و موقعی که هنوز برگها و ساقـه‌ها سبز هستند و دانه در حالت شیری یا خمیری است گیاه را برداشت می کنند . واریته هـای هیبرید جانشین واریته های معمولی شده اند و مصرف کودهای شیمیایی به مقدار زیاد رایج شده است .در چنین شرایطی عملکرد به 100-80 تن در هکتار می رسد

گیاهان دیگری که بــــرای تولید علوفه کشت می کنند و عملکرد خوبی دارند  عبارتنداز: سورگم شیرین ،ســود انگراس، پنسلاریا و نخود گاوی

گیاهان فوق در بهار و  تابستان کشت می شوند .در مناطقی که دارای زمستانهـای سخت می باشند تعلیف دامها با علوفه ذخیره شده انجام می شود(علوفه خشک و سیلو بعدا توضیـــح داده خواهند شد)ودر آن قسمت از مناطق خشک که دارای زمستانهای معتدل هستند، گیاهان علوفه ای را می توان در زمستان کشت کرد و روزانه به مصرف رساند. یکی از گیاهان علوفه ای که دارای عملکرد  باالقوه زیادی می باشد شبدر مصری یا شبدر برسیم (‏‏‏Trifolium alexanderium) اسـت که میتواند در شرایط آبیاری ،7 تا 8 برداشت را در طول 10-9 ماه حاصل نماید و عمـــلکرد آن به120-100 تن علوفه تازه در هکتار برسد .علاوه بر شبدر برسیم ،گیاهان زیر را مـــی توان در مناطقی که دارای زمستانهای معتدل هستند به صورت فاریاب ،ودر مناطقی که بارندگـــی  کافی دارند به صورت دیم کشت نمود

گونه ای از خلرها یکی از مهمترین گیاهان  علوفه ای است و آفــات و امراض مهمی نیز ندارد. این گیاه از مقاومترین گیـــاهان علوفه ای نسبت به روش آبیــــاری غرقابی است و علوفه آن دارای ارزش غذایی خوبی می باشد . البته به علــت رشد اولیه کند آن  و ساقـه های ضعیف و رشـد خوابیده ای که دارد ،قـادر به رقابت با علفهـای هرز نیست . نخود فرنگی  (Pisum sativum)  بـرای خاکهای شنی بسیار مفید است و لوبیا اسبی دارای عملکرد کمی بوده و حساسیت زیاد آن به امراض و به خصوص بیماری Botrytis شده است

یولاف ،در عرض 8 هفته پس از کاشت عملکرد زیادی تولید مینماید و علوفه آن به خوبی توسط دامها به مصرف می رسد . کلم علوفـه ای ،در خاکهای حاصل خیز و عمیق عملکرد بسیار زیادی دارد این گیاه، در اواخر تابستان کشت می شود و120-90 روز پس سبز شدن برداشت می گردد

چغندر علوفه ای یکی دیگر از مهمترین گیاهان علوفه ای است که میتوان در مناطق خشک کشت نمود . این گیاه را میتوان دو مرتبه در سال : یعنی در پاییز و در اول بهار کشت کـــرده و آن را در طول تابستان برداشت نمود .گر چه ریشه این گیاه دارای مقدار زیادی آب است ولی اثر زیادی بر تولید شیر در طول ماههای گرم و خشک تابستان داشته و اگر همراه با علوفه خشــــک یا  علوفه چراگاه به دام داده شود تولید شیر بالا خواهد رفت . عملکرد چغندر علوفه ای می تواند 100-80 تن در هکتار بدون آبیاری و250-150 تن در هکتار در شرایط فاریاب باشد

یونجه

مبداء و سازگاری

          یونجه (Medicago sativa)،احتمالا  اولین  گیــاهی است که در ما قبل تاریخ جهت تولید علوفه کشت شده است . عده ای مبداء یونجه را بین النهـــرین می دانند و معتقدند که این گیاه از آنجا به عربستان و سپس به منطقه مدیترانه منتشر شده است . یــونجه توسط اسپانیایی ها به دنیای جدید برده شده است

یونجه که اصولا مبداء کویری دارد دارای دامنــه وسیع سازگاری می باشد ودر حال حاضر تقریبا  در همه نقاط معتدله و شبه حاره کشت می شود. گر چـه یونجه ،آب و هوای نیمه خشک را ترجیح میدهد ولی برای تولید زیاد احتیاج به رطوبت فراوان دارد . این گیاه ،دوره های طولانی خشکـی را تحمل می کند  ولی در مقایسه با اکثر گیاهان علوفه ای ،بـــرای تولید یک واحد مـاده خشــک احتیاج به آب بیشتری دارد . این گیاه ،در شرایط نامساعد به  حــالت رکــود می رود و به این ترتیب به  درجه  حرارتهای بسیار سرد و گرم مقاوم می شــود . در مناطق خشـک با زمستانهای ملایم ،یونجه در طول زمستان به رشد خود ادامه می دهد ولــی میزان رشد آن کاهش می یابد در طول ماههای گرم تابستان ،رشد رویشی آن محدود می گردد

       بنابراین درجه حرارت تا حد زیادی طول دوره رشد ،میزان رشد و بالاخره مقدار تولید گیاه را مشخص می کند .اگر سطح آب زیر زمینی نوسان نداشته باشد، میزان تولید آن نسبتا بالا خواهد بود ولی بهر حال بالا بودن سطح آب زیر زمینی برای گیاه مطلوب نیست .البته بالا آمدن آب زیرزمینی حتی برای مدت چند روز ،ممکن است باعث از بین رفتن گیاه شود .به همین ترتیب اگر گیاه در زمان رشد فعال خود ،برای مدت 18تا 20 ساعت بصورت غرقابی بماند کاملا از بین میرود

      یونجه ،به خاکهای عمیق و حاصلخیز که دارای مقدار کافی کلسیم باشند احتیاج دارد و در خاکهای سنگین و یا خاکهایی که دارای  PH  کم هستند رشد خوبی ندارد .گیاه جوان یونجه ،به شوری  خیلی حساس است و بنابراین استقرار گیاه در چنین شرایطی بسیار مشکل است . گیاه کامل ،دارای مقاومت نسبتا خوبی به شوری است و میتواند 003درصد کربنات سدیم را تحمل نماید

خصوصیات گیاهی

       یونجه ، گیاه دائمی و دارای یک ریشه اصلی و قوی می باشد که این ریشه می تواند تا عمق 300-250 سانتیمتری خاک نفوذ کند .در شرایط فاریاب 3/1 (یک سوم ) سیستم ریشه آن ،در عمق تا 15 سانتیمتری  و 70 درصد در عمق تا 60 سانتیمتری خاک قرار دارد

 ساقه این گیاه در قائده خود خشبی شده و با افزایش تعداد آنها به تدریج منطقه طوقه ریشه را تشکیل می دهند .پس از هر دفعه برداشت یا چرا ،ساقه جدید از جوانه های روی تاج تشکیل می شود و البته در حالی که گیاه در حال رکود است چنین وضعی صادق نیست

یکی از خصوصیات واریته هایی که سازگار به زمستانهای معتدل هستند و بنابراین گیاه در زمستان به حالت رکود می رود ،قسمت تاج آنها تا حدودی زیر خاک تشکیل می شود . برگهای این گیاه ،به صورت سه برگچه ای وبه حالت متناوب روی ساقه ها قرار دارند . اندازه برگها ،بسته به فصل و وضع رطوبت خاک تغییر می کنـــد و در طول ماههای گرم و خشک کوچکتر می شود

گلهای یونجه بصورت خوشه ای روی محور ساقه قرار دارد و هر کدام از مجموعه 5 تا50    گل تشکیل شده اند . گل های  یونجه ،80تا90 درصد دگرگشن هستند. اندامهای زایشی گل ، در داخل ناو بصورت مخفی قرار دارند و برای اینکه گرد افشانی صورت گیرد باید قسمت جلویی ناو به وسیله یک عمل مکانیکی به نحوی  باز شود تا اندامهای زایشی بتوانند به طرف بالا رها شوند وبه درفش برخورد نمایند . این عمل را لغزش یا (Tripping) گویند. رها شدن اندامهای زایشی باعث می شود که غشایی که روی مادگی قرار دارد ودر حالت  عادی از جوانه زدن دانه گرده جلوگیری میکند پاره شود و بدین ترتیب تلقیح صورت گیرد .اگر عمل لغزش به وسیله حشرات صورت گیرد ،اندامهای زایشی به بدن حشره برخورد کرده و چون حشرات معمولا دانه گرده یونجه را با خود حمل می کنند .بنا بر این باعث دگرگشنی می شوند. گلهایی که عمل لغزش در آنها صورت نمی گیرد ریزش میکنند. اگر خود گشنی انجام شود از بین 30 گل روی یک ساقه فقط یک یا دو غلاف تشکیل میشود و این غلافها معمولا کوچک بوده و فقط گلها تشکیل غلاف میدهند و هر کدام تا 12 بذر دارا میگردند

گونه ها و واریته های یونجه

    واریته های زاره‌ای یونجه متعلق به دو گونه Medicago sativa و M.falcata میباشند .گونه اولی ،بومی جنوب غربی آسیا و دارای قامتی راست و گلهایی صورتی است و گونه دومی ،بومی سیری است و دارای رشد خوابیده و گلهای زرد می باشد و به سرمای زمستان بسیار مقاوم است . واریته های خالص M.falcata ، بصورت تجاری بسیار کم می باشند ولی از این گونه بعنوان پایه ،جهت تلاقی با گونه M.sativa استفاده می شود و تیپهای یونجه باصطلاح “الوان” که دارای مقاومت سرما بوده و گلهای آنها به رنگهای سفید، زرد ،آبی یا صورتی است ،تولید میشود

واریته هایی که در مناطق خشک کشت می شوند ،متعلق به دو گروه می باشند : یکی گروهی که در مناطق سرد بوجود آمده ودر درجه حرارتهای سرد به حالت رکود می روند و دیگری ،آنهایی که به زمستانهای معتدل سازگارند و در طول سال رشد می کنند .رشد بعد از برداشت در گروه دوم ،سریع بوده و دوره رشد طولانی دارند و قادرند در روز های کوتاه نیز رشد کنند ولی دارای حساسیت زیاد نسبت به سرما می باشند

واریته های یونجه  شامل واریته های سنتزی ،واریته های مخلوط و واریته های هیبرید می باشند. واریته های سنتزی ،از ترکیب اینه‌های مختلف که دارای خصوصیات مطلوبی می باشند حاصل شده اند . در مورد واریته های مخلوط ،هر ساله بذر تعدادی از واریته های تشکیل دهنده آنها بیشتر است . یونجه هیبرید را میتوان از طریق کشت پایه های نسبتا خود ناسازگار که از راه تکثیر رویشی ازدیاد حاصل کرده اند ،بصورت ردیفهای متناوب تولید نمود . بذر حاصله بیش از 90 درصد هیبرید خواهد بود

عملیات زراعی یونجه

     در تناوب زراعی ،یونجه برای گیاهی که پس از آن کاشته می شود بسیار سودمند است .البته برای اینکه یونجه  بتواند چنین منافعی داشته باشد باید هنگامی که هنوز عملکرد خوبی دارد آن را زیر خاک نمود ،زیرا بعلت اینکه یونجه به سادگی  مورد حمله علفهای هرز یک سالم و چند ساله قرار می گیرد ،اگر در زیر رو کردن آن تا خییر شود و مورد حمله علفهای هرز واقع شود برای گیاه بعدی سودی نخواهد داشت .یونجه  را نباید در همان زمینی که قبلا کشت شده است برای چندین سال دوباره کشت نمود . این موضوع بخصوص در مواردی که بصورت دیم در مناطق نیمه خشک کشت شوند مهم می باشد .در آزمایشات مختلف مشاهده شده است که با کشت ممتد یونجه ،رطوبت خاک به طرف اعماق کاهش می یابد .بنابر این در مناطقی که رطوبت ذخیره شده در خاک منبع اصلی تامین  رطوبت برای گیاه است ،کشت یونجه با فواصل زمانی  نسبتا کم ،دارای اثر سوء بر عملکرد می باشد . در چنین شرایطی ،یونجه نمی تواند یک گیاه مناسب برای گیاه بعدی که خود نیز تا حدودی وابسته به رطوبت خاک  است به حساب آید

شخم و تهیه بذر

    هرگونه اشتباه یا قصور در تهیه بستر بذر یونجه ،برای سالها روی گیاه مشهود خواهد بود بنابراین تهیه زمین  وبستر بذر قبل از کاشت مهم می باشد.یونجه با علفهای هرز دائمی خانواده گرامینه، به خصوص قیاق  و مرغ نمی تواند رقابت کند و اگر قبل از کاشت آنها را کنترل ننمایند بزودی  بر یونجه غلبه خواهند کرد. شخم عمیق در اوایل تابستان و رها کردن کلوخها تا خشک شدن کامل آنها ،یکی از مؤثرترین روشهای کنترل علفهای هرز دائمیاست. اگر این قبیل علفهای هرز وجود نداشته باشد شخم در عمق معمولی 25 –20 سانتیمتر کافی  خواهد بود . میزان تسطیح مورد نیاز بسته به روش آبیاری دارد . برای کاشت یونجه باید بستر نرم  و یکنواختی آماده شود

مصرف کود

    گرچه یونجه دارای قدرت زیادی در استفاده از مواد غذایی ذخیره شده در خاک است وبه عنوان   یک گیاه بقولات ،وابسته به ازت معدنی نیست ولی تجربه نشان داده است که کاربرد مقدار مناسبی سفر یا پتاسیم مفید خواهد بود. نیاز یونجه به فسفر و پتاس از سایر گیاهان علوفه ای بقولات بیشتر است ودر حقیقت اصطلاح “Lucerne sickness”به تخلیه عناصر غذایی خاک  به خصوص فسفر و پتاس گفته می شود . به طور کلی مقدار کود مورد نیاز را می توان بر این اساس  برآوردی که بازاء هر تن یونجه در هکتار  که برداشت می شود ،10-5 کیلوگرم در هکتار P205  و 12-10 کیلو گرم در هکتار 20 K باید به زمین داده شود

    ریشه یونجه دارای ظرفیت قابل تبادلی زیادی است  و در نتیجه کاتیونهای د و ظرفیتی را ترجیح می دهند .بنابراین اگر یونجه از نظر پتاسیم بخوبی تامین نباشد ،به سادگی علفهای هرز ،بخصوص علفهای هرز چمنی دائمی مهاجم که دارای ظرفیت تبادلی کمی هستند و کاتیونهای یک ظرفیتی را جذب میکنند بر آن غلبه میکنند

چون فسفر دارای قابلیت تحرک کمی در خاک است معمولا به هنگام آماده کردن زمین ،مقدار فسفر مورد نیاز برای مدت سه سال را یک باره  به خاک میدهند .اگر بعدا فسفر بیشتری مورد نیاز بود می توان بصورت سرک به گیاه داد .مصرف پتاسیم بصورت سرک ،مؤثرتر از مصرف فسفر بصورت سرک است .یونجه نیاز زیادی به کلسیم دارد . در خاکهای مناطق خشک ،کلسیم معمولا مساله ساز نیست ولی در هر کجا که کمبود آن ملاحظه شود  میتوان از طریق مصرف آهک آنرا برطرف نمود

 کاشت

      در مناطقی که دارای زمستانهای معتدل هستند ، یونجه را بهتر است در پاییز به اندازه کافی زود کاشت تا قبل از اینکه سرما رشد آن را آهسته کند گیاه بتواند مستقر نماید . کاشت با بذر کار بر کاشت بصورت دستپاش ترجیح دارد و فاصله بین ردیفهای کاشت را میتوان 40-15 سانتیمتر و عمق کاشت را میتوان بین 3-1 سانتیمتر در نظر گرفت

اگر پس از کاشت ، سله تشکیل شد ،باید بعد از سه روز مجددا آبیاری نمود تا بذر ها به راحتی از خاک خارج شوند

کنترل علفهای هرز

     علفهای هرز میتوانند برای استقرار گیاه یونجه مساله ساز باشد ،زیرا این علفها بر گیاهان جوان که دارای رشد کندی هستند غلبه میکنند ،برای اینکه علفهای هرز را از بین ببرند معمولا گیاهان جوان را زود تر بر داشت می کنند . گیاهان جوان یونجه ،دارای ساقه های بسیار باریک و حاوی تعداد بسیار کمی برگ می باشند .و خطر برداشت زود حتی از خطر حمله علفهای هرز نیز بیشتر است . بهتر است برداشت اول را تا استقرار کامل گیاه ،40-35 روز پس از کاشت به تا خییر انداخت و برای اینکه جوانه های واقع در قائده ساقه لطمه نبیند ارتفاع برداشت را از ده سانتیمتری سطح زمین گرفت . مصرف علف کشها نیز در بعضی موارد توصیه شده است ولی اصولا مصرف سموم برای گیاهان علوفه ای  مناسب نیست ،زیرا این گیاهان مستقیما مورد مصرف   دام واقع می شوند و سموم باقی مانده در گیاه به دام و سپس به انسان منتقل می شود، و اثر سم در حلقه نهائی این زنجیر که انسان است خیلی بیشتر از اثر آن در حلقه اول که گیاه است میباشد

   سس یکی از علفهای هرز خطرناک یونجه است و اگر آلودگی به سس محدود باشد می توان با نفت یا علف کشهای تماسی یا سوزاندن آن را از بین برد

  آبیاری

      برای اینکه خاک به عمق 150-100سانتیمتری خیس شود قبل از کاشت زمین را آبیاری می کنند و اگر ضروری باشد برای زدن بذر ،یک آبیاری سبک بعد از کاشت انجام می دهند به فاصله کمی پس از آن نیز ممکن است یک آبیاری دیگر لازم باشد . بعد از خروج گیاه از خاک می توان  آبیاری را برای حدود سه هفته به تا خییر انداخت و پس از ان تا زمان اولین برداشت ،یک آبیاری کافی خواهد بود .مقدار آب مصرفی که شامل آبیاری قبل از کاشت نیز می شود حدود 350-300 میلیمتر با سیستم بارانی و 550-450  میلیمتر با سیستم غرقابی است . تنها پس از اینکه گیاه بخوبی مستقر شد با سیستم ریشه بخوبی توسعه یافت ،آبیاری بصورت منظم اجرا می شود و معمولا بین هر دفعه بر داشت دو بار آبیاری  صورت می گیرد .بهتر است بلا فاصله پس از برداشت ،یک آبیاری سبک که بتواند 75درصد کمبود رطوبت را جبران نماید انجام شود و سپس دو هفته قبل از بر داشت ،یک آبیاری سنگین که تا عمق 100 سانتیمتری خاک را به حد ظرفیت زراعی برساند صورت گیرد در مواردی که یونجه بطور مکرر در فاصله زمانی 21-20 روز برداشت می شود ،یک بار آبیاری پس از هر برداشت معمولا کافی است

در طول ماههای گرم تابستان ،رشد گیاه آهسته و عملکرد آن معمولا کم است و در نتیجه کارایی مصرف آب  معمولا خیلی کم است .در مناطقی که آب کمیاب یا گران است ،آبیاری یونجه را میتوان در طول تابستان حذف نمود

بدین ترتیب ،گیاه به حالت رکود می رود و از خشکی صدمه نمی بیند. پس از آنکه آبیاری مجددا از سر گرفته شد رشد گیاه بلا فاصله شروع می شود . مقدار آب سالانه مورد نیاز یونجه ،بسته به شرایط اقلیمی بین 1000 تا 2000 میلیمتر در روش آبیاری بارانی و اگر آبیاری غرقابی باشد مقدار آب مورد نیاز 20 درصد بیش از این مقدار است

برداشت

    اگر یونجه قبل از شروع گل دهی ،یعنی هنگامی که ساقه ها هنوز نرم و علوفه پر برگ است برداشت شود دارای بالاترین ارزش غذایی است .البته برداشت گیاه قبل از گل دهی ،باعث ضعیف شدن آن خواهد شد ،عملکرد کاهش می دهد و طول عمر گیاه را کم میکند .بالا ترین عملکرد برای یونجه زمانی بدست می آید که گیاه برای رشد بعدی خود تعداد کافی جوانه داشته و نیز مقدار کافی برگ، جهت تسریع  سرعت رشد آن روی بقایای ساقه باقی مانده باشد برای این منظور باید فاصله بین برداشتها به اندازه کافی طولانی و ارتفاع برداشت از سطح زمین کافی باشد .علاوه برآن ، هر چه گیاه دیرتر برداشت شود ،سرعت رشد بعدی آن زیادتر خواهد بود . اگر گیاه از ارتفاع مناسبی برداشت شود ،تعداد کافی جوانه روی قائده ساقه باقی گذاشته خواهد شد و مقدار برگ روی بقایای  ساقه نیست کافی خواهد بود . فرق اصلی بین برداشت و چرای یونجه روی همین اصل است ،به این ترتیب که به هنگام چرا ،جوانه های قائده و برگهای باقیمانده توسط حیوانات قطع می شود .این موضوع می تواند دلیل اصلی کاهش تولید یونجه در چراگاه، در مقایسه با برداشت آن جهت علوفه خشک باشد . برای اینکه تعادلی بین عملکرد و ارزش غذایی برقرار گردد بهتر است یونجه را در شروع گل دهی برداشت نمود .در مواردی که گیاه به گل نمی رود ،برداشت یونجه بر اساس رشد مجدد حاصله از تاج گیاه تنظیم می گردد . برداشت ،نباید به اندازه ای به تاخیر بیافتد که جوانه ها بر اثر رشد زیاد در اثر برداشت آسیب ببینند

