نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ديناميک کربوهيدرات ها هنگام رشد تناسلي و محدوديت محصول بذر ساليانه رايگرس در فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ديناميک کربوهيدرات ها هنگام رشد تناسلي و محدوديت محصول بذر ساليانه رايگرس در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ديناميک کربوهيدرات ها هنگام رشد تناسلي و محدوديت محصول بذر ساليانه رايگرس در فایل ورد (word)

چکیده  
1-   مقدمه  
-2   مواد و روش ها  
1-2- گیاه  
2-2 نمونه گیری  
2-3- عصاره گیری و تحلیل کربوهیدرات های محلول در آب  
3-   نتایج  
3-1- تغییرات وزن خشک  
3-2- تغییر در کربوهیدرات های محلول در آب  
3-3 جابه جایی آشکار و کربوهیدرات محلول در آب هنگام رشد دانه  
-4   توضیحات  
-5   نتیجه گیری  

چکیده

اغلب محصول بذر علوفه های علفی کم است و از کل محصول درو شده فقط 20-10%  بذر به دست می آید. محصول بذر تحت تاثیر مقدار کربوهیدراتی است که به آن منتقل می شود. اما اطلاعات مربوط به ذخیره و حرکت کربوهیدرات ها در دوره رشد مولدی(تناسلی) علوفه های علفی محدود است و استفاده از دانه های انبار شده و تازه مشابه  بذر به دست آمده از بافت گیاهی هم نتایجی مبهمی به دست می دهد. برای تعیین این مسئله که آیا کل مقدار کربوهیدرات گیاه محصول بذر را محدود می کند، مشارکت بافت های گیاهی و مولدی در محصول بذر، الگوی تجمع کربوهیدرات محلول در آب (WSC) و حرکت مجدد آن ها، محل رویش رایگرس پرنیال(Lolium prenne L.) را بررسی کردیم. نمونه برداری از جوانه ها از هنگام ظهور جوانه تا زمان درو انجام گرفت. مقدار کربوهیدرات محلول در آب تیغه وغلاف برگ، میان گره ها و اندام تناسلی جوانه را به رو روش اندازه گیری کردیم. اول کربوهیدرات محلول در آب را به روش غیر مستقیم از طریق تغییرات حاصله در وزن بافت خشک اندازه گیری کردیم. سپس تجمع کربوهیدرات محلول در آب را به صورت مستقیم اندازه گرفتیم. عصاره کربوهیدرات محلول در آب با وزن مولکولی کم (LMW) و زیاد (HMW) را از بافت های گیاهی و تناسلی گرفتیم و مقدار تجمع را با استفاده از آزمایش رنگ سنجی آنترون مشخص کردیم. محصول بذر گیاه زیاد (2950 kg h-1) بود و در وزن خشک و مقدار کربوهیدرات محلول در آب LMW و HMW بافت گیاهی و تناسیلی هنگام رشد مولدی تغییرات چشمگیری مشاهده شد. پس از بیرون زدن جوانه ها تجمع کربوهیدرات محلول در آب با وزن مولکولی زیاد بالا بود و تا زمانی درو دانه همچنان افزایش می یافت. کل وزن خشک جوانه ها هم با گذشت همین دوره افزایش یافت. در مقابل، وزن خشک تیغه و غلاف برگ با تقلیل یکنواخت تجمع کوچک اولیه کربوهیدرات محلول در آب با وزن مولکولی زیاد بالا کاهش یافت. کربوهیدرات محلول در آب با وزن مولکولی زیاد بالا هنگام رشد دانه در سرها افزایش چشمگیری داشت و با افزایش وزن خشک در زمان درو کاهش یافت. نسبت کربوهیدرات محلول در آب LMW و HMW در زمان رشد بسته به نوع بافت و مرحله رشد تغییر می کرد. در این تحقیق مشخص شد که خود سر دانه عامل مهمی در تحریک رشد دانه است. شناخت مکانیسم هایی که کربوهیدرات ها را در دانه تقسیم می کنند ، مقدار محصول را  به شکل عمده ای افزایش می دهد

مقدمه

شاخص درو رایگرس پرنیال( بذر درصدی از محصول خشک) فقط 10 تا 20% است. شاخص درو مستقیما تحت تاثیر بازده تناسلی گیاه است که به صورت به کارگیری محل گلچه (FSU)، تفاوت بین محصول بذر اصلی و باقوه تعریف می شود. محصول بذر بالقوه تابع تعداد کل گلچه های موجود در شکوفه است و حداکثر بذرهای هر واحد مساحت را نشان می دهد) اما در رایگرس محصول بذر واقعی کم و متغیر است. در حالی که تقریبا 60% گلچه ها قبل از درو تبدیل به بذر می شوند، فقط 10 تا 30% آن ها بذر قابل فروش تولید می کنند. تبدیل گلچه به بذر قابل فروش به مقدار کربوهیدرات هایی بستگی دارد که به دانه منتقل می شوند. هنگام رشد بذر، کربوهیدرات ها در بذرهای سبک فاقد پوشش تجمع نمی کنند. از این رو، شناخت انواع مختلف و مقدار کربوهیدرات ها که در بافت های مختلف ترکیب شده اند و به بذر منتقل می شوند برای درک بهتر عوامل محدود کننده محصول بذر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علف های علوفه ای و غله دارای بیشترین مقدار کربوهیدرات های ساختاری و غیر ساختاری گوناگون تمامی گیاهان شناخته شده هستند و در دانه و بذرهای علوفه های علفی و غله، نشاسته مهمترین ذخیره کربوهیدرات غیرساختاری است. اما در بیشتر مراحل فصل رشد گلیگوژن اغلب یک مولفه کوچک از کل کربوهیدرات ذخیره شده در گیاه است

بافت های گیاهی غله و علف های ملایم مانند رایگرش پرینال و (Fesuca arundinacea Schreb) Tall fescue کربوهیدرات های محلوله در آب را جمع می کنند و اغلب تراکم آن ها بالا است. این کربوهیدرات ها که در برگ و ساقه ذخیره می شوند، اغلب به صورت ساکروز با وزن مولکولی کم و پلیمر فراکتوز مشتق ساکروز با وزن مولکولی بالا (فراکتان) هستند. با اینکه اطلاعاتی زیادی درباره توزیع کربوهیدرات محلول در آب و ساختارشان هنگام رشد گیاه علفی تحت شرایطی که فتوسنتز محدود می شود مانند ریزش برگ; داریم، حرکت کربوهیدرات محلول در آب از ارگان های گیاهی به دانه طی رشد مولدی چندان شناخته شده نیست

همانند برگ و غلاف، کربوهیدرات های غالبی که در ساقه علوفه و غله جمع می شوند، کربوهیدرات محلول در آب با وزن مواکولی بالا هستند، اگرچه این کربوهیدرات ها مجددا از ساقه هنگام رشد دانه حرکت می کنند، مشارکت گزارش شده ان ها متغیر است. در گندم (Triticum aestivum L)، مشارکت کربوهیدرات های محلول درآب از ساقه به بذرن بین 10 تا 80 % با توجه به شرایط کشت و رشد متغیر است (. کربوهیدرات محلول در آب با وزن مولکولی بالا جو در زمستان در حدود 30% (وزن خشک) ساقه را در زمان تجمع حداکثری ساقه تشکیل می دهد هنگام رشد مولدی، ساقه علوفه نیز مانند غلات سطح بالایی از کربوهیدرات محلول در آب را جمع آوری می کند. در رایگرس پرنیال، هنگام درو   کربوهیدرات محلول در آب 25% (وزن خشک) ساقه را تشکیل می دهد. در سال 1992 ، Griffith نشان داد که پس از اصلاح مصنوعی روابط source-sink رایگرس ایتالیایی (Lolium multiflorum Lam) توده های ساقه حرکت می کنند تا رشد دانه و گیاه را پشتیبان کنند. در بسیاری از مطالعات، مقدار کربوهیدرات هایی که ارگان های گیاهی  ذخیره کرده و به دانه می فرستند از سطوح در حال کاهش کربوهیدرات محلول در آب برگ و ساقه و افزایش وزن خشک سردانه مشخص می شود. هنوز الگوی تجمع، حرکت مجدد و اهمیت کربوهیدرات های انفرادی در ارگان های خاص و بافت ها هنگام رشد تناسلی شناخته شده نیست

 مقدار حرکت هیدروکربن در دوره رشد رایگرس متغیر است و عواملی همچون دومین جوانه گیاهی در رسیدن  کربوهیدرات به دانه موثرند. نتیجه تحقیقات Warringa and Marinissen (1997)  و Matthew (2002) روی رایگرس نشان می دهد که میزان جا به جا شدن 13C از جوانه اصلی به جوانه های ثانوی بسیار کم است. در مقابل، Clemente and Hebblethwaite (1984) دریافتند که در حالی که تود های کربن از برگ های زیرین سربرگ به سربرگ و سپس ساقه می روند، اختصاص 14C به جوانه نورس هنگام رشد دانه 25% افزایش می یابد. رقابت فتوسنتزی بین ارگان های گیاه اهمیت اقتصادی دارد و ساختار های گیاهی باقی مانده از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. کربوهیدرات محلول در آب اندوخته و متحرک را می توان با جابه جایی آشکار و تغییر در وزن  خشک ساقه پس از جوانه زدن و هنگام درو به طور غیر مستقیم تخمین زد یا مستقیما از طریق تجمع آن ها اندازه گیری کرد. هدف این تحقیق تعیین ظرفیت رشد بذر رایگرس از طریق بررسی دینامیک(حرکت) کربوهیدرات که با توجه به تغییرات وزن خشک محصول و حرکت کربوهیدرات محلول در آب با وزن مولکولی کم و زیاد هنگام رشد مولدی می باشد

1-   مواد و روش ها

 1-2- گیاه

آزمایش سال اول روی گیاه رایگرس چهارتایی در مزرعه ای در کانتربوری نیوزلند از سپتامبر 1995 تا ژانویه 2006 انجام شد. نوع خاک، گلدانی گلی (20% خاک رس، 50% گل) بود. در هر دو کاربرد Spring Nitrogen)) نیتروژن بهاره را به عنوان پیشاب در اکتبر اعمال کردیم که مقدار کل آن 100 kg h-1 بود. قطعات زمین را (1 متر × 2 متر) را هنگام بررسی میزان رطوبت نظارت و با توجه به نیاز گیاه آبیاری کردیم تا دچار استرس رطوبتی نشود. علف هرز را در تاریخ 31 ماه می با جاگوار ( 250 g L-1دیفلوفریکان، 25 g L-1 بروموکسینیل) در 15 L h-1 و Pasture Kleen (2 520 g L-1، 4-D ) در  125 L h-1کنترل کردیم. رگولاتور رشد گیاه مدوس (Trinexapac ethyl 250 g L-1) در 400 mL h-1را به عنوان یک کاربرد در مرحله رشد زوداکس (GS)  32 ( مشاهده جوانه ثانویه) اعمال کردیم. مخلوط قارچ کش Officer 300 mL h-1 + carbendazim (500 g L-1 )+ Amistar (azox-ystrobin 250 g L1) را در تاریخ 30 سپتامبر و 27 دسامبر اعمال کردیم

2-2 نمونه گیری

آزمایش یک طرح بلوکی تصادفی بود که 4 بار تکرار می شد. نمونه ها(025 متر مربع) را هر هفته پس از ظهور سرجوانه (GS 50) از نوامبر 2005 تا ژانویه 2006 کنترل کردیم. در هر نمونه گیری جوانه ها را در 5 میلیمتری سطح زمین در یک ساعت مشخص روز چیدیم ( بین 9 تا 10 صبح) تا تغییرات روزانه کربوهیدرات های محلوله در آب را به حداقل برسانیم. نمونه های فرعی را اندازه گیری و خشک کردیم (80 درجه سانتیگراد، 18 ساعت) تا وزن نمونه تازه و خشک را به دست بیاوریم. مراحل رشد جوانه ها را ثبت و یک گروه از جوانه های قابل قیاس ( 25 جوانه در هر تکرار) را منجمد و سپس خشک کردیم و برای تحلیل شیمیایی به گروه های کوچک و مختلف گیاهی و مولدی تقسیم کردیم. مراحل رشدی که برای تحلیل انتخاب شد به شرح زیر است: ظهور جوانه(GS 50) ، رشد کامل جوانه(GS 57) ،پس از جوانه زدن(GS 67)، رشد متوسط دانه (GS 80)و درو کردن(GS 92). بافت را بر اساس سربرگ تیغه برگ برگزیده 1(Lb 1)، غلاف برگی سربرگ معین غلاف برگ 1 (Ls 1)و گره میانی زیر گره میانی معین 1 (Int 1) شمردیم. وزن خشک این بافت ها را ثبت و ارقام مرکب هر گروه (تیغه برگ، غلاف برگ، گره میانی و سردنه) را هم محاسبه کردیم

2-3- عصاره گیری و تحلیل کربوهیدرات های محلول در آب

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 398
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله زراعت جو آبي در استان زنجان در فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله زراعت جو آبي در استان زنجان در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله زراعت جو آبي در استان زنجان در فایل ورد (word)

زراعت جو آبی در استان زنجان  
مشخصات گیاه شناسی :  
موارد اختلاف بوته سبز جو و گندم :  
طبقه بندی زراعی جو :  
1 جو آبی پاییزه :  
توان عملکرد :  
مشخصات زراعی جو ماکویی :  
مقاومت نسبت به بیماری ها :  
توصیه های زراعی :  
جو بهاره پاییزه :  
توصیه های زراعی برای کشت جو والفجر :  
جو بهاره :  
مشخصات زراعی رقم ریحان :  
مقاومت نسبت به بیماری ها :  
مناطق کشت :  
توصیه های زراعی این رقم :  
تاریخ کاشت :  
میزان بذر :  
ضدعفونی بذر :  
میزان کود :  
مبارزه با علفهای هرز :  
مراحل فنولوژی رشد جو :  
سازگاری جو با محیط کشت :  
خاک مناسب کشت جو :  
نیاز غذایی جو :  
زمان مصرف کودهای شیمیایی :  
نحوه مصرف کودهای شیمیایی :  
میزان مصرف کودهای شیمیایی در جو آبی :  
توصیه های کودی ازت برای جو آبی :  
آبیاری:  
عوامل نامساعد رشد :  
1 سرما و یخبندان :  
2 ورس ( خوابیدگی ) :  
3 ریزش باران :  
4 زردی Chlorose :  
زمان برداشت جو :  
منابع :  

زراعت جو آبی در استان زنجان

جو نقش مهمی در تامین پروتئین حیوانی و خوراک دامها داشته و به همین لحاظ برای نیل به خوداکتفایی در تامین پروتئین حیوانی و رهایی از وابستگی به واردات جو برای علوفه دامهای کشور ، پرداختن به کشت و کار آن از اهمیت خاصی برخوردار است

استان زنجان ، با داشتن معادل 35 هزار هکتار سطح زیرکشت جو آبی و دیم ( آبی 10 هزار هکتار و دیم 25000 هکتار ) ، یکی از استانهای مستعد زراعت این محصول می باشد

مشخصات گیاه شناسی

ریشه جو مانند گندم افشان است و اکثر ریشه های آن تا فاصله 40 سانتیمتری در اطراف پراکنده می شوند. البته ممکن است برخی از ریشه ها به عمق هم نفوذ کنند

ساقه های جو از میان گره های استوانه ای توخالی تشکیل شده اند. طول میان گره ها از قاعده بطرف ساقه بتدریج زیاد می‌شود طول ساقه در اکثر واریته ها حدود 150-120 سانتیمیر است ثابت شده است که بین ارتفاع ساقه و توسعه ریشه همبستگی مثبت وجود دارد

بنابراین در شرایط دیم و کم آبی ساقه هاییکه مرتفع تر باشند عملکرد بیشتری دارند. جو نیز مانند گندم از محل گره های واقع در سطح خاک ریشه و ساقه ثانویه ( پنجه ) تولید میکند که این پنجه ها در جوهای دو ردیفه بیشتر از جوهای شش ردیفه می‌باشند. ( البته تحت شرایط یکسان )

جو نیز مانند گندم دارای گل  آزین سنبله است. هر سنبله از یک گل که مستقیما بر روی گره های اتصال دارند تشکیل شده است. پس بر روی هر بند سه گل و در دو طرف سنبل 6 گل وجود دارد. در برخی از انواع جو شش گل تبدیل به دانه میشوند و تشکیل سنبله های شش ردیفه میدهند که به جوهای شش ردیفه موسومند. در بعضی دیگر فقط گلهای میانی بارور میشوند و تشکیل سنبلهای دو ردیفه میدهند که به جوهای دو ردیفه موسومند

موارد اختلاف بوته سبز جو و گندم

1 رنگ برگهای جو معمولا سبز روشن و رنگ برگهای گندم سبز تیره است

2 انتهای برگ جو گرد ( مدور ) است درصورتیکه انتهای برگهای گندم تیز می باشد

3 عرض پهنک برگها در جو بیشتر و طول برگهای آن کمتر از گندم است

4 ریشکها در جو معمولا بلندتر از گندم و در یک امتداد و تقریبا بر روی هم قرار دارند درصورتیکه ریشکهای گندم نسبت ب محور سنبل با زاویه حاده قرار گرفته و متفرق می باشند

طبقه بندی زراعی جو

1 جو آبی پاییزه

جوهای پاییزه نیازمند به یک دوره طولانی سرما در مراحل اولیه زندگی خود هستند که این سرما موجب میشود که گیاه در موقع معینی ( بهار ) به سنبل رفته و حاصل بدهد

اگر این نوع جوها در بهار کاشته شوند به سنبل نخواهند رفت و فقط رشد علفی خواهند داشت

جوهای پاییزه ( زمستانه ) بدلیل اینکه مدت زمان بیشتری برای استفاده از مواد غذایی و رطوبت خاک داشته و عملکرد بیشتری دارند. طول دوره زندگی آنها زیادتر (270-240 روز ) و غالبا از نوع شش پری هستند

رایج ترین رقم مورد کشت در مناطق سرد و معتدل استان ، رقم ماکویی است. این رقم مقاوم به سرما  بوده و مناسب کشت در مناطق مرتفع دارای  زمستان سرد میباشد

توان عملکرد

متوسط عملکرد این رقم در ایستگاه های مختلف مناطق سرد کشور بین 5/6-5/5 تن در هکتار برآورد شده است و بالاترین میزان برداشت 9 تن در هکتار نیز از بعضی ایستگاههای تحقیقاتی کشور گزارش شده است

مشخصات زراعی جو ماکویی

جو ماکویی رقمی نیمه پا بلند بوده و متوسط ارتفاع آن 105 سانتیمتر و نسبت به خوابیدگی مقاوم است. این رقم دیررس و نیمه حساس به ریزش دانه بوده و رنگ دانه آن روشن با وزن هزار دانه 42-40 گرم است

مقاومت نسبت به بیماری ها

نتایج بررسی های بعمل آمده در ایستگاه های تحقیقاتی مناطق سرد گشور نشان می دهند که این رقم نسبت به بیماری سفیدک جو مقاوم است

توصیه های زراعی

تاریخ کاشت : مناسبترین تاریخ کاشت در مناطق سرد استان در نیمه اول مهر ماه است و کشت باید در تاریخی صورت گیرد که قبل از بروز سرما ، گیاه به حالت 4-3 برگه یا روزت درآید

میزان بذر : مصرف 130 تا 150 کیلوگرم بذر در هکتار ، در کشت ماشینی توصیه شده است. این مقدار بسته به نحوه تهیه بستر بذر ، نوع خاک ، تاریخ کاشت و سایر عوامل متفاوت است. در استان زنجان در مناطق مختلف از 150 تا 180 کیلوگرم بذر در هکتار کاشته شده و نتایج خوبی ( 10-7 تن در هکتار ) بدست آمده است

ضد عفونی بذر : ضد عفونی بذر قبل از کاشت با سم ایپیریدون + کارباندازیم کنترل موثری بر روی بیماری لکه قهوه‌ای و سیاهک‌های آشکار و پنهان جو دارد

میزان کود : به عنوان یک توصیه عمومی میزان 120 کیلوگرم فسفات آمونیم و 150 کیلوگرم اوره در دو نوبت 100 کیلوگرم در هنگام کاشت و 50 کیلوگرم به صورت سرک پیشنهاد می شود. ولی بهتر است قبل از کاشت نسبت به تجزیه خاک اقدام نمود و بعد طبق توصیه اقدام به کودپاشی کرد

برای مبارزه با علف های هرز پهن برگ از علف کشهای گرانستار به میزان 20 کیلوگرم در هکتار و برای مبارزه با علفهای هرز نازک برگ از علفکش پومااکسترا به میزان 2/1 لیتر در هکتار استفاده می شود. این دو س قابل اخلاط می باشند. لازم به توضیح است که این توصیه ممکن است با انواع سموم موجود در بازار تغییر نماید و بهتر است با کارشناسان اداره حفظ نباتات مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها مشورت نمود

جو بهاره پاییزه

مهمترین رقم مورد کشت در مناطق معتدل استان رقم والفجر میباشد که یک رقم بینابین است. این رقم نیمه مقاوم به سرما ، نیمه مقاوم به لکه قهوه‌ای و سفیدک و نیمه حساس به خوابیدگی است. جو والفجر رقمی است نیمه دیررس و نیمه حساس به ریزش دانه. ارتفاع بوته آن 110 سانتیمتر و وزن هزار دانه آن 44-40 گرم و روشن میباشد. خوشه آن شش ردیفه ، نیمه خمیده و نیمه فشرده است


توصیه های زراعی برای کشت جو والفجر

تاریخ کاشت : مناسبترین تاریخ کاشت در مناطق معتدل از اول نیمه دوم مهر تا نیمه اول آبان می باشد. کشت باید در تاریخی صورت گیرد که قبل از بروز سرما گیاه به حالت 4-3 برگه یا روزت درآید

میزان بذر : مصرف 120 تا 140 کیلوگرم بذر در هکتار در کشت ماشینی توصیه می شود. این مقدار بسته به نحوه تهیه بستر بذر  نوع خاک ، تاریخ کاشت و سایر عوامل متاوت است

جو بهاره

طول دوره زندگی جوهای بهاره کمتر از انواع پاییزه و حدود 120-100 روز است و بهمان سبب احتیاجات آن از نظر سرما ، گرما ، نور ، مواد غذایی و غیره کمتر ، سیستم ریشه های آن ضعیف‌تر و مقدار محصول آن نیز کمتر از جوهای پاییزه می باشد. جوهای بهاره از نوع دوپر هستند و اکثرا دارای دانه های سفید و پروتئین کم می باشند

این ارقام برای مناطق معتدل و نیمه گرمسیری استان مانند طارم مناسب هستند. یکی از ارقام بهاره برای کشت در منطقه طارم علیا رقم ریحان است

توان عملکرد این رقم 7-6 تن در هکتار است ولی بالاترین میزان برداشت 10 تن در هکتار نیز توسط کشاورزان استان اصفهان گزارش شده است


مشخصات زراعی رقم ریحان

جو ریحان رقمی با ارتفاع متوسط بوده و میانگین ارتفاع آن 90 سانتیمتر و نسبت به خوابیدگی نیمه مقاوم است. این رقم زودرس و نیمه مقاوم به ریزش دانه بوده و رنگ دانه آن روشن با وزن هزار دانه 46-42 گرم میباشد

مقاومت نسبت به بیماری ها

نتایج بررسی های بعمل آمده در ایستگاه های مناطق معتدل کشور نشان داده که این رقم نسبت به سفیدک حقیقی نیمه مقاوم میباشد

مناطق کشت

این رقم دارای تیپ رشد بهاره بوده و نیمه حساس به سرما و رقم مناسبی برای کشت در مناطق معتدل گرم دارای زمستان ملایم و بهار و تابستان نسبتا کوتاه مدت میباشد

توصیه های زراعی این رقم

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 222
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله اسطرلاب کروي در فایل ورد (word) دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اسطرلاب کروي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اسطرلاب کروي در فایل ورد (word)