عملکرد و بهره بر داری

      در مناطقی که زمستانهای معتدل دارند ، یونجه میتواند 90-50 تن در هکتار علوفه سبز در سال اول (معادل25-20 تن علوفه خشک)100-80تن در هکتار در سالهای بعد تولید نماید

یونجه را میتوان برای تهیه علوفه سبز ،چراگاه، علوفه خشک ،سیلو ،غذای دامی آب گیری شده یا تولید بذر کشت نمود . علوفه سبز یونجه برای انواع دامها و از جمله مرغداری به مصرف می رسد .یونجه ،جهت ایجاد چراگاه نیز کشت می شود  ولی در حقیقت سازگار به چرا نیست

مصرف عمده یونجه ،جهت تولید علوفه خشک است و اگر به خوبی بعمل آورده شود علوفه آن  از کیفیت خوبی بر خوردار است و از نظر کاروتن، ریبو فلاوین ،ویتامین C ،پروتئین و کلسیم غنی است .گر چه علوفه خشک یونجه از نظر ترکیب با سایر علفهای گیاهان بقولات : از جمله شبدر ،نخود ،گاوی یا سویا فرق زیادی ندارد ولی علوفه آن برای دامها خوش خوراک‌تر است  و بنابر این توسط دامها بیشتر مصرف شده و در نتیجه بیشتر نیاز به مواد کنسانتره کمتر خواهد شد ،یونجه برای تهیه غذای آب دیده شده (Dehydrated meal) مصرف زیادی دارد . یونجه آب گیری شده از مواد غذایی همانند علوفه تازه غنی می باشد و بنابراین به عنوان مکمل برای علوفه خشک بکار برده می شود

تولید بذر در یونجه

     آب و هوای مناطق خشک و نیمه خشک دارای مزایای زیادی از نظر تولید بذر گیاهان بقولات و علفهای چمنی است . بدین ترتیب آفتاب و هوای خشک ،شرایط مساعد را برای گل دهی و فعالیت حشرات گرده  افشان فراهم می آورد . در مناطق خشک ،آفات را بهتر است میتوان کنترل کرد و حشره کشها برای مدت طولانی تری نسبت به محیطهای مرطوبت فعال هستند . بیماریهای گیاهی نیز در شرایط خشک که درجه حرارت زیاد و رطوبت هوا کم است ،کمتر حادث می شوند و خطر کمتری دارند . علاوه بر آن در شرایطی ، بذرها یکنواخت تر می رسند و برداشت بذر را میتوان در مناسبترین زمان; که بذرها دارای  بهترین کیفیت بوده و تلفات برداشت در حداقل خو انجام داد. بدین دلیل بذر لازم برای مناطق نا مساعد را میتوان در مناطق خشک تولید نمود

احتمالا  یونجه یکی از مهمترین گیاهان علوفه ای است که در مناطق خشک جهت تولید بذر کشت می شود . یکی از دلایل این موضوع این است که در بسیاری از این مناطق ؛از جمله اروپا که یونجه یک گیاه علوفه ای مهم است ، بعلت شرایط اقلیمی نامساعد آنجا نمی توانند بذر کافی تولید نمایند . کشورهایی که چنین شرایطی دارند ،بذر مورد نیاز خود را بر اساس قرار دادهایی ر مناطق گرم خشک تولید می نمایند . یکی از نمونه های مشخص آن ، تولید بذر واریته های آلمانی در کالیفرنیا است . این بذر با بذر اصلی خود از همه نظر شباهت دارند . بذری که در کالیفرنیا تولید می شوند از نظر وزن 1000 دانه و درصد بذور سخت بر بذوری که در آلمان تولید  می شوند برتری دارند .البته موفقیت تولید بذر در مناطق خشک جهت مصرف در اقلیمهای کاملا متفاوت با آن، بستگی به رعایت اصول خاص تحت نظر برنامه‌هایی گواهی بذر دارد. قبلا عقیده بر این بود که رشد رویشی محدود، جهت افزایش میزان گل دهی و تولید بذر ضروری است و این کار را میتوان از طریق عدم آبیاری کافی انجام داد :ولی تجربه نشا ن داده است که رشد متعادل و معمولی جهت تولید حد اکثر بذر لازم است

بنابراین هم آبیاری زیاد که باعث افزایش رشد رویشی می شود وهم فراهم نمودن شرایط تنش برای گیاه که رشد رویشی را محدود می سازد ،عملکرد بذر را کاهش می دهد. یونجه ای که برای تولید بذر کشت می شود دو منظوره می باشد بدین ترتیب که پس از برداشت بذور تا اواخر بهار سال  بعد میتوان از علوفه آن استفاده نمود . البته قبل از کاشت گیاه باید تصمیم گیری شود که مزرعه برای تولید علوفه است و یا برای بذر گیری . اگر گیاه برای بذر گیری است لازم نیست فشرده کاشته شود . این موضوع می تواند در مبارزه با علفهای هرز و از بین بردن گیاهان نا خواسته بین ردیفها که ممکن است باعث انحرافات ژنتیکی در توده بذری شود و همچنین در کنترل آفات کمک نماید . گیاهانی که بصورت متراکم کشت می شوند معمولا شهد کمتری تولید کرده و بن براین از جذابیت کمتری برخوردارند

در بهار ، قبل از آخرین برداشت علوفه یک بار آبیاری صورت می گیرد تا بدین وسیله رطوبت مصرف شده در ناحیه ریشه تا عمق حدود 200-150 سانتیمتری جبران گردد . با این کار رطوبت کافی بری مدت سه ماه جهت بذر گیری لازم است تامین می شود

حشرات در تلقیح گل های یونجه دوگانه دارد ؛

الف: با نشستن روی گلها اندامهای زایشی از ناو خارج می شود و بدین ترتیب در گلها به اصطلاح لغزش صورت می گیرد .(شکل 16). ص(153)

ب: با انتقال  دانه گرده از گیاهی به گیاه دیگر دگر گشنی را باعث میشوند

   الف: گل لغزش نشده که پرچمها در داخل ناو است

ب : زنبور عسل باعث لغزش گل شده و دانه گرده به بدن آن می چسبد

ج : گل لغزش شده که اندامهای زایشی آن در بیرئن قرار دارد

اگر در داخل مزرعه ای از یونجه که در مرحله گل دهی کامل قرار دارد زنجیری کشیده شود ؛تعداد زیاد ی  از گلها لغزش حاصل می نمایند ولی عملکرد بذر حاصله کم و دگر گشنی به خوبی صورت نمی گیرد از اینجا میتوان نقش حشرات در بالا بردن عملکرد بذر را درک نمود. زنبور عسل در گرد افشانی یونجه بسیار مؤثر است و معمولا 10-5 کندو در هکتار کافی می باشد برای صحول عملکرد زیاد باید بدون اینکه لطمه ای به حشرات مفید وارد شود حشرات مضر را از بین برد .برای اینکار میتوان بهنگام آخرین برداشت علوفه ،نوارهایی از آن را برداشت نکرد ؛بدین ترتیب حشرات مضر به طرف این نوارها جلب می شوند و در این صورت بدون اینکه لارم باشد همه مزرعه را سم پاشی نمود این حشرات را میتوان کنترل نمود

برداشت بذر هنگامی باید صورت گیرد که 3/2 غلافها قهوه ای شوند . گیاه را میتوان با دستگاه درو کن برداشت نمود و سپس روی ردیف هایی قرار داد و پس از خشک شدن آن با کمباین مجهز به دستگاه جمع کننده آنها را جمع و بذور را از کاه و کلش جدا نمود . استفاده از مواد خشک کننده قبل از برداشت بذر ، از طریق پاشیدن آن روی گیاه ،در بسیاری از مناطق تولید بذر یونجه رایج است ودر این مورد مزرعه مستقیما به وسیله کمباین برداشت می شود

شبدر برسیم یا شبدر مصری

مبداء سازگاری : مبداء شبدر برسیم (T.alexsandrium) هنوز مورد بحث است . شبدر برسیم در دامنه درجه حرارت صفر تا 35 درجه سانتیگراد رشد می کند و اپتیم درجه حرارت از 12 تا 25  درجه حرارت است و در 2- درجه گیاه از بین می رود و به همین دلیل کشت شبدر برسیم منحصر به مناطقی است که دارای یخبندان است

شبدر برسیم در انواع خاکها ؛ از شنی تا  لومی سنگین در صورتی که خاک خوب زه کشی شده باشد رشد می کند .در خاکهای آهکی و ماسه بادی نیز رشد می کند ولی به شوری نسبتا حساس می باشد . شبدر برسیم را می توان در مناطقی که باران زمستانه دارند و زمستانهای آنها معتدل است بدون آبیاری کشت نمود ؛ولی برای تولید محصول زیاد در دراز مدت آبیاری ضروری است

خصوصیات گیاهی و واریته های شبدر برسیم

        شبدر برسیم ، گیاه یک ساله ای است که تا ارتفاع 75-60 سانتیمتری رشد می کند .این گیاه دارای یک ریشه اصلی قوی و تعداد زیادی ریشه های جانبی است که تا عمق 60-40 سانتیمتری نفوذ می کنند .ساقه آن تو خالی است و پس از برداشت رشد جدیدی از جوانه های قاعده هر ساقه تامین می گردد

برگهای آن  سه برگچه ای و تا حدودی کرک دار است و گل های آن کوچک و زرد کمرنگ است

شبدر برسیم کاملا خود نا باور است و گرد افشانی به وسیله حشرات صورت می گیرد . بذر آن ابتدا به رنگ زرد مایل به سبز بوده و سپس به تدریج قرمز مایل به قهوه ای می گردد .علیرغم توانایی تولید این گیاه و سایر خصوصیاتی که بعنوان یک گیاه علوفه ای مهم دارد کارهای به نژادی روی آن کم انجام شده است

در مصر 4 تیپ شبدر برسیم وجود دارد

1- مسگاوی   : این تیپ شبدر برسیم چند برداشته است و میتواند چندین بار درو را تحمل کند و از متداولترین انواع شبدر در مصر و مناطق دیگر است

2-چـدراوی   : شبیه مسگاوی است ولی مورد مصرف کمتری دارد

3-بالـــــی   :این تیپ نسبت به دو تیپ قبلی دارای سیستم ریشه گسترده بهتری می باشد و مقاومت به خشکی آن نیز بیشتر  است . درصد ماده خشک آن خیلی بیشتر از مسگاوی است ولی عملکرد آن خیلی کمتر است

4-فاهلی : این تیپ شبدر برسیم تک برداشته است و عمدتا به صورت دیم ،جهت تهیه علوفه  خشک یا به عنوان یا بعنوان گیاه تازه کشت می شود

عملیات زراعی

         شبدر برسیم دارای اثر بسیار خوبی برای حاصلخیزی خاک است و می تواند نقش مهمی در تناوب زراعی خصوصا  در شرایط فاریاب داشته باشد . بعلت رشد سریع و متراکم  آن و ا مکان  برداشت مکرر علوفه ،این گیاه می تواند علفهای هرز را از بین ببرد . در خاکهایی که آلوده به بیماریهای ریشه ای است ،بهتر است شبدر برسیم را بعد از یک گیاه دیم مانند گندم کشت نمود . از کشت پنبه ،بعلت دارا بودن بیماریهای ریشه ای قبل از شبدر باید خودداری نمود ذرت، سور گم ، چغندر و بسیاری گیاهان زراعی دیگر بعد از شبدر  برسیم نتیجه خوبی میدهند البته پس از کشت شبدر برسیم باید حداقل 6-5 سال از کشت آن در همان زمین خودداری کرد

کشت مخلوط آن با علفهای خانواده گرامینه در بعضی موارد انجام می شود ولی کشت مخلوط آن با چاودار مطلوب نیست زیرا چاودار بعلت رقابت با شبدر آنرا ضعیف می کند . کشت شبدر برسیم باریگراس های یک ساله . بویژه از نظر عملکرد در هکتار نتایج خوبی داده است

 شخم و تهیه بستر شبدر

        هیچگونه عملیات شخم خاصی برای  شبدر  برسیم مورد نیاز نیست .زمین را میتوان به عمق 20-15 سانتیمتر شخم زد و پس از دیسک آن را تسطیح نمود

  بذر شبدر برسیم بزرگتر از بذر  سایر شبدرها است  و در شرایط مساعد ،خیلی سریع جوانه می زند و گیاهان جوان آن نسبتا قوی می باشند

مصرف کود

      شبدر برسیم نیاز کودی زیادی ندارد . ازت معمولا مورد نیاز نیست و فسفر تنها در خاکهائی که کمبود دارد مورد نیاز است . چنین شبدر برسیم قادر است از بقایای کود فسفره ای که به گیاه، قبل از ان داده شده است بخوبی استفاده کند مقدار کود فسفره مورد نیاز آن معمولا بین 80 تا 100 کیلو گرم p205  در هکتار است . شبدر برسیم به کمبود پتاس خیلی حساس است و در موارد لزوم کود پتاسه به مقدار 150 – 100 کیلو گرم k 20 در هکتار مصرف می شود

عملیات کاشت

       شبدر برسیم معمولا در پائیز کشت می شود . زمان کاشت شبدر برسیم در منطقه مدیترانه اوائل پائیز است . کاشت زودتر باعث می شود که گیاه از حرارت زیاد صدمه ببیند و نیاز به مقدار زیادی آب داشته باشد و کاشت دیرتر باعث کاهش سرعت رشد می شود و تعداد دفعات برداشت کم و بالا خره عملکرد کاهش می‌یابد

     کاشت شبدر برسیم به صورت دیم معمولا بعد از اولین باران ، یعنی هنگامی که خاک تا عمق کافی مرطوب  شده باشد صورت می گیرد

   شبدر برسیم را میتوان به صورت دستپاش کشت نمود و با یک بار هرس سبک ، بذر آن را زیر خاک کرد . البته کاشت به صورت ردیفی با فواصل 20 – 15  سانتیمتر بین ردیفها بهتر است ، زیرا خروج گیاه از این طریق سریعتر و یکنواخت تر و به مقدار قابل ملاحظه ای از مصرف بذر کم می شود . حد مطلوب عمق کاشت 2 –1 سانتیمتر و حد اکثر آن حدود 5 سانتیمتر است

آبیاری

      شبدر برسیم نسبت به رطوبت خاکی خیلی حساس است و عملکرد و طول دوره رشد آن به شدت تحت تاثیر آبیاری قرار می گیرد . آبیاری مکرر و سنگین در پائیز ممکن است باعث غرقاب شدن گیاه در طول ماههای زمستان شود و پوسیدگی ریشه گیاه را همراه داشته باشد و در نتیجه ، پوشش گیاهی را  تنگ و عملکرد در طول فصل رشد را کاهش دهد . بنابراین باید مقدار آبیاری قبل از شروع دوران بارندگی به حدی محدود شود که برای استقرار و رشد گیاه در مراحل اولیه لازم است و بدین ترتیب از ذخیره شدن بیش از حد رطوبت در خاک جلوگیری بعمل آید . بنابراین این در مناطقی که بارندگی زمستانه دارند آبیاری قبل از کاشت ؛که برای اکثر گیاهان زراعی توصیه می شود برای شبدر برسیم  مطلوب نیست. در بهار پس از پایان

دوره بارندگی باید آبیاری کافی انجام شود تا تمامی منطقه ریشه در حد ظرفیت زراعی رطوبت داشته باشد. بعد از آن آبیاری به فاصله هر 10 تا14 روز یک بار صورت می گیرد

برداشت

     گیاه معمولا 5 تا8 هفته پس از کاشت آماده برداشت است ؛البته اولین برداشت آن به شدت آلوده به علفهای هرز است . در شبدر برسیم در قاعده هر ساقه دو جوانه وجود دارد که معمولا کمی قبل از اینکه گیاه آماده برداشت شود شاخه جدیدی تشکیل می دهند . برای اینکه لطمه ای به این شاخه ها وارد نشود شبدر برسیم را باید قبل از آن که شاخه های جدید آن به طول 4 –2 سانتیمتری برسند برداشت کرد . به همین دلیل گیاه باید از ارتفاع کافی از سطح خاک  برداشت شود . بجز در مواردی که درجه حرارت پایین است فاصله بین برداشتها 25 تا 35 روز میباشد. تعداد برداشتها در شرایط آبیاری 5 تا6 و در شرایط دیم 1 تا 2 میباشد . شبدر برسیم در ماه اردیبهشت به گل میرود و پس از گل دهی رشد رویشی آن به شدت کاهش می یابد ؛بنابراین از نظر اقتصادی بهتر است که آخرین برداشت را به تولید بذر اختصاص داد

شبدر برسیم را میتوان به صورت تازه بدان تعلیف نمود. ولی برای تهیه علوفه خشک چون درصد آب زیاد است خشک کردن آن مشکل است . این گیاه بسیار خوش خوراک است و به سادگی توسط انواع دامها خورده می شود . عملکرد آن بستگی به زمان کاشت ،عملیات زراعی ،آب و هوا ،حاصلخیزی و نوع خاک دارد. عملکرد متوسط آن در خاک های سبک 70-50 تن علوفه تازه در هکتار ودر خاکهای متوسط تا سنگین 100-80 تن در هکتار میباشد البته عملکرد 140 تن در هکتار نیز گزارش شده است

تولید بذر

       تنها مزارعی که عاری از علفهای هرز هستند باید به تولید بذر اختصاص داده شوند . شبدر برسیم تنها زمانی گل می دهد که طول روز بیش از 12 ساعت باشد بنابراین در مناطق مدیترانه ای آخرین برداشت علوفه ای آن حدود اواخر فروردین صورت می گیرد؛ و اگر این برداشت از اواسط اردیبهشت به بعد صورت گیرد عملکرد بذر بسیار کم خواهد شد. پس از اینکه آخرین برداشت آن جهت علوفه انجام شد ،به مزرعه آب کافی داده می شود و دومین آبیاری در هنگامی که گیاه در گل دهی کامل است انجام می گیرد.  شبدر برسیم توسط حشرات  گرده افشانی می شود. بذر این گیاه حدود 60 روز پس از اینکه آخرین برداشت علوفه آن انجام شد ،می رسد و میتوان با کمباین غلات آن را برداشت کرد. عملکرد بذر معمولا بین 700 –300 کیلو گرم در هکتار است ؛البته عملکرد 100 کیلو گرم در هکتار یا بیشتر نیز گزارش شده است

ماشکهای علوفه ای

     ماشکهای علوفه ای (Vicia spp) از قدیم الایام بعنوان علوفه کشت می شده اند . در انجیل از آنها ذکر شده است و رومیها این گیاهان را برای تولید علوفه و کود سبز کشت می کردند. ماشکها احتمالا زمانی برای اولین بار مورد توجه  زارعین  قرار گرفتنند که بعنوان علف هرز در مزارع گندم دیده شدند. از میان بسیاری از گونه های موجود در دنیا آنهایی که بیشتر مورد استفاده دارند از نواحی مدیترانه منشا گرفته اند

ماشکها احتیاج به هوای سرد و تامین رطوبت در حد متوسطی دارند و رطوبت زیاد برای آنها بسیار زیان آور است . در نواحی مدیترانه ، ماشکها ،گیاهان دیم علوفه ای می باشند. این گیاهان از نظر نوع خاک پر توقع نیستند ولی در خاکهای شنی رشد خوبی  ندارند. در خاکهایی که دارای بافت متوسط هستند و حاوی کلسیم کافی می باشند  بیشترین تولید را دارند. عملکرد خوب را ؛ حتی در خاکهای فرسوده در صورت مصرف کود فسفره در صورت نیاز کود پتاسیم میتوان بدست آورد

خصوصیات گیاهی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 258
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقيق روابط سياسي فرانسه و لبنان در فایل ورد (word) دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق روابط سياسي فرانسه و لبنان در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق روابط سياسي فرانسه و لبنان در فایل ورد (word)

چکیده 
مقدمه 

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1-    بیان مسئله 
1-2-     پیشینه و ضرورت انجام تحقیق 
1-3-    سؤالات تحقیق 
1-4-    فرضیه ها 
1-5-    روش تحقیق 
1-6-    اهداف تحقیق 
1-7-    موانع تحقیق 
1-8-    چارچوب و سازماندهی تحقیق 
1-9-    بیان مفاهیم و اصطلاحات 
فصل دوم : چارچوب نظری تحقیق
2-1-    بخش اول 
2-1-1-    کلیات 
2-1-2-     جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک 
2-1-3-     ریشه‌های نظریه‌ی ژئوپولیتیک 
2-1-4-    تحول تاریخی مفهوم ژئوپولیتیک 
2-2- بخش دوم: دید‌گاه‌های مهم ژئوپولیتیک 
2-2-1-    ماهان، دریاها، و قدرت ملی 
2-2-2-    هالفورد مکیندر و قدرت خشکی 
2-2-3-    ماینگ و معیارهای انسانی  
2-2-4-    یوردیس فون لوهاوزن 
2-2-5-    استراتژی ژئوپولیتیک هاوس هوفر 

فصل سوم : ژئوپولیتیک لبنان
3-1-    بخش اول 
3-1-1-    قوه‌ی مجریه 
3-1-2-    قوه‌ی مقننه 
3-1-3-    قوه‌ی قضائیه 
3-1-4-    احزاب سیاسی 
3-1-5-    گروه‌های فشار سیاسی 
3-1-6-    اقتصاد 
3-1-7-    کمک‌های اقتصادی 
3-2-    بخش دوم : عوامل مؤثر بر ژئوپولیتیک لبنان 
3-2-1-     عوامل ثابت 
3-2-1-1-    موقعیت 
3-2-1-2-    وسعت 
3-2-1-3-    توپوگرافی 
3-2-1-4-    شکل کشور 
3-2-2-    عوامل متغیر 
3-2-2-1-    منابع 
3-2-2-2-    انسان و جمعیت 
3-2-2-2-1-    بافت سیاسی و اجتماعی 
3-2-2-2-2-    اقوام و فرقه‌ها 
3-2-2-2-2-1-    شیعیان 
3-2-2-2-2-2-    سنیان 
3-2-2-2-2-3-    دروزی‌ها 
3-2-2-2-2-4-    دیگر فرق اسلامی 
3-2-2-2-2-5-    جوامع مسیحی لبنان 
3-2-2-3-    تأثیرات ناشی از انشقاق اجتماعی 
3-3-    بخش سوم : لبنان دولت – ملت ورشکسته   

فصل چهارم : پیشینه‌ی نفوذ فرانسه در لبنان
4-1-    کلیات 
4-2-    دوران رقابت‌های استعماری تا پایان جنگ جهانی اول 
4-3-    رژیم اشغال نظامی (از 1918 تا 1920) 
4-4-    حکومت فرانسه (از 1920 تا 1926) 
4-5-    جمهوری لبنان تحت قیمومت فرانسه (از 1926 تا 1944م) 
4-6-    فرانسه و خاورمیانه در دوران جنگ سرد 

فصل پنجم: سیاست خارجی فرانسه در قبال لبنان در دوران پس از جنگ سرد تا کنون
5-1-    بخش اول 
5-1-1-    نقش جهانی 
5-1-2-    چندجانبه‌گرایی 
5-1-3-    استفاده از زور و سازمان ملل متحد 
5-1-4-    چندقطبی بودن نظام بین‌الملل 
5-1-5-    سیاست خارجی فرانسه؛ تداوم یا تغییر؟ 
5-2-    بخش دوم: مناسبات سیاسی و اقتصادی فرانسه و لبنان 
5-2-1-    نقش و تأثیر سوریه در مناسبات فرانسه و لبنان 
5-2-2-    ژاک شیراک و لبنان 
5-2-3-    فرانسه و واقعه‌ی ترور رفیق حریری 
5-2-4-    فرانسه و جنگ 33 روزه 
5-2-5-    جنگ سی و سه روزه و قعطنامه‌ی 1701 
5-2-6-    بیانیه‌ی مشترک آمریکا و فرانسه در مورد لبنان 
5-2-7-    نقش فرانسه در برگزاری و موفقیت کنفرانس پاریس 
5-2-8-    فرانسه و یونیفل 
5-2-9-    فرانسه و حزب‌الله 
5-2-10-    نیکلا سارکوزی و لبنان 
5-2-11-    موضع فرانسه در قبال طرح اتحادیه‌ی عرب 
پیوست های فصل پنجم 
نتیجه گیری 
فهرست منابع 
چکید انگلیسی 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق روابط سياسي فرانسه و لبنان در فایل ورد (word)

الف) منابع فارسی

کتب

1-    اسدالهی مسعود، جنبش حزب‌الله لبنان: گذشته و حال، تهران: پژوشکده‌ی مطالعات راهبردی،

2-    امامی محمدعلی، بررسی روابط سوریه و عراق در دهه‌ی 1980، تهران: وزارت امورخارجه، مؤسسه‌ی چاپ و انتشارات،

3-     بروو فیلیپ،‌ فرانسه و منشأ تراژدی فلسطین، ترجمه آیت سالاری فر، تهران : مؤسسه مطالعات اندیشه‌ سازان نور ،

4-    بئاتریس ژیلبن و ایولا کوست، عوامل و اندیشه‌ها در ژئوپولیتیک، ترجمه علی فراستی، تهران: نشرآمن، 1387

5-    تقوی اصل سیدعطا، ژئوپولیتیک جدید ایران از قزاقستان تا گرجستان، تهران : مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،1384

6-    جک سی. پلانو و روی التون، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه و تحقیق حسن پستا، تهران: نشر فرهنگ معاصر،

7-    جعفری ولدانی، اصغر، ژئوپولیتیک جدید دریای سرخ و خلیج فارس، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی ،1386

8-    فولر گراهام ،شیعیان عرب: مسلمانان فراموش شده، ترجمه خدیجه تبریزی و دیگران، انتشارات شیعه شناسی. 1384

9-    درایسدل آلاسدایر، اچ بلیک جرالد، جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجم دره میرحیدر، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1386

10- دوئرتی جیمز، فالتز گراف رابرت، نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه‌ وحید بزرگی، علی رضا طیب، تهران : نشر قومس،

11-           ژیلبن بئاتریس و کوست ایولا، عوامل و اندیشه‌ها در ژئوپولیتیک، ترجمه علی فراستی، تهران: نشر آمن، 1387

12-          ژئاروید اتوتایل و دیگران، اندیشه‌های ژئوپولیتیک در قرن بیستم، ترجمه محمدرضا حافظ‌نیا، هاشم نصیری، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 1380

13-               صحفی سید محمد، ژئوپولیتیک فرهنگی و مسأله‌ی امنیت ملی، نشر شمسا،

14-              عزتی، عزت‌الله، ژئوپولیتیک، تهران : سمت ،

15-              ــــــ ، ژئوپولیتیک در قرن بیست و یکم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)، 1387

16-                علیزاده ‍، فرهنگ سیاسی لبنان، ترجمه محمدرضا گلسرخی و محمدرضا معماری (تهران: نشر سفیر، 1368

17-                فولر گراهام ، شیعیان عرب : مسلمانان فراموش شده ، ترجمه خدیجه تبریزی و دیگران : انتشارات شیعه شناسی ، 1384

18-                قیمومیت‌ فرانسه‌ بر لبنان‌

19-              گیدنز آنتونی، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی: 1381

20-              کلیساهای مسیحیت شرقی

21-           مارتین. لی. نورجی، چهره جدید امنیت در خاورمیانه، ترجمه قدیر نصری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. 1383

22-     مجتهدزاده پیروز، ایده‌های ژئوپولیتیک و واقعیتهای ایرانی، مطالع روابط بین‌الملل در جهان دگرگون شونده، تهران: نشر نی، 1379

23-           مرکز الاستشارات و البحوث ، لبنان تاریخ ، جامعه و سیاست (1976-1976) ، ترجمه موسسه مطالعات اندیشه سازان نور ، تهران : اندیشه سازان نور، 1388

24-                معینی آرانی مصطفی، ساختار اجتماعی لبنان و آثار آن، تهران : مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1372

25-           موسوی حسین، الگوی ثبات سیاسی و مقاومت ضد صهیونیستی در لبنان و پیامدهای آن، 1387

26-                مونت پیتر و دیگران، خاورمیانه، ترجمه محسن مدیر شانه‌چی و دیگران، (مشهد: مؤسسه‌ی چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1369

27-           میرزاآقایی محمد حسین ، بازیگران مسیحیت سیاسی در لبنان.تهران:نشر شهر،1386،چاپ اول

28-           نادری سمیرمی احمد ، لبنان، تهران: وزارت امورخارجه، 1376

29-                   نانته ژاک، تاریخ لبنان ، ترجمه اسدالله علوی ، مشهد : بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی ، 1379

30-                   ونت الکساندر، نظریه‌ اجتماعی سیاست بین‌الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1384

31-               وینسنت اندرو، نظریه‌های دولت،  ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی،

 

مقالات

1-    اومیمه عبدالطیف، ترجمه‌ی بهزاد احمدی لفورکی، هفته نامه پگاه حوزه، شماره 244، آذر

2-    دهقانی فیروز‌آبادی سیدجلال، «منطق ژئوپولیتیک در سیاست خارجی عراق: علل و پیامدها»، مرکز پژوه‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، سال دهم، شماره 2، تابستان

3-    عزتی عزت‌الله، «چشم‌انداز ژئوپولیتیک اروپا در قرن بیست و یکم»، فصلنامه سیاست خارجی، سال سیزدهم

4-    مجتهدزاده پیروز، «تحولات جهانی در منطقه‌ی خلیج فارس»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شمار 50-49

5-    ___، «جغرافیا و سیاست در دنیای واقعیت‌ها، نگاهی کوتاه به پاره‌ای از مفاهیم جغرافیای سیاسی وژئوپولیتیک»، بخش دوم، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 122-121، مهر و آبان 1376

6-    محمدی هادی ، «گزارش : ملاحظات کاربردی درباره مسیحیان لبنان در جنگ رژیم صهیونیستی علیه حزب الله»، فصلنامه مطالعات منطقه ای؛ جهان اسلام، سال 7 ، شماره های 26و27 ، تابستان

و پاییز 1385

گزارش‌های پژوهشی

1-    نورمحمدی مرتضی، سیاست خاورمیانه‌ای فرانسه در دوران سارکووزی مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهشی (مرکز پژوهش‌ها)، 1387

2-    پورهاشمی سیدعباس، سیاست خارجی فرانسه در لبنان، مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهشی (مرکز پژوهش‌ها)،

روزنامه‌ها

1-    روزنامه همشهری 25/11/

2-    روزنامه جمهوری اسلامی 11/2/

سایت‌های خبری

1- سایت خبررسانی اطلاعات نت.17/11/

2- خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس20/4/

3- خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/2/

چکیده

           خاورمیانه یکی از مناطق مهم و استراتژیک برای سیاست خارجی فرانسه به شمار می‌آید. سابقه‌ی تاریخی، نفوذ سنتی، ارتباط با اعراب و مسلمانان، گسترش زبان فرانسه، وابستگی به انرژی و بالاخره بازار خاورمیانه همواره دلایل جذابی برای فرانسوی‌ها بوده است تا نسبت به تحولات این منطقه حساسیت بیشتری نشان دهند. اگرچه همکاری‌های نزدیک و حتی استراتژیک فرانسه با اسرائیل، پیش از روابط دوستانه‌ی آمریکا و اسرائیل آغاز شده است، اما فرانسه به خاطر نفوذ سنتی خود در لبنان همواره ترجیح می‌داده که به جای رویکرد آمریکایی در حمایت همه‌جانبه و استثنایی از اسرائیل بین حمایت خود از لبنان و اسرائیل نوعی تعادل برقرار سازد. لبنان مهم‌ترین محور سیاست خارجی فرانسه در خاورمیانه بوده است. رهبران فرانسه در طول تاریخ سیاسی گذشته همواره تلاش کرده‌اند تا نقش تاریخی و سنتی خود را در منطقه به ویژه لبنان حفظ نمایند. اما تصویری که در این پایان‌نامه از لبنان ترسیم می شود، کشوری را نشان می‌دهد که از مؤلفه‌های لازم برای تشکیل یک دولت ملی مدرن برخوردار نیست. انتخاب «ژئوپولیتیک» به عنوان چارچوب نظری این پژوهش نیزدر همین راستا صورت گرفته است. توجه به ویژگی‌های ژئوپولیتیک لبنان این واقعیت را نشان می‌دهد که بارزترین ویژگی های ژئوپولیتیک این کشور عدم امکان دست‌یابی به وحدت ملی،به دلیل وجود اقوام و فرقه‌هایی تشکیل شده که هیچ گونه سنخیتی با یکدیگر ندارند. نتیجه‌ی چنین وضعیتی به وجود آمدن خلاء قدرت و جذب و ورود قدرت‌های خارجی به این کشور است. وضعیت خلاء قدرت به وجود آمده در لبنان، این کشور را در مقابل نفوذ نیروهای خارجی آسیب‌پذیر کرده است، به طوری که دولت‌های همسایه و قدرت‌‌های فرامنطقه‌ای قادرند به آسانی اهداف خود را در لبنان پیگیری کرده، از طریق حمایت از گروه‌های خاص، منافع خود را دنبال نمایند. با در نظر گرفتن این نکته که لبنان فاقد زمینه‌های سیاسی و اقتصادی لازم و مناسب برای بازدهی و سود‌آوری سرمایه‌گذاری‌‌های فرانسوی است،سعی شد به این سوال پاسخ داده شود که انگیزه‌ی دولت فرانسه از صرف مبالغ زیادی که هر ساله در قالب کمک‌های اقتصادی، هزینه‌ی نیروهای نظامی مستقر در لبنان و همچنین حمایت‌های نظامی به این کشور سرازیر می‌کند چیست، و چه اهدافی را از این سیاست‌ها دنبال می‌کند

کلید واژه ها : خاورمیانه، لبنان، فرانسه، ژئوپولیتیک، سازه انگاری، سیاست خارجی

مقدمه

        همواره خاورمیانه یکی از مناطق مهم و استراتژیک برای سیاست خارجی فرانسه بوده است. سابقه‌ی تاریخی، نفوذ سنتی، ارتباط با اعراب و مسلمانان، گسترش زبان فرانسه، وابستگی به انرژی و بالاخره بازار خاورمیانه همواره دلایل جذابی برای فرانسوی‌ها در این منطقه بوده است و همین دلایل نیز باعث شده تا این کشور نسبت به تحولات این منطقه حساسیت بیشتری نشان دهند. در این پژوهش سعی شده است تا روابط سیاسی دو دولت فرانسه و لبنان به عنوان دولتی که دارای تحولات گسترده و زیادی در طول تاریخ در این منطقه بوده است در دوره‌ی زمانی پس از پایان جنگ سرد مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور بوده است که ابتدا تغییرات به وجود‌ آمده در نظام بین‌الملل پس از پایان جنگ سرد که زمینه‌ساز دگرگونی‌هایی در نحوه و میزان توزیع قدرت میان واحد‌های آن شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد تا معین شود که چه زمینه‌هایی رویکرد مجدد فرانسه به لبنان در جستجوی منافع و پایگاه سنتی را میسر ساخته است. سپس بررسی تاریخ لبنان تا آن اندازه مورد توجه قرار خواهد گرفت که روشنگر چگونگی، میزان و منابع نفوذ دیرپای فرانسه در این کشور باشد و در مقابل، دوره‌ی پس از پایان جنگ سرد به عنوان فرصتی مجدد برای احیاء و بازسازی این نفوذ، تمرکز عمده‌ی تحقیق را به خود اختصاص خواهد داد. در شناسایی محرک و انگیزه‌ی روابط ، بیش از آن‌که جهت‌گیری‌های سیاست خارجی فرانسه مورد توجه باشد، موقعیت و ویژگی‌های ژئوپلیتیک لبنان راهنمای روند بررسی‌ها خواهد بود. به همین منظور نظریه‌های ژئوپلیتیک به عنوان چارچوب نظری تحقیق انتخاب شده و فصلی نیز به بررسی مزیت‌ها و مختصات ژئوپلیتیک لبنان خواهد پرداخت

1-1-      بیان مساله

در این تحقیق هدف این است که روابط سیاسی دو دولت فرانسه و لبنان در دوره‌ی زمانی پس از پایان جنگ سرد مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در مقدمه‌ای کوتاه تغییرات به وجود‌ آمده در نظام بین‌الملل پس از پایان جنگ سرد که زمینه‌ساز دگرگونی‌هایی در نحوه و میزان توزیع قدرت میان واحد‌های آن شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد تا معین شود که چه زمینه‌هایی رویکرد مجدد فرانسه به لبنان در جستجوی منافع و پایگاه سنتی را میسر ساخته است. بررسی تاریخ لبنان تا آن اندازه مورد توجه قرار خواهد گرفت که روشنگر چگونگی، میزان و منابع نفوذ دیرپای فرانسه در این کشور باشد و در مقابل، دوره‌ی پس از پایان جنگ سرد به عنوان فرصتی مجدد برای احیاء و بازسازی این نفوذ، تمرکز عمده‌ی تحقیق را به خود اختصاص خواهد داد. در شناسایی محرک و انگیزه‌ی روابط، بیش از آن‌که جهت‌گیری‌های سیاست خارجی فرانسه مورد توجه باشد، موقعیت و ویژگی‌های ژئوپلیتیک لبنان راهنمای روند بررسی‌ها خواهد بود. به همین منظور نظریه‌های ژئوپلیتیک به عنوان چارچوب نظری تحقیق انتخاب شده و فصلی نیز به بررسی مزیت‌ها و مختصات ژئوپلیتیک لبنان خواهد پرداخت

1-2-      پیشین تحقیق

در ایران کتاب یا مقاله‌ای با موضوع روابط فرانسه و لبنان به صورت مستقل تألیف نشده است. کتاب­ها و مقالات زیادی با عناوین کلی مانند لبنان، تاریخ لبنان، ساختار اجتماعی لبنان، حمله‌ی اسرائیل به لبنان، جنبش حزب­الله لبنان و ; تألیف یا ترجمه شده است. در دانشگاه علامه طباطبائی پایان­نامه­ای با عنوان «سیاست خارجی فرانسه در خاورمیانه» نوشته شده که فقط دو صفحه از آن به لبنان پرداخته ­است آن هم به صورت کلی و گذرا

پایان‌نامه‌ی دیگری در دانشکده‌ی روابط بین‌الملل وزارت امورخارجه تألیف شده که عنوان آن مستقیماً به موضوع پایان‌نامه‌ی حاضر مربوط است. عنوان این پایان‌نامه «جهت‌گیری سیاست خارجی فرانسه در قبال تحولات لبنان در دور ژاک شیراک» می‌باشد و در صفحات آخر آن مطالبی پیرامون موضوع مورد بررسی آمده است. شاید منبع مناسب در زمینه‌ی لبنان کتاب تاریخ لبنان نوشته ژاک نانته باشد که اسدالله علوی ترجمه کرده، این کتاب تاریخ لبنان را از دوره‌ی فنیقیان بررسی نموده و فصل آخر آن که به بررسی دوران معاصر پرداخته تصویری کامل از چگونگی تأسیس کشور لبنان ترسیم و شرایط خاص جامعه­ای را که با قرار گرفتن در قلمرو سرزمین واحدی به نام لبنان به وجود آمد تشریح کرده است. نقش فرانسه در تأسیس کشور لبنان در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. اما آخرین موضوعی که در این کتاب بررسی شده بحران سال 1958 است

در خارج از ایران هم مهم­ترین مؤسسه­ای که مسائل لبنان را بررسی می­کند “مرکز مطالعات لبنان”[1] است، مرکز مطالعات لبنان یکی از مراکز مطالعاتی مرکز خاورمیانه در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد است که توسط گروهی از محققان لبنانی و به منظور مطالعه و تحقیق در زمینه‌ی کشور لبنان، اجرای تحقیقات و پژوهش­های بی­طرف، کمک به بازسازی لبنان، ارتقای درک و شناخت بهتر از لبنان و تلاش برای حل معضلات این کشور بنیان نهاده شد. این مرکز در طول دو دهه‌ی گذشته با گردهم آوردن محققان و پژوهشگران صاحب­ نام به شهرتی بین­المللی دست یافته و در حال حاضر نقشی محوری و اساسی در میان استادان دانشگاه­ها، دانشجویان، کارشناسان، روزنامه­نگاران، تجار و بازرگانان و سیاستمداران ایفا می­کند، مرکز مطالعات لبنان با برگزاری کنفرانس­ها و همایش­های بین‌المللی و چاپ مقالات، نشریات و کتاب­ها به یک مرجع بین­المللی معتبر در زمینه‌ی مطالعات لبنان تبدیل شده است. این مرکز دارای سه مجموعه انتشارات با عناوین «مقالات لبنان»، «دیدگاه­هایی درباره‌ی لبنان» و «گزارش کنفرانس­ها» است که برخی از آخرین عناوین آنها را می­خوانیم: جامعه سیاسی لبنان: نگاه تاریخی، آلبرت حورانی[2]، عواقب اقتصادی جنگ در لبنان، ناصر سعیدی[3]، دیدگاه‌های شیعیان جنوب لبنان، شبلی ملعت[4]، محدودیت­ها و فرصت­های سیاسی، نواف سلام[5]، مسائل جنوب لبنان، فیضه نصرالله[6]، نخستین انتخابات پارلمانی پس از جنگ لبنان: انتخابات تحمیلی، فرید الخازن[7]، گزارش کنفرانس فلسطینیان در لبنان، بازسازی بیروت، اسامه کبانی[8]، لبنان و مسأله‌ی خاورمیانه، کمال صلیبی[9]. همان­طور که ملاحظه شد مرکز تخصصی مطالعات لبنان نیز موضوع روابط فرانسه و این کشور را مورد بررسی تخصصی قرار نداده است