مقدمه  
اسطرلاب ها  
اندامهای‌ اسطرلاب‌:  
انواع‌ اسطرلاب‌:  
تعیین‌ وقت‌ به‌ کمک‌ اسطرلاب‌:  
اسطرلابهای‌ به‌ جا مانده‌:  
اینک‌ از چند اسطرلاب‌ دیگر نیز که‌ جالب‌ توجه‌ شمرده‌ شده‌اند، یاد مى‌شود:  
اختراع استرلاب و بی‌مهری نسبت به ایرانیان  
ریشه لغوی و ایرانی استرلاب  
استرلاب یا جام جم  
قدیمیترین استرلابها  
هنر فلزکاری و قلمزنی:  
قلمزنی:.  
کاربرد اسطرلاب ها  
مسطح :  
سه اسطرلاب مربوط به دوره صفوی در گنجینه نجوم  
1- اسطرلاب مسطح برنجی :  
2- اسطرلاب مسطح برنجی :  
3- اسطرلاب کروی یا کره نجومی  
نمونه ای دیگر از تصاویر اسطرلاب:  
فهرست منابع وماخذ  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اسطرلاب کروي در فایل ورد (word)

4- بولتن موزه لاهور.ص

5- تاریخ ایران ( دوره صفویان ) پژوهش در دانشگا ه کمبریج ، ترجمه یعقوب آژند – تهران ، جامی 1380 ، فصل پنجم : علوم ایران در روزگار صفویان. ص

6- دهخدا ، علی اکبر ، لغتنامه ، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران ، پاییز 1372 ، صفحه

7 – نبئی ، ابوالفضل ، اسطرلاب نمایانگر سیر کره خاک در عالم افلاک . مشکوه . ش یازدهم تابستان 1365 . بنیاد پژوهشهای اسلامی

8- هفت هزار سال هنر فلز کاری در ایران،محمد تقی احسان

مقدمه

اسطرلاب نام دستگاهی است که اخترشناسان قدیم ، جهت شناسایی و اندازه‌گیری وسعت و محل ستارگان و حل مسائل علمی و نظری نجوم بکار می‌بردند. این وسیله که قدیمی‌ترین ابزار علمی جهان است، توسط ایرانیان به جهان دانش عرضه شده است و انواعی دارد که با نامهای : کالتام ، توماری ، هلالی ، چلیپایی ، ذورقی ، قوسی ، جامعه جنوبی ، رصدی ، شمالی ، کروی ، مسطح ، خطی و ثلثی مشخص می‌گردد. پیش از اسلام ، تنها از پنج گونه استرلاب یک سوم ، یک ششم ، کروی ، جنوبی و شمالی استفاده می‌شد. پس از رواج اسلام دانشمندان ایرانی بیشتر از انواع مسطح و خطی و کروی استفاده می‌کردند.نام آن را مشتق از کلمه یونانی استرلابوس نوشته‌اند و برخی در معنی آن به غلط «ترازوی ستارگان» را ذکر کرده‌اند. حمزه اصفهانی واژه «اسطرلاب» را معرب ترکیب فارسی «ستاره‌یاب» می‌داند

اسطرلاب ها

اُسْطُرْلاب‌، نام‌چندنوع‌ابزار اندازه‌گیری‌ نجومى‌که‌برای‌سنجش‌ ارتفاع‌، سمت‌، بعد و میل‌ خورشید و ستارگان‌، تعیین‌ وقت‌ در ساعات‌ روز و شب‌، قبله‌ و زمان‌ طلوع‌ و غروب‌ آفتاب‌ و مقاصد دیگر – که‌ از بسیاری‌ نتوان‌ شمرد – به‌ کار مى‌رفته‌ است‌[1]. این‌ دستگاه‌ که‌ گاه‌ آن‌ را کهن‌ترین‌ ابزار علمى‌ جهان‌ مى‌خوانند، احتمالاً در سده 3 ق‌م‌ در یونان‌ ساخته‌ شده‌ است‌. در حقیقت‌، در دوران‌ شکوفایى‌ دانش‌ ستاره‌شناسى‌ یونانیان‌، دو دستگاه‌ اندازه‌گیری‌ متفاوت‌، یکى‌ به‌ نام‌ اسطرلاب‌ حلقوی‌3، و دیگری‌ به‌ نام‌ اسطرلاب‌ مسطح‌4 مورد استفاده‌ بوده‌ است‌. آنچه‌ بطلمیوس‌5 در مجسطى‌ (ص‌ با عنوان‌ اسطرلاب‌ از آن‌ سخن‌ مى‌گوید، همان‌ نوع‌ حلقوی‌ اسطرلاب‌ است‌ که‌ بعدها در جهان‌ اسلام‌ ذات‌الحلق‌ نامیده‌ شد و برخى‌ نیز آن‌ را اسطرلاب‌ ذات‌ الحلق‌ نامیدند .گفته‌ مى‌شود ابرخس‌ (د پس‌ از 127ق‌ م‌) دگرگونیهایى‌ در این‌ ابزار به‌ وجود آورده‌ بوده‌، و احتمالاً بطلمیوس‌ (سده 2م‌) نیز به‌ ابتکار خویش‌ اجزائى‌ بدان‌ افزوده‌ بوده‌، و آن‌ را برای‌ اندازه‌گیری‌ تفاوت‌ طول‌ نجومى‌ ماه‌ و خورشید و نیز تعیین‌ موضع‌ هر ستاره‌ نسبت‌ به‌ دائره البروج‌، یعنى‌ طول‌ و عرض‌ نجومى‌ آن‌، مورد استفاده‌ قرار مى‌داده‌ است‌  سونِسیوس‌ِ سورنى‌2 (د ح‌ 415م‌) نیز از جهان‌نمایى‌ سخن‌ مى‌گوید که‌ گویا خود وی‌ پایه‌های‌ نظری‌ آن‌ را تکمیل‌ کرده‌ است‌. وی‌ مى‌افزاید که‌ آن‌ پایه‌های‌ نظری‌ را از یک‌ رساله ابرخس‌ که‌ بطلمیوس‌ نسبت‌ به‌ آن‌ بى‌توجهى‌ نشان‌ داده‌، برگرفته‌ است‌  ؛ درباره سرچشمه بابلى‌ اسطرلاب‌ نیز سخنانى‌ گفته‌ شده‌، و در این‌ زمینه‌ شواهدی‌ از قبیل‌ الواح‌ سفالین‌ مشابه‌ اسطرلاب‌ مسطح‌ – که‌ در ویرانه‌های‌ بابل‌ به‌ دست‌ آمده‌، و شامل‌ خطوط و دوایر و نقش‌ چند ستاره‌ است‌ – و نیز قراینى‌ مانند آگاهیهای‌ پراکنده‌ پیرامون‌ گستره پژوهشهای‌ نجومى‌ دانشمندان‌ بابلى‌ ارائه‌ شده‌ است‌. این‌ نیز روشن‌ است‌ که‌ یونانیان‌ در زمینه ستاره‌شناسى‌، از بابلیان‌ درسهای‌ بسیار آموخته‌اند؛ اما به‌ اعتقاد پژوهشگران‌ تاریخ‌ نجوم‌، این‌ شواهد و قراین‌ برای‌ اثبات‌ اختراع‌ اسطرلاب‌ در بابل‌ و آشور، و انتقال‌ بعدی‌ آن‌ به‌ یونان‌ کفایت‌ نمى‌کند . همچنین‌ سخنانى‌ که‌ درباره دستگاهى‌ به‌ نام‌ عنکبوت‌3، ساخته اویدوکسوس‌ (سده 4ق‌م‌) یا آپولونیوس‌ (سده 3ق‌م‌) به‌ عنوان‌ یکى‌ از مراحل‌ ابتدایى‌تر اسطرلاب‌ گفته‌ شده‌، از واقعیت‌ بسیار دور است‌ و آن‌ دستگاه‌ در حقیقت‌نوعى‌ساعت‌آفتابى‌ ؛ آنچه‌ در منابع‌ اسلامى‌ درباره ساختن‌ اسطرلاب‌ و کاربرد آن‌ در دوران‌ باستان‌ آمده‌، با افسانه‌ آمیخته‌ است‌. در شماری‌ از این‌ مآخذ، اختراع‌ این‌ ابزار را گاه‌ به‌ فرزند هرمس‌ حکیم‌ و گاه‌ به‌ فرزند ادریس‌ پیغمبر – که‌ گویا لاب‌ نام‌ داشته‌ است‌ – نسبت‌ مى‌دهند و با بیان‌ یک‌ وجه‌ اشتقاق‌ عامیانه‌، واژه اسطرلاب‌ را برگرفته‌ از نام‌ او مى‌شمارند.  گفتنى‌ است‌ که‌ خوارزمى‌ اینگونه‌ توجیهات‌ را سخیف‌ شمرده‌ است‌ .درباره معنى‌ واژه اسطرلاب‌، گذشته‌ از روایات‌ افسانه‌وار، در منابع‌ اسلامى‌ به‌ چند روایت‌ که‌ به‌ مفهوم‌ اصل‌ یونانى‌ واژه‌ بسیار نزدیک‌ است‌، برمى‌خوریم‌: حمزه اصفهانى‌ ترکیب‌ ستاره‌یاب‌ را نقل‌ کرده‌، و اسطرلاب‌ را معرب‌ آن‌ شمرده‌ است‌. در موارد دیگری‌ با تصریح‌ به‌ اصل‌ یونانى‌ این‌ واژه‌، آن‌ را به‌ غلط ترازوی‌ ستارگان‌، یا ترازوی‌ آفتاب‌، آینه ستارگان‌ و همانند آنها ترجمه‌ کرده‌اند .به‌ نظر بیرونى‌ ممکن‌ است‌ ترکیب‌ ستاره‌ یاب‌ در واقع‌ نیز ابتکار ستاره‌شناسان‌ ایرانى‌، و مستقل‌ از واژه یونانى‌ بوده‌ باشد. ماشاءالله‌ یهودی‌ (سده 4ق‌) در رساله‌ای‌ در باب‌ اسطرلاب‌ که‌ اصل‌ عربى‌ آن‌ از میان‌ رفته‌، و تنها ترجمه لاتین‌ آن‌ بر جای‌ مانده‌، معادل‌ درست‌ واژه اسطرلاب‌ را به‌ صورت‌ «اخذ الکواکب‌» نقل‌ کرده‌ بوده‌ است‌. این‌ برگردان‌ در برخى‌ رساله‌های‌ نجومى‌ سده‌های‌ بعد، از جمله‌ در آثار زرقالى‌  و موسى‌ بن‌ ابراهیم‌ تکرار شده‌ است‌ . این‌ ابزار در برخى‌ منابع‌ کهن‌، ذات‌ الصفائح‌ نامیده‌ شده‌ است‌ اسطرلاب‌ در آغاز به‌ شکل‌ کره‌ ساخته‌ مى‌شد. در جهان‌ اسلام‌ نیز به‌ رغم‌ آشنایى‌ با اسطرلاب‌ مسطح‌، نخست‌ به‌ اسطرلاب‌ کروی‌ توجه‌ بیشتری‌ نشان‌ داده‌ شد. از جابر بن‌ سنان‌ (سده 3ق‌) به‌ عنوان‌ نخستین‌ سازنده اسطرلاب‌ کروی‌ در جهان‌ اسلام‌ یاد مى‌شود .فضل‌ بن‌ حاتم‌ نیریزی‌ (سده 3ق‌) نیز طى‌ رساله‌ای‌ درباره اسطرلاب‌ کروی‌، از مزایای‌ آن‌ بر اسطرلاب‌ مسطح‌ یاد کرده‌ است‌ .گفته‌ مى‌شود که‌ بطلمیوس‌ مبتکر اسطرلاب‌ مسطح‌ بوده‌ است‌. در این‌ زمینه‌ نیز افسانه‌هایى‌ نقل‌ کرده‌اند .طرح‌ و ساخت‌ این‌ نوع‌ اسطرلاب‌ مستلزم‌ آشنایى‌ با ترسیم‌ تصویر فضای‌ سه‌ بعدی‌ بر صفحه مسطح‌ است‌ که‌ ابرخس‌ و بطلمیوس‌ به‌ خوبى‌ از آن‌ آگاهى‌ داشتند .سهولت‌ حمل‌ و نقل‌ اسطرلاب‌ مسطح‌ به‌ زودی‌ مزایای‌ اسطرلاب‌ کروی‌ را در سایه‌ نهاد. در نتیجه‌، اسطرلاب‌ مسطح‌ همه‌ جا متداول‌ گردید .در اواخر سده 5م‌ فن‌ ساختن‌ و کاربرد اسطرلاب‌ در بیزانس‌ به‌ اوج‌ خود رسید و پس‌ از وقفه‌ای‌ تا سده‌های‌ میانه‌ ادامه‌ یافت‌ از این‌ دوران‌ تنها یک‌ اسطرلاب‌ در دست‌ است‌ که‌ در 1062م‌ در آسیای‌ صغیر ساخته‌ شده‌، و نوشته‌های‌ روی‌ آن‌ به‌ زبان‌ یونانى‌ است‌. از جهان‌ اسلام‌ اسطرلابهای‌ قدیم‌تری‌ بر جای‌ مانده‌ است‌. فرهنگ‌ نوپای‌ اسلامى‌ در شهر حرّان‌، واقع‌ در جنوب‌ آناتولى‌ کنونى‌ با اسطرلاب‌ آشنایى‌ یافت‌ و اخترشناسان‌ جهان‌ اسلام‌ به‌ ساختن‌ این‌ ابزار و استفاده‌ از آن‌ پرداختند. طى‌ یک‌ هزار سال‌ بعد، منجمان‌ مسلمان‌ هزاران‌ اسطرلاب‌ ساختند و صدها رساله‌ درباره آن‌ نوشتند و دانشمندانى‌ مانند ابراهیم‌ بن‌ حبیب‌ (ه م‌)، ابن‌ حبش‌، على‌ بن‌ عیسى‌ اسطرلابى‌، فضل‌ بن‌ حاتم‌ نیریزی‌ و جابر بن‌ سنان‌ در این‌ فن‌ برجستگى‌ یافتند .ابو جعفر بن‌ احمد بن‌ عبدالله‌ بن‌ حبش‌ رساله‌ای‌ درباره اسطرلاب‌ مسطح‌ نوشت‌. بسیاری‌ نیز به‌ ابتکاراتى‌ در طرح‌ اسطرلاب‌ و ساختن‌ انواع‌ گوناگونى‌ از آن‌ پرداختند. بعدها، در سده 6ق‌/12م‌ شرف‌الدین‌ مظفر طوسى‌ منجم‌، اسطرلابى‌ به‌شکل‌ خط کش‌ ساخت‌ که‌ اسطرلاب‌ خطى‌ یا عصای‌ طوسى‌ نامیده‌ شکل‌ 1 شد، اما به‌ علت‌ آنکه‌ کار چندانى‌ از آن‌ برنمى‌آمد، کاربرد گسترده‌ای‌ نیافت‌؛ با اینهمه‌، در تاریخ‌ نجوم‌ این‌ نوع‌ اسطرلاب‌ موضوع‌ بحثها و گفت‌ و گوهای‌ بسیاری‌ بوده‌ است‌ .شماری‌ اندک‌ از اسطرلابهایى‌ که‌ تاکنون‌ باقى‌ مانده‌اند، مربوط به‌ دوران‌ شکوفایى‌ دانش‌ نجوم‌ در جهان‌ اسلام‌، یعنى‌ سده‌های‌ 3-9ق‌/ 9- 15م‌ و شماری‌ بیشتر مربوط به‌ سده‌های‌ بعد است‌. نوآوریهای‌ عمده‌ در ساخت‌ اسطرلاب‌، طى‌ همین‌ دوران‌ صورت‌ گرفته‌ است‌؛ چنانکه‌ برخى‌ گفته‌اند: اخترشناسان‌ جهان‌ اسلام‌ در همین‌ سده‌ها دانش‌ نجوم‌ را به‌ چنان‌ اوجى‌ رساندند که‌ تا قرنها پس‌ از آن‌ برای‌ دانشمندان‌ هیچ‌ ملتى‌ دست‌ یافتنى‌ نبود. در سده 7ق‌/13م‌ اسطرلاب‌ در سراسر جهان‌ اسلام‌، از هندوستان‌ تا اسپانیا شناخته‌ شده‌، و مورد استفاده‌ بود. در سده 9ق‌/15م‌ اسطرلاب‌ از راه‌ اسپانیا – و شاید نیز در عین‌ حال‌ از طریق‌ سیسیل‌ – به‌ اروپا راه‌ یافت‌؛ گر چه‌ به‌ نظر مى‌رسد که‌ آشنایى‌ برخى‌ از دانشمندان‌ اروپایى‌ که‌ از راه‌ ونیز با دانشهای‌ شرقى‌ آشنا شده‌ بودند، قدری‌ زودتر صورت‌ گرفته‌ باشد. در همین‌ دوران‌، همراه‌ با ترجمه رساله‌هایى‌ درباره اسطرلاب‌ به‌ زبانهای‌ اروپایى‌، برخى‌ اصطلاحات‌ نجومى‌ عربى‌، مانند سمت‌، سمت‌ الرأس‌ و سمت‌ القدم‌، گاه‌ با تحریف‌ و تغییر شکل‌ بسیار، به‌ صورت‌ آزیموت‌1، زنیت‌2 و ندیر3 به‌ واژگان‌ اخترشناسى‌ غرب‌ افزوده‌ گشت‌ .از آن‌ پس‌ در مغرب‌ زمین‌ نیز ساختن‌ اسطرلاب‌، و بهره‌گیری‌ از نوآوریهای‌ ستاره‌شناسان‌ جهان‌ اسلام‌ رواج‌ یافت‌. در اینجا نیز تفاوتى‌ سخت‌ چشمگیر میان‌ منجمان‌ مسلمان‌ و اروپایى‌ دیده‌ مى‌شود. در حالى‌ که‌ مسلمانان‌ پس‌ از آشنایى‌ با اسطرلاب‌ طى‌ چند دهه‌ به‌ اوجى‌ حیرت‌انگیز در هنر اسطرلاب‌ سازی‌ دست‌ یافته‌، و اسطرلابهایى‌ استادانه‌ ساخته‌ بودند، اروپاییان‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ همان‌ نتایج‌ به‌ زمانى‌ دراز در مقیاس‌ چند سده‌ نیاز یافتند. با آغاز دوران‌ نوین‌، اسطرلاب‌ از انحصار دانشمندان‌ و خواص‌ اهل‌ فن‌ بیرون‌ آمد و بسیاری‌ از مردم‌، برای‌ تعیین‌ وقت‌ از آن‌ استفاده‌ مى‌کردند. این‌ ابزار همچنین‌ در سفرهای‌ دراز دریایى‌ برای‌ تعیین‌ موقعیت‌ کشتى‌ مورد استفاده‌ بود. پس‌ از رواج‌ یافتن‌ تئودولیت‌ (زاویه‌یاب‌) و دوربین‌ نجومى‌، از اهمیت‌ اسطرلاب‌ کاسته‌ شد. در دوران‌ ما افراد بسیار اندکى‌ از مبانى‌ علمى‌ این‌ دستگاه‌ آگاهى‌ دارند. با اینهمه‌، اسطرلاب‌ به‌ عنوان‌ یک‌ ابزار آموزشى‌، ارزشى‌ را که‌ در سده‌های‌ میانه‌ و دوران‌ رنسانس‌ برای‌ آموزش‌ اصول‌ ستاره‌شناسى‌ داشت‌، از دست‌ نداده‌ است‌. همچنین‌ گروهى‌ از علاقه‌مندان‌ به‌ ابزارهای‌ نجومى‌، انجمن‌ بین‌المللى‌ اسطرلاب‌ را بنیاد نهاده‌اند و کسان‌ بسیاری‌ نیز مجموعه اسطرلاب‌ گردآوری‌ مى‌کنند