فعال‌ترین پژوهشگر ایرانی در زمینه‌ی مسائل لبنان اسدالله ‌علوی است که تاکنون کتاب‌ها‌ و مقالات زیادی در مورد لبنان و تحولات آن تألیف کرده است. کتاب جنبش حزب‌الله لبنان؛ گذشته و حال یکی از این تألیفات است که در قالب چارچوب نظری اقدام جمعی مبانی‌ فکری، مواضع و اقدامات حزب‌الله را تجزیه‌ و تحلیل کرده است. با توجه به نبود تحقیق در زمینه عوامل مؤثر در روابط سیاسی فرانسه و لبنان به زبان فارسی و اهمیت این دو کشور برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران لزوم یک پژوهش دانشگاهی احساس می گردید

1-3-      سؤال پژوهش

 

چه عواملی باعث ایفای نقش مؤثر فرانسه در لبنان در دوران پس از جنگ سرد شده است؟

1-4-      فرضیه پژوهش

ژئوپلیتیک لبنان در خاورمیانه، فرانسه را به عنوان قدرت نافذ بین‌المللی تشویق نمود تا با استفاده از خلاء قدرت ناشی از پایان جنگ سرد، حضور و نفوذ خود را در لبنان بازسازی نماید

1-5-      روش تحقیق

 

 

1-    روش تحقیق در این رساله توصیفی ، تحلیلی می باشد

2-    نوع تحقیق در این رساله نظری است و بر اساس روش تحقیق در علوم سیاسی انجام شده است

3-    روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد و در نگارش تحقیق حاضر کتب ، مقالات ، روزنامه و پایگاه های متعدد اینترنتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است

4-    در گردآوری اطلاعات و مطالب حاضر به صورت فیش برداری عمل شده است

1-6-      اهداف تحقیق

 

        پژوهش حاضر به تبیین علل و ابعاد علمی وعینی تأثیرگذار بر مناسبات فرانسه و لبنان پس از جنگ سرد می پردازد

1-7-      موانع تحقیق

لازمه‌ی پرداختن به موضوع روابط فرانسه و لبنان آشنای با زبان‌های فرانسه و عربی و استفاده از منابع و سایت‌های این دو کشور. به دلیل عدم امکان استفاده از منابع مزبور و توسل به منابع فارسی و انگلیسی، فرصت دستیابی به منابع دست اول فراهم نبوده و این عمده‌ترین مشکل و تنگنای این تحقیق به شمار می‌رود

1-8-      سازماندهی تحقیق

این تحقیق در 5 فصل تقسیم‌بندی شده است. در فصل اول کلیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است .در فصل دوم رویکرد نظری ژئوپولیتیک بررسی شده و سعی می‌شود قابلیت‌های آن در تبیین سیاست خارجی فرانسه در قبال لبنان شناسایی شود. در فصل سوم ویژگی‌های ژئوپولیتیک لبنان مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد تا ارتباط چارچوب نظری تحقیق با مسائل مورد بررسی در روند طرح مباحث روشن شود. در این زمینه بخصوص بر واقعیت پراکندگی و انشقاق اجتماعی و سیاسی گروه‌ها، احزاب و فرقه‌های ساکن در لبنان، به عنوان مهم‌ترین ویژگی ژئوپولیتیک این کشور تأکید می‌شود تا زمینه‌های حضور و نفوذ فرانسه و دیگر نیروهای خارجی در لبنان معین شود. فصل چهارم گریزی متخصر به تاریخ استعمار فرانسه در منطقه‌ی خاورمیانه و لبنان است. هدف از طرح این بحث نشان دادن استمرار  سیاست خارجی فرانسه در این کشور است. از آنجا که مدعای اصلی ما احیای نفوذ سنتی فرانسه در لبنان و نه آغاز چنین نفوذی است باید روشن شود که پیشینه‌ی نفوذی که در حال بازسازی است چه بوده است. و در فصل پنجم ضمن ارائه‌ی بحثی کوتاه پیرامون اصول حاکم بر سیاست خارجی فرانسه در چند دهه‌ی گذشته نحوه و سطح تعاملات سیاسی و اقتصادی دو کشور فرانسه و لبنان مورد بررسی و کنکاش قرار می‌گیرد

1-9-      بیان مفاهیم و اصطلاحات

الف)سیاست خارجی

استراتژی‌ها یا خط‌‌مشی‌هایی که به وسیله‌ی تصمیم‌گیرندگان یک کشور در رابطه با سایر کشورها یا موجودیت‌های بین‌المللی طرح‌ریزی می‌شود و منظور از آن دست‌یابی به اهداف ویژه‌ای است که بر پایه‌ی تصور منافع ملی تعریف و مشخص شده‌اند.[10]

ب)دولت مدرن

     الف- پیشینه: برخی، دولت-شهر یونانی را نخستین شکل دولت مدرن می‌دانند. اگرچه میان دولت-شهر

یونانی و دولت مدرن برخی شباهت‌های صوری وجود دارد؛ مثلا هر دو دارای قلمروی مشخص و جمعیتی معین هستند و اندیشه‌ی شهروندی و مفهوم حکومت قانون در هر دو یافت می‌شود، اما یکسان دانستن دولت-شهر یونانی و دولت مدرن نادرست است. از نظر افلاطون و ارسطو غایت دولت-شهر تأمین «بهزیستی» برای شهروندان بود. به همین‌سان علم سیاست، یا علم دولت-شهر معطوف به تأمین و توسعه‌ی فضیلت و سعادت بود. دولت-شهر فراگیرنده‌ی کل وجوه زندگی شهروندان به شمار می‌رفت، دین، سیاست و زندگی شخصی از یکدیگر جدایی‌ناپذیر بودند. منصب دینی و روحانی اصلاً منصبی سیاسی تلقی می‌شد. این شیوه‌ی زندگی بسیار منسجم و هم‌بسته‌ای بود که مورد ستایش اندیشمندان و دانشوران قرن‌‌های بعد قرار گرفت. خیر فردی از خیر جامعه جدایی‌ناپذیر بود و اخلاق جزء جدایی‌ناپذیر سیاست به شمار می‌رفت. به همین دلیل دولت-شهر دارای خصلت مهم دیگری بود که آن را با دولت مدرن غیرقابل مقایسه می‌ساخت. «جامعه» و «فردیت» به هیچ روی به عنوان پدیده‌هایی مجزا مورد شناساسی قرار نمی‌گرفتند. هیچ چیز سوای دولت-شهر وجود نداشت. حوزه‌ی زندگی خصوصی و حقوق و آزادی‌‌های فردی متصور نبود. افراد تنها به عنوان شهروندان تمام‌عیار مدعی حقوق بودند و تمیز میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی قابل تصور نبود. قانون[11] جزئی از مذهب، اخلاق و اصول اداره‌ی دولت-شهر به شمار می‌رفت. شهر نسبت به فرد اولویت داشت. انسان به طور طبیعی نیازمند دولت-شهر بود و در درون آن همچون سلول یا عضوی

از پیکری واحد می‌زیست

ب- ویژگی‌های صوری: از نظر جغرافیایی دولت در سرزمین مشخصی واقع است و بر آن حکمرانی می‌کند. در درون چنین سرزمینی مردمی زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها شهروند به شمار می‌روند، یعنی اینکه در درون آن سرزمین دارای حقوق و مصونیت‌های خاصی هستند. هر دولتی معمولاً در درون سرزمین خاصی مدعی سلطه یا تفوق بر کل سازمان‌ها و تشکلات یا گروه‌های داخلی است

دولت همچنین بر خلاف گروه‌های داخلی دارای بیشترین میزان سلطه بر منابع و وسایل اجبار است. در عین حال دولت صرفاً دستگاه زور و قدرت نیست. همچنین انحصار زور و قدرت معطوف به نیل به اهداف خاصی است. به ویژه حفظ نظم داخلی و دفاع در مقابل بیگانگان مهمترین اهداف انحصار قدرت در دست دولت هستند. دولت به عنوان عالی‌ترین مرجع اقتدار مدعی سلط انحصاری در درون قلمرو خویش است و به این معنا واجد حاکمیت است. دولت منبع قانون است و یا حداقل ماهیت آن سخت به وجود قانون وابسته است. دیگر ویژگی صوری بسیار مهم دولت که واجد بیشترین میزان تداوم و قطعیت در همه‌ی دولت‌ها است این است که دولت قدرت عمومی مستمر و متداوم است

ج)حاکمیت

      گفته شد که دولت واجد حاکمیت است. مفهوم حاکمیت بسیار بحث‌انگیز است. به طور بسیار ساده مقصود از حاکمیت دو چیز است: نخست اینکه دولت در درون قلمرو خویش رقیبی ندارد و بر همه‌ی گروه‌ها مسلط است؛‌ و دوم اینکه از نظر خارجی دولت وقتی واجد حاکمیت است که دولت‌‌های دیگر آن را به عنوان دولتی مستقل شناسایی کنند. این مفهوم اغلب به صورت ابهام‌انگیزی در قالب عبارت «تمامیت ارضی» بیان می‌شود.[12]

ه)هویت

        هویت در معنای فلسفی آن عبارت است از هر آن‌چه که چیزی را به آن‌چه که هست، تبدیل می‌کند. البته این تعریف بیش از اندازه موسع است. بنابراین هویت را می‌توان خصوصیتی در کنشگران نیت‌مند تلقی کرد که موجد تمایلات انگیزشی و رفتاری است. این به معنای آن است که هویت در اساس یک ویژگی ذهنی یا در سطح واحد است که ریشه در فهم کنشگر از خود دارد. البته معنای این فهم اغلب وابسته به این است که آیا سایرکنشگران، کنشگر را به همان شکل بازنمایی می‌کنند یا نه،و در این محدوده، هویت واجد یک ویژیگی ویژگی بیناذهنی[13] یا نظام‌محور نیز هست.[14]

[1]- Center for Lebanese Studies (CLS)

[2]- Albert Hourani

[3]- Nasser Saidi

[4]- Chibli Mallat

[5]- Nawaf Salam

[6]- Fida Nasrallah

[7]- Farid el-Khazen

[8]- Oussama Kabbani

[9]- Kamal Salibi

1- جک سی. پلانو و روی التون، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه حسن پستا، تهران : نشر فرهنگ معاصر، 1370، ص 20

[11]- Nomos

[12] -پیشین، ص 42

[13]- Intersubjective

2-ونت الکساندر، نظریه‌ اجتماعی سیاست بین‌الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1384، صص26-25


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 260
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله گل و گياه گلخانه در فایل ورد (word) دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله گل و گياه گلخانه در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله گل و گياه گلخانه در فایل ورد (word)

مقدمه:  
در دایره‌‌المعارف بریتانیکا ، کارآفرین اینگونه تعریف شده است:  
مفهوم‌ کارآفرینی‌:  
سابقه کارآفرینی در دنیا  
سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی  
سابقه کارآفرینی در ایران.  
کارآفرین چه ویژگیهایی دارد  
نتیجه گیری  
کشت گلخانه ای  
مقدمه  
تعریف گلخانه  
- انواع گلخانه ها  
گلخانه ها از نظر نوع تو لید و نوع تیپ سازه دارای انواع مختلفی به شرح ذیل می باشند.  
گلخانه های چوبی  
گلخانه های فلزی یا مدرن  
اهمیت کشت‌ گلخانه‌ای  
مهمترین دستاوردهای کشت‌های گلخانه‌ای عبارتند از :  
محل احداث گلخانه  
جهت گلخانه ها  
جریان هوا در گلخانه  
کنترل شرایط محیطی گلخانه  
درجه حرارت در گلخانه ها  
نیاز نوری گیاهان  
آبیاری گلخانه ها  
آبیاری تحت فشار  
گاز کربنیک در گلخانهها  
زهکشی گلخانه  
بادکشن  
انواع پوششهای گلخانه ای  
شیشه  
پوششهای پلاستیکی  
سکوها و بسترهای کشت  
نحوه قرار گرفتن سکوها  
سکوها و بسترهای زمینی گلهای بریده  
تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها  
نتیجه گیری  

مقدمه

رویکرد اکثر کشورهای جهان در دهه‌های اخیر به موضوع کارآفرینی و توسعه آن، موجب گردیده‌ موجی از سیاستهای توسعه کارآفرینی در دنیا ایجاد شود. کشورهای مختلف راه حلی راکه در سه دهه گذشته برای فائق آمدن بر مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن روی آورده‌اند، توسعه فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایت‌های لازم از کارآفرینان، ارائه آموزشهای مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهشهای لازم در این زمینه بوده است. تأمل در وضعیت اقتصادی و روند مراحل پیشرفت و توسعه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه که به موضوع کارآفرینی توجه نموده‌اند، نشانگر آن است که این کشورها توانسته‌اند به پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دست یابند و یا حداقل بحرانهای پیش‌آمده را به سلامت پشت سر گذاشته و بحرانهایی که وقوع آنها را در آینده پیش‌بینی می‌کردند را مهار نمایند. از جمله این کشورها می‌توان به ایالات متحده، کشورهای اتحادیه اروپایی، کشورهای جنوب شرق آسیا، چین، برخی از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی و اقیانوسیه را نام برد

از آنجا که مفاهیم مطرح در علوم انسانی همانند مفاهیم مطرح در علوم تجربی قطعی نیستند، لذا ارائه تعریف قطعی و مشخصی برای آنها دشوار یا غیر ممکن است. کارآفرینی هم که از واژه ‌های مطرح در علوم انسانی است، از این قاعده مستثنی نیست. دانشمندان و محققین علوم مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و مدیریت که در مورد کارآفرینی مطالعه و نظراتی ارائه کرده‌اند، تعاریف مختلفی از کارآفرینی مطرح نموده‌اند که تفاوت‌های گاه مغایر و متناقضی دارند. تعریفی از کارآفرینی که تقریباً شامل همه تعریفهای ارائه شده از آنان باشد، عبارت است از
«کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین با ایده‌های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدید و با بسیح منابع ،‌مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت‌های نو، سازمانهای جدید و نوآور و رشد یابنده نموده که توأم با پذیرش مخاطره و ریسک است و منجر به معرفی محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه می‌گردد.»

در دایره‌‌المعارف بریتانیکا ، کارآفرین اینگونه تعریف شده است

« شخصی که کسب و کار و یا موسسه اقتصادی را سازماندهی و مدیریت کرده و خطرات ناشی از آنرا می‌پذیرد»

واژه کارآفرینی از قرنها پیش و قبل از آنکه به زبان امروزی مطرح شود، در زبان فرانسه متداول گردید. این واژه معادل کلمه فرانسوی Enterprendre به معنای « متعهد شدن» (معادل under Take در زبان انگلیسی) می‌باشد که در سال 1848 توسط جان استوارت میل به کارآفرینی ( Enterpreneur ) در زبان انگلیسی ترجمه شد

مفهوم‌ کارآفرینی‌

با تحولات‌ سریع‌ و شتابان‌ محیط‌ بین‌المللی‌ و گذر از جامعه‌ صنعتی‌ به‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ و مواجه ‌اقتصادهای‌ ملی‌ با اقتصاد جهانی‌ و مطرح‌ شدن‌ پدیده‌هایی‌ همانند «جهانی‌ شدن‌ اقتصاد» و «فن‌آوری‌اطلاعات‌» ، مباحث‌ اساسی‌ درخصوص‌ راهکارهای‌ مختلف‌ برای‌ تسریع‌ فرآیند رشد و توسعه‌ پایدار و رفاه‌اقتصادی‌ مطرح‌ می‌گردد. یکی‌ از این‌ مباحث‌ جدید، نقش‌ کارآفرینان‌ در این‌ فرایند می‌باشد. کارآفرینی‌ ازمفاهیم‌ جدیدی‌ است‌ که‌ حداقل‌ در محدود ه علم‌ اقتصاد ، مدیریت‌، جامعه‌شناسی‌ و روان‌شناسی‌ و سایرمقوله‌های‌ مرتبط‌ با این‌ موضوع‌ قدمتی‌ بسیار کوتاه‌ داشته‌ و از مفاهیم‌ رو به‌ گسترش‌ می‌باشد. به‌ دلیل‌ آنکه ‌معنای‌ تحت‌الفظی‌ «کارآفرینی‌» نمی‌تواند عمق‌ محتوی‌ و مفهوم‌ این‌ واژه‌ را مشخص‌ نماید و برای‌ جلوگیری‌ ازفهم‌ نادرست‌ این‌ موضوع‌ یا واژه‌ با سایر واژه‌ها و برای‌ رسیدن‌ به‌ فهم‌ و فرهنگ‌ مشترک‌ از آن‌، معرفی‌ وشناساندن‌ این‌ واژه‌ بسیار مهم‌ می‌نماید . این‌ که‌ کارآفرینی‌ چیست‌؟ کارآفرین‌ کیست‌؟ فرآیند کارآفرینی‌ چگونه‌است‌؟ نقش‌ و تاثیر کارآفرینی‌ و کارآفرینان‌ در ابعاد توسعه‌ و رشد اقتصادی‌ و متغیرهای‌ کلان‌ اقتصادی‌ هماننداشتغال‌ چیست‌؟ نقش‌ آموزش‌ و تجربه‌ در رشد کارآفرینی‌ چه‌ میزان‌ است‌؟ سوالهایی‌ هستند که‌ باید برای‌ رسیدن‌به‌ این‌ فرهنگ‌ مشترک‌ به‌ وضوح‌ و مبسوط‌ پاسخ‌ داده‌ شود

به‌طور کلی‌ «کارآفرینی‌» از ابتدای‌ خلقت‌ بشر و همراه‌ با او در تمام‌ شئون‌ زندگی‌ حضور داشته‌ و مبنای‌تحولات‌ و پیشرفتهای‌ بشری‌ بوده‌ است‌. لیکن‌ تعاریف‌ زیاد و متنوعی‌ از آن‌ در سیر تاریخی‌ و روند تکامل‌موضوع‌ بیان‌ شده‌ است‌، که‌ برخی‌ از این‌ تعاریف‌ ارائه‌ می‌گردد
ـ کارآفرین‌ کسی‌ است‌ که‌ متعهد می‌شود مخاطره‌های‌ یک‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ را سازماندهی‌، اداره‌ و تقبل‌کند ( Webster’s New Collegiate Dictionary )

ـ خریداری‌ نیروی‌ کار و مواد اولیه‌ به‌ بهائی‌ نامعین‌ و به‌ فروش‌ رساندن‌ محصولات‌ به‌ بهائی‌ طبق‌ قرارداد(برنارد دو بلیدور ( Bernard F. De Belidar ) اقتصاددان‌ فرانسوی‌ در اوایل‌ قرن‌ هیجدهم‌

ـ کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ ابزار تولید را به‌ منظور ادغام‌ آنها برای‌ تولید محصولات‌ قابل‌ عرضه‌ به‌ بازار، ارائه‌می‌کند (ریچارد کانتیلون‌ R. Cantillon در حدود سال‌ 1730
ـ کارآفرین‌ عاملی‌ است‌ که‌ تمامی‌ ابزار تولید را ترکیب‌ می‌کند و مسوولیت‌ ارزش‌ تولیدات‌، بازیافت‌ کل‌سرمایه‌ای‌ را که‌ بکار می‌گیرد، ارزش‌ دستمزدها، بهره‌ و اجاره‌ای‌ که‌ می‌پردازد و همچنین‌ سود حاصل‌ را برعهده‌ می‌گیرد (جان‌ باتیست‌ سی‌ ( Jean Baptiste Say ) ، اقتصاددان‌ فرانسوی‌ در سال‌ 1803 میلادی‌