اندامهای‌ اسطرلاب‌

 حلقه‌: این‌ قطعه‌ دایره‌ای‌ است‌ فلزی‌ که‌ به‌ هنگام‌ کار با اسطرلاب‌ مى‌توان‌ آن‌را به‌ عنوان‌ دستگیره‌ به‌ کاربرد، یا به‌ جایى‌ آویخت‌. گاه‌ حلقه دیگری‌ نیز که‌ ممکن‌ است‌ فلزی‌، نخى‌ یا ابریشمى‌ باشد و آن‌را علاقه‌ مى‌نامند، به‌ آن‌ مى‌افزایند. عروه‌: این‌ اندام‌ دایره‌ای‌ فلزی‌ است‌ که‌ میان‌ حلقه‌ و کرسى‌ قرار مى‌گیرد . نقش‌ این‌ دو (یا سه‌) اندام‌ فراهم‌ شدن‌ امکان‌ چرخش‌ کامل‌ اسطرلاب‌ و قرار گرفتن‌ آن‌ در جهت‌ صحیح‌ به‌ هنگام‌ کار با آن‌ است‌. کرسى‌: زائده‌ای‌ است‌ بر قوس‌ کوچکى‌ از محیط اسطرلاب‌ که‌ عروه‌ بدان‌ متصل‌ مى‌شود. اُم‌: ام‌ صفحه اصلى‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ اسطرلاب‌ است‌ و دیواره‌ای‌ آن‌را در برمى‌گیرد و صفحات‌ دیگر که‌ قابل‌ انتقالند، روی‌ آن‌ قرار مى‌گیرند. عرض‌ دیواره‌ به‌ 360 تقسیم‌ شده‌ است‌. بر کف‌ این‌ صفحه‌، چندین‌ دایره‌ که‌ مرکز آنها مرکز صفحه‌ است‌، رسم‌ شده‌اند، و در هر یک‌ از این‌ دوایر، نام‌ چندین‌ شهر نوشته‌ شده‌ است‌. این‌ صفحه‌ بیشتر برای‌ یافتن‌ جهت‌ قبله‌ به‌ کار مى‌رود. حجره‌: فضای‌ تهى‌ که‌ از ام‌ اسطرلاب‌ و دیواره آن‌ تشکیل‌ مى‌شود و صفحه‌های‌ قابل‌ انتقال‌ اسطرلاب‌ و عنکبوت‌ در آن‌ جای‌ مى‌گیرند. صفایح‌: صفایح‌ صفحاتى‌ دایره‌ شکلند با سوراخى‌ در مرکز دایره‌ که‌ محور اسطرلاب‌ از آن‌ مى‌گذرد و یک‌ فرو رفتگى‌ در نقطه‌ای‌ از پیرامون‌، برای‌ آنکه‌ به‌ کمک‌ یک‌ برآمدگى‌ در دیواره حجره‌، در جای‌ خود قرار گیرد و از گردش‌ آن‌ جلوگیری‌ گردد. بر روی‌ هر صفحه‌، 3 دایره‌ که‌ مرکز آنها مرکز صفحه‌ است‌، رسم‌ شده‌، و هر کدام‌ به‌ ترتیب‌ درازای‌ شعاع‌ نشان‌ دهنده مدارهای‌ رأس‌الجدی‌، رأس‌الحمل‌ و رأس‌السرطانند. این‌ ترتیب‌ مربوط به‌ اسطرلاب‌ شمالى‌ است‌؛ در اسطرلاب‌ جنوبى‌ دایره کوچک‌تر مدار رأس‌الجدی‌ و دایره بزرگ‌تر مدار رأس‌السرطان‌ خواهد بود. بر روی‌ صفحات‌، همچنین‌ دو قطر عمود بر هم‌ رسم‌ شده‌ است‌؛ قطر افقى‌ را خط مشرق‌ و مغرب‌ خوانند (نیمه چپ‌ خط مشرق‌، و نیمه راست‌ خط مغرب‌ است‌) و قطر عمودی‌، از کرسى‌ تا مرکز، خط نصف‌النهار است‌ و نیمه دیگر آن‌ خط وتدالارض‌، یا خط نصف‌اللیل‌ نامیده‌ مى‌شود . بر روی‌ صفحات‌، دوایر دیگری‌ نیز به‌ نام‌ دوایر مقنطرات‌ که‌ تصویرهای‌ دوایر ارتفاع‌ از افق‌ تا سمت‌ الرأس‌ را نشان‌ مى‌دهند و همچنین‌ قوسهای‌ مربوط به‌ ساعات‌ معوجه‌ و مستویه‌ رسم‌ شده‌اند. در تصویر دوایر مقنطرات‌ نیز میان‌ اسطرلاب‌ شمالى‌ و جنوبى‌ تفاوتهایى‌ وجود دارد ساعات‌ مستویه‌ ساعات‌ معمولى‌، یعنى‌ واحدهای‌ زمانى‌ برابر 1 24 شبانه‌روزند. اما ساعات‌ معوجه‌ ساعات‌ نابرابرند. در این‌ زمینه‌، شایان‌ ذکر است‌ که‌ در سده‌های‌ میانه‌ واحد متغیری‌ نیز برای‌ اندازه‌گیری‌ زمان‌ به‌ کار مى‌بردند، بدین‌معنى‌ که‌ درازای‌ روز را از سپیده‌ دم‌ تا مغرب‌، و درازای‌ شب‌ را از شامگاه‌ تا سپیده‌ دم‌، صرف‌ نظر از کوتاهى‌ و بلندی‌ آنها به‌ 12 بخش‌ تقسیم‌ مى‌کردند. بدین‌ترتیب‌، در طول‌ سال‌ و بر حسب‌ عرضهای‌ جغرافیایى‌ متفاوت‌، ساعتهای‌ نابرابر به‌ وجود مى‌آمد. در بسیاری‌ از اسطرلابها، قوسهایى‌ نیز رسم‌ شده‌ است‌ که‌ ساعتهای‌ نابرابر را نشان‌ مى‌دهد. عنکبوت‌: این‌ قطعه‌ صفحه‌ای‌ مشبک‌ است‌ و شبکه‌ نیز نامیده‌ مى‌شود  و بر روی‌ آن‌ دو دایره‌ رسم‌ شده‌ است‌. دایره بزرگ‌تر مدار رأس‌الجدی‌و مرکز آن‌مرکزاسطرلاب‌، و دایره کوچک‌تر که‌ در درون‌ دایره بزرگ‌تر قرار دارد و با آن‌ مماس‌ است‌، منطقه البروج‌ (در حقیقت‌: دائره البروج‌) را نشان‌ مى‌دهد. نقطه تماس‌ دائره البروج‌ با مدار جدی‌، رأس‌الجدی‌ ، و نقطه مقابل‌ آن‌، یعنى‌ محل‌ تقاطع‌ دائره البروج‌ با قطر قائم‌ عنکبوت‌، رأس‌ السرطان‌ را نشان‌ مى‌دهد. این‌ دو نقطه‌، قطر دائره البروج‌، و بدین‌ترتیب‌، مرکز آن‌را مشخص‌ مى‌کنند .در عنکبوت‌ مربوط به‌ اسطرلاب‌ جنوبى‌ نیز همانگونه‌ که‌ در شرح‌ صفیحه‌ها گفته‌شد، دایره بزرگ‌تر مدار رأس‌ السرطان‌ خواهد بود و جای‌ رأس‌ الجدی‌ و رأس‌ السرطان‌ نیز با یکدیگر عوض‌ مى‌شود. عنکبوت‌ روی‌ صفیحه‌ها قرار مى‌گیرد و خطوط و قوسهای‌ صفیحه‌ها، از لابه‌لای‌ بریدگیهای‌ آن‌ دیده‌ مى‌شود. از نقطه رأس‌ الجدی‌ زائده کوچک‌ نوک‌ تیزی‌ بیرون‌ آمده‌ که‌ آن‌را مُری‌ خوانند و به‌ هنگام‌ گرداندن‌ عنکبوت‌ با حجره‌ تماس‌ پیدا مى‌کند .در پیرامون‌ منطقه البروج‌، زائده‌های‌ تیزی‌ قرار دارند که‌ ستارگان‌ ثابت‌ را نشان‌ مى‌دهند. این‌ زائده‌ها را مریهای‌ کواکب‌ خوانند. عنکبوت‌ در روی‌ صفیحه‌ها قرار مى‌گیرد و به‌ کمک‌ دسته‌ای‌ که‌ مدیر یا محرک‌ نام‌ دارد، چرخانده‌ مى‌شود. عِضاده‌ : این‌اندام‌ بازوی‌ متحرکى‌است‌ مانند خط کش‌ با سوراخى‌ در وسط که‌ به‌ کمک‌ محور در پشت‌ اسطرلاب‌ قرار مى‌گیرد . و دو سر آن‌ اندکى‌ تیز است‌. این‌ تیزیها را مریهای‌ عضاده‌ خوانند  و در نزدیکى‌ دو سر آن‌، دو قطعه‌ مربع‌ شکل‌ نصب‌ شده‌اند که‌ آنها را لبنه‌، یا هدفه‌ نامند و به‌ فارسى‌ خشتک‌ نیز گفته‌ مى‌شود و در میان‌ هر یک‌ از آن‌ دو سوراخى‌ ریز است‌ به‌ نام‌ سوراخ‌ شعاع‌ که‌ از درون‌ آنها ستارگان‌، یا هر چیز دیگر را مشاهده‌ مى‌کنند و در برخى‌ اسطرلابها سطح‌ عضاده‌ به‌ 12 بخش‌ تقسیم‌ شده‌ است‌ که‌ ساعات‌ معوجه‌ را نشان‌ مى‌دهد. محور: این‌ قطعه‌ میله‌ای‌ است‌ باریک‌ که‌ قطب‌ نیز نامیده‌ مى‌شود. ته‌ آن‌ پهن‌ است‌  و در سر آن‌ سوراخى‌ است‌ که‌ فرس‌ (اسبک‌) در آن‌ جای‌ مى‌گیرد. این‌ میله‌ از سوراخهای‌ مرکز ام‌ اسطرلاب‌، و مراکز صفحات‌، عنکبوت‌، عضاده‌ و گاه‌ نیز شاخص‌ عبور مى‌کند، به‌ طوری‌ که‌ این‌ اندامها تنها حرکت‌ دورانى‌ در پیرامون‌ محور داشته‌ باشند. فرس‌: فرس‌ که‌ آن‌را به‌ فارسى‌ اسبک‌ مى‌خوانند، برای‌ جلوگیری‌ از جدا شدن‌ صفحات‌ و عنکبوت‌ و عضاده‌ از محور در سوراخ‌ محور جای‌ داده‌ مى‌شود. پشت‌ اسطرلاب‌ به‌ وسیله دو قطر آن‌، یکى‌ عمودی‌ که‌ خط علاقه‌ خوانده‌ مى‌شود و دیگری‌ افقى‌ که‌ خط مشرق‌ و مغرب‌ نام‌ دارد، به‌ 4 بخش‌ تقسیم‌ شده‌ است‌. «چهار یک‌ چپ‌ از نیمه زبرین‌» را ربع‌ ارتفاع‌ مى‌خوانند و به‌ 90 بخش‌ تقسیم‌ مى‌کنند. ربع‌ مقابل‌ آن‌، یعنى‌ چهار یک‌ راست‌ از نیمه زیرین‌ ربع‌ ظل‌ نامیده‌ مى‌شود  و بر حسب‌ تانژانت‌ یا کتانژانت‌ صفر تا 90 درجه‌بندی‌ شده‌ است‌. در برخى‌ اسطرلابها در زیر خط مشرق‌ و مغرب‌ دو مربع‌ نیز رسم‌ شده‌ است‌. معمولاً دو ضلع‌ بیرونى‌ مربع‌ سمت‌ راست‌ به‌ 12 قسمت‌ و دو ضلع‌ بیرونى‌ مربع‌ سمت‌ چپ‌ به‌ 7 قسمت‌ تقسیم‌ شده‌اند. تقسیمات‌ مربع‌ سمت‌ راست‌ اصابع‌ (جمع‌ اصبع‌ = انگشت‌)، و تقسیمات‌ مربع‌ سمت‌ چپ‌ اقدام‌ (جمع‌ قدم‌ = پا) نام‌ دارند. این‌ دو مربع‌ گاه‌ همچنین‌ جدولى‌ به‌ نام‌ جدول‌ طبایع‌ را در برمى‌گیرند. مربعات‌ و جدول‌ یاد شده‌ برای‌ تعیین‌ ارتفاع‌ اجرام‌ سماوی‌ به‌ کمک‌ سایه اشیاء، و نیز استخراج‌ احکام‌ نجوم‌ به‌ کار مى‌روند. اسطرلاب‌ مسطح‌، معمولاً در اندازه‌های‌ میان‌ 8 تا 40 سانتى‌متر ساخته‌ مى‌شد. البته‌ اسطرلابهای‌ بسیار بزرگ‌تری‌ نیز ساخته‌ شده‌اند

 انواع‌ اسطرلاب‌

1         (بیرونى‌، التفهیم‌;، 285، فى‌ علم‌;، 2-7)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 341
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقيق چک از ديدگاه قانون مجازات اسلامي در فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق چک از ديدگاه قانون مجازات اسلامي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق چک از ديدگاه قانون مجازات اسلامي در فایل ورد (word)

1   چکیده
مقدمه   
تاریخچ استعمال چک در جهان  
تاریخچ قوانین راجع به چک در ایران   

« فصل اول »

مبحث اول : تعریف چک موضوع حقوق کیفری  
گفتار اول : چک رایج ترین وسیله پرداخت  
گفتار دوم : ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی  
گفتار سوم : تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی از دیدگاه دکترین  
مبحث دوم : انواع چک  
« فصل دوم »
مبحث اول : جهات کیفری چک  
گفتار اول : موارد قانونی دستور عدم پرداخت   
گفتار دوم : چگونگی صدور دستور عدم پرداخت   
گفتار سوم : تنظیم چک به شکل نادرست   
بند اول : عدم مطابقت امضاء   
بند دوم : اختلاف در مندرجات   
مبحث دوم : صدور چک از حساب مسدود   
« فصل سوم »
مبحث اول : ضمانت اجرای کیفری جرم صدور چک پرداخت نشدنی   
مبحث دوم : مواردی که صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست   
گفتار اول : چک های سفید امضا   
گفتار دوم : چک های تضمینی  
گفتار سوم : چک های بدون تاریخ یا وعده دار  
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی   
« فصل چهارم »
مبحث اول : شکایات و رسیدگی    
گفتار اول : وظایف دارنده چک    
گفتار دوم : صدور گواهینامه عدم پرداخت با قید علت آن   
مبحث دوم : مسئولیت بانک ها در مورد متهمین چک   
مبحث سوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک  
مبحث چهارم : مطالبه ضرر و زیان در دعوی کیفری و فوری بودن رسیدگی   
مبحث پنجم : طریق درخواست صدور اجرائیه   
نتیجه گیری   
منابع و مأخذ   

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق چک از ديدگاه قانون مجازات اسلامي در فایل ورد (word)

الف – کتب
1   آراء وحده رویه دیوان عالی کشور ، در خصوص چک پرداخت نشدنی
2   امامی , باقر , چک کیفری در ایران , تهران 1356 شمسی
3   جعفری لنگرودی , محمد جعفر , ترمینولوژی حقوق , چاپ پانزدهم , سال
4   حسینی تهرانی , سید مرتضی , مقال در خصوص چک کیفری , در فصل نامه حق
5   فارسانی , سید عباس جزایری , نگرشی بر قانون چک و تحولات اخیر آن , انتشارات ایل , تهران 1375 شمسی
6   فرهنگ لغت فارسی عمید , جلد اول , ص
7   گلدوزیان , ایرج , محشای قانون مجازات اسلامی , چاپ ششم , انتشارات مجد
8   گلدوزیان , ایرج , حقوق جزای اختصاصی , جرایم علیه تمامیت جسمانی ، اموال مالکیت و آسایش عمومی , چاپ دوازدهم , سال
9   میر محمد صادقی , حسین , حقوق کیفری اختصاصی , جرایم علیه اموال و مالکیت , چاپ دوازدهم , پاییز
10   مالمیر , محمود , جزوه درسی بررسی چک کیفری  ,مهرماه
11    نبوی , سید علی اصغر , شرحی بر قانون صدور چک و مسائل حقوقی پیرامون آن , نشر میزان , 1374 شمسی
12    نظریه مشورتی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
13    ولیدی , محمد صالح , حقوق جزای اختصاصی , جلد دوم , چاپ چهاردهم , انتشارات امیر کبیر , تهران

ب – قوانین
14    زراعت , عباس , قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی , همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه , چاپ ققنوس , ویرایش سوم
15    قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات سال های 1372 ، 1376 ،
16    قانون آئین دادرسی کیفری
17    قانون تجارت
18    قانون مجازات اسلامی

عنوان پژوهش

چک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

طرح مسئله

بررسی و فراهم نمودن حقوق و وظایف دارنده چک دریک مجموعه جامع و هماهنگ و ارائه راهکار به دارندگان چکهایی است که به حقوق قانونی خود که ناشی از این سند می باشد ، آگاهی لازم را نداشته و نمی دانند چگونه باید وجه چک را وصول نمایند و درصورت عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه چه تکلیفی دارند ؟ و نیز بررسی نواقص و کاستیهای حقوق ایران در زمینه مورد بحث با توجه به کنوانسیون ژنو می باشد. در این پروژه نیز سعی بر آن شده که بر اساس فصول و مباحث مختلف ضمن تبیین مفهوم چک و ضرورت فهم قوانین به اهمیت آن پی ببریم

تشریح ضرورت اهمیت تحقیق و آشنایی با قوانین و مقررات کیفری و حقوقی چک

یکی از مهمترین قواعد حقوق که در اغلب سیستمهای حقوقی مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته قاعده ای است که اعلام می دارد « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست »  همچنین یکی از الزاماتی که حقوق عموم جامعه بر حاکمان دارند آن است که هیچ قاعده الزام آوری را قبل از اعلان عموم و اطلاع به عمومی جامعه بعنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند . اصطلاحاً در فقه و حقوق از این قاعده به « قبح عقاب بلا بیان » یاد میشود و مفهوم آن بدان معنی است که بایستی قبل از بار نمودن مجازات بر یک فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت. در جمهوری اسلامی ایران قوانین مصوب مجلس یا مراجع قانونی دیگر پس از 15 روز از زمان نشر در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا میشوند و بدین منظور قرینه ای قانونی براطلاع همگان تلقی میشود. ضرورت آشنایی با مسایل چک از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام میشود و بخاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می آید سعی وافر دولتها براین قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آنرا در روابط مالی خود بکار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می باشد. زیرا این تأسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته است که الزاماً به تعدادی از آنها اشاره میشود

1 – وجود نقدینگی در دست بانکها باعث رونق اقتصادی جامعه ، جلوگیری از تورم ، اطمینان در کاهش سرقت وجوه و نیز سرمایه گذاری کلان بخش بانکی در بخشهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی میگردد

2 – امکان کنترل مالیاتی ، در برخی کشورها از طریق الزامی کردن برخی پرداختها از طریق صدور چک وجود دارد . بعنوان مثال بموجب قانون اصلاحی 1957 در فرانسه پرداختهای بالاتر از 1000 فرانک تجار ، بوسیله صدور چک الزامی است و نیز پرداختهای بیش از 2500 فرانک از حسابی به حساب دیگر و هزینه های دولتی بیش از 4000 فرانک بین بانکها باید از طریق چک باشد و همچنین برابر قانون سال 1966 صدور چک در معاملات حیوانات زنده الزامی شده است

3 – آنچه مسلم است اگر قوانین چک بطور دقیق تنظیم نگردد ، فلسفه وجودی این قواعد که جلوگیری از گردش نقدینگی در بازار می باشد نادیده گرفته میشود و نه تنها باعث بروز حس بی اعتمادی در جامعه میگردد ،مشکلات اجتماعی دیگری ناشی از زندانی کردن صادر کننده و بروز فساد اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت

4 – عدم استفاده از چک باعث کثرت کار بانکها ، تعلیق جریان روابط و عدم توازن عرضه و تقاضا در گردش پولی شده و افزایش هزینه های چاپ اسکناس ، افزایش فقر و بیکاری را در پی خواهد داشت

لذا این اهمیت باعث شده تا تشریح قوانین مربوط به چک برای عموم جامعه علاوه بر آنکه سودمند باشد باعث رواج فرهنگ صحیح استفاده از چک گردد . در این صورت افرادی که با چک سرو کار دارند می بایست از قواعد قانونی و الزام آور مملکتی در خصوص چک آگاه بوده تا گرفتار درگیریهای قضایی و حقوقی چک نگردند. این بحث بیشتر بصورت کاربردی ، آکادمیک ارائه میشود و سعی شده تا جایی که امکان دارد بنحوی بیان شود که مفید فایده علاقه مندان قرار گیرد

 

هدف

در مجموع از بررسی موضوع به این نتیجه می رسیم که در قوانین تجاری ایران ، در این زمینه نواقص و کاستیهایی وجود دارد و در موارد زیادی ، لزوم اصلاح و بازنگری قوانین کاملا” احساس می شود و پیشنهاد می شود با تشکیل یک کمیته تخصصی متشکل از اساتید برجسته حقوق تجارت ، قضات و وکلای مجرب در مسائل مربوط به چک ، هرچه سریعتر این بازنگری در قوانین انجام گیرد . [1]

سوال اصلی تحقیق

در این پروزه سعی می شود به سوالاتی از این قبیل پاسخ داده شود 1 – دارندگان چک در ایران از چه حقوق و وظایفی برخوردارند ؟ 2 – دارندگان چک براساس کنوانسیون ژنو راجع به چک از چه حقوق و وظایفی برخوردارند ؟ 3 – باتوجه به این کنوانسیون، حقوق ایران درزمینه مورد بحث، چه نواقص و کاستیهایی دارد ؟

فرضیه

دراین راستا، سه فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد ومی توان به سوالات اینگونه پاسخ داد : درایران دارندگان چک ، حق دارند برای مطالبه وجه چک به محال علیه ، صادرکننده ، ظهرنویسها و ضامنهای چک مراجعه نمایند، درتامین خواسته، از پرداخت خسارات احتمالی به صندوق دادگستری معاف هستند، خسارت تاخیر تادیه را می توانند از صادر کننده چک مطالبه نمایند ، رسیدگی به دعاوی آنها فوری و خارج از نوبت می باشد و اکثر حقوق و وظایف مذکور در بالا را دارندگان چک براساس کنوانسیون ژنو هم دارا می باشند . با توجه به اینکه اکثر مقررات مربوط به حقوق و وظایف دارندگان چک در ایران ناقص و قدیمی هستند ، به نظر می رسد ، دراین خصوص ، با توجه به کنوانسیون ژنو و حقوق کشورهای غربی ، حقوق ایران ، نقصها و کاستی ها فراوانی دارد

روش تحقیق

تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در پنج فصل تنظیم شده است

تعریف مفاهیم

چک – قانون مجازات – قانون صدور چک – ظهرنویس

چک : ماده 310 قانون تجارت بیان می دارد  چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید

چک از نظر دکترین  : چک عبارت است از برگ خاصی که یکی از بانکها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده یا واگذاری آنها به دیگری در اختیار صا حب یا صاحبان حساب واگذارده است . دکتر گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی , چاپ ششم , سال 78 , صفحه

ظهر نویس : آنست که خود زمانی دارنده سند تجاری بوده ولی بعداً آنرا به دیگری منتقل می کند و چون ظهر یا پشت سند را امضا می کند مطابق ماده 249 قانون تجارت مسئولیت دارد .

 

مقدمه

واژه چک در ادبیات فارسی : بعضی از نویسندگان ، با توجه به استعمال لفظ « چک » توسط شعرا و نویسندگان ایرانی ، معتقدند که واژ چَک ( به فتح چ ) واژه ای فارسی بوده و از ایران به هندوستان و از آنجا به زبان های اروپایی وارد شده است . این نویسندگان همچنین صّرافان ایرانی را نخستین صادر کنندگان چک در دنیا دانسته اند . البته در این که واژ چک ، به معنی حواله ،گاهی در ادبیات فارسی مورد استعمال قرار گرفته است شکی وجود ندارد[2] ، اما این که از این واقعیت نتیجه بگیریم که استفاده از چک برای اولین بار در ایران رایج بوده است ، محل تأمل بوده و لااقل احتیاج به تحقیق و تفحّص بیشتری دارد

تاریخچ استعمال چک در جهان

گفته شده است که در غرب چک برای اولین بار در سال 1374 میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا معمول بوده است و از آنجا به انگلستان ، کانادا ، آمریکا و فرانسه راه پیدا کرده است . [3] امروزه در سطح بین المللی کنوانسیون های ژنو ( مشتمل بر سه قرارداد ) وجود دارند که با هدف یکنواخت کردن مقررات راجع به چک در 19 مارس 1931 به تصویب رسیده اند

[1] بابائی , محمود ,  پایان نامه حقوقی با عنوان حقوق و وظایف دارنده چک در ایران و کنوانسیون ژنو ,  دانشگاه امام صادق ,

[2] – در فرهنگ عمید ( ج 1 ص 749 ) در تعریف چک آمده است :« حواله ، نوشته ای که شخص به وسیل آن از پولی که نزد بانک یا صرّاف دارد مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد . »

[3] – مقاله سید مرتضی حسینی تهرانی در فصل نام حق ، دفتر سوم ، مهرماه 1364 ، صفحه 104 تحت عنوان : « چک و مقررات حقوقی آن »


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 265
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقيق روابط سياسي فرانسه و لبنان در فایل ورد (word) دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق روابط سياسي فرانسه و لبنان در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق روابط سياسي فرانسه و لبنان در فایل ورد (word)

چکیده 
مقدمه 

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1-    بیان مسئله 
1-2-     پیشینه و ضرورت انجام تحقیق 
1-3-    سؤالات تحقیق 
1-4-    فرضیه ها 
1-5-    روش تحقیق 
1-6-    اهداف تحقیق 
1-7-    موانع تحقیق 
1-8-    چارچوب و سازماندهی تحقیق 
1-9-    بیان مفاهیم و اصطلاحات 
فصل دوم : چارچوب نظری تحقیق
2-1-    بخش اول 
2-1-1-    کلیات 
2-1-2-     جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک 
2-1-3-     ریشه‌های نظریه‌ی ژئوپولیتیک 
2-1-4-    تحول تاریخی مفهوم ژئوپولیتیک 
2-2- بخش دوم: دید‌گاه‌های مهم ژئوپولیتیک 
2-2-1-    ماهان، دریاها، و قدرت ملی 
2-2-2-    هالفورد مکیندر و قدرت خشکی 
2-2-3-    ماینگ و معیارهای انسانی  
2-2-4-    یوردیس فون لوهاوزن 
2-2-5-    استراتژی ژئوپولیتیک هاوس هوفر 

فصل سوم : ژئوپولیتیک لبنان
3-1-    بخش اول 
3-1-1-    قوه‌ی مجریه 
3-1-2-    قوه‌ی مقننه 
3-1-3-    قوه‌ی قضائیه 
3-1-4-    احزاب سیاسی 
3-1-5-    گروه‌های فشار سیاسی 
3-1-6-    اقتصاد 
3-1-7-    کمک‌های اقتصادی 
3-2-    بخش دوم : عوامل مؤثر بر ژئوپولیتیک لبنان 
3-2-1-     عوامل ثابت 
3-2-1-1-    موقعیت 
3-2-1-2-    وسعت 
3-2-1-3-    توپوگرافی 
3-2-1-4-    شکل کشور 
3-2-2-    عوامل متغیر 
3-2-2-1-    منابع 
3-2-2-2-    انسان و جمعیت 
3-2-2-2-1-    بافت سیاسی و اجتماعی 
3-2-2-2-2-    اقوام و فرقه‌ها 
3-2-2-2-2-1-    شیعیان 
3-2-2-2-2-2-    سنیان 
3-2-2-2-2-3-    دروزی‌ها 
3-2-2-2-2-4-    دیگر فرق اسلامی 
3-2-2-2-2-5-    جوامع مسیحی لبنان 
3-2-2-3-    تأثیرات ناشی از انشقاق اجتماعی 
3-3-    بخش سوم : لبنان دولت – ملت ورشکسته   

فصل چهارم : پیشینه‌ی نفوذ فرانسه در لبنان
4-1-    کلیات 
4-2-    دوران رقابت‌های استعماری تا پایان جنگ جهانی اول 
4-3-    رژیم اشغال نظامی (از 1918 تا 1920) 
4-4-    حکومت فرانسه (از 1920 تا 1926) 
4-5-    جمهوری لبنان تحت قیمومت فرانسه (از 1926 تا 1944م) 
4-6-    فرانسه و خاورمیانه در دوران جنگ سرد 

فصل پنجم: سیاست خارجی فرانسه در قبال لبنان در دوران پس از جنگ سرد تا کنون
5-1-    بخش اول 
5-1-1-    نقش جهانی 
5-1-2-    چندجانبه‌گرایی 
5-1-3-    استفاده از زور و سازمان ملل متحد 
5-1-4-    چندقطبی بودن نظام بین‌الملل 
5-1-5-    سیاست خارجی فرانسه؛ تداوم یا تغییر؟ 
5-2-    بخش دوم: مناسبات سیاسی و اقتصادی فرانسه و لبنان 
5-2-1-    نقش و تأثیر سوریه در مناسبات فرانسه و لبنان 
5-2-2-    ژاک شیراک و لبنان 
5-2-3-    فرانسه و واقعه‌ی ترور رفیق حریری 
5-2-4-    فرانسه و جنگ 33 روزه 
5-2-5-    جنگ سی و سه روزه و قعطنامه‌ی 1701 
5-2-6-    بیانیه‌ی مشترک آمریکا و فرانسه در مورد لبنان 
5-2-7-    نقش فرانسه در برگزاری و موفقیت کنفرانس پاریس 
5-2-8-    فرانسه و یونیفل 
5-2-9-    فرانسه و حزب‌الله 
5-2-10-    نیکلا سارکوزی و لبنان 
5-2-11-    موضع فرانسه در قبال طرح اتحادیه‌ی عرب 
پیوست های فصل پنجم 
نتیجه گیری 
فهرست منابع 
چکید انگلیسی 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق روابط سياسي فرانسه و لبنان در فایل ورد (word)

الف) منابع فارسی

کتب

1-    اسدالهی مسعود، جنبش حزب‌الله لبنان: گذشته و حال، تهران: پژوشکده‌ی مطالعات راهبردی،

2-    امامی محمدعلی، بررسی روابط سوریه و عراق در دهه‌ی 1980، تهران: وزارت امورخارجه، مؤسسه‌ی چاپ و انتشارات،

3-     بروو فیلیپ،‌ فرانسه و منشأ تراژدی فلسطین، ترجمه آیت سالاری فر، تهران : مؤسسه مطالعات اندیشه‌ سازان نور ،

4-    بئاتریس ژیلبن و ایولا کوست، عوامل و اندیشه‌ها در ژئوپولیتیک، ترجمه علی فراستی، تهران: نشرآمن، 1387

5-    تقوی اصل سیدعطا، ژئوپولیتیک جدید ایران از قزاقستان تا گرجستان، تهران : مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،1384

6-    جک سی. پلانو و روی التون، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه و تحقیق حسن پستا، تهران: نشر فرهنگ معاصر،

7-    جعفری ولدانی، اصغر، ژئوپولیتیک جدید دریای سرخ و خلیج فارس، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی ،1386

8-    فولر گراهام ،شیعیان عرب: مسلمانان فراموش شده، ترجمه خدیجه تبریزی و دیگران، انتشارات شیعه شناسی. 1384

9-    درایسدل آلاسدایر، اچ بلیک جرالد، جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجم دره میرحیدر، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1386

10- دوئرتی جیمز، فالتز گراف رابرت، نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه‌ وحید بزرگی، علی رضا طیب، تهران : نشر قومس،

11-           ژیلبن بئاتریس و کوست ایولا، عوامل و اندیشه‌ها در ژئوپولیتیک، ترجمه علی فراستی، تهران: نشر آمن، 1387

12-          ژئاروید اتوتایل و دیگران، اندیشه‌های ژئوپولیتیک در قرن بیستم، ترجمه محمدرضا حافظ‌نیا، هاشم نصیری، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 1380

13-               صحفی سید محمد، ژئوپولیتیک فرهنگی و مسأله‌ی امنیت ملی، نشر شمسا،

14-              عزتی، عزت‌الله، ژئوپولیتیک، تهران : سمت ،

15-              ــــــ ، ژئوپولیتیک در قرن بیست و یکم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)، 1387

16-                علیزاده ‍، فرهنگ سیاسی لبنان، ترجمه محمدرضا گلسرخی و محمدرضا معماری (تهران: نشر سفیر، 1368

17-                فولر گراهام ، شیعیان عرب : مسلمانان فراموش شده ، ترجمه خدیجه تبریزی و دیگران : انتشارات شیعه شناسی ، 1384

18-                قیمومیت‌ فرانسه‌ بر لبنان‌

19-              گیدنز آنتونی، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی: 1381

20-              کلیساهای مسیحیت شرقی

21-           مارتین. لی. نورجی، چهره جدید امنیت در خاورمیانه، ترجمه قدیر نصری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. 1383

22-     مجتهدزاده پیروز، ایده‌های ژئوپولیتیک و واقعیتهای ایرانی، مطالع روابط بین‌الملل در جهان دگرگون شونده، تهران: نشر نی، 1379

23-           مرکز الاستشارات و البحوث ، لبنان تاریخ ، جامعه و سیاست (1976-1976) ، ترجمه موسسه مطالعات اندیشه سازان نور ، تهران : اندیشه سازان نور، 1388

24-                معینی آرانی مصطفی، ساختار اجتماعی لبنان و آثار آن، تهران : مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1372

25-           موسوی حسین، الگوی ثبات سیاسی و مقاومت ضد صهیونیستی در لبنان و پیامدهای آن، 1387

26-                مونت پیتر و دیگران، خاورمیانه، ترجمه محسن مدیر شانه‌چی و دیگران، (مشهد: مؤسسه‌ی چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1369

27-           میرزاآقایی محمد حسین ، بازیگران مسیحیت سیاسی در لبنان.تهران:نشر شهر،1386،چاپ اول

28-           نادری سمیرمی احمد ، لبنان، تهران: وزارت امورخارجه، 1376

29-                   نانته ژاک، تاریخ لبنان ، ترجمه اسدالله علوی ، مشهد : بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی ، 1379

30-                   ونت الکساندر، نظریه‌ اجتماعی سیاست بین‌الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1384

31-               وینسنت اندرو، نظریه‌های دولت،  ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی،

 

مقالات

1-    اومیمه عبدالطیف، ترجمه‌ی بهزاد احمدی لفورکی، هفته نامه پگاه حوزه، شماره 244، آذر

2-    دهقانی فیروز‌آبادی سیدجلال، «منطق ژئوپولیتیک در سیاست خارجی عراق: علل و پیامدها»، مرکز پژوه‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، سال دهم، شماره 2، تابستان

3-    عزتی عزت‌الله، «چشم‌انداز ژئوپولیتیک اروپا در قرن بیست و یکم»، فصلنامه سیاست خارجی، سال سیزدهم

4-    مجتهدزاده پیروز، «تحولات جهانی در منطقه‌ی خلیج فارس»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شمار 50-49

5-    ___، «جغرافیا و سیاست در دنیای واقعیت‌ها، نگاهی کوتاه به پاره‌ای از مفاهیم جغرافیای سیاسی وژئوپولیتیک»، بخش دوم، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 122-121، مهر و آبان 1376

6-    محمدی هادی ، «گزارش : ملاحظات کاربردی درباره مسیحیان لبنان در جنگ رژیم صهیونیستی علیه حزب الله»، فصلنامه مطالعات منطقه ای؛ جهان اسلام، سال 7 ، شماره های 26و27 ، تابستان

و پاییز 1385

گزارش‌های پژوهشی

1-    نورمحمدی مرتضی، سیاست خاورمیانه‌ای فرانسه در دوران سارکووزی مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهشی (مرکز پژوهش‌ها)، 1387

2-    پورهاشمی سیدعباس، سیاست خارجی فرانسه در لبنان، مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهشی (مرکز پژوهش‌ها)،

روزنامه‌ها

1-    روزنامه همشهری 25/11/

2-    روزنامه جمهوری اسلامی 11/2/

سایت‌های خبری

1- سایت خبررسانی اطلاعات نت.17/11/

2- خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس20/4/

3- خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/2/

چکیده

           خاورمیانه یکی از مناطق مهم و استراتژیک برای سیاست خارجی فرانسه به شمار می‌آید. سابقه‌ی تاریخی، نفوذ سنتی، ارتباط با اعراب و مسلمانان، گسترش زبان فرانسه، وابستگی به انرژی و بالاخره بازار خاورمیانه همواره دلایل جذابی برای فرانسوی‌ها بوده است تا نسبت به تحولات این منطقه حساسیت بیشتری نشان دهند. اگرچه همکاری‌های نزدیک و حتی استراتژیک فرانسه با اسرائیل، پیش از روابط دوستانه‌ی آمریکا و اسرائیل آغاز شده است، اما فرانسه به خاطر نفوذ سنتی خود در لبنان همواره ترجیح می‌داده که به جای رویکرد آمریکایی در حمایت همه‌جانبه و استثنایی از اسرائیل بین حمایت خود از لبنان و اسرائیل نوعی تعادل برقرار سازد. لبنان مهم‌ترین محور سیاست خارجی فرانسه در خاورمیانه بوده است. رهبران فرانسه در طول تاریخ سیاسی گذشته همواره تلاش کرده‌اند تا نقش تاریخی و سنتی خود را در منطقه به ویژه لبنان حفظ نمایند. اما تصویری که در این پایان‌نامه از لبنان ترسیم می شود، کشوری را نشان می‌دهد که از مؤلفه‌های لازم برای تشکیل یک دولت ملی مدرن برخوردار نیست. انتخاب «ژئوپولیتیک» به عنوان چارچوب نظری این پژوهش نیزدر همین راستا صورت گرفته است. توجه به ویژگی‌های ژئوپولیتیک لبنان این واقعیت را نشان می‌دهد که بارزترین ویژگی های ژئوپولیتیک این کشور عدم امکان دست‌یابی به وحدت ملی،به دلیل وجود اقوام و فرقه‌هایی تشکیل شده که هیچ گونه سنخیتی با یکدیگر ندارند. نتیجه‌ی چنین وضعیتی به وجود آمدن خلاء قدرت و جذب و ورود قدرت‌های خارجی به این کشور است. وضعیت خلاء قدرت به وجود آمده در لبنان، این کشور را در مقابل نفوذ نیروهای خارجی آسیب‌پذیر کرده است، به طوری که دولت‌های همسایه و قدرت‌‌های فرامنطقه‌ای قادرند به آسانی اهداف خود را در لبنان پیگیری کرده، از طریق حمایت از گروه‌های خاص، منافع خود را دنبال نمایند. با در نظر گرفتن این نکته که لبنان فاقد زمینه‌های سیاسی و اقتصادی لازم و مناسب برای بازدهی و سود‌آوری سرمایه‌گذاری‌‌های فرانسوی است،سعی شد به این سوال پاسخ داده شود که انگیزه‌ی دولت فرانسه از صرف مبالغ زیادی که هر ساله در قالب کمک‌های اقتصادی، هزینه‌ی نیروهای نظامی مستقر در لبنان و همچنین حمایت‌های نظامی به این کشور سرازیر می‌کند چیست، و چه اهدافی را از این سیاست‌ها دنبال می‌کند

کلید واژه ها : خاورمیانه، لبنان، فرانسه، ژئوپولیتیک، سازه انگاری، سیاست خارجی

مقدمه

        همواره خاورمیانه یکی از مناطق مهم و استراتژیک برای سیاست خارجی فرانسه بوده است. سابقه‌ی تاریخی، نفوذ سنتی، ارتباط با اعراب و مسلمانان، گسترش زبان فرانسه، وابستگی به انرژی و بالاخره بازار خاورمیانه همواره دلایل جذابی برای فرانسوی‌ها در این منطقه بوده است و همین دلایل نیز باعث شده تا این کشور نسبت به تحولات این منطقه حساسیت بیشتری نشان دهند. در این پژوهش سعی شده است تا روابط سیاسی دو دولت فرانسه و لبنان به عنوان دولتی که دارای تحولات گسترده و زیادی در طول تاریخ در این منطقه بوده است در دوره‌ی زمانی پس از پایان جنگ سرد مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور بوده است که ابتدا تغییرات به وجود‌ آمده در نظام بین‌الملل پس از پایان جنگ سرد که زمینه‌ساز دگرگونی‌هایی در نحوه و میزان توزیع قدرت میان واحد‌های آن شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد تا معین شود که چه زمینه‌هایی رویکرد مجدد فرانسه به لبنان در جستجوی منافع و پایگاه سنتی را میسر ساخته است. سپس بررسی تاریخ لبنان تا آن اندازه مورد توجه قرار خواهد گرفت که روشنگر چگونگی، میزان و منابع نفوذ دیرپای فرانسه در این کشور باشد و در مقابل، دوره‌ی پس از پایان جنگ سرد به عنوان فرصتی مجدد برای احیاء و بازسازی این نفوذ، تمرکز عمده‌ی تحقیق را به خود اختصاص خواهد داد. در شناسایی محرک و انگیزه‌ی روابط ، بیش از آن‌که جهت‌گیری‌های سیاست خارجی فرانسه مورد توجه باشد، موقعیت و ویژگی‌های ژئوپلیتیک لبنان راهنمای روند بررسی‌ها خواهد بود. به همین منظور نظریه‌های ژئوپلیتیک به عنوان چارچوب نظری تحقیق انتخاب شده و فصلی نیز به بررسی مزیت‌ها و مختصات ژئوپلیتیک لبنان خواهد پرداخت

1-1-      بیان مساله

در این تحقیق هدف این است که روابط سیاسی دو دولت فرانسه و لبنان در دوره‌ی زمانی پس از پایان جنگ سرد مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در مقدمه‌ای کوتاه تغییرات به وجود‌ آمده در نظام بین‌الملل پس از پایان جنگ سرد که زمینه‌ساز دگرگونی‌هایی در نحوه و میزان توزیع قدرت میان واحد‌های آن شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد تا معین شود که چه زمینه‌هایی رویکرد مجدد فرانسه به لبنان در جستجوی منافع و پایگاه سنتی را میسر ساخته است. بررسی تاریخ لبنان تا آن اندازه مورد توجه قرار خواهد گرفت که روشنگر چگونگی، میزان و منابع نفوذ دیرپای فرانسه در این کشور باشد و در مقابل، دوره‌ی پس از پایان جنگ سرد به عنوان فرصتی مجدد برای احیاء و بازسازی این نفوذ، تمرکز عمده‌ی تحقیق را به خود اختصاص خواهد داد. در شناسایی محرک و انگیزه‌ی روابط، بیش از آن‌که جهت‌گیری‌های سیاست خارجی فرانسه مورد توجه باشد، موقعیت و ویژگی‌های ژئوپلیتیک لبنان راهنمای روند بررسی‌ها خواهد بود. به همین منظور نظریه‌های ژئوپلیتیک به عنوان چارچوب نظری تحقیق انتخاب شده و فصلی نیز به بررسی مزیت‌ها و مختصات ژئوپلیتیک لبنان خواهد پرداخت

1-2-      پیشین تحقیق

در ایران کتاب یا مقاله‌ای با موضوع روابط فرانسه و لبنان به صورت مستقل تألیف نشده است. کتاب­ها و مقالات زیادی با عناوین کلی مانند لبنان، تاریخ لبنان، ساختار اجتماعی لبنان، حمله‌ی اسرائیل به لبنان، جنبش حزب­الله لبنان و ; تألیف یا ترجمه شده است. در دانشگاه علامه طباطبائی پایان­نامه­ای با عنوان «سیاست خارجی فرانسه در خاورمیانه» نوشته شده که فقط دو صفحه از آن به لبنان پرداخته ­است آن هم به صورت کلی و گذرا

پایان‌نامه‌ی دیگری در دانشکده‌ی روابط بین‌الملل وزارت امورخارجه تألیف شده که عنوان آن مستقیماً به موضوع پایان‌نامه‌ی حاضر مربوط است. عنوان این پایان‌نامه «جهت‌گیری سیاست خارجی فرانسه در قبال تحولات لبنان در دور ژاک شیراک» می‌باشد و در صفحات آخر آن مطالبی پیرامون موضوع مورد بررسی آمده است. شاید منبع مناسب در زمینه‌ی لبنان کتاب تاریخ لبنان نوشته ژاک نانته باشد که اسدالله علوی ترجمه کرده، این کتاب تاریخ لبنان را از دوره‌ی فنیقیان بررسی نموده و فصل آخر آن که به بررسی دوران معاصر پرداخته تصویری کامل از چگونگی تأسیس کشور لبنان ترسیم و شرایط خاص جامعه­ای را که با قرار گرفتن در قلمرو سرزمین واحدی به نام لبنان به وجود آمد تشریح کرده است. نقش فرانسه در تأسیس کشور لبنان در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. اما آخرین موضوعی که در این کتاب بررسی شده بحران سال 1958 است

در خارج از ایران هم مهم­ترین مؤسسه­ای که مسائل لبنان را بررسی می­کند “مرکز مطالعات لبنان”[1] است، مرکز مطالعات لبنان یکی از مراکز مطالعاتی مرکز خاورمیانه در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد است که توسط گروهی از محققان لبنانی و به منظور مطالعه و تحقیق در زمینه‌ی کشور لبنان، اجرای تحقیقات و پژوهش­های بی­طرف، کمک به بازسازی لبنان، ارتقای درک و شناخت بهتر از لبنان و تلاش برای حل معضلات این کشور بنیان نهاده شد. این مرکز در طول دو دهه‌ی گذشته با گردهم آوردن محققان و پژوهشگران صاحب­ نام به شهرتی بین­المللی دست یافته و در حال حاضر نقشی محوری و اساسی در میان استادان دانشگاه­ها، دانشجویان، کارشناسان، روزنامه­نگاران، تجار و بازرگانان و سیاستمداران ایفا می­کند، مرکز مطالعات لبنان با برگزاری کنفرانس­ها و همایش­های بین‌المللی و چاپ مقالات، نشریات و کتاب­ها به یک مرجع بین­المللی معتبر در زمینه‌ی مطالعات لبنان تبدیل شده است. این مرکز دارای سه مجموعه انتشارات با عناوین «مقالات لبنان»، «دیدگاه­هایی درباره‌ی لبنان» و «گزارش کنفرانس­ها» است که برخی از آخرین عناوین آنها را می­خوانیم: جامعه سیاسی لبنان: نگاه تاریخی، آلبرت حورانی[2]، عواقب اقتصادی جنگ در لبنان، ناصر سعیدی[3]، دیدگاه‌های شیعیان جنوب لبنان، شبلی ملعت[4]، محدودیت­ها و فرصت­های سیاسی، نواف سلام[5]، مسائل جنوب لبنان، فیضه نصرالله[6]، نخستین انتخابات پارلمانی پس از جنگ لبنان: انتخابات تحمیلی، فرید الخازن[7]، گزارش کنفرانس فلسطینیان در لبنان، بازسازی بیروت، اسامه کبانی[8]، لبنان و مسأله‌ی خاورمیانه، کمال صلیبی[9]. همان­طور که ملاحظه شد مرکز تخصصی مطالعات لبنان نیز موضوع روابط فرانسه و این کشور را مورد بررسی تخصصی قرار نداده است

فعال‌ترین پژوهشگر ایرانی در زمینه‌ی مسائل لبنان اسدالله ‌علوی است که تاکنون کتاب‌ها‌ و مقالات زیادی در مورد لبنان و تحولات آن تألیف کرده است. کتاب جنبش حزب‌الله لبنان؛ گذشته و حال یکی از این تألیفات است که در قالب چارچوب نظری اقدام جمعی مبانی‌ فکری، مواضع و اقدامات حزب‌الله را تجزیه‌ و تحلیل کرده است. با توجه به نبود تحقیق در زمینه عوامل مؤثر در روابط سیاسی فرانسه و لبنان به زبان فارسی و اهمیت این دو کشور برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران لزوم یک پژوهش دانشگاهی احساس می گردید

1-3-      سؤال پژوهش

 

چه عواملی باعث ایفای نقش مؤثر فرانسه در لبنان در دوران پس از جنگ سرد شده است؟

1-4-      فرضیه پژوهش

ژئوپلیتیک لبنان در خاورمیانه، فرانسه را به عنوان قدرت نافذ بین‌المللی تشویق نمود تا با استفاده از خلاء قدرت ناشی از پایان جنگ سرد، حضور و نفوذ خود را در لبنان بازسازی نماید

1-5-      روش تحقیق

 

 

1-    روش تحقیق در این رساله توصیفی ، تحلیلی می باشد

2-    نوع تحقیق در این رساله نظری است و بر اساس روش تحقیق در علوم سیاسی انجام شده است

3-    روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد و در نگارش تحقیق حاضر کتب ، مقالات ، روزنامه و پایگاه های متعدد اینترنتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است

4-    در گردآوری اطلاعات و مطالب حاضر به صورت فیش برداری عمل شده است

1-6-      اهداف تحقیق

 

        پژوهش حاضر به تبیین علل و ابعاد علمی وعینی تأثیرگذار بر مناسبات فرانسه و لبنان پس از جنگ سرد می پردازد

1-7-      موانع تحقیق

لازمه‌ی پرداختن به موضوع روابط فرانسه و لبنان آشنای با زبان‌های فرانسه و عربی و استفاده از منابع و سایت‌های این دو کشور. به دلیل عدم امکان استفاده از منابع مزبور و توسل به منابع فارسی و انگلیسی، فرصت دستیابی به منابع دست اول فراهم نبوده و این عمده‌ترین مشکل و تنگنای این تحقیق به شمار می‌رود

1-8-      سازماندهی تحقیق

این تحقیق در 5 فصل تقسیم‌بندی شده است. در فصل اول کلیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است .در فصل دوم رویکرد نظری ژئوپولیتیک بررسی شده و سعی می‌شود قابلیت‌های آن در تبیین سیاست خارجی فرانسه در قبال لبنان شناسایی شود. در فصل سوم ویژگی‌های ژئوپولیتیک لبنان مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد تا ارتباط چارچوب نظری تحقیق با مسائل مورد بررسی در روند طرح مباحث روشن شود. در این زمینه بخصوص بر واقعیت پراکندگی و انشقاق اجتماعی و سیاسی گروه‌ها، احزاب و فرقه‌های ساکن در لبنان، به عنوان مهم‌ترین ویژگی ژئوپولیتیک این کشور تأکید می‌شود تا زمینه‌های حضور و نفوذ فرانسه و دیگر نیروهای خارجی در لبنان معین شود. فصل چهارم گریزی متخصر به تاریخ استعمار فرانسه در منطقه‌ی خاورمیانه و لبنان است. هدف از طرح این بحث نشان دادن استمرار  سیاست خارجی فرانسه در این کشور است. از آنجا که مدعای اصلی ما احیای نفوذ سنتی فرانسه در لبنان و نه آغاز چنین نفوذی است باید روشن شود که پیشینه‌ی نفوذی که در حال بازسازی است چه بوده است. و در فصل پنجم ضمن ارائه‌ی بحثی کوتاه پیرامون اصول حاکم بر سیاست خارجی فرانسه در چند دهه‌ی گذشته نحوه و سطح تعاملات سیاسی و اقتصادی دو کشور فرانسه و لبنان مورد بررسی و کنکاش قرار می‌گیرد

1-9-      بیان مفاهیم و اصطلاحات

الف)سیاست خارجی

استراتژی‌ها یا خط‌‌مشی‌هایی که به وسیله‌ی تصمیم‌گیرندگان یک کشور در رابطه با سایر کشورها یا موجودیت‌های بین‌المللی طرح‌ریزی می‌شود و منظور از آن دست‌یابی به اهداف ویژه‌ای است که بر پایه‌ی تصور منافع ملی تعریف و مشخص شده‌اند.[10]

ب)دولت مدرن

     الف- پیشینه: برخی، دولت-شهر یونانی را نخستین شکل دولت مدرن می‌دانند. اگرچه میان دولت-شهر

یونانی و دولت مدرن برخی شباهت‌های صوری وجود دارد؛ مثلا هر دو دارای قلمروی مشخص و جمعیتی معین هستند و اندیشه‌ی شهروندی و مفهوم حکومت قانون در هر دو یافت می‌شود، اما یکسان دانستن دولت-شهر یونانی و دولت مدرن نادرست است. از نظر افلاطون و ارسطو غایت دولت-شهر تأمین «بهزیستی» برای شهروندان بود. به همین‌سان علم سیاست، یا علم دولت-شهر معطوف به تأمین و توسعه‌ی فضیلت و سعادت بود. دولت-شهر فراگیرنده‌ی کل وجوه زندگی شهروندان به شمار می‌رفت، دین، سیاست و زندگی شخصی از یکدیگر جدایی‌ناپذیر بودند. منصب دینی و روحانی اصلاً منصبی سیاسی تلقی می‌شد. این شیوه‌ی زندگی بسیار منسجم و هم‌بسته‌ای بود که مورد ستایش اندیشمندان و دانشوران قرن‌‌های بعد قرار گرفت. خیر فردی از خیر جامعه جدایی‌ناپذیر بود و اخلاق جزء جدایی‌ناپذیر سیاست به شمار می‌رفت. به همین دلیل دولت-شهر دارای خصلت مهم دیگری بود که آن را با دولت مدرن غیرقابل مقایسه می‌ساخت. «جامعه» و «فردیت» به هیچ روی به عنوان پدیده‌هایی مجزا مورد شناساسی قرار نمی‌گرفتند. هیچ چیز سوای دولت-شهر وجود نداشت. حوزه‌ی زندگی خصوصی و حقوق و آزادی‌‌های فردی متصور نبود. افراد تنها به عنوان شهروندان تمام‌عیار مدعی حقوق بودند و تمیز میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی قابل تصور نبود. قانون[11] جزئی از مذهب، اخلاق و اصول اداره‌ی دولت-شهر به شمار می‌رفت. شهر نسبت به فرد اولویت داشت. انسان به طور طبیعی نیازمند دولت-شهر بود و در درون آن همچون سلول یا عضوی