ـ کارآفرینی‌ پلی‌ است‌ بین‌ جامعه‌ به‌ عنوان‌ یک‌ کل‌، به‌ ویژه‌ جنبه‌های‌ غیراقتصادی‌ جامعه‌ و موسسات‌انتفاعی‌ تاسیس‌ شده‌ برای‌ تمتع‌ از مزیت‌های‌ اقتصادی‌ و ارضاء آرزوهای‌ اقتصادی‌ (آرتور کول‌ ( A. Cole ) ، (1946)

ـ کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ تخصص‌ وی‌ تصمیم‌گیری‌ عقلائی‌ و منطقی‌ درخصوص‌ ایجاد هماهنگی‌ در منابع‌کمیاب‌ می‌باشد (کاسون‌، 1982

ـ کارآفرینی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ تسریع‌کننده‌، جرقه‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ را فراهم‌ می‌آورد (ویلکن‌( Wilken ) ،

ـ کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ شرکتهای‌ جدیدی‌ را که‌ سبب‌ ایجاد و رونق‌ شغل‌های‌ جدید می‌شوند، شکل‌می‌دهند (که‌ چموف‌ ( B – Kirchhoff ) ، 1994

ـ رابرات‌ لمب‌ ( R.K .Lamb ) (1902 ) معتقد بود که‌ «کارآفرینی‌ یک‌ نوع‌ تصمیم‌گیری‌ اجتماعی‌ است‌ که‌توسط‌ نوآوران‌ اقتصادی‌ انجام‌ می‌شود و نقش‌ عمده‌ کارآفرینان‌ را اجرای‌ فرآیند گسترده‌ ایجاد جوامع‌ محلی‌،ملی‌ و بین‌المللی‌ و یا دگرگون‌ ساختن‌ نمادهای‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ می‌دانست‌

ـ هربرتون‌ ایوانز ( Herberton G.Evans ) (1957 ) معتقد بود که‌ کارآفرین‌ وظیفه‌ تعیین‌ نوع‌ کسب‌ و کارموردنظر را بر عهده‌ داشته‌ و یا آن‌ را می‌پذیرد
ـ ردلیچ‌ ( F.Redlich ) (1958) معتقد است‌ که‌ کارآفرین‌ در حالی‌ که‌ مدیر، سرپرست‌ و هماهنگ‌کننده‌فعالیت‌های‌ تولید است‌، برنامه‌ریز، نوآور و تصمیم‌گیرنده‌ نهایی‌ در یک‌ شرکت‌ تولیدی‌ نیز می‌باشد

ـ مک‌ کله‌لند ( D.M,clelland ) (1961 ) معتقد بود که‌ کارآفرین‌ کسی‌ است‌ که‌ «یک‌ شرکت‌ (یا واحداقتصادی‌) را سازماندهی‌ می‌کند و ظرفیت‌ تولیدی‌ آن‌ را افزایش‌ می‌دهد.»
ـ پنروز ( E.Penrose ) (1968 ) جنبه‌ اصلی‌ کارآفرینی‌ را همانا شناسایی‌ و بهره‌برداری‌ از کرهای‌فرصت‌طلبانه‌ برای‌ گسترش‌ شرکتهای‌ کوچکتر می‌داند
ـ کارلند ( J.c.carland ) (1984 ) معتقد است‌ که‌ کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ جهت‌ دستیابی‌ به‌ سود و رشد،شغلی‌ را به‌ وجود می‌آورد و مدیریت‌ می‌کند
ـ چل‌ ( E.chell ) و هاروث‌ ( J.Haworth ) (1988 ) در تحقیقات‌ خود به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌اند که‌کارآفرینان‌ افرادی‌ هستند که‌ قابلیت‌ مشاهده‌ و ارزیابی‌ فرصتهای‌ تجاری‌، گردآوری‌ منابع‌ مورد نیاز و دستیابی‌به‌ ارزیابی‌ حاصل‌ از آن‌ را داشته‌ و می‌توانند اقدامات‌ صحیحی‌ را برای‌ رسیدن‌ به‌ موفقیت‌ انجام‌ دهند

ـ پیتردراکر ( P.draker ) (1985 ) معتقد است‌، کارآفرین‌ کسی‌ است‌ که‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ کوچک‌ وجدیدی‌ را با سرمایه‌ خود شروع‌ می‌نماید

ـ ادی‌ ( G.Eddy ) و الم‌ ( k.olm ) (1985 ) معتقدند که‌ کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ مایل‌ و قادر به‌مخاطره‌پذیری‌ است‌ و در عین‌ حال‌ ابزار تولیدی‌ و اعتباری‌ را در هم‌ می‌آمیزد تا به‌ سود یا اهداف‌ دیگری‌همچون‌ قدرت‌ و احترام‌ اجتماعی‌ دست‌ یابد
ـ تراپ‌مان‌ ( J. Torpman ) و مورنینگ‌ استار ( G.Morningstar ) (1989) در کتاب‌ «نظام‌های‌کارآفرینانه‌» در دهه‌ 1990 می‌نویس ن د: کارآفرین‌ یعنی‌ ترکیب‌ متفکر با مجری‌، کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ فرصت‌ارائه‌ یک‌ محصول‌، خدمات‌، روش‌ و سیاست‌ جدید یا راه‌ تفکری‌ جدید برای‌ یک‌ مشکل‌ قدیمی‌ را می‌یابد.کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ می‌خواهد تاثیر اندیشه‌ محصول‌ یا خدمات‌ خود را بر نظام‌ مشاهده‌ کند

ـ جفری‌ تیمونز ( Jeffry Timmons ) (1990 ) درخصوص‌ کارآفرینی‌ می‌نویسد: «کارآفرینی‌ خلق‌ و ایجاد بینشی‌ ارزشمند از هیچ‌ است‌. کارآفرینی‌ فرایند ایجاد و دستیابی‌ به‌ فرصتها و دنبال‌ کردن‌ آنها بدون‌ توجه‌ به‌منابعی‌ است‌ که‌ در حال‌ حاضر موجود است‌. کارآفرینی‌ شامل‌، خلق‌ و توزیع‌ ارزش‌ و منافع‌ بین‌ افراد، گروهها،سازمانها و جامعه‌ می‌باشد

ـ دیوید مک‌ کران‌ ( D. Mckeran ) و اریک‌ فلانیگان‌ ( E.Flannigan ) (1996 ) کارآفرینان‌ را افرادی‌نوآور، بافکری‌ متمرکز، و به‌ دنبال‌ کسب‌ توفیق‌ و مایل‌ به‌ استفاده‌ از میانبرها می‌دانند که‌ کمتر مطابق‌ کتاب‌ کارمی‌کنند و در نظام‌ اقتصادی‌، شرکتهایی‌ نوآور، سودآور و با رشدی‌ سریع‌ را ایجاد می‌نمایند

در واقع‌، هنوز هم‌ تعریف‌ کامل‌، جامع‌، مانع‌ و مورد پذیرش‌ همه‌ صاحبنظران‌ ارائه‌ نشده‌ است‌، لیکن‌ دراین‌ بین‌ تئوری‌ و تعاریف‌ اقتصاددان‌ مشهور اتریشی‌ به‌ نام‌ «جوزف‌ شومپیتر ( Joseph schumpeter ) ازکارآفرینی‌ و نقش‌ کارآفرینان‌ در فرآیند توسعه‌ مورد توافق‌ و ارجاع‌ اکثر محققین‌ در این‌ زمینه‌ است‌

بر طبق‌ نظر وی‌ کارآفرین‌ نیروی‌ محرکه‌ اصلی‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ و موتور توسعه‌ می‌باشد و نقش‌ وی‌عبارت‌ است‌ از نوآوری‌ یا ایجاد ترکیب‌های‌ تازه‌ از مواد. شومپیتر مشخصه‌ اصلی‌ کارآفرین‌ را «نوآوری‌»می‌دانست‌ و کار یک‌ کارآفرین‌ را «تخریب‌ خلاق‌» تعریف‌ کرد. وی‌ در کتاب‌ «نظریه‌ اقتصاد پویا» اشاره‌ می‌کندکه‌ تعادل‌ پویا از طریق‌ نوآوری‌ و کارآفرینی‌ ایجاد می‌گردد و اینها مشخصه‌ یک‌ اقتصاد سالم‌ هستند

سابقه کارآفرینی در دنیا

در اوایل سده شانزدهم میلادی کسانی را که درکار مأموریت نظامی بودند کارآفرینی خواندند و پس از آن نیز برای مخاطرات دیگر نیز همین واژه با محدودیتهایی مورد استفاده قرار گرفت. از حدود سال 1700 میلادی به بعد درباره پیمانکاران دولت که دست اندرکار امور عمرانی بودند، از لفظ کارآفرین زیاد استفاده شده است

کارآفرینی و کارآفرین اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و همه مکاتب اقتصادی از قرن شانزدهم میلادی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه‌های خود تشریح کرده‌اند. ژوزف شوپیتر با ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود در سال 1934 که همزمان با داوران رکود بزرگ اقتصادی بود، موجب شد تا نظر او در خصوص نقش محوری کارآفرینان در ایجاد سود، مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل وی را «پدر کارآفرینی»لقب داده‌اند. از نظر وی «کارآفرین نیروی محرکه اصلی درتوسعه اقتصادی است » و نقش کارآفرینی عبارت است از «نوآوری یا ایجاد ترکیب های تازه از مواد»
کارآفرینی از سوی روانشناسان و جامعه‌شناسان با درک نقش کارآفرینان در اقتصاد و به منظور شناسایی ویژگیها و الگوهای رفتاری آنها با بررسی و تحقیق در خصوص آنان مورد توجه قرار گرفته است

جامعه شناسان کارآفرینی را به عنوان یک پدیده اجتماعی در نظر گرفته و به بررسی رابطه متقابل بین کارآفرینان و سایر قسمتها و گروههای جامعه پرداخته‌اند

دانشمندان مدیریت به تشریح مدیریت کارآفرینی و ایجاد جو و محیط کارآفرینانه در سازمانها پرداخته‌اند

سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی

به طور کلی و با عنایت به موارد اشاره شده در فوق ، سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی را می‌توان به پنج دوره تقسیم نمود

دوره اول: قرون 15 و 16 میلادی: در این دوره به صاحبان پروژه‌های بزرگ که مسئولیت اجرایی این پروژه‌ها همانند ساخت کلیسا، قلعه ها، ‌تأسیسات نظامی و ;. از سوی دولتهای محلی به آنها واگذار گردید. کارآفرین اطلاق می‌شد، در تعاریف این دوره پذیرش مخاطره، لحاظ نشده است.
دوره دوم: قرن 17 میلادی: این دوره همزمان با شروع انقلاب صنعتی در اروپا بوده و بعد مخاطره پذیری به کارآفرینی اضافه شد کارآفرین در این دوره شامل افرادی همانند بازرگانان ، صنعتگران و دیگر مالکان خصوصی می‌باشد

دوره سوم: قرون 18و 19 میلادی: در این دوره کارآفرین فردی است که مخاطره می‌کند و سرمایه مورد نیاز خود را از طریق وام تأمین می‌کند، بین کارآفرین و تأمین کننده سرمایه (سرمایه‌گذار) و مدیر کسب و کار در تعاریف این دوره تمایز وجود دارد

دوره چهارم: دهه‌های میانی قرن بیستم میلادی: در این دوره مفهوم نوآوری شامل خلق محصولی جدید، ایجاد نظام توزیع جدید یا ایجاد ساختار سازمانی جدید به عنوان یک جزء اصلی به تعاریف کارآفرینی اضافه شده است

دوره پنجم: دوران معاصر( از اواخر دهه 1970 تاکنون ): در این دوره همزمان با موج ایجاد کسب و روند کارهای کوچک و رشد اقتصادی و نیز مشخص شدن نقش کارآفرینی به عنوان تسریع کننده این سازوکار، جلب توجه زیادی به این مفهوم شد و رویکرد چند جانبه به این موضوع صورت گرفت. تا قبل از این دوره اغلب توجه اقتصاددانان به کارآفرینی معطوف بود، اما در این دوره به تدریج روانشناسان، جامعه ‌شناسان و دانشمندان و محققین علوم مدیریت نیز به ابعاد مختلف کارآفرینی و کارآفرینان توجه نموده‌اند

تا دهه 1980 سه موج وسیع ، موضوع کارآفرینی را به جلو رانده است

موج اول: انفجار عمومی مطالعه و تحقیق در قالب انتشار کتابهای زندگی کارآفرینان و تاریخچه شرکتهای آنها، چگونگی ایجاد کسب و کار شخصی و شیوه‌های سریع پولدار شدن می‌باشد. این موج از اواسط دهه 1950 شروع می‌شود

موج دوم: این موج که شروع آن ازدهه 1960 بوده شامل ارائه رشته‌های آموزش کارآفرینی در حوزه‌های مهندسی و بازرگانی است که در حال حاضر این حوزه‌ها به سایر رشته‌ها نیز تسری یافته است

موج سوم: این موج شامل افزایش علاقمندی دولتها به تحقیقات در زمینه کارآفرینی و بنگاههای کوچک، تشویق رشد شرکت‌های کوچک و انجام تحقیقات در خصوص نوآوری‌های صنعتی می‌شود که از اواخر دهه 1970 آغاز شده است

سابقه کارآفرینی در ایران

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 249
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقيق صمغ کتيرا و خواص رئولوژيکي آن در فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق صمغ کتيرا و خواص رئولوژيکي آن در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق صمغ کتيرا و خواص رئولوژيکي آن در فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه:  
-2 مواد و روشها  
-1-2 پودر کتیرا  
-2-2 تهیه بافر  
-3-2 تهیه محلولهای صمغ کتیرا  
-4-2 تنظیم پ هاش  
-5-2 اندازه گیری گرانروی ظاهری  
-6-2 اندازه گیری مدت زمان جذب آب  
-7-2 تیمار دمایی  
نتیجه:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق صمغ کتيرا و خواص رئولوژيکي آن در فایل ورد (word)

Weiping W. AB. Tragacanth. In: WILLIAMS, P. A.,PHILLIPS, Hand book of food hydrocolloids.Cambridge: Wood head publishing Ltd. 2000. 231-
Mohammadifar M.A, Musavi S.M, Kinmarsi A and Williams P.A. solution properties of tragacanth international journal of biological macromolecules.38(2006)31-
John M. deman,Principles of food chemistry 3rd edition
Abbasi S, Rahimi S. Influence of concentration,temperature, pH and rotational speed on the flow behavior of Iranian gum Tragacanth(katira) solution. IJFST 2006;2(4):42-9[in Persian]
A. YOKOYAMA, K. R. SRINIVASAN, AND H. S. FOGLER Stabilization Mechanism of Colloidal Suspensions by Gum Tragacanth:The Influence of pH on Stability Department of Chemical Engineering, The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 48109,
Mich_ele Marcotte a,1, Ali R. Taherian a, Maher Trigui a, Hosahalli Swamy Ramaswamy b,* Evaluation of rheological properties of selected salt enriched food hydrocolloids Journal of Food Engineering 48 (2001) 157±
V .Sndhakar,Studies on starch-hydrocolloid interactions:effect of salts 1994  :67-
M. C. Gbmez-GuillCn & P. Montero Addition of hydrocolloids and non-muscle proteins to sardine (Sardina pilchardus) mince gels1995   59-
Yuvaret Viturawong, Piyada Achayuthakan, Manop Suphantharika * Gelatinization and rheological properties of rice starch/xanthan mixtures:Effects of molecular weight of xanthan and different salts  Food Chemistry 111 (2008) 106–
Takahiro Funamia,b,_, Sakie Nodaa, Mika Hiroea, Iwao Asaia,Shinya Ikedab, Katsuyoshi Nishinari  Functions of iota-carrageenan on the gelatinization and retrogradation behaviors of corn starch in the presence or absence of various salts    Food Hydrocolloids 22 (2008) 1273–

چکیده

هیدروکلوئیدها خواص کاربردی زیادی دارند که باعث می شوند کاربرد بسیار زیادی در مواد غذایی داشته باشند.خاصیت غلیظ کردن در تمام هیدروکلوئیدها مشترک است

خاصیت مهم دیگر، ژله ای کردن مواد غذایی است در حالی که تمام صمغ ها می توانند خاصیت غلیظ کردن داشته باشند، فقط تعداد کمی از آنها توانایی تشکیل ژل را دارند.کتیرا(تراگاکانت) صمغی طبیعی است که از بوته گیاه Astragalus گرفته می شود محلول کتیرا معمولا” اسیدی است و محدوده PH آن 6-5 و ویسکوزیته ایتدایی صمغ وابسته به PH است که در PH بالای 4 به حداکثر می رسد

صمغ کتیرا قبل از افزودن اسید باید هیدراته شود در مقایسه با هیدروکلوئیدهای دیگرپایداری آن در برابر اسید خوب است صمغ کتیرا به دلیل ترکیبی از خواص کاری که در خود دارد، در محدوده ی وسیعی از مواد غذایی به کار می رود

خاصیت غلیظ کنندگی و پایداری در برابر اسیدیته و نمک مشابه زانتان است.هدف از این تحقیقات جایگزین کردن صمغ بومی ایران(کتیرا) به جای صمغ های دیگر است و بررسی صمغ کتیرا در PH و نمک های مختلف است

هدف از انجام این تحقیق به این منظور است که بعد از انقلاب اسلامی دولت قیمت بسیار زیادی برای صمغ کتیرا تعیین کرد و با توجه به رقابت شدیدی که بین این صمغ و صمغ های غلیظ کننده جدید مثل زانتان به وجود آورد مصرف آن به شدت کاهش یافت. اما چون صمغ کتیرا دارای خاصیت های ویژه و منحصر به فردی نمی توان کاملا” صمغ زانتان را به جای استفاده آن نمود و با بررسی بیشتر بر روی این صمغ و به کارگیری آن از واردات صمغ زانتان جلوگیری کنیم

مقدمه

صمغ ها گروه بزرگی ازپلی ساکاریدها ومشتقات آن هاهستند که قادرند محصول هایی با ویسکوزیته ی  بالا در غلظت های پائین تولید کنند. صمغ ها به طور وسیع در صنایع غذایی برای تهیه ژل و به عنوان پایدار کننده و عوامل سوسپانسه کننده مورد استفاده قرار می گیرند

صمغ هاازمنابع مختلفی بدست می آیندو شامل صمغ های ترشحی،صمغ های جلبکی،صمغ های دانه ای ، صمغ های میکروبی و مشتقات نشاسته و سلولز هستند

تمامی این مواد ملکولهای هیدروفیلیک دارند که میتوانند با آب ترکیب شوند محلولهای ویسکوز یا ژلها تشکیل دهند .ماهیت ملوکول ها تا حد زیادی بر روی خواص صمغ ها اثر می گذارند

مولکول های پلی ساکاریدی خطی فضای بیشتری را اشغال می کنند و ویسکوزتر از مولکول های بسیار انشعابی با همان وزن مولکولی هستند

ترکیبات انشعابی آسانتر ژل تشکیل می دهند و پایدار تر هستند  چون بر هم کنش وسیع در امتداد زنجیر هایشان ممکن نیست

پلی ساکاریدهای خنثی فقط به طور جزئی تحت تاثیر PH قرار می گیرند و هم چنین نمک ها در غلظت کم اثر کمی بر روی آن ها دارند

غلظت بالای نمک ممکن است منجر به جداسازی آب پیوسته و رسوب پلی ساکارید شود.تعدادی از پلی ساکاریدها دارای زنجیرمستقیم درازبا انشعابات کوتاه است.چنین ترکیباتی دارای نواحی پلی ساکاریدهای خطی و انشعابی می باشند صمغ هایی که دارای کربوسیکل زیاد در امتداد زنجیره ها دارند. در PHهای زیر 3 وقتی که گروه های کربوسیکل آزاد تشکیل می شود رسوب می کنند

در PHهای بالاتر نمک های فلزات قلیایی این ترکیبات به مقدار زیادی یونیزه می شوند.و بار منفی ایجاد شده مولکول 1 در شکل گسترده شده و شدیدا” هیدراته شده نگه می دارد و در نتیجه موجب ایجاد محلول هایی پایداری می شود

فلزات دو ظرفیتی نظیر کلسیم ممکن است بین مولکول های مجاور پل تشکیل دهند که منجر به تشیل پل می شود . اگر مقدار کلسیم زیاد باشد ، رسوب ایجاد می گردد

با جایگزین کردن گروه های یونی یا خنثی در ساختار صمغ ها می توان آن ها را اصلاح کرد.جایگزینی با گروه های یونی از گروه های خنثی اثرات کمتری دارد.(3)

کتیرا(تراگاکانت)صمغ طبیعی است که از بوته گیاه Astragalus گرفته می شود و بیش از 2000 گونه گیاه دارد.این گیاه در جنوب غربی آسیا می روید.2 گونه تجاری آن A.gummifer labill و A.microcephalus willd  است