از پیکری واحد می‌زیست

ب- ویژگی‌های صوری: از نظر جغرافیایی دولت در سرزمین مشخصی واقع است و بر آن حکمرانی می‌کند. در درون چنین سرزمینی مردمی زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها شهروند به شمار می‌روند، یعنی اینکه در درون آن سرزمین دارای حقوق و مصونیت‌های خاصی هستند. هر دولتی معمولاً در درون سرزمین خاصی مدعی سلطه یا تفوق بر کل سازمان‌ها و تشکلات یا گروه‌های داخلی است

دولت همچنین بر خلاف گروه‌های داخلی دارای بیشترین میزان سلطه بر منابع و وسایل اجبار است. در عین حال دولت صرفاً دستگاه زور و قدرت نیست. همچنین انحصار زور و قدرت معطوف به نیل به اهداف خاصی است. به ویژه حفظ نظم داخلی و دفاع در مقابل بیگانگان مهمترین اهداف انحصار قدرت در دست دولت هستند. دولت به عنوان عالی‌ترین مرجع اقتدار مدعی سلط انحصاری در درون قلمرو خویش است و به این معنا واجد حاکمیت است. دولت منبع قانون است و یا حداقل ماهیت آن سخت به وجود قانون وابسته است. دیگر ویژگی صوری بسیار مهم دولت که واجد بیشترین میزان تداوم و قطعیت در همه‌ی دولت‌ها است این است که دولت قدرت عمومی مستمر و متداوم است

ج)حاکمیت

      گفته شد که دولت واجد حاکمیت است. مفهوم حاکمیت بسیار بحث‌انگیز است. به طور بسیار ساده مقصود از حاکمیت دو چیز است: نخست اینکه دولت در درون قلمرو خویش رقیبی ندارد و بر همه‌ی گروه‌ها مسلط است؛‌ و دوم اینکه از نظر خارجی دولت وقتی واجد حاکمیت است که دولت‌‌های دیگر آن را به عنوان دولتی مستقل شناسایی کنند. این مفهوم اغلب به صورت ابهام‌انگیزی در قالب عبارت «تمامیت ارضی» بیان می‌شود.[12]

ه)هویت

        هویت در معنای فلسفی آن عبارت است از هر آن‌چه که چیزی را به آن‌چه که هست، تبدیل می‌کند. البته این تعریف بیش از اندازه موسع است. بنابراین هویت را می‌توان خصوصیتی در کنشگران نیت‌مند تلقی کرد که موجد تمایلات انگیزشی و رفتاری است. این به معنای آن است که هویت در اساس یک ویژگی ذهنی یا در سطح واحد است که ریشه در فهم کنشگر از خود دارد. البته معنای این فهم اغلب وابسته به این است که آیا سایرکنشگران، کنشگر را به همان شکل بازنمایی می‌کنند یا نه،و در این محدوده، هویت واجد یک ویژیگی ویژگی بیناذهنی[13] یا نظام‌محور نیز هست.[14]

[1]- Center for Lebanese Studies (CLS)

[2]- Albert Hourani

[3]- Nasser Saidi

[4]- Chibli Mallat

[5]- Nawaf Salam

[6]- Fida Nasrallah

[7]- Farid el-Khazen

[8]- Oussama Kabbani

[9]- Kamal Salibi

1- جک سی. پلانو و روی التون، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه حسن پستا، تهران : نشر فرهنگ معاصر، 1370، ص 20

[11]- Nomos

[12] -پیشین، ص 42

[13]- Intersubjective

2-ونت الکساندر، نظریه‌ اجتماعی سیاست بین‌الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1384، صص26-25


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 259
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله زراعت در مناطق خشک در فایل ورد (word) دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله زراعت در مناطق خشک در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله زراعت در مناطق خشک در فایل ورد (word)

گیاهان علوفـه‌ای  
مقدمه  
یونجه  
مبداء و سازگاری :  
خصوصیات گیاهی :  
گونه ها و واریته های یونجه:  
عملیات زراعی یونجه:  
شخم و تهیه بذر:  
مصرف کود:  
کاشت :  
کنترل علفهای هرز :  
آبیاری :  
برداشت:  
عملکرد و بهره بر داری :  
تولید بذر در یونجه :  
شبدر برسیم یا شبدر مصری :  
خصوصیات گیاهی و واریته های شبدر برسیم :  
عملیات زراعی :  
شخم و تهیه بستر شبدر :  
مصرف کود :  
عملیات کاشت :  
آبیاری :  
برداشت :  
تولید بذر :  
ماشکهای علوفه ای  
خصوصیات گیاهی :  
گونه ها و واریته ها :  
چغندر علوفه ای  
سورگم :  
سازگاری :  
سورگمهای هیبرید  
سورگم علوفهای  
واریته ها:  
عملیات زراعی :  
برداشت و بهرهبرداری :  
سودانگراس  
واریته ها:  
سودانگراس تجاری * سودانگراس هیبرید :  
سورگم شیرین تجاری * سودانگراس هیبرید :  
عملیات زراعی و بهره برداری :  
تولید بذر :  
الفانت گراس  
کاشت:  
بهره برداری و عملکرد:  
ذرت:  
سازگاری:  
خصوصیات گیاهی :  
رشد:  
واریته ها:  
ذرت هیبرید:  
عملیات زراعی:  
زمان کاشت و مقدار بذر جهت کاشت:  
آبیاری:  
ورس در ذرت:  
کشت ذرت برای تهیه علوفه تازه و سیلو:  
عملکرد و بهره برداری:  
نگهداری و ذخیره علوفه:  
علوفه خشک:  
برداشت علوفه:  
خشک کردن علوفه:  
جابجایی علوفه:  
بسته بندی علوفه:  
تلفات علوفه در طول خشک کردن:  
1-   عوامل بیولوژیکی:  
2-   تلفات مکانیکی:  
کیفیت علوفه:  
گیاهان مناسب برای تهیه علوفه خشک:  
خشک کردن مصنوعی علوفه:  
سیلو:  
فرآیندهای بیولوژیکی سیلو:  
افزایش اسیدیته:  
مرحله برداشت علوفه:  
مالش دادن علوفه در زمان برداشت یا به هنگام پرکردن سیلو:  
متوقف ساختن تخمیر از طریق اضافه کردن مواد محافظ:  
اثر درجه حرارت:  
انواع سیلو:  
کیفیت سیلو:  
گیاهان مناسب برای سیلو:  

مقدمه

     گیاهان عـلوفه ای و مــراتع منبع اصـلی انرژی بــرای تـغذیه دامــها می باشند .اگـر عــلوفه دارای کیفیت کافی باشد میتواند 60 درصد نیاز غذایی گاوهای شیری ونیاز کامل گاوهای گوشتی را تامین نماید. اکثر گیاهان علوفه ای متعلق به دو خانواده گرامینه ولگومینوزه می باشند. در مناطق خشک ونیمه خشک ودر شــرایط فـاریاب ،گیاهان گرامینه پر تولید تراز گیاهان لگومینیزه مـی باشند واز نظر مصـــرف آب نیز دارای کارایی بیشتری هستند .در شرایط مساوی ،از نظـر رشد ،گیاهان لگــومینوزه از نظر پروتیین وکلسیم غنی تر از گیاهان گرامینه می باشند

در مناطق خشک اگر آب کافی در دسترس ‏‎باشد ،شرایط مناسبی بـرای کشت گیاهان علوفــه ای فراهم است ودر این شرایط، اکثر گیاهان علوفه ای را میتوان کـشت کرد .بدین ترتیب که در طول فصل سرد گیاهان علوفه ای را میتوان کشت کرد. بدین ترتیب که در طول فصل سرد ،گیــــاهان مناطق معتدله ودر طول فصل گرم ،گیاهان مناطق گرمسیری مناسب خواهند بود . عـــدم وجود یخبندان  در طول زمستان باعث میشود که بتوان گیاهان پر محصولی مانند شبدر مصری ، که دارای رشد مجدد سریعی می باشد و گیاهان چند ساله ی مانند یونجه که می تواند در طــول سال ،تا 10 برداشت حاصل نماید کشت نمود. در طول تابستان ،نیز می توان  گیاهان گرامینه یک ساله که دارای توانایی تولید بسیار زیاد هستند ،از قبیل ذرت ، سود ا نگراس ، سورگم شیرین کشت نمود

در برخی از مناطق نیمه خشک جهان ، واریته های هیبرید ذرت تا100 تن در هکتار علوفه سبز و شبدر برسیم تا 80 تن ( 6 تا7 برداشت )  می توانند تولید کنند

بین گیاهان علوفه ای از نظر کارایی مصرف آب اختلاف زیادی وجود دارد بــرای مثال : یونجه برای تولید یک واحد ماده خشک ،4 تا6 مرتبه بیشتر از ذرت علوفه ای به آب نیـاز دارد و به همین دلیل در مواردی‌که آب نادر و گران ایت ، ممکن است همین عامل باعث عدم کشت آن شود

یونجه ،از معروفترین گیاهان علوفه ای مناطق خشک دنیا است . این گیاه و سایر گیاهان علــوفه ای مناطق خشک مفصل بحث خواهد شد .ذرت :یکی از معروفترین گیاهان تابستانه بسیــاری از مناطق خشک جهان است . رشد سریع آن ،عملکرد زیاد ،خوش خوراکی و ارزش غـذایی زیاد ان ،از دلایل عمده معروفیت این گیاه  است

در گذشته این گیاه به صورت دستپــاش یا در ردیفهای  بسیار نزدیک  به هم کشت می شد.  و مقدار بذر

لازم جهت کاشت خیلی زیاد بود (300 ـ15 کیلو گرم در هکتار ) و6 تا 7 هفته پس از کاشت ،در شرایطی که هنوز  رسیده نبود بـر داشت می شد ،عملکرد در این شرایط معمولا کم و برابر40-30 تن در هکتار بود . در سالهای اخیر روش کاشت کاملا تغییر کرده است و گیاه را با فاصله بیشتر کشت میکنند و موقعی که هنوز برگها و ساقـه‌ها سبز هستند و دانه در حالت شیری یا خمیری است گیاه را برداشت می کنند . واریته هـای هیبرید جانشین واریته های معمولی شده اند و مصرف کودهای شیمیایی به مقدار زیاد رایج شده است .در چنین شرایطی عملکرد به 100-80 تن در هکتار می رسد

گیاهان دیگری که بــــرای تولید علوفه کشت می کنند و عملکرد خوبی دارند  عبارتنداز: سورگم شیرین ،ســود انگراس، پنسلاریا و نخود گاوی

گیاهان فوق در بهار و  تابستان کشت می شوند .در مناطقی که دارای زمستانهـای سخت می باشند تعلیف دامها با علوفه ذخیره شده انجام می شود(علوفه خشک و سیلو بعدا توضیـــح داده خواهند شد)ودر آن قسمت از مناطق خشک که دارای زمستانهای معتدل هستند، گیاهان علوفه ای را می توان در زمستان کشت کرد و روزانه به مصرف رساند. یکی از گیاهان علوفه ای که دارای عملکرد  باالقوه زیادی می باشد شبدر مصری یا شبدر برسیم (‏‏‏Trifolium alexanderium) اسـت که میتواند در شرایط آبیاری ،7 تا 8 برداشت را در طول 10-9 ماه حاصل نماید و عمـــلکرد آن به120-100 تن علوفه تازه در هکتار برسد .علاوه بر شبدر برسیم ،گیاهان زیر را مـــی توان در مناطقی که دارای زمستانهای معتدل هستند به صورت فاریاب ،ودر مناطقی که بارندگـــی  کافی دارند به صورت دیم کشت نمود

گونه ای از خلرها یکی از مهمترین گیاهان  علوفه ای است و آفــات و امراض مهمی نیز ندارد. این گیاه از مقاومترین گیـــاهان علوفه ای نسبت به روش آبیــــاری غرقابی است و علوفه آن دارای ارزش غذایی خوبی می باشد . البته به علــت رشد اولیه کند آن  و ساقـه های ضعیف و رشـد خوابیده ای که دارد ،قـادر به رقابت با علفهـای هرز نیست . نخود فرنگی  (Pisum sativum)  بـرای خاکهای شنی بسیار مفید است و لوبیا اسبی دارای عملکرد کمی بوده و حساسیت زیاد آن به امراض و به خصوص بیماری Botrytis شده است

یولاف ،در عرض 8 هفته پس از کاشت عملکرد زیادی تولید مینماید و علوفه آن به خوبی توسط دامها به مصرف می رسد . کلم علوفـه ای ،در خاکهای حاصل خیز و عمیق عملکرد بسیار زیادی دارد این گیاه، در اواخر تابستان کشت می شود و120-90 روز پس سبز شدن برداشت می گردد

چغندر علوفه ای یکی دیگر از مهمترین گیاهان علوفه ای است که میتوان در مناطق خشک کشت نمود . این گیاه را میتوان دو مرتبه در سال : یعنی در پاییز و در اول بهار کشت کـــرده و آن را در طول تابستان برداشت نمود .گر چه ریشه این گیاه دارای مقدار زیادی آب است ولی اثر زیادی بر تولید شیر در طول ماههای گرم و خشک تابستان داشته و اگر همراه با علوفه خشــــک یا  علوفه چراگاه به دام داده شود تولید شیر بالا خواهد رفت . عملکرد چغندر علوفه ای می تواند 100-80 تن در هکتار بدون آبیاری و250-150 تن در هکتار در شرایط فاریاب باشد

یونجه

مبداء و سازگاری

          یونجه (Medicago sativa)،احتمالا  اولین  گیــاهی است که در ما قبل تاریخ جهت تولید علوفه کشت شده است . عده ای مبداء یونجه را بین النهـــرین می دانند و معتقدند که این گیاه از آنجا به عربستان و سپس به منطقه مدیترانه منتشر شده است . یــونجه توسط اسپانیایی ها به دنیای جدید برده شده است

یونجه که اصولا مبداء کویری دارد دارای دامنــه وسیع سازگاری می باشد ودر حال حاضر تقریبا  در همه نقاط معتدله و شبه حاره کشت می شود. گر چـه یونجه ،آب و هوای نیمه خشک را ترجیح میدهد ولی برای تولید زیاد احتیاج به رطوبت فراوان دارد . این گیاه ،دوره های طولانی خشکـی را تحمل می کند  ولی در مقایسه با اکثر گیاهان علوفه ای ،بـــرای تولید یک واحد مـاده خشــک احتیاج به آب بیشتری دارد . این گیاه ،در شرایط نامساعد به  حــالت رکــود می رود و به این ترتیب به  درجه  حرارتهای بسیار سرد و گرم مقاوم می شــود . در مناطق خشـک با زمستانهای ملایم ،یونجه در طول زمستان به رشد خود ادامه می دهد ولــی میزان رشد آن کاهش می یابد در طول ماههای گرم تابستان ،رشد رویشی آن محدود می گردد

       بنابراین درجه حرارت تا حد زیادی طول دوره رشد ،میزان رشد و بالاخره مقدار تولید گیاه را مشخص می کند .اگر سطح آب زیر زمینی نوسان نداشته باشد، میزان تولید آن نسبتا بالا خواهد بود ولی بهر حال بالا بودن سطح آب زیر زمینی برای گیاه مطلوب نیست .البته بالا آمدن آب زیرزمینی حتی برای مدت چند روز ،ممکن است باعث از بین رفتن گیاه شود .به همین ترتیب اگر گیاه در زمان رشد فعال خود ،برای مدت 18تا 20 ساعت بصورت غرقابی بماند کاملا از بین میرود

      یونجه ،به خاکهای عمیق و حاصلخیز که دارای مقدار کافی کلسیم باشند احتیاج دارد و در خاکهای سنگین و یا خاکهایی که دارای  PH  کم هستند رشد خوبی ندارد .گیاه جوان یونجه ،به شوری  خیلی حساس است و بنابراین استقرار گیاه در چنین شرایطی بسیار مشکل است . گیاه کامل ،دارای مقاومت نسبتا خوبی به شوری است و میتواند 003درصد کربنات سدیم را تحمل نماید

خصوصیات گیاهی

       یونجه ، گیاه دائمی و دارای یک ریشه اصلی و قوی می باشد که این ریشه می تواند تا عمق 300-250 سانتیمتری خاک نفوذ کند .در شرایط فاریاب 3/1 (یک سوم ) سیستم ریشه آن ،در عمق تا 15 سانتیمتری  و 70 درصد در عمق تا 60 سانتیمتری خاک قرار دارد

 ساقه این گیاه در قائده خود خشبی شده و با افزایش تعداد آنها به تدریج منطقه طوقه ریشه را تشکیل می دهند .پس از هر دفعه برداشت یا چرا ،ساقه جدید از جوانه های روی تاج تشکیل می شود و البته در حالی که گیاه در حال رکود است چنین وضعی صادق نیست

یکی از خصوصیات واریته هایی که سازگار به زمستانهای معتدل هستند و بنابراین گیاه در زمستان به حالت رکود می رود ،قسمت تاج آنها تا حدودی زیر خاک تشکیل می شود . برگهای این گیاه ،به صورت سه برگچه ای وبه حالت متناوب روی ساقه ها قرار دارند . اندازه برگها ،بسته به فصل و وضع رطوبت خاک تغییر می کنـــد و در طول ماههای گرم و خشک کوچکتر می شود

گلهای یونجه بصورت خوشه ای روی محور ساقه قرار دارد و هر کدام از مجموعه 5 تا50    گل تشکیل شده اند . گل های  یونجه ،80تا90 درصد دگرگشن هستند. اندامهای زایشی گل ، در داخل ناو بصورت مخفی قرار دارند و برای اینکه گرد افشانی صورت گیرد باید قسمت جلویی ناو به وسیله یک عمل مکانیکی به نحوی  باز شود تا اندامهای زایشی بتوانند به طرف بالا رها شوند وبه درفش برخورد نمایند . این عمل را لغزش یا (Tripping) گویند. رها شدن اندامهای زایشی باعث می شود که غشایی که روی مادگی قرار دارد ودر حالت  عادی از جوانه زدن دانه گرده جلوگیری میکند پاره شود و بدین ترتیب تلقیح صورت گیرد .اگر عمل لغزش به وسیله حشرات صورت گیرد ،اندامهای زایشی به بدن حشره برخورد کرده و چون حشرات معمولا دانه گرده یونجه را با خود حمل می کنند .بنا بر این باعث دگرگشنی می شوند. گلهایی که عمل لغزش در آنها صورت نمی گیرد ریزش میکنند. اگر خود گشنی انجام شود از بین 30 گل روی یک ساقه فقط یک یا دو غلاف تشکیل میشود و این غلافها معمولا کوچک بوده و فقط گلها تشکیل غلاف میدهند و هر کدام تا 12 بذر دارا میگردند

گونه ها و واریته های یونجه

    واریته های زاره‌ای یونجه متعلق به دو گونه Medicago sativa و M.falcata میباشند .گونه اولی ،بومی جنوب غربی آسیا و دارای قامتی راست و گلهایی صورتی است و گونه دومی ،بومی سیری است و دارای رشد خوابیده و گلهای زرد می باشد و به سرمای زمستان بسیار مقاوم است . واریته های خالص M.falcata ، بصورت تجاری بسیار کم می باشند ولی از این گونه بعنوان پایه ،جهت تلاقی با گونه M.sativa استفاده می شود و تیپهای یونجه باصطلاح “الوان” که دارای مقاومت سرما بوده و گلهای آنها به رنگهای سفید، زرد ،آبی یا صورتی است ،تولید میشود

واریته هایی که در مناطق خشک کشت می شوند ،متعلق به دو گروه می باشند : یکی گروهی که در مناطق سرد بوجود آمده ودر درجه حرارتهای سرد به حالت رکود می روند و دیگری ،آنهایی که به زمستانهای معتدل سازگارند و در طول سال رشد می کنند .رشد بعد از برداشت در گروه دوم ،سریع بوده و دوره رشد طولانی دارند و قادرند در روز های کوتاه نیز رشد کنند ولی دارای حساسیت زیاد نسبت به سرما می باشند

واریته های یونجه  شامل واریته های سنتزی ،واریته های مخلوط و واریته های هیبرید می باشند. واریته های سنتزی ،از ترکیب اینه‌های مختلف که دارای خصوصیات مطلوبی می باشند حاصل شده اند . در مورد واریته های مخلوط ،هر ساله بذر تعدادی از واریته های تشکیل دهنده آنها بیشتر است . یونجه هیبرید را میتوان از طریق کشت پایه های نسبتا خود ناسازگار که از راه تکثیر رویشی ازدیاد حاصل کرده اند ،بصورت ردیفهای متناوب تولید نمود . بذر حاصله بیش از 90 درصد هیبرید خواهد بود

عملیات زراعی یونجه

     در تناوب زراعی ،یونجه برای گیاهی که پس از آن کاشته می شود بسیار سودمند است .البته برای اینکه یونجه  بتواند چنین منافعی داشته باشد باید هنگامی که هنوز عملکرد خوبی دارد آن را زیر خاک نمود ،زیرا بعلت اینکه یونجه به سادگی  مورد حمله علفهای هرز یک سالم و چند ساله قرار می گیرد ،اگر در زیر رو کردن آن تا خییر شود و مورد حمله علفهای هرز واقع شود برای گیاه بعدی سودی نخواهد داشت .یونجه  را نباید در همان زمینی که قبلا کشت شده است برای چندین سال دوباره کشت نمود . این موضوع بخصوص در مواردی که بصورت دیم در مناطق نیمه خشک کشت شوند مهم می باشد .در آزمایشات مختلف مشاهده شده است که با کشت ممتد یونجه ،رطوبت خاک به طرف اعماق کاهش می یابد .بنابر این در مناطقی که رطوبت ذخیره شده در خاک منبع اصلی تامین  رطوبت برای گیاه است ،کشت یونجه با فواصل زمانی  نسبتا کم ،دارای اثر سوء بر عملکرد می باشد . در چنین شرایطی ،یونجه نمی تواند یک گیاه مناسب برای گیاه بعدی که خود نیز تا حدودی وابسته به رطوبت خاک  است به حساب آید

شخم و تهیه بذر

    هرگونه اشتباه یا قصور در تهیه بستر بذر یونجه ،برای سالها روی گیاه مشهود خواهد بود بنابراین تهیه زمین  وبستر بذر قبل از کاشت مهم می باشد.یونجه با علفهای هرز دائمی خانواده گرامینه، به خصوص قیاق  و مرغ نمی تواند رقابت کند و اگر قبل از کاشت آنها را کنترل ننمایند بزودی  بر یونجه غلبه خواهند کرد. شخم عمیق در اوایل تابستان و رها کردن کلوخها تا خشک شدن کامل آنها ،یکی از مؤثرترین روشهای کنترل علفهای هرز دائمیاست. اگر این قبیل علفهای هرز وجود نداشته باشد شخم در عمق معمولی 25 –20 سانتیمتر کافی  خواهد بود . میزان تسطیح مورد نیاز بسته به روش آبیاری دارد . برای کاشت یونجه باید بستر نرم  و یکنواختی آماده شود

مصرف کود

    گرچه یونجه دارای قدرت زیادی در استفاده از مواد غذایی ذخیره شده در خاک است وبه عنوان   یک گیاه بقولات ،وابسته به ازت معدنی نیست ولی تجربه نشان داده است که کاربرد مقدار مناسبی سفر یا پتاسیم مفید خواهد بود. نیاز یونجه به فسفر و پتاس از سایر گیاهان علوفه ای بقولات بیشتر است ودر حقیقت اصطلاح “Lucerne sickness”به تخلیه عناصر غذایی خاک  به خصوص فسفر و پتاس گفته می شود . به طور کلی مقدار کود مورد نیاز را می توان بر این اساس  برآوردی که بازاء هر تن یونجه در هکتار  که برداشت می شود ،10-5 کیلوگرم در هکتار P205  و 12-10 کیلو گرم در هکتار 20 K باید به زمین داده شود