عمده ترین مناطق تولید کننده این صمغ، مناطق خشک و کوهستانی ایران و ترکیه است.مهمترین کشور تولید کننده ی آن ایران است که سالانه حدود 300 تا 350 تن صمغ را صادر می کنند

صمغ کتیرا یک پروتئوگلایکان هتروژن،اسیدی با وزن مولکولی بالا (نزدیک به 800000 دالتون) است

در نتیجه ی تجزیه ی این صمغ،آرابینوز،گزیلور،فوکوز،گالاکتوز،رامنوز و اسید گالاکتورونیک همراه مقادیر بسیار کمی نشاسته و مواد سلولزی تولید می شوند.ساختمان شیمیائی و ویژگی های صمغ ، با توجه به محل برداشت و نوع گیاه متفاوت خواهد بود

صمغ هایی که ویسکوزیته ی بیشتری دارند نسبت فوکوز،گزیلور،اسید گلاکتورونیک و گروه های متوکسی در آن ها بالاست. در حالی که مقدار آرابینوز و بخش های نیتروژنی در آن ها کمتر است.صمغ هایی که ویسکوزیته ی کمتری دارند، آرابینوز و گالاکتوز بیشتری دارند،در حالی که مقدار اسید گالاکتورنیک و گروه متوکسی درآنها کمتر است. صمغ کتیرا،دو بخش دارد که به صورت نمک کلسیم، منیزیم و پتاسیم وجود دارند، یک قسمت مواد قابل تورم در آب(اسید تراگاکانسیک) و قسمت آرابینوگالاکتان محلول در آب که تراگاکانسین نامیده می شود

قسمت اسید تراگاکانسیک 60 تا 70 درصد صمغ را تشکیل می ذهذ.البته عواملی مثل نوع گونه و منطقه ِ جغرافیایی در مقدار این دو قسمت در صمغ تاثیر می گذارد

 در نمونه های صمغی که از گونه Astragalus microceohalus که مهمترین گونه تجاری در ترکیه است، به دست آمده مقدار کمی پروتئین غنی از اسید آمینه هیدروکسی پرولین دیده شده است که مقدار آن 4-3% (وزنی/وزنی) است.در نمونه هایی که از ایران گرفته شده است مقدار پروتئین به 34-05درصد می رسداین مقدار پروتئین می تواند نقش مهمی در خاصیت امولسیون کنندگی کتیرا داشته باشد.صمغ کتیرا ویسکوزیته را زیاد می کند و در محلول رنگ خوبی ایجاد می کند

بیشتر مطالعات بر روی microceohalu A. و A.gummifer گونه های مختلف A.kurdicus است و در واقع محموله صمغ کتیرا ما مخلوطی از صمغ را داریم

صمغ کتیرا عمدتا” به صورت چشمی و دستی درجه بندی می شود. هم چنین تولید کنندگان از ترکیب و درجه بندی بیشتر برای استاندارد کردن ویسکوزیته و رنگ استفاده می کنند

صمغ کتیرا در غلظت پائین در آب هیدراته  می شود، محلول ناروان ایجاد می کند و در غلظت 2 تا 4 درصد خمیر تشکیل می دهد و ویسکوزیته ی محلول یک درصد کتیرا حدودMpas  3500 است.محلول آن خاصیت پسود و پلاستیک دارد

وباافزایش نیروی برشی ویسکوزیته ی ظاهری آن کاهش می یابد که برگشت پذیر است .ویسکوزیته ی بالادر نیروی برشی کم ،همراه با دفع بار به وسیله اسید گالاکتورونیک،ذرات ریز را در محلول به صورت سوسپانسیون در می آورد و امولسیون روغن در آب را پایدار می کند

محلول کتیرا معمولا” اسیدی است و محدوده PH آن 6-5 است و ویسکوزیته ابتدائی صمغ وابسته به PH است که در PH بالای 4 به حداکثر می رسد

صمغ قبل از افزودن اسید باید هیدراته شود. در مقایسه با هیدروکلوئیدهای دیگر،پایداری آن در برابر اسید خوب است به نظر می رسد این پایداری نتیجه ی جایگیری گزیلوپیرانوز و فوکوپیرانوز است که در برابر اسید ناپایدار هستند در زنجیره های کناری باشد ، به جای این که در اسکلت اصلی در گالاکتوپیرانورونیک مقاوم به اسید قرار بگیرند.بنابراین صمغ کتیرا برای کاربرد در محصولات اسیدی با ماندگاری بالا مثل سس های سالاد مناسب خواهد بود

با افزودن مقدار کمی صمغ کتیرا به آب کشش سطحی آب سریع پائین می آید.کاهش کشش بین سطوح به وسیله کتیرا امولسیون کردن روغن در آب را آسان می کند و فاز آبی ناروان ، به تشکیل یک امولسیون پایدار کمک می کند

صمغ کتیرا به دلیل ترکیبی از خواص کاری که در خود دارد، در محدوده وسیعی از مواد غذایی به کار می رود.خاصیت غلیظ کنندگی و پایداری در برابر اسیدیته و نمک مشابه زانتان است و بسیاری از کاربردهای این دو صمغ مشابه است

خصوصیات دیگر صمغ کتیرا، مانند امولسیون سازی و ویژگی احساس خامه ای در دهان، با دیگر صمغ ها سازگار نیست و کاربردهای ویژه ای خواهد داشت

سس معمولی، سس سالاد و محصولات دیگری که PH پائینی دارند، به وسیله ی صمغ کتیرا پایدار می شوند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 217
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سوخت و ساز انرژي در طيور در فایل ورد (word) دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سوخت و ساز انرژي در طيور در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله سوخت و ساز انرژي در طيور در فایل ورد (word)

سوخت و ساز انرژی در طیور  
شیوه های مختلف سنجش انرژی  
انرژی خام  
انرژی قابل سوخت و ساز  
انرژی خالص  
انرژی مؤثر  
توازن انرژی  
اثر محیط بر سوخت و ساز انرژی  
پیش بینی میزان مصرف انرژی  
منابع انرژی  
کربوهیدرات ها  
الف) مونوساکاریدها  
ب) نشاسته  
پ) الیگوساکاریدها  
ت) انرژی حاصل از سوخت و ساز کربوهیدارت ها  
ث) اهمیت ATP  
چربی  
پروتئین ها و اسیدهای آمینه  
مقدار انرژی اجزای جیره  
میزان نیاز به انرژی از لحاظ نظری  
ویژگی های کمبود انرژی  
ویژگی های فزونی انرژی  
احتیاجات انرژی  
جوجه های گوشتی :  
مقادیر ساخته شدن پروتئین  
مقدار انرژی مصرفی برای سوخت و ساز پروتئین  
پروتئین جیره : اسیدهای آمین مصنوعی  
تأثیر پروتئین خام بر نیاز طیور به اسیدهای آمینه  
کیفیت پروتئین  
اسیدهای آمینه لاشه  
برآورد احتیاجات اسید آمینه  
تنظیم سطح پروتئین جیره با توجه به مقدار انرژی جیره  
فاکتورهای موثر بر میزان دریافت خوراک(FEED INTAKE) در پرندگان گوشتی  
پروتئین های گیاهی  
الف) کنجال سویا  
ب) کنجال کانولا  
ج) کنجال گلوتن ذرت  
د) کنجال پنبه دانه  
هـ) کنجال آفتابگردان  
ز) دان کتان  
پروتئین های حیوانی  
الف) پودر گوشت  
ب) پودرهای ماهی  
ج) پودر فرآورده های فرعی طیور (PBM)  
د) پودر پر  
دی پپتید های سمّی  
الف : گیزروزین  
عامل فرسایش سنگدان در پودر ماهی  
تجزیه با دستگاه مجهز به اشعه مادون قرمز نزدیک  
انواع مکانیسمهای تأمین ATP مورد نیاز ماهیچه ها  
در شرایط هوازی،ATP در عضله عمدتاً از طریق فسفریلاسیون اکسیداتیو تولید می شود  
نقش کراتین و گوانیدینواستیک اسید در متابولیسم انرژی  
تأثیر GAA و کراتین برروی درصد تلفات  
تأثیر GAA و کراتین برروی افزایش وزن و ضریب تبدیل.  
تأثیر کراتین و گوانیدینواستات بر گوشت سینه  

سوخت و ساز انرژی در طیور

انرژی مورد نیاز طیور برای رشد بافت های بدن ، تولید تخم مرغ ، انجام فعالیت های فیزیکی حیاتی و حفظ دمای طبیعی بدن از کربوهیدرات ها ، چربی ها و پروتئین های موجود در جیره به دست می آید. انرژی مصرف شده توسط طیور به سه شیوه مورد استفاده قرار می گیرد : تأمین انرژی فعالیت های حیوان ، تبدیل به حرارت و یا ذخیره در بافت های بدن. وقتی میزان انرژی جیر طیور ، بیش از حد مورد نیاز برای سوخت و ساز و رشد طبیعی حیوان باشد ، این انرژی اضافی معمولاً به صورت چربی در بدن ذخیره می شود. این انرژی اضافی را نمی توان به آسانی از بدن حیوان دفع کرد ، وقتی تغذی طیور به صورت مطلوب و بهینه است که جیره حاوی مواد مغذی لازم برای رشد ، تولید تخم مرغ یا گوشت متناسب با انرژی موجود در جیره باشد

کلیبر هم انرژی را سوخت زندگی توصیف کرده است . بخش عمد هم مواد خوراکی مصرف شده توسط حیوانات ، برای تأمین انرژی جهت واکنش های آنابولیک و کاتابولیک به کار می رود . در کوتاه مدت ، اتساع دستگاه گوارش بر میزان مصرف غذا مؤثر است ، در حالی که در درازمدت (روزهای متمادی) مقدار گلوکز خون ، عامل تعیین کنند میزان مصرف غذاست . در واقع ، هیپوتالاموس تحت تأثیر هر دو سطح کم یا زیاد گلوکز قرار می گیرد که این عامل در تنظیم میزان مصرف غذا دخالت دارد . در مدت زمان های طولانی (هفته های متمادی) هم میزان بافت چربی[1] مهم بوده ، مقدار برخی اسیدهای آمینه خاص در خون نیز بر میزان مصرف خوراک تأثیرگذار است . طیور به طور کلی ، توانایی قابل ملاحظه ای در کنترل میزان مصرف انرژی خود دارند که این امر هنگام تغذی آنها با جیره هایی با سطوح مختلف انرژی بوضوح مشاهده می شود . این مکانیسم مهم ، پایه و اساس بسیاری از تصمیمات هنگام جیره نویسی است

علی رغم اینکه در انسان و برخی پستانداران دیگر ، مز غذا تأثیر زیادی در مقدار مصرف دارد ، لیکن این طعم و مزه مواد غذایی نقش نسبتاً ناچیزی در مصرف خوراک طیور برعهده دارد . سطح انرژی جیره عامل بسیار مهمی در تعیین میزان مصرف خوراک طیور است . وقتی حیواناتی نظیر جوجه های در حال رشد یا مرغ های تخم گذار جیره ای دریافت می کنند که از لحاظ هم مواد مغذی متعادل است ، این حیوانات به اندازه ای غذا می خورند که هر روز مقدار ثابت و معینی انرژی دریافت کنند . مقدار مطلق غذای مصرفی بستگی به نیاز حیوان به انرژی دارد که بر حسب اندازه ، فعالیت ، دمای محیط و در حال رشد یا تولید بودن حیوان متغیر است . بنابراین ، شناخت احتیاجات انرژی طیور در طی هر مرحله از رشد و نمو آنها و نیز در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به مقدار انرژی قابل دسترس مواد خوراکی جیره ها امری مهم و ضروری است. با در اختیار داشتن این اطلاعات ، تخمین میزان مصرف غذای هر گله در یک محیط خاص امکان پذیر             می شود و بر این اساس می توان مقدار پروتئین ، اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز را نیز به دقت تعیین کرد تا رشد و عملکرد روزان متعادلی در گله به دست آید . تولیدکنندگان صنعت طیور اغلب فکر می کنند که انرژی از مواد خوراکی و بویژه منابع پُر انرژی نظیر ذرت ، گندم ، دانه های سورگوم و روغن و چربی های گیاهی و حیوانی به دست می آید ، اما باید به خاطر داشت که هم اجزای آلی یک جیره تأمین کننده انرژی اند و اجزای پُر پروتئین جیره نظیر کنجال سویا هم می توانند بخش های مهمی از کل انرژی مورد نیاز حیوان را تأمین کنند

متخصصان تغذیه از نشاسته ، قند ، چربی و پروتئین های قابل هضم در مواد خوراکی برای تأمین انرژی مورد نیاز حیوانات استفاده می کنند . این افراد از چگونگی فرآوری اجزای خوراکی ، نحو حفظ توازن مواد مغذی در جیره و چگونگی افزودن مکمل هایی چون آنتی اکسیدانت ها یا آنزیم ها برای افزایش انرژی قابل دسترس طیور مطلع اند . این امر در جیره های حاوی مقادیر وافری که از هم مواد مغذی مورد نیاز از اهمیت خاصی برخوردار است . علت این امر آن است که کارآیی قابلیت استفاد مواد خوراکی به میزان انرژی قابل دسترس جیره بستگی دارد

انرژی در کربوهیدرات ، چربی و پروتئین های اجزای خوراکی ذخیره می شود . منشأ اولی این انرژی ، نور خورشید است و سپس در نتیج فتوسنتز در منابع گیاهی ذخیره می شود . هم مواد حاوی کربن و هیدروژن با اکسیده شدن به دی اکسید کربن و آب ، انرژی پتانسیلی در اختیار حیوانات قرار می دهند . وقتی غذا در حضور اکسیژن به طور کامل در بمب کالری متر می سوزد ، مقدار حرارت تولید شده را می توان محاسبه کرد و انرژی خام غذا را نشان داد . درصدی از انرژی خام مواد غذایی که می تواند جذب بدن حیوان شده ، و برای فرآیندهای متابولیکی بدن به کار رود ، به توانایی حیوان در هضم مواد خوراکی بستگی دارد . فرآیند هضم ، بیانگر مراحل متعدد فیزیکی و شیمیایی در دستگاه گوارش  و تجزی ترکیبات شیمیایی پیچید موجود در مواد خوراکی به مولکولهای کوچکتر قابل جذب و استفاد توسط حیوان می باشد . این انرژی جذب شده به انرژی قابل هضم[2] موسوم است . مقداری از انرژی از طریق ادرار به شکل ضایعات ازتی و سایر ترکیبات اکسید نشده به وسیل بدن حیوان هم تلف می شود . وقتی انرژی قابل هضم برای این اُفت انرژی هم تصحیح شود ، انرژی باقی مانده به انرژی قابل سوخت و ساز[3] غذا یا مواد خوراکی موسوم خواهد شد . در طی سوخت و ساز مواد مغذی نیز ، مقداری انرژی افت می کند (اتلاف حرارت) . انرژی باقی ماند مواد غذایی که قابل دسترس حیوان جهت نگهداری و تولید است به انرژی خالص[4] موسوم است

شیوه های مختلف سنجش انرژی

انرژی خام

همان طوری که پیش از این توضیح داده شد ، انرژی خام به وسیل بمب کالری متر تعیین می شود که تنها شیو ساد سنجش آزمایشگاهی مقدار انرژی مواد خوراکی است . در مطالعات تغذیه ای ، انرژی خام اهمیت زیادی ندارد و بیشتر به عنوان نقط آغازینی برای استفاده از سایر سیستم های ارزیابی انرژی در طیور به کار می رود . تعیین انرژی خام یک ماد خوراکی کاری عبث و بیهوده است . در بهترین شرایط ، انرژی خام توازن اجزای آلی و غیرآلی جیره را نشان            می دهد . بقی سیستم های ارزیابی انرژی در طیور ، مستلزم استفاده از حیوانات زنده و به کارگیری شیوه های مختلف و کلاسیک سنجش های زیستی است . استفاده از پرندگان زنده در چنین سنجش های طولانی ای (4 ـ 3 روزه) ، به مفهوم هزین زیاد و امکانات گسترده ای است که باید در این رابطه صرف شود

انرژی قابل سوخت و ساز

جدا کردن مدفوع و ادرار طیور بدون عمل جراحی و خارج ساختن میزنای[5] پرندگان مشکل است . به نظر می رسد با توجه به اینکه با جمع آوری توأم ادرار و مدفوع (به عنوان مواد دفعی[6]) می توان مستقیماً انرژی قابل سوخت و ساز را محاسبه کرد ، نیازی به جراحی و جداسازی ادرار و مدفوع پرندگان نباشد . انرژی قابل سوخت و ساز به عنوان برآوردی استاندارد از قابلیت دسترسی انرژی در طیور و اغلب حیوانات مزرعه پذیرفته شده است . در سنجش انرژی قابل سوخت و ساز  ، هم انرژی مواد دفعی پرندگان منشأ خوراکی ندارند . در واقع ، حتی در پرندگانی که هیچ نوع غذایی به آنها داده نشود نیز مقداری مواد دفعی وجود دارد که می تواند شامل انرژی اندوژنوس ادرار ، سلول های مرد روده ، هورمون ها و آنزیم ها باشد . در صورتی که این اُفت انرژی حاصل از مواد غیرخوراکی هم برآورد شود و از مقدار AME کم گردد ، انرژی قابل سوخت و ساز واقعی به دست می آید . رابط بین AME و TME پیش از این به وسیل گوئیلائوم و سامرس (1970) توضیح داده شده بود . TME تحت تأثیر میزان مصرف غذا قرار نمی گیرد ، در حالی که AME وقتی میزان مصرف غذا خیلی کم باشد ، به طور ناگهانی اُفت می کند . وقتی مقدار مصرف غذا کم باشد (تقریباً در حد 50% نگهداری حیوان) ، فرض می شود اُفت انرژی اندوژنوس ادرار و مدفوع ، بخش عمده ای از انرژی مواد دفعی را تشکیل دهد . در هنگام تغذیه حیوان در حد نگهداری و بالاتر (پنجاه گرم در روز برای خروس های بالغ[7]) ، میزان تصحیح بسیار کم و در حدود 5 ـ2 درصد است

در اغلب موارد ، تصحیح هم برآوردهای انرژی قابل سوخت و ساز برای توازن ازت ضروری است . هنگام سنجش زیستی انرژی مواد خوراکی ، این امکان وجود ندارد که هم حیوانات به یک اندازه رشد کنند یا مثلاً به میزان مشابه تخم مرغ تولید نمایند ، به همین دلیل است که در سنجش های زیستی از خروس های بالغ استفاده می شود که رشد چندانی نمی کنند و به این ترتیب پنین واریانس هایی کاهش می یابد . اما حتی با تغذیه پرندگان بالغ در حد نگهداری ، باز هم در توازن ازت (پروتئین و اسید آمینه) حیوانات اختلافاتی وجود دارد ، به عنوان مثال در صورتی که از دو پرنده در                 سنجش های زیستی استفاده می شود که یکی 5 گرم و دیگری 10 گرم ازت در طی دور آزمایش ذخیره کنند ، این اختلافات بر AME و  TMEتأثیرگذار است . سرانجام هم این پروتئین ذخیره شده به عنوان بخشی از چرخ طبیعی پروتئین بدن کاتابولیز می شود ، و ازت (انرژی) باقی مانده دفع می شود . البته بعید است که چنین چرخه ای در یک دور سنجشی زیستی کوتاه مدت (4ـ3 روزه) به طور کامل طی شود . در مثال فوق ، پرنده ای که ده گرم ازت را حفظ می کند، ME بیشتری دارد . علت این امر آن است که انرژی ادراری این پرنده کمتر است . از نظر ریاضی می توان برای هر پرنده مقدار یکسانی ازت باقی مانده در بدن در نظر گرفت ، به گونه ای که میزان ابقای انرژی استاندارد شود . معمولاً با تصحیح مقدار حاصل ، میزان ابقای ازت به صفر می رسد . مقدار تصحیح شده را انرژی قابل سوخت و ساز تصحیح شده براساس نیتروژن (AMEn یا TMEn) گویند . تصحیح متداول معادل 22/8 کیلو کالری انرژی خام به ازای هر گرم ازت باقی مانده یا دفع شده است که در واقع مقدار انرژی اسید اوریک می باشد . با فرض اینکه پرندگان در سنجش های زیستی ازت را باقی نگه می دارند ، این مقدار تصحیح شده باید به انرژی مواد دفعی اضافه شود که در نتیجه AMEn کمتر از AME خواهد بود . اما در صورتی که حیوانات در طول دور سنجش زیستی دارای توازن منفی ازت باشند ، در این صورت عامل تصحیح از انرژی مواد دفعی کم می شود که در این حالت مقدار AMEn بزرگتر از AME خواهد بود . همین توضیحات در مورد TME هم به کار می رود

انرژی خالص

انرژی قابل سوخت و ساز برآورد مناسبی از انرژی خام قابل دسترس برای تولید است ، اما این انرژی در مورد رشد ، تولید تخم مرغ و نظایر آن از کارایی 100% برخوردار نیست . در طی این فرآیندهای متابولیکی ، حدود 15% انرژی به صورت حرارت تلف می شود که معمولاً از آن به اتلاف حرارتی یاد می شود . مواد مغذی مختلف که برای تغذی طیور مورد استفاده قرار می گیرند ، از کارایی های متفاوتی برخوردارند ، لذا انرژی خالص هم به مرحل رشد ، تولید یا نمو حیوان بستگی دارد . برآورد NE کاری بسیار مشکل است ، زیرا تعیین مقدار عامل تصحیح یعنی اتلاف حرارتی بسیار سخت است. می توان میزان حرارت ایجاد شده را براساس برآوردهای نسبت یا کسر تنفسی[8] به دست آورد که خود برآوردی از نسبت CO2 دفع شده به مقدار اکسیژن مصرف شده است . نسبت تنفسی معمولاً بین 0/1- 7/0 می باشد . وقتی چربی ها اکسید می شوند . نسبت تنفسی 7/0 و زمانی که کربوهیدرات ها در بدن اکسیده می گردند ، این نسبت معادل 0/1 می باشد . از آنجایی که هیچ ماد مغذی مستقل از سایر مواد مغذی کاتابولیز نمی شود ، بنابراین نسبت تنفسی بین این دو مقدار قرار دارد . گاهی اوقات نسبت تنفسی خارج از این حدود برآورد می شود که در این صورت ، مقادیر بالاتر از این حد ، ناشی از سنتز چربی از کربوهیدرات و مقادیر پایین تر از این حد هم به خاطر سنتز کربوهیدرات از چربی و نیز کاتابولیسم پروتئین هاست . وقتی پروتئین ها کاتابولیز شوند ، نسبت تنفسی در طیور کمتر از پستانداران خواهد بود که علت این امر تشکیل اسید اوریک به جای اوره در پرندگان است ، به عنوان مثال هنگام کاتابولیسم آلانین خواهیم داشت

با محاسب نسبت تنفسی برای مقادیر مختلف خوراک می توان اتلاف حرارت را برآورد کرد . با کم کردن این مقدار از AMEn ، برآوردی از کل انرژی خالص به دست می آید . این مقدار را نیز می توان به انرژی خالص مورد نیاز حیوان برای تولید و نگهداری تفکیک کرد . گاهی اوقات انرژی خالص مورد استفاده برای تولید را انرژی تولیدی[9] هم گویند

انرژی خالص (NE) تولید و نگهداری را می توان با برآورد مستقیم انرژی ذخیره شده در محصولات هم به دست آورد . فراپرز و همکارانش تلاش هایی در زمینه برآورد «انرژی تولیدی» مواد خوراکی با استفاده از شیوه های کشتار مقایسه ای[10] انجام دادند . به طور کلی ، سیستم انرژی خالص از بیشترین صحت و کاربرد برای برآورد قابلیت استفاده انرژی در حیوانات برخوردار است ، لیکن برآورد مستقیم آن بسیار مشکل است و تنها می توان میزان تولید انرژی مواد خوراکی را برای رد خاصی از پرندگان با مقدار مشخصی تولید گوشت ، تخم مرغ و غیره به دست آورد . در عمل ، مقدار NE بر حسب سن پرنده ، گونه و سطح تولید آن متفاوت است که این امر هنگام جیر نویسی باید مدنظر قرار گیرد . NE امروزه مورد توجه متخصصان تغذیه طیور قرار دارد ، لیکن بسیاری از این مقادیر ارائه شده بر پای AMEn اند که تصحیحات یا تغییرات لازم روی آنها اعمال شده است . در جیره نویسی هم عموماً از مقادیر AMEn و TMEn استفاده می شود

تقریباً همه سیستم های NE از AMEn به عنوان نقط آغاز برآوردهای خود استفاده کرده و فرض بر خطی بودن کارایی تبدیل AMEn به NE می باشد . در عمل ، تفکیک انرژی سوخت و ساز به نگهداری ، فعالیت و تولید چربی و پروتئین بر حسب سن پرندگان متفاوت است و لذا نیاز به ضرایب پیش بینی[11] است تا ترکیب پیچیده قابل برآورد شود . پیرگوزلیف و رز (1999) در این زمینه ، رابطه ای خطی بین AMEn و NEP با کارایی تبدیل معادل 69% پیشنهاد کردند. اگر چه در این شیو تخمین ، حدود 93% واریانس محاسبه می شود، لیکن AMEn در مورد مواد خوراکی پُر پروتئین با منشأ گیاهی ، مقدار NEP را بیش از حد معمول برآورد می کند . عاملی که باعث بروز اشتباه در تخمین NEP          می شود، هزین انرژی برای ذخیر پروتئین است . سال ها قبل کیلانووسکی (1965) نشان داد که هزین تعیین شده برای ذخیر پروتئین ، 5 ـ 6 برابر برآوردها براساس استفاده از ATP است . از آنجایی که در بیشتر پرندگان ، مقدار سنتز پروتئین بیش از میزان ذخیر آن است ، لذا این امر توجیه منطقی برای وجود اختلاف در هزینه های انرژی می باشد . در حالی که نوع چرخ پروتئین در طیور ، حدود 50% تفاوت هزینه های تعیین شده با هزینه های محاسبه شده برای ذخیر پروتئین را توجیه می کند ، توجیه دیگر این پدیده ، تعداد زیادی مسیر بیوشیمیایی نیازمند ATP است که هنگام ذخیر پروتئین فعال می شوند

بنابراین ، سیستم های NE از پیچیدگی های خاصی برخوردارند ، بویژه با توجه به محدود وسیع اجزای خوراکی و حالات مختلف تغذیه که امروزه در دانش تغذی طیور با آن مواجه ایم ، اما به هر حال نمی توان به این مفهوم مهم بی توجه بود . در واقع ، امروزه در صنعت طیور ، سیستم های NE هر روزه از کاربردی وسیع تر برخوردار می شوند ، به عنوان مثال در آمریکای شمالی متخصصان تغذیه عموماً با تعداد بسیار محدودی اجزای غذایی و نیز چند نوع پرند خاص سر و کار دارند . همچنین به نظر می رسد سیستم NE برای متخصصان تغذی جوجه های گوشتی که معمولاً تا 56 روزگی آنها را تغذیه می کنند از کارایی بالایی برخوردار باشد . همین وضعیت در مورد تغذی مرغ های تخم گذاری که میزان تولید گل آنها در حد 95ـ80 درصد می باشد نیز صادق است

انرژی مؤثر

امانس (1994) «انرژی مؤثر» را به عنوان سیستمی برای ارزیابی اجزای غذایی و جیره های طیور معرفی نمود . این سیستم همانند سیستم های انرژی تولیدی و خالص است که در آن تلاش می شود حرارت تلف نشود اتلاف حرارتی مورد توجه قرار گیرد . سیستم انرژی مؤثر برخلاف نظریه های کلاسیک آرمبسی و همکارانش ، اتلاف حرارتی متفاوت مربوط به کاتابولیسم پروتئین و لیپیدها در بدن را به طور مجزا برآورد می کند . این سیستم ، برحسب اینکه لیپیدها از جیر طیور مشتق شوند یا آنکه در بدن طیور از مواد غیرلیپیدی سنتز گردند ، کارایی متفاوتی جهت تعیین قابلیت استفاده و ذخیر لیپیدهای بدن دارد . امانس (1994) عنوان کرد که اتلاف حرارتی تغذیه ، رابطه ای خطی با پنج صفت قابل محاسبه زیر دارد

ـ ازت ادرار

ـ ماد آلی مدفوع

ـ ابقای مثبت ازت

ـ ابقای مثبت لیپید مشتق شده از لیپید جیره

ـ ابقای مثبت لیپید مشتق شده از اجزای غیرلیپیدی جیره

با توجه به برآورد این متغیرها برای تعیین اتلاف حرارتی ، چگونگی توزیع انرژی را می توان دوباره تعریف کرد

با توجه به امکان تعیین اجزای اتلاف حرارتی ، می توان پیش بینی صحیح تری در مورد برخی حالات تغذیه ای انجام داد . به عنوان مثال مقدار انرژی مؤثر در تجمع چربی بدن ، وقتی منشأ آن چربی جیره باشد در مقایسه با وقتی که چربی از طریق سنتز از کربوهیدرات ها حاصل می شود ، افزایش می یابد . امانس (1994) با استفاده از این مؤلفه ها ، معادل ساده ای برای برآورد انرژی مؤثر در تک معده ای ها توسعه داد

580 – (درصد پروتئین خام × 10 ) – AMEn 17/1 = انرژی مؤثر (kcal/kg)

 معادل پیچیده تری که برای برآورد انرژی مؤثر به کار می رود ، چنین است

 - AMEn = انرژی مؤثر (kcal/kg)

که در آن FOM = ماد آلی مدفوع (گرم) ،

DCP = پروتئین خام قابل هضم ،

DCL = چربی خام قابل هضم ،

Z = نسبت بخشی از چربی بدن که مستقیماً از چربی جیره حاصل شده است و

184/4 = عامل تبدیل ژول به کالری است

بنابراین ، سیستم انرژی مؤثر ، شکل تکمیل شده ای از سیستم های موجود است که در آن به ناکارایی پیش بینیِ ناشی از کاتابولیسم پروتئین نیز توجه شده است . از آنجایی که این سیستم براساس AMEn می باشد ، اشتباهات برآورد AMEn مستقیماً در مقادیر انرژی مؤثر هم منعکس می شوند

توازن انرژی

با افزایش انرژی ، میزان ابقای نسبی انرژی در بدن ـ عموماً به صورت چربی و پروتئین ـ نیز افزایش می یابد . وقتی میزان دریافت انرژی قابل سوخت و ساز (ME) به انداز Z باشد ، مقدار ابقای انرژی صفر است که این نقطه همان حد احتیاجات نگهداری طیور به انرژی است . وقتی MEI بزرگتر از Z باشد ، پرنده تا حداکثر میزان ذخیر چربی در بدن تقریباً به صورت خطی این انرژی را ابقا خواهد نمود

قابلیت استفاده و توازن انرژی قابل سوخت و ساز مصرف شده تا حدودی تحت تأثیر سطح انرژی جیره قرار می گیرد. در این زمینه ، می توان به جوجه های گوشتی اشاره کرد که میزان دریافت انرژی آنها هنگام تغذیه با جیره های پُر انرژی افزایش می یابد . در صورتی که سطح پروتئین یا اسید آمینه در چنین شرایطی ثابت بماند ، در این صورت انرژی اضافی به صورت چربی ذخیره می شود ، همچنین جیره های پُر انرژی با افزودن چربی بیشتر به جیره با سهولت بیشتری فرموله  می شوند . اتلاف حرارتی نیز با افزایش سطح انرژی جیره به نسبه کاهش می یابد

هزین انرژی برای ذخیر پروتئین در مقایسه با هزین آن برای ذخیره به صورت چربی بسیار بالاست. در این رابطه ، ترکیب لاش پرندگان در حال رشد ، تأثیر بسزایی بر کارایی قابلیت استفاده از انرژی دارد . هم انرژی و هم پروتئین به مقادیر مشابهی انرژی خالص برای ذخیره در بدن پرندگان نیاز دارند . اما در مورد چربی ها ، بخش عمد این انرژی با توجه به مقدار زیاد انرژی حاصل از چربی ها تأمین می شود . این در حالی است که هر گرم پروتئین معادل 5/5 کیلو کالری انرژی خام تولید می کند که تنها معادل 48% از مقدار 5/11 کیلو کالری انرژی مورد نیاز برای ذخیر یک گرم پروتئین در بدن پرندگان است . اما چربی ها دارای 1/9 کیلو کالری انرژی به ازای هر گرم اند که این انرژی 82 % هزین انرژی 2/11 کیلو کالری مورد نیاز برای ذخیر یک گرم چربی در بدن پرنده را تأمین می کند . بنابراین کارایی ذخیر پروتئین (kp) و چربی (kt) به ترتیب در حدود 48 و 82 درصد است

توازن انرژی در در مرغ های تخم گذار تا حدودی شبیه جوجه های گوشتی است که البته باید انداز متابولیکی بدن و میزان تولید تخم مرغ را نیز در نظر گرفت . شواهدی وجود دارد که بر مبنای آن میزان نیاز به انرژی در مرغ های            تخم گذار ، رابطه ای خطی با وزن بدن در محدود 2/1 ـ 5/2 کیلوگرم دارد

علت این امر آن است که با افزایش انداز تخم مرغ ، میزان انرژی موجود در آنها نیز افزایش می یابد . به طور کلی ، تخم مرغ های کوچک ، متوسط ، بزرگ و         فوق العاده بزرگ به ترتیب حاوی حدود 0/1، 3/1، 6/1 و 8/1 کیلوکالری انرژی خام در هر گرم هستند . به نظر نمی رسد تولید تخم مرغ فرآیندی نیازمند انرژی باشد . در واقع ، شواهدی مبنی بر نیاز به انرژی جهت سنتز تخم مرغ همانند آنچه در مورد ذخیر چربی یا پروتئین در بدن طیور وجود دارد مشاهده نمی شود . در واقع ، وقتی تخم مرغ از بدن پرندگان دفع می شود یا حتی پیش از آن و زمانی که در داخل پوسته قرار می گیرد ، می توان اذعان داشت که احتیاجات نگهداری پرنده به خاطر کاهش شصت گرم از تود بدن به همان میزان کاهش می یابد

هنگام تعیین کمّی توازن انرژی در مرغ های تخم گذار ، گاهی اوقات تا 30% پراکندگی در مصرف خوراک وجود دارد که نمی تواند براساس وزن بدن ، رشد یا میزان تولید تخم مرغ برآورد شود . این تفاوت معادل 10ـ12 گرم خوراک در روز است که اغلب به عنوان مصرف خوراک باقی مانده از آن یاد  می شود . این مصرفِ خوراک باقی مانده یا غیرقابل محاسبه ، ناشی از اتلاف جیره ، تفاوت در توانایی سوخت و ساز انرژی یا ترکیب متفاوت بدن طیور نیست . منطقی ترین توجیه این اختلاف به فعالیت های مربوط به سوخت و ساز پایه بر می گردد . گریرت و همکاران (1999) با بررسی ویژگی های جوجه خروس های بالغی که با توجه به وزن بدن انتخاب شده بودند ، نشان دادند که میزان مصرف غذا در این خروس ها بسیار متفاوت است

میزان نیاز به انرژی نگهداری هنگامی که مصرف غذای باقی ماند پرندگان زیاد است ، به طور معنی داری افزایش می یابد که حدود نیمی از این افزایش می تواند برای سوخت و ساز پایه هنگام گرسنگی کامل برآورد شود. در طیور فعالیت حیوان ، 13% حرارت تولید شده هنگام گرسنگی کامل یا 4ـ5 درصد کل مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهد . پرندگان فعالیت زیادی می کنند که به منظور تأمین انرژی مورد نیاز جهت همین فعالیت ها ، باید روزانه 10ـ12 گرم خوراک مصرف کنند

اثر محیط بر سوخت و ساز انرژی

اکثر پارامترهای محیطی ، بر سوخت و ساز انرژی در پرندگان تأثیرگذار است و از آنجایی که پرندگان حیواناتی خونگرمند ، حرارت بیشترین تأثیر قابل پیش بینی را در این زمینه دارد . اکثر حیوانات در محدود خاصی از دمای محیطی ، آسایش دارند که به این محدوده ، منطق حرارتی خنثی[12] گویند . حیوانات در این محدود حرارتی ، کمترین مصرف انرژی به صورت سوخت و ساز پایه را دارند . در طیور ، این منطق آسایش بر حسب سن حیوان تغییر می کند که علت آن نیز کاهش سطح برن پرندگان به ازای واحد تود بدن می باشد . همچنین علت دیگر این امر ، وجود پوشش پرهاست که همانند عایق در پرندگان عمل می کند . این پوشش ، در 4ـ3 هفت اول زندگی تکمیل می گردد . منطق آسایش طیور در حد فاصل حرارت بحرانی بالا(UCT) و حرارت بحرانی پایین (LCT)

توازن انرژی و عملکرد پرندگان در منطق آسایش حرارتی ، در هم سنین در حد متعادل و بهینه خواهد بود ، اما در دماهای بالاتر یا پایین تر ، احتیاجات نگهداری حیوان افزایش می یابد که ناشی از نیاز حیوان به سرد و گرم کردن بدن خود است . وقتی دما حدفاصل UCT و LCT باشد ، تولید تخم مرغ حداکثر بوده ، و در خارج از این محدوده نیز به خاطر کاهش انرژی بدن طیور ، میزان تولید اُفت می کند. در دماهای بسیار کم یا زیاد هم انرژی کافی برای رشد وجود نداشته ، و پرندگان کاهش وزن می یابند تا انرژی مورد نیاز آنها تا حدودی تأمین گردد

 یکی از چالش های اصلی در تغذی کاربردی طیور ، اطمینان از مصرف کافی انرژی در حرارت های بالاست . در حرارت های بالا برخلاف تصور عموم ، تولید تخم مرغ به خاطر کمبود انرژی است که کاهش می یابد . این امر نشان                  می دهد مرغ های تخم گذار در دماهای بالاتر ، انرژی بیشتری مصرف می کنند تا به افزایش AMEn جیره پاسخ دهند

به طور کلی ، مرغ های تخم گذار ، میزان مصرف انرژی خود را در محدود حرارتی 10-30 درج سانتی گراد تا حد kcalAMEn/°C 5/3 تنظیم می کنند . این امر ، بیانگر بیش از 1% تغییر در میزان مصرف غذا به ازای هر درجه سانتی گراد تغییر دمای محیط است . بعد از اولین دور کرچی[13] ، پاسخ رشد پرندگان در حال رشد در برابر تغییرات دمای محیط تا حدودی قابل مقایسه با تغییرات روی داده در مرغ های تخم گذار می باشد . طول مدت نوردهی و نیز شدت نور هم با تأثیر روی فعالیت حیوان بر متابولیسم انرژی آنها مؤثر است

برنامه های نوردهی متناوب و نظایر آن که در آن دوره های تاریکی نیز بین فاز روشنایی اعمال می شود ، با کاهش فعالیت طیور ، منجر به کاهش انرژی نگهداری مورد نیاز حیوانات می شود . استفاده از برنام شانزده دور 15دقیقه نوردهی و 45 دقیقه تاریکی ، در مقایسه با برنام شانزده ساعت نوردهی مداوم ، میزان انرژی نگهداری مورد نیاز مرغ های تخم گذار را حدود 10% کاهش می دهد . کاهش شدت نور نیز می تواند اثرات مشابهی بر فعالیت مرغ های تخم گذار داشته باشد و همانند طول دور نوردهی ، شدت آن هم بر چرخ تخم گذاری تأثیر گذار است

استفاده از برنام نوردهی متناوب در جوجه های گوشتی ، نظیر یک ساعت نوردهی ـ سه ساعت تاریکی که شش بار در شبانه روز تکرار می شود ، منجر به افزایش کارایی تغذیه می گردد

این افزایش کارایی تغذیه ، ناشی از کاهش فعالیت حیوان هنگام تاریکی است .. در جوجه خروس ها و پولت های مادری که در معرض محدودیت تعذیه ای قرار می گیرند ، هنگام تغذیه نقاط اوج تولید حرارت ایجاد می شود . این وضعیت را می توان بسهولت هنگام حذف یک روز از برنام تغذیه روزان پرندگان مشاهده کرد. اوج تولید حرارت در پرندگانی که به طور روزانه تغذیه می شوند ، زمانی است که خوراک در اختیار آنها قرار داده می شود . با حذف یک روز از برنام تغذی روزانه ، میزان تولید حرارت در روز بعد ، هنگام قرار دادن خوراک در اختیار طیور ، افزایش زیادی می یابد . لذا توجه به این نکته حایز اهمیت است که زمان این تنش های گرمایی منطبق با حداکثر دمای روزانه محیط نشود

پیش بینی میزان مصرف انرژی

[1]- Adipose tissue

[2]- Digestible energy

[3] – Metabolizable energy

[4]- Net energy

[5]- Ureter

[6]-Excreta

[7] -Adult rooster

[8]- Respiratory quotient

[9]- Productive energy

[10]-Comparative slaughter

[11]-Prediction coefficients

[12]- Thermal neutral zone

[13]-Brooding period

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 279
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقيق استحصال مس در فایل ورد (word) دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق استحصال مس در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق استحصال مس در فایل ورد (word)