    ریشه یونجه دارای ظرفیت قابل تبادلی زیادی است  و در نتیجه کاتیونهای د و ظرفیتی را ترجیح می دهند .بنابراین اگر یونجه از نظر پتاسیم بخوبی تامین نباشد ،به سادگی علفهای هرز ،بخصوص علفهای هرز چمنی دائمی مهاجم که دارای ظرفیت تبادلی کمی هستند و کاتیونهای یک ظرفیتی را جذب میکنند بر آن غلبه میکنند

چون فسفر دارای قابلیت تحرک کمی در خاک است معمولا به هنگام آماده کردن زمین ،مقدار فسفر مورد نیاز برای مدت سه سال را یک باره  به خاک میدهند .اگر بعدا فسفر بیشتری مورد نیاز بود می توان بصورت سرک به گیاه داد .مصرف پتاسیم بصورت سرک ،مؤثرتر از مصرف فسفر بصورت سرک است .یونجه نیاز زیادی به کلسیم دارد . در خاکهای مناطق خشک ،کلسیم معمولا مساله ساز نیست ولی در هر کجا که کمبود آن ملاحظه شود  میتوان از طریق مصرف آهک آنرا برطرف نمود

 کاشت

      در مناطقی که دارای زمستانهای معتدل هستند ، یونجه را بهتر است در پاییز به اندازه کافی زود کاشت تا قبل از اینکه سرما رشد آن را آهسته کند گیاه بتواند مستقر نماید . کاشت با بذر کار بر کاشت بصورت دستپاش ترجیح دارد و فاصله بین ردیفهای کاشت را میتوان 40-15 سانتیمتر و عمق کاشت را میتوان بین 3-1 سانتیمتر در نظر گرفت

اگر پس از کاشت ، سله تشکیل شد ،باید بعد از سه روز مجددا آبیاری نمود تا بذر ها به راحتی از خاک خارج شوند

کنترل علفهای هرز

     علفهای هرز میتوانند برای استقرار گیاه یونجه مساله ساز باشد ،زیرا این علفها بر گیاهان جوان که دارای رشد کندی هستند غلبه میکنند ،برای اینکه علفهای هرز را از بین ببرند معمولا گیاهان جوان را زود تر بر داشت می کنند . گیاهان جوان یونجه ،دارای ساقه های بسیار باریک و حاوی تعداد بسیار کمی برگ می باشند .و خطر برداشت زود حتی از خطر حمله علفهای هرز نیز بیشتر است . بهتر است برداشت اول را تا استقرار کامل گیاه ،40-35 روز پس از کاشت به تا خییر انداخت و برای اینکه جوانه های واقع در قائده ساقه لطمه نبیند ارتفاع برداشت را از ده سانتیمتری سطح زمین گرفت . مصرف علف کشها نیز در بعضی موارد توصیه شده است ولی اصولا مصرف سموم برای گیاهان علوفه ای  مناسب نیست ،زیرا این گیاهان مستقیما مورد مصرف   دام واقع می شوند و سموم باقی مانده در گیاه به دام و سپس به انسان منتقل می شود، و اثر سم در حلقه نهائی این زنجیر که انسان است خیلی بیشتر از اثر آن در حلقه اول که گیاه است میباشد

   سس یکی از علفهای هرز خطرناک یونجه است و اگر آلودگی به سس محدود باشد می توان با نفت یا علف کشهای تماسی یا سوزاندن آن را از بین برد

  آبیاری

      برای اینکه خاک به عمق 150-100سانتیمتری خیس شود قبل از کاشت زمین را آبیاری می کنند و اگر ضروری باشد برای زدن بذر ،یک آبیاری سبک بعد از کاشت انجام می دهند به فاصله کمی پس از آن نیز ممکن است یک آبیاری دیگر لازم باشد . بعد از خروج گیاه از خاک می توان  آبیاری را برای حدود سه هفته به تا خییر انداخت و پس از ان تا زمان اولین برداشت ،یک آبیاری کافی خواهد بود .مقدار آب مصرفی که شامل آبیاری قبل از کاشت نیز می شود حدود 350-300 میلیمتر با سیستم بارانی و 550-450  میلیمتر با سیستم غرقابی است . تنها پس از اینکه گیاه بخوبی مستقر شد با سیستم ریشه بخوبی توسعه یافت ،آبیاری بصورت منظم اجرا می شود و معمولا بین هر دفعه بر داشت دو بار آبیاری  صورت می گیرد .بهتر است بلا فاصله پس از برداشت ،یک آبیاری سبک که بتواند 75درصد کمبود رطوبت را جبران نماید انجام شود و سپس دو هفته قبل از بر داشت ،یک آبیاری سنگین که تا عمق 100 سانتیمتری خاک را به حد ظرفیت زراعی برساند صورت گیرد در مواردی که یونجه بطور مکرر در فاصله زمانی 21-20 روز برداشت می شود ،یک بار آبیاری پس از هر برداشت معمولا کافی است

در طول ماههای گرم تابستان ،رشد گیاه آهسته و عملکرد آن معمولا کم است و در نتیجه کارایی مصرف آب  معمولا خیلی کم است .در مناطقی که آب کمیاب یا گران است ،آبیاری یونجه را میتوان در طول تابستان حذف نمود

بدین ترتیب ،گیاه به حالت رکود می رود و از خشکی صدمه نمی بیند. پس از آنکه آبیاری مجددا از سر گرفته شد رشد گیاه بلا فاصله شروع می شود . مقدار آب سالانه مورد نیاز یونجه ،بسته به شرایط اقلیمی بین 1000 تا 2000 میلیمتر در روش آبیاری بارانی و اگر آبیاری غرقابی باشد مقدار آب مورد نیاز 20 درصد بیش از این مقدار است

برداشت

    اگر یونجه قبل از شروع گل دهی ،یعنی هنگامی که ساقه ها هنوز نرم و علوفه پر برگ است برداشت شود دارای بالاترین ارزش غذایی است .البته برداشت گیاه قبل از گل دهی ،باعث ضعیف شدن آن خواهد شد ،عملکرد کاهش می دهد و طول عمر گیاه را کم میکند .بالا ترین عملکرد برای یونجه زمانی بدست می آید که گیاه برای رشد بعدی خود تعداد کافی جوانه داشته و نیز مقدار کافی برگ، جهت تسریع  سرعت رشد آن روی بقایای ساقه باقی مانده باشد برای این منظور باید فاصله بین برداشتها به اندازه کافی طولانی و ارتفاع برداشت از سطح زمین کافی باشد .علاوه برآن ، هر چه گیاه دیرتر برداشت شود ،سرعت رشد بعدی آن زیادتر خواهد بود . اگر گیاه از ارتفاع مناسبی برداشت شود ،تعداد کافی جوانه روی قائده ساقه باقی گذاشته خواهد شد و مقدار برگ روی بقایای  ساقه نیست کافی خواهد بود . فرق اصلی بین برداشت و چرای یونجه روی همین اصل است ،به این ترتیب که به هنگام چرا ،جوانه های قائده و برگهای باقیمانده توسط حیوانات قطع می شود .این موضوع می تواند دلیل اصلی کاهش تولید یونجه در چراگاه، در مقایسه با برداشت آن جهت علوفه خشک باشد . برای اینکه تعادلی بین عملکرد و ارزش غذایی برقرار گردد بهتر است یونجه را در شروع گل دهی برداشت نمود .در مواردی که گیاه به گل نمی رود ،برداشت یونجه بر اساس رشد مجدد حاصله از تاج گیاه تنظیم می گردد . برداشت ،نباید به اندازه ای به تاخیر بیافتد که جوانه ها بر اثر رشد زیاد در اثر برداشت آسیب ببینند

عملکرد و بهره بر داری

      در مناطقی که زمستانهای معتدل دارند ، یونجه میتواند 90-50 تن در هکتار علوفه سبز در سال اول (معادل25-20 تن علوفه خشک)100-80تن در هکتار در سالهای بعد تولید نماید

یونجه را میتوان برای تهیه علوفه سبز ،چراگاه، علوفه خشک ،سیلو ،غذای دامی آب گیری شده یا تولید بذر کشت نمود . علوفه سبز یونجه برای انواع دامها و از جمله مرغداری به مصرف می رسد .یونجه ،جهت ایجاد چراگاه نیز کشت می شود  ولی در حقیقت سازگار به چرا نیست

مصرف عمده یونجه ،جهت تولید علوفه خشک است و اگر به خوبی بعمل آورده شود علوفه آن  از کیفیت خوبی بر خوردار است و از نظر کاروتن، ریبو فلاوین ،ویتامین C ،پروتئین و کلسیم غنی است .گر چه علوفه خشک یونجه از نظر ترکیب با سایر علفهای گیاهان بقولات : از جمله شبدر ،نخود ،گاوی یا سویا فرق زیادی ندارد ولی علوفه آن برای دامها خوش خوراک‌تر است  و بنابر این توسط دامها بیشتر مصرف شده و در نتیجه بیشتر نیاز به مواد کنسانتره کمتر خواهد شد ،یونجه برای تهیه غذای آب دیده شده (Dehydrated meal) مصرف زیادی دارد . یونجه آب گیری شده از مواد غذایی همانند علوفه تازه غنی می باشد و بنابراین به عنوان مکمل برای علوفه خشک بکار برده می شود

تولید بذر در یونجه

     آب و هوای مناطق خشک و نیمه خشک دارای مزایای زیادی از نظر تولید بذر گیاهان بقولات و علفهای چمنی است . بدین ترتیب آفتاب و هوای خشک ،شرایط مساعد را برای گل دهی و فعالیت حشرات گرده  افشان فراهم می آورد . در مناطق خشک ،آفات را بهتر است میتوان کنترل کرد و حشره کشها برای مدت طولانی تری نسبت به محیطهای مرطوبت فعال هستند . بیماریهای گیاهی نیز در شرایط خشک که درجه حرارت زیاد و رطوبت هوا کم است ،کمتر حادث می شوند و خطر کمتری دارند . علاوه بر آن در شرایطی ، بذرها یکنواخت تر می رسند و برداشت بذر را میتوان در مناسبترین زمان; که بذرها دارای  بهترین کیفیت بوده و تلفات برداشت در حداقل خو انجام داد. بدین دلیل بذر لازم برای مناطق نا مساعد را میتوان در مناطق خشک تولید نمود

احتمالا  یونجه یکی از مهمترین گیاهان علوفه ای است که در مناطق خشک جهت تولید بذر کشت می شود . یکی از دلایل این موضوع این است که در بسیاری از این مناطق ؛از جمله اروپا که یونجه یک گیاه علوفه ای مهم است ، بعلت شرایط اقلیمی نامساعد آنجا نمی توانند بذر کافی تولید نمایند . کشورهایی که چنین شرایطی دارند ،بذر مورد نیاز خود را بر اساس قرار دادهایی ر مناطق گرم خشک تولید می نمایند . یکی از نمونه های مشخص آن ، تولید بذر واریته های آلمانی در کالیفرنیا است . این بذر با بذر اصلی خود از همه نظر شباهت دارند . بذری که در کالیفرنیا تولید می شوند از نظر وزن 1000 دانه و درصد بذور سخت بر بذوری که در آلمان تولید  می شوند برتری دارند .البته موفقیت تولید بذر در مناطق خشک جهت مصرف در اقلیمهای کاملا متفاوت با آن، بستگی به رعایت اصول خاص تحت نظر برنامه‌هایی گواهی بذر دارد. قبلا عقیده بر این بود که رشد رویشی محدود، جهت افزایش میزان گل دهی و تولید بذر ضروری است و این کار را میتوان از طریق عدم آبیاری کافی انجام داد :ولی تجربه نشا ن داده است که رشد متعادل و معمولی جهت تولید حد اکثر بذر لازم است

بنابراین هم آبیاری زیاد که باعث افزایش رشد رویشی می شود وهم فراهم نمودن شرایط تنش برای گیاه که رشد رویشی را محدود می سازد ،عملکرد بذر را کاهش می دهد. یونجه ای که برای تولید بذر کشت می شود دو منظوره می باشد بدین ترتیب که پس از برداشت بذور تا اواخر بهار سال  بعد میتوان از علوفه آن استفاده نمود . البته قبل از کاشت گیاه باید تصمیم گیری شود که مزرعه برای تولید علوفه است و یا برای بذر گیری . اگر گیاه برای بذر گیری است لازم نیست فشرده کاشته شود . این موضوع می تواند در مبارزه با علفهای هرز و از بین بردن گیاهان نا خواسته بین ردیفها که ممکن است باعث انحرافات ژنتیکی در توده بذری شود و همچنین در کنترل آفات کمک نماید . گیاهانی که بصورت متراکم کشت می شوند معمولا شهد کمتری تولید کرده و بن براین از جذابیت کمتری برخوردارند

در بهار ، قبل از آخرین برداشت علوفه یک بار آبیاری صورت می گیرد تا بدین وسیله رطوبت مصرف شده در ناحیه ریشه تا عمق حدود 200-150 سانتیمتری جبران گردد . با این کار رطوبت کافی بری مدت سه ماه جهت بذر گیری لازم است تامین می شود

حشرات در تلقیح گل های یونجه دوگانه دارد ؛

الف: با نشستن روی گلها اندامهای زایشی از ناو خارج می شود و بدین ترتیب در گلها به اصطلاح لغزش صورت می گیرد .(شکل 16). ص(153)

ب: با انتقال  دانه گرده از گیاهی به گیاه دیگر دگر گشنی را باعث میشوند

   الف: گل لغزش نشده که پرچمها در داخل ناو است

ب : زنبور عسل باعث لغزش گل شده و دانه گرده به بدن آن می چسبد

ج : گل لغزش شده که اندامهای زایشی آن در بیرئن قرار دارد

اگر در داخل مزرعه ای از یونجه که در مرحله گل دهی کامل قرار دارد زنجیری کشیده شود ؛تعداد زیاد ی  از گلها لغزش حاصل می نمایند ولی عملکرد بذر حاصله کم و دگر گشنی به خوبی صورت نمی گیرد از اینجا میتوان نقش حشرات در بالا بردن عملکرد بذر را درک نمود. زنبور عسل در گرد افشانی یونجه بسیار مؤثر است و معمولا 10-5 کندو در هکتار کافی می باشد برای صحول عملکرد زیاد باید بدون اینکه لطمه ای به حشرات مفید وارد شود حشرات مضر را از بین برد .برای اینکار میتوان بهنگام آخرین برداشت علوفه ،نوارهایی از آن را برداشت نکرد ؛بدین ترتیب حشرات مضر به طرف این نوارها جلب می شوند و در این صورت بدون اینکه لارم باشد همه مزرعه را سم پاشی نمود این حشرات را میتوان کنترل نمود

برداشت بذر هنگامی باید صورت گیرد که 3/2 غلافها قهوه ای شوند . گیاه را میتوان با دستگاه درو کن برداشت نمود و سپس روی ردیف هایی قرار داد و پس از خشک شدن آن با کمباین مجهز به دستگاه جمع کننده آنها را جمع و بذور را از کاه و کلش جدا نمود . استفاده از مواد خشک کننده قبل از برداشت بذر ، از طریق پاشیدن آن روی گیاه ،در بسیاری از مناطق تولید بذر یونجه رایج است ودر این مورد مزرعه مستقیما به وسیله کمباین برداشت می شود

شبدر برسیم یا شبدر مصری

مبداء سازگاری : مبداء شبدر برسیم (T.alexsandrium) هنوز مورد بحث است . شبدر برسیم در دامنه درجه حرارت صفر تا 35 درجه سانتیگراد رشد می کند و اپتیم درجه حرارت از 12 تا 25  درجه حرارت است و در 2- درجه گیاه از بین می رود و به همین دلیل کشت شبدر برسیم منحصر به مناطقی است که دارای یخبندان است

شبدر برسیم در انواع خاکها ؛ از شنی تا  لومی سنگین در صورتی که خاک خوب زه کشی شده باشد رشد می کند .در خاکهای آهکی و ماسه بادی نیز رشد می کند ولی به شوری نسبتا حساس می باشد . شبدر برسیم را می توان در مناطقی که باران زمستانه دارند و زمستانهای آنها معتدل است بدون آبیاری کشت نمود ؛ولی برای تولید محصول زیاد در دراز مدت آبیاری ضروری است

خصوصیات گیاهی و واریته های شبدر برسیم

        شبدر برسیم ، گیاه یک ساله ای است که تا ارتفاع 75-60 سانتیمتری رشد می کند .این گیاه دارای یک ریشه اصلی قوی و تعداد زیادی ریشه های جانبی است که تا عمق 60-40 سانتیمتری نفوذ می کنند .ساقه آن تو خالی است و پس از برداشت رشد جدیدی از جوانه های قاعده هر ساقه تامین می گردد

برگهای آن  سه برگچه ای و تا حدودی کرک دار است و گل های آن کوچک و زرد کمرنگ است

شبدر برسیم کاملا خود نا باور است و گرد افشانی به وسیله حشرات صورت می گیرد . بذر آن ابتدا به رنگ زرد مایل به سبز بوده و سپس به تدریج قرمز مایل به قهوه ای می گردد .علیرغم توانایی تولید این گیاه و سایر خصوصیاتی که بعنوان یک گیاه علوفه ای مهم دارد کارهای به نژادی روی آن کم انجام شده است

در مصر 4 تیپ شبدر برسیم وجود دارد

1- مسگاوی   : این تیپ شبدر برسیم چند برداشته است و میتواند چندین بار درو را تحمل کند و از متداولترین انواع شبدر در مصر و مناطق دیگر است

2-چـدراوی   : شبیه مسگاوی است ولی مورد مصرف کمتری دارد

3-بالـــــی   :این تیپ نسبت به دو تیپ قبلی دارای سیستم ریشه گسترده بهتری می باشد و مقاومت به خشکی آن نیز بیشتر  است . درصد ماده خشک آن خیلی بیشتر از مسگاوی است ولی عملکرد آن خیلی کمتر است

4-فاهلی : این تیپ شبدر برسیم تک برداشته است و عمدتا به صورت دیم ،جهت تهیه علوفه  خشک یا به عنوان یا بعنوان گیاه تازه کشت می شود

عملیات زراعی

         شبدر برسیم دارای اثر بسیار خوبی برای حاصلخیزی خاک است و می تواند نقش مهمی در تناوب زراعی خصوصا  در شرایط فاریاب داشته باشد . بعلت رشد سریع و متراکم  آن و ا مکان  برداشت مکرر علوفه ،این گیاه می تواند علفهای هرز را از بین ببرد . در خاکهایی که آلوده به بیماریهای ریشه ای است ،بهتر است شبدر برسیم را بعد از یک گیاه دیم مانند گندم کشت نمود . از کشت پنبه ،بعلت دارا بودن بیماریهای ریشه ای قبل از شبدر باید خودداری نمود ذرت، سور گم ، چغندر و بسیاری گیاهان زراعی دیگر بعد از شبدر  برسیم نتیجه خوبی میدهند البته پس از کشت شبدر برسیم باید حداقل 6-5 سال از کشت آن در همان زمین خودداری کرد

کشت مخلوط آن با علفهای خانواده گرامینه در بعضی موارد انجام می شود ولی کشت مخلوط آن با چاودار مطلوب نیست زیرا چاودار بعلت رقابت با شبدر آنرا ضعیف می کند . کشت شبدر برسیم باریگراس های یک ساله . بویژه از نظر عملکرد در هکتار نتایج خوبی داده است

 شخم و تهیه بستر شبدر

        هیچگونه عملیات شخم خاصی برای  شبدر  برسیم مورد نیاز نیست .زمین را میتوان به عمق 20-15 سانتیمتر شخم زد و پس از دیسک آن را تسطیح نمود

  بذر شبدر برسیم بزرگتر از بذر  سایر شبدرها است  و در شرایط مساعد ،خیلی سریع جوانه می زند و گیاهان جوان آن نسبتا قوی می باشند

مصرف کود

      شبدر برسیم نیاز کودی زیادی ندارد . ازت معمولا مورد نیاز نیست و فسفر تنها در خاکهائی که کمبود دارد مورد نیاز است . چنین شبدر برسیم قادر است از بقایای کود فسفره ای که به گیاه، قبل از ان داده شده است بخوبی استفاده کند مقدار کود فسفره مورد نیاز آن معمولا بین 80 تا 100 کیلو گرم p205  در هکتار است . شبدر برسیم به کمبود پتاس خیلی حساس است و در موارد لزوم کود پتاسه به مقدار 150 – 100 کیلو گرم k 20 در هکتار مصرف می شود

عملیات کاشت

       شبدر برسیم معمولا در پائیز کشت می شود . زمان کاشت شبدر برسیم در منطقه مدیترانه اوائل پائیز است . کاشت زودتر باعث می شود که گیاه از حرارت زیاد صدمه ببیند و نیاز به مقدار زیادی آب داشته باشد و کاشت دیرتر باعث کاهش سرعت رشد می شود و تعداد دفعات برداشت کم و بالا خره عملکرد کاهش می‌یابد

     کاشت شبدر برسیم به صورت دیم معمولا بعد از اولین باران ، یعنی هنگامی که خاک تا عمق کافی مرطوب  شده باشد صورت می گیرد

   شبدر برسیم را میتوان به صورت دستپاش کشت نمود و با یک بار هرس سبک ، بذر آن را زیر خاک کرد . البته کاشت به صورت ردیفی با فواصل 20 – 15  سانتیمتر بین ردیفها بهتر است ، زیرا خروج گیاه از این طریق سریعتر و یکنواخت تر و به مقدار قابل ملاحظه ای از مصرف بذر کم می شود . حد مطلوب عمق کاشت 2 –1 سانتیمتر و حد اکثر آن حدود 5 سانتیمتر است

آبیاری

      شبدر برسیم نسبت به رطوبت خاکی خیلی حساس است و عملکرد و طول دوره رشد آن به شدت تحت تاثیر آبیاری قرار می گیرد . آبیاری مکرر و سنگین در پائیز ممکن است باعث غرقاب شدن گیاه در طول ماههای زمستان شود و پوسیدگی ریشه گیاه را همراه داشته باشد و در نتیجه ، پوشش گیاهی را  تنگ و عملکرد در طول فصل رشد را کاهش دهد . بنابراین باید مقدار آبیاری قبل از شروع دوران بارندگی به حدی محدود شود که برای استقرار و رشد گیاه در مراحل اولیه لازم است و بدین ترتیب از ذخیره شدن بیش از حد رطوبت در خاک جلوگیری بعمل آید . بنابراین این در مناطقی که بارندگی زمستانه دارند آبیاری قبل از کاشت ؛که برای اکثر گیاهان زراعی توصیه می شود برای شبدر برسیم  مطلوب نیست. در بهار پس از پایان

دوره بارندگی باید آبیاری کافی انجام شود تا تمامی منطقه ریشه در حد ظرفیت زراعی رطوبت داشته باشد. بعد از آن آبیاری به فاصله هر 10 تا14 روز یک بار صورت می گیرد

برداشت

     گیاه معمولا 5 تا8 هفته پس از کاشت آماده برداشت است ؛البته اولین برداشت آن به شدت آلوده به علفهای هرز است . در شبدر برسیم در قاعده هر ساقه دو جوانه وجود دارد که معمولا کمی قبل از اینکه گیاه آماده برداشت شود شاخه جدیدی تشکیل می دهند . برای اینکه لطمه ای به این شاخه ها وارد نشود شبدر برسیم را باید قبل از آن که شاخه های جدید آن به طول 4 –2 سانتیمتری برسند برداشت کرد . به همین دلیل گیاه باید از ارتفاع کافی از سطح خاک  برداشت شود . بجز در مواردی که درجه حرارت پایین است فاصله بین برداشتها 25 تا 35 روز میباشد. تعداد برداشتها در شرایط آبیاری 5 تا6 و در شرایط دیم 1 تا 2 میباشد . شبدر برسیم در ماه اردیبهشت به گل میرود و پس از گل دهی رشد رویشی آن به شدت کاهش می یابد ؛بنابراین از نظر اقتصادی بهتر است که آخرین برداشت را به تولید بذر اختصاص داد

شبدر برسیم را میتوان به صورت تازه بدان تعلیف نمود. ولی برای تهیه علوفه خشک چون درصد آب زیاد است خشک کردن آن مشکل است . این گیاه بسیار خوش خوراک است و به سادگی توسط انواع دامها خورده می شود . عملکرد آن بستگی به زمان کاشت ،عملیات زراعی ،آب و هوا ،حاصلخیزی و نوع خاک دارد. عملکرد متوسط آن در خاک های سبک 70-50 تن علوفه تازه در هکتار ودر خاکهای متوسط تا سنگین 100-80 تن در هکتار میباشد البته عملکرد 140 تن در هکتار نیز گزارش شده است

تولید بذر

       تنها مزارعی که عاری از علفهای هرز هستند باید به تولید بذر اختصاص داده شوند . شبدر برسیم تنها زمانی گل می دهد که طول روز بیش از 12 ساعت باشد بنابراین در مناطق مدیترانه ای آخرین برداشت علوفه ای آن حدود اواخر فروردین صورت می گیرد؛ و اگر این برداشت از اواسط اردیبهشت به بعد صورت گیرد عملکرد بذر بسیار کم خواهد شد. پس از اینکه آخرین برداشت آن جهت علوفه انجام شد ،به مزرعه آب کافی داده می شود و دومین آبیاری در هنگامی که گیاه در گل دهی کامل است انجام می گیرد.  شبدر برسیم توسط حشرات  گرده افشانی می شود. بذر این گیاه حدود 60 روز پس از اینکه آخرین برداشت علوفه آن انجام شد ،می رسد و میتوان با کمباین غلات آن را برداشت کرد. عملکرد بذر معمولا بین 700 –300 کیلو گرم در هکتار است ؛البته عملکرد 100 کیلو گرم در هکتار یا بیشتر نیز گزارش شده است

ماشکهای علوفه ای

     ماشکهای علوفه ای (Vicia spp) از قدیم الایام بعنوان علوفه کشت می شده اند . در انجیل از آنها ذکر شده است و رومیها این گیاهان را برای تولید علوفه و کود سبز کشت می کردند. ماشکها احتمالا زمانی برای اولین بار مورد توجه  زارعین  قرار گرفتنند که بعنوان علف هرز در مزارع گندم دیده شدند. از میان بسیاری از گونه های موجود در دنیا آنهایی که بیشتر مورد استفاده دارند از نواحی مدیترانه منشا گرفته اند

ماشکها احتیاج به هوای سرد و تامین رطوبت در حد متوسطی دارند و رطوبت زیاد برای آنها بسیار زیان آور است . در نواحی مدیترانه ، ماشکها ،گیاهان دیم علوفه ای می باشند. این گیاهان از نظر نوع خاک پر توقع نیستند ولی در خاکهای شنی رشد خوبی  ندارند. در خاکهایی که دارای بافت متوسط هستند و حاوی کلسیم کافی می باشند  بیشترین تولید را دارند. عملکرد خوب را ؛ حتی در خاکهای فرسوده در صورت مصرف کود فسفره در صورت نیاز کود پتاسیم میتوان بدست آورد

خصوصیات گیاهی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 258
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سوخت و ساز انرژي در طيور در فایل ورد (word) دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سوخت و ساز انرژي در طيور در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله سوخت و ساز انرژي در طيور در فایل ورد (word)

سوخت و ساز انرژی در طیور  
شیوه های مختلف سنجش انرژی  
انرژی خام  
انرژی قابل سوخت و ساز  
انرژی خالص  
انرژی مؤثر  
توازن انرژی  
اثر محیط بر سوخت و ساز انرژی  
پیش بینی میزان مصرف انرژی  
منابع انرژی  
کربوهیدرات ها  
الف) مونوساکاریدها  
ب) نشاسته  
پ) الیگوساکاریدها  
ت) انرژی حاصل از سوخت و ساز کربوهیدارت ها  
ث) اهمیت ATP  
چربی  
پروتئین ها و اسیدهای آمینه  
مقدار انرژی اجزای جیره  
میزان نیاز به انرژی از لحاظ نظری  
ویژگی های کمبود انرژی  
ویژگی های فزونی انرژی  
احتیاجات انرژی  
جوجه های گوشتی :  
مقادیر ساخته شدن پروتئین  
مقدار انرژی مصرفی برای سوخت و ساز پروتئین  
پروتئین جیره : اسیدهای آمین مصنوعی  
تأثیر پروتئین خام بر نیاز طیور به اسیدهای آمینه  
کیفیت پروتئین  
اسیدهای آمینه لاشه  
برآورد احتیاجات اسید آمینه  
تنظیم سطح پروتئین جیره با توجه به مقدار انرژی جیره  
فاکتورهای موثر بر میزان دریافت خوراک(FEED INTAKE) در پرندگان گوشتی  
پروتئین های گیاهی  
الف) کنجال سویا  
ب) کنجال کانولا  
ج) کنجال گلوتن ذرت  
د) کنجال پنبه دانه  
هـ) کنجال آفتابگردان  
ز) دان کتان  
پروتئین های حیوانی  
الف) پودر گوشت  
ب) پودرهای ماهی  
ج) پودر فرآورده های فرعی طیور (PBM)  
د) پودر پر  
دی پپتید های سمّی  
الف : گیزروزین  
عامل فرسایش سنگدان در پودر ماهی  
تجزیه با دستگاه مجهز به اشعه مادون قرمز نزدیک  
انواع مکانیسمهای تأمین ATP مورد نیاز ماهیچه ها  
در شرایط هوازی،ATP در عضله عمدتاً از طریق فسفریلاسیون اکسیداتیو تولید می شود  
نقش کراتین و گوانیدینواستیک اسید در متابولیسم انرژی  
تأثیر GAA و کراتین برروی درصد تلفات  
تأثیر GAA و کراتین برروی افزایش وزن و ضریب تبدیل.  
تأثیر کراتین و گوانیدینواستات بر گوشت سینه  

سوخت و ساز انرژی در طیور

انرژی مورد نیاز طیور برای رشد بافت های بدن ، تولید تخم مرغ ، انجام فعالیت های فیزیکی حیاتی و حفظ دمای طبیعی بدن از کربوهیدرات ها ، چربی ها و پروتئین های موجود در جیره به دست می آید. انرژی مصرف شده توسط طیور به سه شیوه مورد استفاده قرار می گیرد : تأمین انرژی فعالیت های حیوان ، تبدیل به حرارت و یا ذخیره در بافت های بدن. وقتی میزان انرژی جیر طیور ، بیش از حد مورد نیاز برای سوخت و ساز و رشد طبیعی حیوان باشد ، این انرژی اضافی معمولاً به صورت چربی در بدن ذخیره می شود. این انرژی اضافی را نمی توان به آسانی از بدن حیوان دفع کرد ، وقتی تغذی طیور به صورت مطلوب و بهینه است که جیره حاوی مواد مغذی لازم برای رشد ، تولید تخم مرغ یا گوشت متناسب با انرژی موجود در جیره باشد

کلیبر هم انرژی را سوخت زندگی توصیف کرده است . بخش عمد هم مواد خوراکی مصرف شده توسط حیوانات ، برای تأمین انرژی جهت واکنش های آنابولیک و کاتابولیک به کار می رود . در کوتاه مدت ، اتساع دستگاه گوارش بر میزان مصرف غذا مؤثر است ، در حالی که در درازمدت (روزهای متمادی) مقدار گلوکز خون ، عامل تعیین کنند میزان مصرف غذاست . در واقع ، هیپوتالاموس تحت تأثیر هر دو سطح کم یا زیاد گلوکز قرار می گیرد که این عامل در تنظیم میزان مصرف غذا دخالت دارد . در مدت زمان های طولانی (هفته های متمادی) هم میزان بافت چربی[1] مهم بوده ، مقدار برخی اسیدهای آمینه خاص در خون نیز بر میزان مصرف خوراک تأثیرگذار است . طیور به طور کلی ، توانایی قابل ملاحظه ای در کنترل میزان مصرف انرژی خود دارند که این امر هنگام تغذی آنها با جیره هایی با سطوح مختلف انرژی بوضوح مشاهده می شود . این مکانیسم مهم ، پایه و اساس بسیاری از تصمیمات هنگام جیره نویسی است

علی رغم اینکه در انسان و برخی پستانداران دیگر ، مز غذا تأثیر زیادی در مقدار مصرف دارد ، لیکن این طعم و مزه مواد غذایی نقش نسبتاً ناچیزی در مصرف خوراک طیور برعهده دارد . سطح انرژی جیره عامل بسیار مهمی در تعیین میزان مصرف خوراک طیور است . وقتی حیواناتی نظیر جوجه های در حال رشد یا مرغ های تخم گذار جیره ای دریافت می کنند که از لحاظ هم مواد مغذی متعادل است ، این حیوانات به اندازه ای غذا می خورند که هر روز مقدار ثابت و معینی انرژی دریافت کنند . مقدار مطلق غذای مصرفی بستگی به نیاز حیوان به انرژی دارد که بر حسب اندازه ، فعالیت ، دمای محیط و در حال رشد یا تولید بودن حیوان متغیر است . بنابراین ، شناخت احتیاجات انرژی طیور در طی هر مرحله از رشد و نمو آنها و نیز در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به مقدار انرژی قابل دسترس مواد خوراکی جیره ها امری مهم و ضروری است. با در اختیار داشتن این اطلاعات ، تخمین میزان مصرف غذای هر گله در یک محیط خاص امکان پذیر             می شود و بر این اساس می توان مقدار پروتئین ، اسیدهای آمینه ، ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز را نیز به دقت تعیین کرد تا رشد و عملکرد روزان متعادلی در گله به دست آید . تولیدکنندگان صنعت طیور اغلب فکر می کنند که انرژی از مواد خوراکی و بویژه منابع پُر انرژی نظیر ذرت ، گندم ، دانه های سورگوم و روغن و چربی های گیاهی و حیوانی به دست می آید ، اما باید به خاطر داشت که هم اجزای آلی یک جیره تأمین کننده انرژی اند و اجزای پُر پروتئین جیره نظیر کنجال سویا هم می توانند بخش های مهمی از کل انرژی مورد نیاز حیوان را تأمین کنند

متخصصان تغذیه از نشاسته ، قند ، چربی و پروتئین های قابل هضم در مواد خوراکی برای تأمین انرژی مورد نیاز حیوانات استفاده می کنند . این افراد از چگونگی فرآوری اجزای خوراکی ، نحو حفظ توازن مواد مغذی در جیره و چگونگی افزودن مکمل هایی چون آنتی اکسیدانت ها یا آنزیم ها برای افزایش انرژی قابل دسترس طیور مطلع اند . این امر در جیره های حاوی مقادیر وافری که از هم مواد مغذی مورد نیاز از اهمیت خاصی برخوردار است . علت این امر آن است که کارآیی قابلیت استفاد مواد خوراکی به میزان انرژی قابل دسترس جیره بستگی دارد

انرژی در کربوهیدرات ، چربی و پروتئین های اجزای خوراکی ذخیره می شود . منشأ اولی این انرژی ، نور خورشید است و سپس در نتیج فتوسنتز در منابع گیاهی ذخیره می شود . هم مواد حاوی کربن و هیدروژن با اکسیده شدن به دی اکسید کربن و آب ، انرژی پتانسیلی در اختیار حیوانات قرار می دهند . وقتی غذا در حضور اکسیژن به طور کامل در بمب کالری متر می سوزد ، مقدار حرارت تولید شده را می توان محاسبه کرد و انرژی خام غذا را نشان داد . درصدی از انرژی خام مواد غذایی که می تواند جذب بدن حیوان شده ، و برای فرآیندهای متابولیکی بدن به کار رود ، به توانایی حیوان در هضم مواد خوراکی بستگی دارد . فرآیند هضم ، بیانگر مراحل متعدد فیزیکی و شیمیایی در دستگاه گوارش  و تجزی ترکیبات شیمیایی پیچید موجود در مواد خوراکی به مولکولهای کوچکتر قابل جذب و استفاد توسط حیوان می باشد . این انرژی جذب شده به انرژی قابل هضم[2] موسوم است . مقداری از انرژی از طریق ادرار به شکل ضایعات ازتی و سایر ترکیبات اکسید نشده به وسیل بدن حیوان هم تلف می شود . وقتی انرژی قابل هضم برای این اُفت انرژی هم تصحیح شود ، انرژی باقی مانده به انرژی قابل سوخت و ساز[3] غذا یا مواد خوراکی موسوم خواهد شد . در طی سوخت و ساز مواد مغذی نیز ، مقداری انرژی افت می کند (اتلاف حرارت) . انرژی باقی ماند مواد غذایی که قابل دسترس حیوان جهت نگهداری و تولید است به انرژی خالص[4] موسوم است

شیوه های مختلف سنجش انرژی

انرژی خام

همان طوری که پیش از این توضیح داده شد ، انرژی خام به وسیل بمب کالری متر تعیین می شود که تنها شیو ساد سنجش آزمایشگاهی مقدار انرژی مواد خوراکی است . در مطالعات تغذیه ای ، انرژی خام اهمیت زیادی ندارد و بیشتر به عنوان نقط آغازینی برای استفاده از سایر سیستم های ارزیابی انرژی در طیور به کار می رود . تعیین انرژی خام یک ماد خوراکی کاری عبث و بیهوده است . در بهترین شرایط ، انرژی خام توازن اجزای آلی و غیرآلی جیره را نشان            می دهد . بقی سیستم های ارزیابی انرژی در طیور ، مستلزم استفاده از حیوانات زنده و به کارگیری شیوه های مختلف و کلاسیک سنجش های زیستی است . استفاده از پرندگان زنده در چنین سنجش های طولانی ای (4 ـ 3 روزه) ، به مفهوم هزین زیاد و امکانات گسترده ای است که باید در این رابطه صرف شود

انرژی قابل سوخت و ساز

جدا کردن مدفوع و ادرار طیور بدون عمل جراحی و خارج ساختن میزنای[5] پرندگان مشکل است . به نظر می رسد با توجه به اینکه با جمع آوری توأم ادرار و مدفوع (به عنوان مواد دفعی[6]) می توان مستقیماً انرژی قابل سوخت و ساز را محاسبه کرد ، نیازی به جراحی و جداسازی ادرار و مدفوع پرندگان نباشد . انرژی قابل سوخت و ساز به عنوان برآوردی استاندارد از قابلیت دسترسی انرژی در طیور و اغلب حیوانات مزرعه پذیرفته شده است . در سنجش انرژی قابل سوخت و ساز  ، هم انرژی مواد دفعی پرندگان منشأ خوراکی ندارند . در واقع ، حتی در پرندگانی که هیچ نوع غذایی به آنها داده نشود نیز مقداری مواد دفعی وجود دارد که می تواند شامل انرژی اندوژنوس ادرار ، سلول های مرد روده ، هورمون ها و آنزیم ها باشد . در صورتی که این اُفت انرژی حاصل از مواد غیرخوراکی هم برآورد شود و از مقدار AME کم گردد ، انرژی قابل سوخت و ساز واقعی به دست می آید . رابط بین AME و TME پیش از این به وسیل گوئیلائوم و سامرس (1970) توضیح داده شده بود . TME تحت تأثیر میزان مصرف غذا قرار نمی گیرد ، در حالی که AME وقتی میزان مصرف غذا خیلی کم باشد ، به طور ناگهانی اُفت می کند . وقتی مقدار مصرف غذا کم باشد (تقریباً در حد 50% نگهداری حیوان) ، فرض می شود اُفت انرژی اندوژنوس ادرار و مدفوع ، بخش عمده ای از انرژی مواد دفعی را تشکیل دهد . در هنگام تغذیه حیوان در حد نگهداری و بالاتر (پنجاه گرم در روز برای خروس های بالغ[7]) ، میزان تصحیح بسیار کم و در حدود 5 ـ2 درصد است

در اغلب موارد ، تصحیح هم برآوردهای انرژی قابل سوخت و ساز برای توازن ازت ضروری است . هنگام سنجش زیستی انرژی مواد خوراکی ، این امکان وجود ندارد که هم حیوانات به یک اندازه رشد کنند یا مثلاً به میزان مشابه تخم مرغ تولید نمایند ، به همین دلیل است که در سنجش های زیستی از خروس های بالغ استفاده می شود که رشد چندانی نمی کنند و به این ترتیب پنین واریانس هایی کاهش می یابد . اما حتی با تغذیه پرندگان بالغ در حد نگهداری ، باز هم در توازن ازت (پروتئین و اسید آمینه) حیوانات اختلافاتی وجود دارد ، به عنوان مثال در صورتی که از دو پرنده در                 سنجش های زیستی استفاده می شود که یکی 5 گرم و دیگری 10 گرم ازت در طی دور آزمایش ذخیره کنند ، این اختلافات بر AME و  TMEتأثیرگذار است . سرانجام هم این پروتئین ذخیره شده به عنوان بخشی از چرخ طبیعی پروتئین بدن کاتابولیز می شود ، و ازت (انرژی) باقی مانده دفع می شود . البته بعید است که چنین چرخه ای در یک دور سنجشی زیستی کوتاه مدت (4ـ3 روزه) به طور کامل طی شود . در مثال فوق ، پرنده ای که ده گرم ازت را حفظ می کند، ME بیشتری دارد . علت این امر آن است که انرژی ادراری این پرنده کمتر است . از نظر ریاضی می توان برای هر پرنده مقدار یکسانی ازت باقی مانده در بدن در نظر گرفت ، به گونه ای که میزان ابقای انرژی استاندارد شود . معمولاً با تصحیح مقدار حاصل ، میزان ابقای ازت به صفر می رسد . مقدار تصحیح شده را انرژی قابل سوخت و ساز تصحیح شده براساس نیتروژن (AMEn یا TMEn) گویند . تصحیح متداول معادل 22/8 کیلو کالری انرژی خام به ازای هر گرم ازت باقی مانده یا دفع شده است که در واقع مقدار انرژی اسید اوریک می باشد . با فرض اینکه پرندگان در سنجش های زیستی ازت را باقی نگه می دارند ، این مقدار تصحیح شده باید به انرژی مواد دفعی اضافه شود که در نتیجه AMEn کمتر از AME خواهد بود . اما در صورتی که حیوانات در طول دور سنجش زیستی دارای توازن منفی ازت باشند ، در این صورت عامل تصحیح از انرژی مواد دفعی کم می شود که در این حالت مقدار AMEn بزرگتر از AME خواهد بود . همین توضیحات در مورد TME هم به کار می رود

انرژی خالص

انرژی قابل سوخت و ساز برآورد مناسبی از انرژی خام قابل دسترس برای تولید است ، اما این انرژی در مورد رشد ، تولید تخم مرغ و نظایر آن از کارایی 100% برخوردار نیست . در طی این فرآیندهای متابولیکی ، حدود 15% انرژی به صورت حرارت تلف می شود که معمولاً از آن به اتلاف حرارتی یاد می شود . مواد مغذی مختلف که برای تغذی طیور مورد استفاده قرار می گیرند ، از کارایی های متفاوتی برخوردارند ، لذا انرژی خالص هم به مرحل رشد ، تولید یا نمو حیوان بستگی دارد . برآورد NE کاری بسیار مشکل است ، زیرا تعیین مقدار عامل تصحیح یعنی اتلاف حرارتی بسیار سخت است. می توان میزان حرارت ایجاد شده را براساس برآوردهای نسبت یا کسر تنفسی[8] به دست آورد که خود برآوردی از نسبت CO2 دفع شده به مقدار اکسیژن مصرف شده است . نسبت تنفسی معمولاً بین 0/1- 7/0 می باشد . وقتی چربی ها اکسید می شوند . نسبت تنفسی 7/0 و زمانی که کربوهیدرات ها در بدن اکسیده می گردند ، این نسبت معادل 0/1 می باشد . از آنجایی که هیچ ماد مغذی مستقل از سایر مواد مغذی کاتابولیز نمی شود ، بنابراین نسبت تنفسی بین این دو مقدار قرار دارد . گاهی اوقات نسبت تنفسی خارج از این حدود برآورد می شود که در این صورت ، مقادیر بالاتر از این حد ، ناشی از سنتز چربی از کربوهیدرات و مقادیر پایین تر از این حد هم به خاطر سنتز کربوهیدرات از چربی و نیز کاتابولیسم پروتئین هاست . وقتی پروتئین ها کاتابولیز شوند ، نسبت تنفسی در طیور کمتر از پستانداران خواهد بود که علت این امر تشکیل اسید اوریک به جای اوره در پرندگان است ، به عنوان مثال هنگام کاتابولیسم آلانین خواهیم داشت

با محاسب نسبت تنفسی برای مقادیر مختلف خوراک می توان اتلاف حرارت را برآورد کرد . با کم کردن این مقدار از AMEn ، برآوردی از کل انرژی خالص به دست می آید . این مقدار را نیز می توان به انرژی خالص مورد نیاز حیوان برای تولید و نگهداری تفکیک کرد . گاهی اوقات انرژی خالص مورد استفاده برای تولید را انرژی تولیدی[9] هم گویند

انرژی خالص (NE) تولید و نگهداری را می توان با برآورد مستقیم انرژی ذخیره شده در محصولات هم به دست آورد . فراپرز و همکارانش تلاش هایی در زمینه برآورد «انرژی تولیدی» مواد خوراکی با استفاده از شیوه های کشتار مقایسه ای[10] انجام دادند . به طور کلی ، سیستم انرژی خالص از بیشترین صحت و کاربرد برای برآورد قابلیت استفاده انرژی در حیوانات برخوردار است ، لیکن برآورد مستقیم آن بسیار مشکل است و تنها می توان میزان تولید انرژی مواد خوراکی را برای رد خاصی از پرندگان با مقدار مشخصی تولید گوشت ، تخم مرغ و غیره به دست آورد . در عمل ، مقدار NE بر حسب سن پرنده ، گونه و سطح تولید آن متفاوت است که این امر هنگام جیر نویسی باید مدنظر قرار گیرد . NE امروزه مورد توجه متخصصان تغذیه طیور قرار دارد ، لیکن بسیاری از این مقادیر ارائه شده بر پای AMEn اند که تصحیحات یا تغییرات لازم روی آنها اعمال شده است . در جیره نویسی هم عموماً از مقادیر AMEn و TMEn استفاده می شود

تقریباً همه سیستم های NE از AMEn به عنوان نقط آغاز برآوردهای خود استفاده کرده و فرض بر خطی بودن کارایی تبدیل AMEn به NE می باشد . در عمل ، تفکیک انرژی سوخت و ساز به نگهداری ، فعالیت و تولید چربی و پروتئین بر حسب سن پرندگان متفاوت است و لذا نیاز به ضرایب پیش بینی[11] است تا ترکیب پیچیده قابل برآورد شود . پیرگوزلیف و رز (1999) در این زمینه ، رابطه ای خطی بین AMEn و NEP با کارایی تبدیل معادل 69% پیشنهاد کردند. اگر چه در این شیو تخمین ، حدود 93% واریانس محاسبه می شود، لیکن AMEn در مورد مواد خوراکی پُر پروتئین با منشأ گیاهی ، مقدار NEP را بیش از حد معمول برآورد می کند . عاملی که باعث بروز اشتباه در تخمین NEP          می شود، هزین انرژی برای ذخیر پروتئین است . سال ها قبل کیلانووسکی (1965) نشان داد که هزین تعیین شده برای ذخیر پروتئین ، 5 ـ 6 برابر برآوردها براساس استفاده از ATP است . از آنجایی که در بیشتر پرندگان ، مقدار سنتز پروتئین بیش از میزان ذخیر آن است ، لذا این امر توجیه منطقی برای وجود اختلاف در هزینه های انرژی می باشد . در حالی که نوع چرخ پروتئین در طیور ، حدود 50% تفاوت هزینه های تعیین شده با هزینه های محاسبه شده برای ذخیر پروتئین را توجیه می کند ، توجیه دیگر این پدیده ، تعداد زیادی مسیر بیوشیمیایی نیازمند ATP است که هنگام ذخیر پروتئین فعال می شوند