چکیده:  
1-1- مقدمه  
1-2- مقایسه هیدرومتالورژی و پیرومتالورژی  
فصل دوم :  
مروری برتحقیقات گذشته  
2-1- مقدمه  
2-2-  کانی های اکسیدی مس  
2ـ3ـ فروشویی کانی های سولفیدی مس  
معایب آن نیز عبارتند از (5).  
2ـ4ـ فروشویی میکروبی کانی های سولفیدی  
2ـ4ـ1ـ ساختارمیکروارگانیسم ها  
باکتری ها ازچند قسمت تشکیل شده اند که عبارتند از (8): .  
2ـ4ـ2ـ میکروارگانیسم های کاربردی در فروشویی میکروبی  
2ـ4ـ2ـ1ـ اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدانس  
2ـ4ـ2ـ2ـ اسیدی تیوباسیلوس تیواکسیدانس  
2ـ4ـ2ـ3ـ لپتوسپیریلیم فرواکسیدانس  
2-4-3- عوامل مؤثر در فروشویی میکروبی  
2ـ4ـ4ـ مکانیزم های اکسایش بیولوژیکی کانی های سولفیدی  
2ـ4ـ4ـ1ـ مکانیزم های مستقیم و غیر مستقیم  
2-4-4-2- مکانیزم های تیوسولفات و پلی سولفید  
2ـ5ـ1ـ فروشویی درجا  
2ـ5ـ2ـ فروشویی توده ای  
2ـ5ـ3ـ فروشویی حوضچه ای  
2ـ5ـ4ـ فروشویی متلاطم  
2ـ6ـ پارامترهای مؤثر در طراحی فروشویی توده ای  
2-7- استخراج با حلال آلی  
2-8- الکترووینینگ  
فصل سوم  
مواد و روش تحقیق  
3-1- مقدمه  
3-2- تهیه و آماده سازی نمونه  
3-3- آنالیز شیمیایی و کانی شناسی  
3-4- آزمایش ظروف لرزان  
3-5- آزماش بطری غلتان  
3-6- آزمایش آگلومراسیون  
3-7- آزمایش های ستونی  
3-7-1- بررسی نفوذ پذیری  
3-7-2- بررسی قابلیت فروشویی شیمیایی و باکتریایی کانسنگ  
فصل چهارم  
ارائه نتایج و یافته ها  
مقدمه :  
4-5- نتایج آزمایش آگلومراسیون  
فصل پنجم:  
نتیجه گیری و پیشنهادات  
5-1- نتیجه گیری  
5-1-2- بررسی نتایج حاصل از آزمایش های ظروف لرزان  
5-1-3- بررسی نتایج حاصل از آزمایش های بطری غلتان  
5-1-4- بررسی نتایج حاصل از آزمایش آگلومراسیون  
5-1-5- بررسی نتایج حاصل از آزمایش های نفوذ پذیری  
5-1-6- بررسی نتایج حاصل از آزمایش های ستونی  
5-2- پیشنهادات  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق استحصال مس در فایل ورد (word)

1- آقازاده ، والح ، لیچینگ کانسنگ اکسیدی مس سونگون ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ،

2- بیسواس ، 1ک. ، و . ج . ، فنون استخراج مس ، فرحی ، حسین ، مرکز نشر دانشگاهی تهران ،

3- حبشی ، فتحی ، هیدرومتالوژی ، شفائی ، سید ضیاءالدین ، عبداللهی ، محمود ، انتشارات دانشگاه شاهرود ، 1378 ، جلد اول

4- رضوی زاده ، حکمت ، وقار ، رامز ، متالوژی مس ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ،

5- سید باقری ، سید علی ، فرآیند بیولیچینگ و وضعیت موجود جهانی  ، اندیشه ، 1382 ، شماره 28 ، ص 9-4

6- منافی ، زهرا ، بیولیچینگ ستونی کانسنگ کم عیار آگلومره شده مس توسط باکتری تیوباسیلوس فرواکسیدانس و تیوباسیلوس تیوااکسیدانس ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم ،

7- ناصح ، رضا ، کزارش لیچینگ شیمیایی کانسنگ دامپ 3 ، شرکت صنایع ملی مس ایران ، مرکز تحقیق و توسعه ،

8- وقار ، رامز ، اولیازاده ، منوچهر ، وقار ، محمد رضا ، فناوری میکروبی و متالوژی ، دانشگاه صنایع و معادن ایران ، 1379

چکیده

این تحقیق در مورد استحصال مس از کانسنگ دامپ 3 معدن مس سرچشمه صورت گرفته است . کانسگ موجود دراین دامپ دارای عیار 92% درصد مس کل و 6% مس اکسیدی می باشد که درحال حاضر برای فرآیند فروشویی شیمیایی بکارمی رود . از آن جا که امکان استحصال میزان قابل توجه مس از بخش سولفیدی ( غالباً کوولیت و کالکوسیت ) بدین روش وجود ندارد. در تحقیق حاضر دو فرآیند فروشوییشیمیایی و بیولوژیکی کانسنک مزبور مورد مقایسه قرارگرفته اند . دراین راستااز آزمایش ظروف لرزان جهت بررسی قابلیت فروشویی باکتریایی و شیمیایی استفاده شد . میزان بازیابی مس پس از 23 روز حدود 94 درصد درمورد محیط کشت باکتریایی و درمورد محیط بدون باکتری حدود 70% بود . درجهت تعیین میزان مصرف اسید ، آزمایش بطری غلتان با فرآیند شیمیایی انجام شد . میزان مصرف اسید84/12 کیلو گرم اسید سولفوریک به ازای یک تن کانسنگ و میزان بازیابی مس 76 درصد بدست آمد . به منظور بررسی نفوذ پذیری کانسنگ و احتمال ایجاد مشکل درعملیات لیچینگ ، آزمایش نفوذ پذیری درسه ستون 2 متری و با شرایط مختلف ( آگلومراسیون ، با پیش پردازی اسیدی و بدون پیش پردازی اسیدی ) و به طریق شیمیایی انجام شد . نتایج حاصله حاکی از نفوذ پذیری کانسنگ تا دبی l/m.h 30در هر سه ستون بود. در نهایت 10 ستون جهت مقایسه فرو شویی میکروبی وشیمیایی در شرایط مختلف و بادرنظر گرفتن پارامترهای مختلف استفاده گردید . نتایج حاصل از آزمایش های ستونی نشان داد که استفاده از فرآیند فروشویی میکروبی بادرنظرگرفتن فرآیند پیش پردازی توسط اسید با غلظت 49 کیلو گرم / لیتربهترین نتیجه را به دنبال داشت

1-1- مقدمه

آلودگی محیط زیست باعث شده که صنعت مجبوربه تغییر روش های تولید فلزات گردد . آلودگی محیط زیست توسط صنعت متالورژی عامل مهمی بوده و باید روش های حرارتی را تغییر داده و از روش های دیگر مانند هیدرومتالورژی ، روش های الکتریکی ، حل کردن فلزات درحلال های خاص و بازیابی آن ، تعویض یونی و غیره استفاده نمود . بسیاری از این روش ها درحال حاضر درمرحله ابتدایی قراردارند و مقدار فلزاتی که با این روش ها تولید می شود در مقایسه با روش های حرارتی ناچیز است . ولی مبا گرایش فعلی صنعت و اجبار آن به جلو گیری از آلودگی محیط زیست به نظر می رسد که در آینده وضع تغییر کرده و سهم تولید فلزات از طریق هیدرو متالورژی و سایر روش ها که کمتر باعث آلودگی می شوند به طرز چشم گیری افزایش حاصل کند . (9) فنون هیدرومتالورژیکی اصولاً برای استخراج مس از کانی های اکسیدی مس پرعیار و باطله های سولفیدی استفاده می شوند

پیشرفت جوامع بشری و به موازات آن افزایش حجم تقاضا برای محصولات صنعتی متخصصین را به استفاده بهینه از منابع و ثروت های خدادای ترغیب می کند . مروری برزمینه بهره وری صحیح از منابع معدنی نشان می دهد که امروزه استفاده از منابع با عیار پایین و منابعی که از نظر تکنولوژیکی امکان بهره برداری از آنها مشکل تر می باشد ، در دستور کار متخصصین قرارگرفته است . هیدرو متالورژی به عنوان روشی کارآ و مطلوب ، بازیابی کانه های کم عیار را میسر نموده است

با وجود آن که صنعت پرعیار کردن مواد معدنی بخصوص روش شناور سازی ( فلوتاسیون ) پیشرفت بسیاری داشته و استخراج  فلزات از سنگ های کم عیار از طریق ذوب را امکان پذیر ساخته است ، ولی با این حال مقدار زیادی سنگ های کم عیار وجود دارد که پر عیارکردن آنها با اشکالات فراوان روبرو است . این مشکلات اکثراً از ترکیب و جنس (سیلیکاته،‌اکسید و غیره ) و یا نحوه توزیع کانه در سنگ ناشی میشود وبالاخره معدن قدیمی رها شده که در اثر عمق زیاد ان یاکم عیار بودن سنگ و عوامل اقتصادی دیگر استخراج موادمعدنی از آن مقرون به صرفه نیست ولی می تواند برای هیدرو متالو رژی ماده اولیه مناسبی باشد

روش های هیدرو متالورژی به دو صورت شیمیایی و بیولوژیکی انجام می گیرند در کل روش بیولوژیکی درمورد کانه های سولفیدی کم عیار و همچنین کانه های مقاوم که توسط روش های هیدرو متالورژی معمول و به سادگی قابل انحلال نیستند ، مناسب می باشد

دانش بیوتکنولوژی درطی هزاران سال شکل گرفته و کاربرد میکرو ارگانیسم ها برای اهداف صنعتی چندان تازگی ندارد این تکنولوژی بعنوان دانش طلایی قرن حاضر یکی از کلیدی ترین فناوری های امروز بشریت است . این علم می رود تا درمدت کوتاهی نحوه زیست بشر را دگرگون سازد . بدیهی است که آینده از آن کشورهایی خواهد بود که دراین راه توانایی های عملی و بالفعلی را به منطقه ظهور برسانند (6)

1-2- مقایسه هیدرومتالورژی و پیرومتالورژی

درطول پنجاه سال گذشته هیدرومتالورژی نقش رقابتی شدیدی را با پیرومتالورژی ایفا نموده است . بیشترین موفقیت پیرومتالورژی دراستفاده از کانه های سولفیدی پرعیار در کوره های بلند که ماکزیمم بهره وری از حرارت کوره را دارند ، می باشند با کاهش ذخایرکانه های پرعیار ، توجه متالورژیست ها به کانه های کم عیار معطوف گشته است (3)

به طور کلی محسنات و معایب هیدرومتالورژی درمقایسه با پیرومتالورژی به شرح زیراست

تولید دی اکسید گوگرد و مواد مضر : درطی عملیات پیرومتالورژی سولفیدی گاز دی اکسید گوگرد تولید شده معمولاً درهوا آزادو باعث آلودگی محیط زیست می گردد. (9) همچنین کنسانتره برخی معادن آلوده به آرسنیک ، جیوه ، سرب، بیسموت و برخی آلوده کننده های دیگر می باشند که دور ریزی این مواد مشکل است (9) برای مقابله با مشکل فوق کانه های سولفیدی باید بدون آن که گاز دی اکسید گوگرد تولید گردد به روش هیدرومتالورژی عمل آورده شوند

جابجایی مواد : درفرآیندهای پیرومتالورژی ، مواد مذاب درمقیاس وسیعی از یک کوره به کوره دیگر جابجا می شوند . علاوه برمشکلات موجود درانجام این امر و هزینه های این گونه جابجایی ها ، بعلت سرد شدن این مواد و کاهش حلالیت گاز دی اکسید گوگرد مقداری ازگازهای مضر درهوا متصاعد می گردد . ولی درهیدرولورژی های محلول به صورت سیال درون لوله ها جابجا می گردند (3)

مصرف انرژی : به علیت دمای بالای فرآیندهای پیرومتالورژی که معمولاً حدود 1200 درجه سانتی گراد می باشد ، مقدار زیادی سوخت مصرف می شود در هیدرومتالورژی دمای مورد نیاز کم و سوخت کمی نیز لازم است (3،9)

تشکیل گرد و غبار : در فرآیندهای هیدرولورژی از این نظر مشکلی وجود ندارد (9)

عمل آوری کانه های کم عیار: عمل آوری کانه های کم عیار با پیرومتالورژی به علت حجم زیاد انرژی مصرفی برای ذوب کانه های گانگ اقتصادی نمی باشد ولی چنانچه یک عامل فروشویی انتخابی استفاده شود. هیدرومتالورژی روش مناسبی خواهد بود (3)

اقتصاد: فرآیندهای پیرومتالورژی برای سرمایه گذاری های بزرگ مناسبند (3،9) . ولی فرآیندهای هیدرومتالورژی درعملیات کوچک و سرمایه گذاری کم کارآیی دارند . از این رو درمورد عملیاتی که درجای دورافتاده قرارگرفته و همچنین آنقدر بزرگ نیست تا هزینه های سرمایه ای ذوب ، حمل و نقل کانسنگ را متحمل شود . روش هیدرومتالورژی مناسب تراست . (9) . هزینه های سرمایه ای حدود 50 درصد کمتر از هزینه های سرمایه ای ذوب و پالایش می باشد و هزینه های عملیاتی نیز کمتر میباشد . البته برای عملیات کوچک و متوسط با تولید مس سالانه حدود 150000 تن ، ولی برای عملیات بزرگتر ذوب اقتصادی تراست (9)

استفاده ازمیکروارگانیسم ها : درخصوص فلز مس ، روش های مورد استفاده جهت استخصال فلز از کانسنگ های سولفیدی شامل تشویه ، فروشویی تحت فشار و فروشویی باکتریایی است . همانطور که قبلاً ذکر گردید فرآیند تشویه نیاز به دمای بالا هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی بالایی دارد و همراه با آلودگی محیط زیست است . فرآیند فروشویی تحت فشار، تنها برای منابع پرعیار قابل کاربرد بوده و هزینه سرمایه گذاری و نگهداری اتوکلاوها بالاست. همچنین نیاز به اپراتورهای ورزیده و تجهیزات با ایمنی بالادارد . فرآیندفروشی باکتریی ، اغلب به عنوان پاکیزه ترین روش استحصال فلزات از منابع سولفیدی شناخته شده است ( 5) . این فرآیند بدون شک یک سیستم ساده با انرژی و هزینه پایین می باشد. (5،9) هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی کم مزایای زیست محیطی ، سادگی عملیات فروشویی توده ای باکتریایی را یک تکنولوژی مورد توجه ساخته است . امروزه از این فرآیند برای کانسنگ های سولفیدی ثانویه مس استفاده می شود . از مزایای این روش می توان به نکات زیراشاره نمود . (5)

برای منابع کم عیار مفید بوده و تجزیه اشکال مختلف کانی های قابل انجام است

امکان انحلال انتخابی وجود دارد

کاربرد آن بویژه برای حذف گوگرد از زغالسنگ مفید می باشد

کاربرد آن برای کشورهای کمترتوسعه یافته مفیداست زیرا نیاز به تجهیزات پیچیده ندارد

سادگی فرآیند سبب می شود تا هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی پایین باشد

زمان ساخت و ساز و راه اندازی کوتاه بوده و درمقایسه با دورش دیگر از هزینه نگهداری پایین تری برخورداراست

فرآیند در شرایط اتمسفر و دمای کمی بالاتر از محط قابل انجام است

ضایعات تولیدی آن از نظر محیطی پذیرفته شده است

دربیو اکسیداسیون کانی های طلا دار  نظیر آرسنوپیریت ، عنصر آرسنیک درمحلول حاصل از فروشویی باکتریایی باقی مانده و سپس رسوب داده و بنابراین وارد جو نمی شود

اما این روش دارای محدودیت هایی است و از دلایل عدم رویکرد مناسب صنعت به آن می توان به موارد زیر اشاره نمود

فرآیند از سرعت کمی برخورداراست ، بنابراین روند برگشت سرمایه نیز کند است

به طورکلی آشنایی با این تکنولوژی هنوز اندک است

تعداد بیوهیدرومتالورژیست های آموزش دیده کم است

صنعت هنوز درمرحله اعتماد به فرآیندهای بیولوژیکی مانده است

هنوز نکات مبهمی درخصوص فرآیند ( بعنوان مثال مکانیزم های درگیر) وجود دارد

2-1- مقدمه

مس درطبیعت به دو صورت عمده یعنی کانی های سولفیدی واکسیدی و گاهی به صورت آزاد یافت می شود . دانستن نوع کانی نقش بسیارمهمی درطراحی آزمایش ها ایفادمی کنند . نتایج حاصل از آزمایش های متالورژیکی هم ازنظرزمانن استخراج و هم از نظر میزان مصرف اسید برای کانی های اکسیدی و سولفیدی ثانویه و انتقالی و سولفیدهای اولیه بسیارمتفاوت است (9) همچنین اطلاع و آگاهی از حلالیت کانی هایمس و واکنش های مربوطه اولین قدم درارزیابی و بررسی قابلیت کانسنگ ها برای فرآیند فروشویی توده ایمیباشد (9)

امروزه برای استخراج مس بسته به عیار و نوع کانسنگ ، ازدو روش پیرومتالورژی و هیدرومتالورژی استفاده می شود در روش پیرومتالورژی سنگ معدن سولفوری پس از خردایش و پرعیارسازی به روش فلوتاسیون درکوره های ذوب شعله ای به مات مس که مجموعه ای از سولفورهای مس و آهن میباشد . تبدیل شده و سپس توسط کنورتر مس بلیستر بدست می آید که بعداً مورد تصفیه قرارمیگیرد. هیدرومتالورژی ، تکنولوژی استخراج فلزات ازکانه ها از محیط های آبی است و به طورکلی شامل دو بخش می شود

1-انحلال انتخابی فلز ازکاننه ( فرآیند فروشویی )

2-بازیابی انتخابی فلز از محلول

مرحله بازیابی مس خود شامل مراحل زیراست

سمنتاسیون توسط آهن یا استخراج با حلال آلی (sx)

 عملیات الکترووینینگ (EW)

دراین بخش اصول فروشویی شیمیایی و باکتریایی کانسنگ های مس توضیح داده می شود

2-2-  کانی های اکسیدی مس

کانی های اکسیدی و یا کانی هایی که درمحیط اکسید کننده تشکیل می‌شوند متنوع بوده و می توانند تحت محدوده وسیعی از عملیات متالورژی قرارگیرند (9).مهمترین کانی های اکسیدی مس درجدول2-1 ذکر شده است

اسیدسولفوریک رقیق درمقیاس وسیعی برای انحلال کانی هایاکسیدی مس مورد استفاده قرارمی گیرد . قابلیت فروشویی بعضی از کانی های خالص اکسیدی درجدول (2ـ2) آورده شده است

 آزرویت و مالاکیت و تنوریت به سرعت درمحلول اسیدسولفوریک رقیق حل می شوند.کریزوکولا کندتردراسیدحل می گردد. بقیه کانی های مس سیلیکاتی مانند دیوپتازخیلی کندترحل می شوند ولی می توان فرآیندانحلال رابااسید قوی تر سرعت بخشید . کوپریت جهت انحلال به سولفات فریک نیاز دارد و دراسید سولفوریک تنها 50% آن حل می گردد . مس طبیعی نیز به کمک سولفات فریک حل شده و فروشویی فقط با اسید سولفوریک ، تنها تحت هوادمی و دمای بالا امکان پذیراست (9)

درخلال انحلال کانی کوپریت ، مس ، طبیعی نیز تشکیل می شود که تقریباً حدود 50 درصد آن در اسید حل می شود . مس باقیمانده را میتوان توسط محلول اسیدی سولفات فریک حل نمود

اغلب کانی های اکسیدی درعملیات صنعتی حدود 2 تا 3 برابر سریعتر ازکانی های سولفیدی ثانویه حل می گردند (9) درفرآیند فروشویی کانی های اکسیدی مس سرعت انحلال بوسیلیه نفوذ یون H مثبت به داخل و یون مس به خارج کنترل
می شود . غلظت مس و اسید از سطح ذره به طرف داخل آن نسبت بهم رابطه عکس دارند . از سطح ذره به طرف داخل غلظت اسید کاهش و غلظت مس افزایش می یابد . (9)

ذخایراکسیدی بیشتر از ذخایر سوپرژن تحت فرسایش قرارمی گیرند . این امرباعث تولید نرمه و یا رس می گرددکه خود باعث هتروژن نمودن توده درفرآیند فروشویی توده ای و ایجاد مشکلات اساسی درعملیات می گردد . ذخایراکسیدی گاهی حاوی مقادیر قابل توجهی کانی های اکسیدی مس غیر قابل حل در اسید و ترکیبات مقاوم دیگری میباشند که قابلییت فروشویی را به کمتر از 50 درصد کاهش می دهندو به همین علت برخی ذخائر اکسیدی قابلییت فروشویی کمتری نسبت به ذخائر سولفیدی ثانویه دارند (9)

2ـ3ـ فروشویی کانی های سولفیدی مس

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 200
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 141 صفحه بعد