بنابراین ، سیستم های NE از پیچیدگی های خاصی برخوردارند ، بویژه با توجه به محدود وسیع اجزای خوراکی و حالات مختلف تغذیه که امروزه در دانش تغذی طیور با آن مواجه ایم ، اما به هر حال نمی توان به این مفهوم مهم بی توجه بود . در واقع ، امروزه در صنعت طیور ، سیستم های NE هر روزه از کاربردی وسیع تر برخوردار می شوند ، به عنوان مثال در آمریکای شمالی متخصصان تغذیه عموماً با تعداد بسیار محدودی اجزای غذایی و نیز چند نوع پرند خاص سر و کار دارند . همچنین به نظر می رسد سیستم NE برای متخصصان تغذی جوجه های گوشتی که معمولاً تا 56 روزگی آنها را تغذیه می کنند از کارایی بالایی برخوردار باشد . همین وضعیت در مورد تغذی مرغ های تخم گذاری که میزان تولید گل آنها در حد 95ـ80 درصد می باشد نیز صادق است

انرژی مؤثر

امانس (1994) «انرژی مؤثر» را به عنوان سیستمی برای ارزیابی اجزای غذایی و جیره های طیور معرفی نمود . این سیستم همانند سیستم های انرژی تولیدی و خالص است که در آن تلاش می شود حرارت تلف نشود اتلاف حرارتی مورد توجه قرار گیرد . سیستم انرژی مؤثر برخلاف نظریه های کلاسیک آرمبسی و همکارانش ، اتلاف حرارتی متفاوت مربوط به کاتابولیسم پروتئین و لیپیدها در بدن را به طور مجزا برآورد می کند . این سیستم ، برحسب اینکه لیپیدها از جیر طیور مشتق شوند یا آنکه در بدن طیور از مواد غیرلیپیدی سنتز گردند ، کارایی متفاوتی جهت تعیین قابلیت استفاده و ذخیر لیپیدهای بدن دارد . امانس (1994) عنوان کرد که اتلاف حرارتی تغذیه ، رابطه ای خطی با پنج صفت قابل محاسبه زیر دارد

ـ ازت ادرار

ـ ماد آلی مدفوع

ـ ابقای مثبت ازت

ـ ابقای مثبت لیپید مشتق شده از لیپید جیره

ـ ابقای مثبت لیپید مشتق شده از اجزای غیرلیپیدی جیره

با توجه به برآورد این متغیرها برای تعیین اتلاف حرارتی ، چگونگی توزیع انرژی را می توان دوباره تعریف کرد

با توجه به امکان تعیین اجزای اتلاف حرارتی ، می توان پیش بینی صحیح تری در مورد برخی حالات تغذیه ای انجام داد . به عنوان مثال مقدار انرژی مؤثر در تجمع چربی بدن ، وقتی منشأ آن چربی جیره باشد در مقایسه با وقتی که چربی از طریق سنتز از کربوهیدرات ها حاصل می شود ، افزایش می یابد . امانس (1994) با استفاده از این مؤلفه ها ، معادل ساده ای برای برآورد انرژی مؤثر در تک معده ای ها توسعه داد

580 – (درصد پروتئین خام × 10 ) – AMEn 17/1 = انرژی مؤثر (kcal/kg)

 معادل پیچیده تری که برای برآورد انرژی مؤثر به کار می رود ، چنین است

 - AMEn = انرژی مؤثر (kcal/kg)

که در آن FOM = ماد آلی مدفوع (گرم) ،

DCP = پروتئین خام قابل هضم ،

DCL = چربی خام قابل هضم ،

Z = نسبت بخشی از چربی بدن که مستقیماً از چربی جیره حاصل شده است و

184/4 = عامل تبدیل ژول به کالری است

بنابراین ، سیستم انرژی مؤثر ، شکل تکمیل شده ای از سیستم های موجود است که در آن به ناکارایی پیش بینیِ ناشی از کاتابولیسم پروتئین نیز توجه شده است . از آنجایی که این سیستم براساس AMEn می باشد ، اشتباهات برآورد AMEn مستقیماً در مقادیر انرژی مؤثر هم منعکس می شوند

توازن انرژی

با افزایش انرژی ، میزان ابقای نسبی انرژی در بدن ـ عموماً به صورت چربی و پروتئین ـ نیز افزایش می یابد . وقتی میزان دریافت انرژی قابل سوخت و ساز (ME) به انداز Z باشد ، مقدار ابقای انرژی صفر است که این نقطه همان حد احتیاجات نگهداری طیور به انرژی است . وقتی MEI بزرگتر از Z باشد ، پرنده تا حداکثر میزان ذخیر چربی در بدن تقریباً به صورت خطی این انرژی را ابقا خواهد نمود

قابلیت استفاده و توازن انرژی قابل سوخت و ساز مصرف شده تا حدودی تحت تأثیر سطح انرژی جیره قرار می گیرد. در این زمینه ، می توان به جوجه های گوشتی اشاره کرد که میزان دریافت انرژی آنها هنگام تغذیه با جیره های پُر انرژی افزایش می یابد . در صورتی که سطح پروتئین یا اسید آمینه در چنین شرایطی ثابت بماند ، در این صورت انرژی اضافی به صورت چربی ذخیره می شود ، همچنین جیره های پُر انرژی با افزودن چربی بیشتر به جیره با سهولت بیشتری فرموله  می شوند . اتلاف حرارتی نیز با افزایش سطح انرژی جیره به نسبه کاهش می یابد

هزین انرژی برای ذخیر پروتئین در مقایسه با هزین آن برای ذخیره به صورت چربی بسیار بالاست. در این رابطه ، ترکیب لاش پرندگان در حال رشد ، تأثیر بسزایی بر کارایی قابلیت استفاده از انرژی دارد . هم انرژی و هم پروتئین به مقادیر مشابهی انرژی خالص برای ذخیره در بدن پرندگان نیاز دارند . اما در مورد چربی ها ، بخش عمد این انرژی با توجه به مقدار زیاد انرژی حاصل از چربی ها تأمین می شود . این در حالی است که هر گرم پروتئین معادل 5/5 کیلو کالری انرژی خام تولید می کند که تنها معادل 48% از مقدار 5/11 کیلو کالری انرژی مورد نیاز برای ذخیر یک گرم پروتئین در بدن پرندگان است . اما چربی ها دارای 1/9 کیلو کالری انرژی به ازای هر گرم اند که این انرژی 82 % هزین انرژی 2/11 کیلو کالری مورد نیاز برای ذخیر یک گرم چربی در بدن پرنده را تأمین می کند . بنابراین کارایی ذخیر پروتئین (kp) و چربی (kt) به ترتیب در حدود 48 و 82 درصد است

توازن انرژی در در مرغ های تخم گذار تا حدودی شبیه جوجه های گوشتی است که البته باید انداز متابولیکی بدن و میزان تولید تخم مرغ را نیز در نظر گرفت . شواهدی وجود دارد که بر مبنای آن میزان نیاز به انرژی در مرغ های            تخم گذار ، رابطه ای خطی با وزن بدن در محدود 2/1 ـ 5/2 کیلوگرم دارد

علت این امر آن است که با افزایش انداز تخم مرغ ، میزان انرژی موجود در آنها نیز افزایش می یابد . به طور کلی ، تخم مرغ های کوچک ، متوسط ، بزرگ و         فوق العاده بزرگ به ترتیب حاوی حدود 0/1، 3/1، 6/1 و 8/1 کیلوکالری انرژی خام در هر گرم هستند . به نظر نمی رسد تولید تخم مرغ فرآیندی نیازمند انرژی باشد . در واقع ، شواهدی مبنی بر نیاز به انرژی جهت سنتز تخم مرغ همانند آنچه در مورد ذخیر چربی یا پروتئین در بدن طیور وجود دارد مشاهده نمی شود . در واقع ، وقتی تخم مرغ از بدن پرندگان دفع می شود یا حتی پیش از آن و زمانی که در داخل پوسته قرار می گیرد ، می توان اذعان داشت که احتیاجات نگهداری پرنده به خاطر کاهش شصت گرم از تود بدن به همان میزان کاهش می یابد

هنگام تعیین کمّی توازن انرژی در مرغ های تخم گذار ، گاهی اوقات تا 30% پراکندگی در مصرف خوراک وجود دارد که نمی تواند براساس وزن بدن ، رشد یا میزان تولید تخم مرغ برآورد شود . این تفاوت معادل 10ـ12 گرم خوراک در روز است که اغلب به عنوان مصرف خوراک باقی مانده از آن یاد  می شود . این مصرفِ خوراک باقی مانده یا غیرقابل محاسبه ، ناشی از اتلاف جیره ، تفاوت در توانایی سوخت و ساز انرژی یا ترکیب متفاوت بدن طیور نیست . منطقی ترین توجیه این اختلاف به فعالیت های مربوط به سوخت و ساز پایه بر می گردد . گریرت و همکاران (1999) با بررسی ویژگی های جوجه خروس های بالغی که با توجه به وزن بدن انتخاب شده بودند ، نشان دادند که میزان مصرف غذا در این خروس ها بسیار متفاوت است

میزان نیاز به انرژی نگهداری هنگامی که مصرف غذای باقی ماند پرندگان زیاد است ، به طور معنی داری افزایش می یابد که حدود نیمی از این افزایش می تواند برای سوخت و ساز پایه هنگام گرسنگی کامل برآورد شود. در طیور فعالیت حیوان ، 13% حرارت تولید شده هنگام گرسنگی کامل یا 4ـ5 درصد کل مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهد . پرندگان فعالیت زیادی می کنند که به منظور تأمین انرژی مورد نیاز جهت همین فعالیت ها ، باید روزانه 10ـ12 گرم خوراک مصرف کنند

اثر محیط بر سوخت و ساز انرژی

اکثر پارامترهای محیطی ، بر سوخت و ساز انرژی در پرندگان تأثیرگذار است و از آنجایی که پرندگان حیواناتی خونگرمند ، حرارت بیشترین تأثیر قابل پیش بینی را در این زمینه دارد . اکثر حیوانات در محدود خاصی از دمای محیطی ، آسایش دارند که به این محدوده ، منطق حرارتی خنثی[12] گویند . حیوانات در این محدود حرارتی ، کمترین مصرف انرژی به صورت سوخت و ساز پایه را دارند . در طیور ، این منطق آسایش بر حسب سن حیوان تغییر می کند که علت آن نیز کاهش سطح برن پرندگان به ازای واحد تود بدن می باشد . همچنین علت دیگر این امر ، وجود پوشش پرهاست که همانند عایق در پرندگان عمل می کند . این پوشش ، در 4ـ3 هفت اول زندگی تکمیل می گردد . منطق آسایش طیور در حد فاصل حرارت بحرانی بالا(UCT) و حرارت بحرانی پایین (LCT)

توازن انرژی و عملکرد پرندگان در منطق آسایش حرارتی ، در هم سنین در حد متعادل و بهینه خواهد بود ، اما در دماهای بالاتر یا پایین تر ، احتیاجات نگهداری حیوان افزایش می یابد که ناشی از نیاز حیوان به سرد و گرم کردن بدن خود است . وقتی دما حدفاصل UCT و LCT باشد ، تولید تخم مرغ حداکثر بوده ، و در خارج از این محدوده نیز به خاطر کاهش انرژی بدن طیور ، میزان تولید اُفت می کند. در دماهای بسیار کم یا زیاد هم انرژی کافی برای رشد وجود نداشته ، و پرندگان کاهش وزن می یابند تا انرژی مورد نیاز آنها تا حدودی تأمین گردد

 یکی از چالش های اصلی در تغذی کاربردی طیور ، اطمینان از مصرف کافی انرژی در حرارت های بالاست . در حرارت های بالا برخلاف تصور عموم ، تولید تخم مرغ به خاطر کمبود انرژی است که کاهش می یابد . این امر نشان                  می دهد مرغ های تخم گذار در دماهای بالاتر ، انرژی بیشتری مصرف می کنند تا به افزایش AMEn جیره پاسخ دهند

به طور کلی ، مرغ های تخم گذار ، میزان مصرف انرژی خود را در محدود حرارتی 10-30 درج سانتی گراد تا حد kcalAMEn/°C 5/3 تنظیم می کنند . این امر ، بیانگر بیش از 1% تغییر در میزان مصرف غذا به ازای هر درجه سانتی گراد تغییر دمای محیط است . بعد از اولین دور کرچی[13] ، پاسخ رشد پرندگان در حال رشد در برابر تغییرات دمای محیط تا حدودی قابل مقایسه با تغییرات روی داده در مرغ های تخم گذار می باشد . طول مدت نوردهی و نیز شدت نور هم با تأثیر روی فعالیت حیوان بر متابولیسم انرژی آنها مؤثر است

برنامه های نوردهی متناوب و نظایر آن که در آن دوره های تاریکی نیز بین فاز روشنایی اعمال می شود ، با کاهش فعالیت طیور ، منجر به کاهش انرژی نگهداری مورد نیاز حیوانات می شود . استفاده از برنام شانزده دور 15دقیقه نوردهی و 45 دقیقه تاریکی ، در مقایسه با برنام شانزده ساعت نوردهی مداوم ، میزان انرژی نگهداری مورد نیاز مرغ های تخم گذار را حدود 10% کاهش می دهد . کاهش شدت نور نیز می تواند اثرات مشابهی بر فعالیت مرغ های تخم گذار داشته باشد و همانند طول دور نوردهی ، شدت آن هم بر چرخ تخم گذاری تأثیر گذار است

استفاده از برنام نوردهی متناوب در جوجه های گوشتی ، نظیر یک ساعت نوردهی ـ سه ساعت تاریکی که شش بار در شبانه روز تکرار می شود ، منجر به افزایش کارایی تغذیه می گردد

این افزایش کارایی تغذیه ، ناشی از کاهش فعالیت حیوان هنگام تاریکی است .. در جوجه خروس ها و پولت های مادری که در معرض محدودیت تعذیه ای قرار می گیرند ، هنگام تغذیه نقاط اوج تولید حرارت ایجاد می شود . این وضعیت را می توان بسهولت هنگام حذف یک روز از برنام تغذیه روزان پرندگان مشاهده کرد. اوج تولید حرارت در پرندگانی که به طور روزانه تغذیه می شوند ، زمانی است که خوراک در اختیار آنها قرار داده می شود . با حذف یک روز از برنام تغذی روزانه ، میزان تولید حرارت در روز بعد ، هنگام قرار دادن خوراک در اختیار طیور ، افزایش زیادی می یابد . لذا توجه به این نکته حایز اهمیت است که زمان این تنش های گرمایی منطبق با حداکثر دمای روزانه محیط نشود

پیش بینی میزان مصرف انرژی

[1]- Adipose tissue

[2]- Digestible energy

[3] – Metabolizable energy

[4]- Net energy

[5]- Ureter

[6]-Excreta

[7] -Adult rooster

[8]- Respiratory quotient

[9]- Productive energy

[10]-Comparative slaughter

[11]-Prediction coefficients

[12]- Thermal neutral zone

[13]-Brooding period

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 279
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقيق صمغ کتيرا و خواص رئولوژيکي آن در فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق صمغ کتيرا و خواص رئولوژيکي آن در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق صمغ کتيرا و خواص رئولوژيکي آن در فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه:  
-2 مواد و روشها  
-1-2 پودر کتیرا  
-2-2 تهیه بافر  
-3-2 تهیه محلولهای صمغ کتیرا  
-4-2 تنظیم پ هاش  
-5-2 اندازه گیری گرانروی ظاهری  
-6-2 اندازه گیری مدت زمان جذب آب  
-7-2 تیمار دمایی  
نتیجه:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق صمغ کتيرا و خواص رئولوژيکي آن در فایل ورد (word)

Weiping W. AB. Tragacanth. In: WILLIAMS, P. A.,PHILLIPS, Hand book of food hydrocolloids.Cambridge: Wood head publishing Ltd. 2000. 231-
Mohammadifar M.A, Musavi S.M, Kinmarsi A and Williams P.A. solution properties of tragacanth international journal of biological macromolecules.38(2006)31-
John M. deman,Principles of food chemistry 3rd edition
Abbasi S, Rahimi S. Influence of concentration,temperature, pH and rotational speed on the flow behavior of Iranian gum Tragacanth(katira) solution. IJFST 2006;2(4):42-9[in Persian]
A. YOKOYAMA, K. R. SRINIVASAN, AND H. S. FOGLER Stabilization Mechanism of Colloidal Suspensions by Gum Tragacanth:The Influence of pH on Stability Department of Chemical Engineering, The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 48109,
Mich_ele Marcotte a,1, Ali R. Taherian a, Maher Trigui a, Hosahalli Swamy Ramaswamy b,* Evaluation of rheological properties of selected salt enriched food hydrocolloids Journal of Food Engineering 48 (2001) 157±
V .Sndhakar,Studies on starch-hydrocolloid interactions:effect of salts 1994  :67-
M. C. Gbmez-GuillCn & P. Montero Addition of hydrocolloids and non-muscle proteins to sardine (Sardina pilchardus) mince gels1995   59-
Yuvaret Viturawong, Piyada Achayuthakan, Manop Suphantharika * Gelatinization and rheological properties of rice starch/xanthan mixtures:Effects of molecular weight of xanthan and different salts  Food Chemistry 111 (2008) 106–
Takahiro Funamia,b,_, Sakie Nodaa, Mika Hiroea, Iwao Asaia,Shinya Ikedab, Katsuyoshi Nishinari  Functions of iota-carrageenan on the gelatinization and retrogradation behaviors of corn starch in the presence or absence of various salts    Food Hydrocolloids 22 (2008) 1273–

چکیده

هیدروکلوئیدها خواص کاربردی زیادی دارند که باعث می شوند کاربرد بسیار زیادی در مواد غذایی داشته باشند.خاصیت غلیظ کردن در تمام هیدروکلوئیدها مشترک است

خاصیت مهم دیگر، ژله ای کردن مواد غذایی است در حالی که تمام صمغ ها می توانند خاصیت غلیظ کردن داشته باشند، فقط تعداد کمی از آنها توانایی تشکیل ژل را دارند.کتیرا(تراگاکانت) صمغی طبیعی است که از بوته گیاه Astragalus گرفته می شود محلول کتیرا معمولا” اسیدی است و محدوده PH آن 6-5 و ویسکوزیته ایتدایی صمغ وابسته به PH است که در PH بالای 4 به حداکثر می رسد

صمغ کتیرا قبل از افزودن اسید باید هیدراته شود در مقایسه با هیدروکلوئیدهای دیگرپایداری آن در برابر اسید خوب است صمغ کتیرا به دلیل ترکیبی از خواص کاری که در خود دارد، در محدوده ی وسیعی از مواد غذایی به کار می رود

خاصیت غلیظ کنندگی و پایداری در برابر اسیدیته و نمک مشابه زانتان است.هدف از این تحقیقات جایگزین کردن صمغ بومی ایران(کتیرا) به جای صمغ های دیگر است و بررسی صمغ کتیرا در PH و نمک های مختلف است

هدف از انجام این تحقیق به این منظور است که بعد از انقلاب اسلامی دولت قیمت بسیار زیادی برای صمغ کتیرا تعیین کرد و با توجه به رقابت شدیدی که بین این صمغ و صمغ های غلیظ کننده جدید مثل زانتان به وجود آورد مصرف آن به شدت کاهش یافت. اما چون صمغ کتیرا دارای خاصیت های ویژه و منحصر به فردی نمی توان کاملا” صمغ زانتان را به جای استفاده آن نمود و با بررسی بیشتر بر روی این صمغ و به کارگیری آن از واردات صمغ زانتان جلوگیری کنیم

مقدمه

صمغ ها گروه بزرگی ازپلی ساکاریدها ومشتقات آن هاهستند که قادرند محصول هایی با ویسکوزیته ی  بالا در غلظت های پائین تولید کنند. صمغ ها به طور وسیع در صنایع غذایی برای تهیه ژل و به عنوان پایدار کننده و عوامل سوسپانسه کننده مورد استفاده قرار می گیرند

صمغ هاازمنابع مختلفی بدست می آیندو شامل صمغ های ترشحی،صمغ های جلبکی،صمغ های دانه ای ، صمغ های میکروبی و مشتقات نشاسته و سلولز هستند

تمامی این مواد ملکولهای هیدروفیلیک دارند که میتوانند با آب ترکیب شوند محلولهای ویسکوز یا ژلها تشکیل دهند .ماهیت ملوکول ها تا حد زیادی بر روی خواص صمغ ها اثر می گذارند

مولکول های پلی ساکاریدی خطی فضای بیشتری را اشغال می کنند و ویسکوزتر از مولکول های بسیار انشعابی با همان وزن مولکولی هستند

ترکیبات انشعابی آسانتر ژل تشکیل می دهند و پایدار تر هستند  چون بر هم کنش وسیع در امتداد زنجیر هایشان ممکن نیست

پلی ساکاریدهای خنثی فقط به طور جزئی تحت تاثیر PH قرار می گیرند و هم چنین نمک ها در غلظت کم اثر کمی بر روی آن ها دارند

غلظت بالای نمک ممکن است منجر به جداسازی آب پیوسته و رسوب پلی ساکارید شود.تعدادی از پلی ساکاریدها دارای زنجیرمستقیم درازبا انشعابات کوتاه است.چنین ترکیباتی دارای نواحی پلی ساکاریدهای خطی و انشعابی می باشند صمغ هایی که دارای کربوسیکل زیاد در امتداد زنجیره ها دارند. در PHهای زیر 3 وقتی که گروه های کربوسیکل آزاد تشکیل می شود رسوب می کنند

در PHهای بالاتر نمک های فلزات قلیایی این ترکیبات به مقدار زیادی یونیزه می شوند.و بار منفی ایجاد شده مولکول 1 در شکل گسترده شده و شدیدا” هیدراته شده نگه می دارد و در نتیجه موجب ایجاد محلول هایی پایداری می شود

فلزات دو ظرفیتی نظیر کلسیم ممکن است بین مولکول های مجاور پل تشکیل دهند که منجر به تشیل پل می شود . اگر مقدار کلسیم زیاد باشد ، رسوب ایجاد می گردد

با جایگزین کردن گروه های یونی یا خنثی در ساختار صمغ ها می توان آن ها را اصلاح کرد.جایگزینی با گروه های یونی از گروه های خنثی اثرات کمتری دارد.(3)

کتیرا(تراگاکانت)صمغ طبیعی است که از بوته گیاه Astragalus گرفته می شود و بیش از 2000 گونه گیاه دارد.این گیاه در جنوب غربی آسیا می روید.2 گونه تجاری آن A.gummifer labill و A.microcephalus willd  است

عمده ترین مناطق تولید کننده این صمغ، مناطق خشک و کوهستانی ایران و ترکیه است.مهمترین کشور تولید کننده ی آن ایران است که سالانه حدود 300 تا 350 تن صمغ را صادر می کنند

صمغ کتیرا یک پروتئوگلایکان هتروژن،اسیدی با وزن مولکولی بالا (نزدیک به 800000 دالتون) است

در نتیجه ی تجزیه ی این صمغ،آرابینوز،گزیلور،فوکوز،گالاکتوز،رامنوز و اسید گالاکتورونیک همراه مقادیر بسیار کمی نشاسته و مواد سلولزی تولید می شوند.ساختمان شیمیائی و ویژگی های صمغ ، با توجه به محل برداشت و نوع گیاه متفاوت خواهد بود

صمغ هایی که ویسکوزیته ی بیشتری دارند نسبت فوکوز،گزیلور،اسید گلاکتورونیک و گروه های متوکسی در آن ها بالاست. در حالی که مقدار آرابینوز و بخش های نیتروژنی در آن ها کمتر است.صمغ هایی که ویسکوزیته ی کمتری دارند، آرابینوز و گالاکتوز بیشتری دارند،در حالی که مقدار اسید گالاکتورنیک و گروه متوکسی درآنها کمتر است. صمغ کتیرا،دو بخش دارد که به صورت نمک کلسیم، منیزیم و پتاسیم وجود دارند، یک قسمت مواد قابل تورم در آب(اسید تراگاکانسیک) و قسمت آرابینوگالاکتان محلول در آب که تراگاکانسین نامیده می شود

قسمت اسید تراگاکانسیک 60 تا 70 درصد صمغ را تشکیل می ذهذ.البته عواملی مثل نوع گونه و منطقه ِ جغرافیایی در مقدار این دو قسمت در صمغ تاثیر می گذارد

 در نمونه های صمغی که از گونه Astragalus microceohalus که مهمترین گونه تجاری در ترکیه است، به دست آمده مقدار کمی پروتئین غنی از اسید آمینه هیدروکسی پرولین دیده شده است که مقدار آن 4-3% (وزنی/وزنی) است.در نمونه هایی که از ایران گرفته شده است مقدار پروتئین به 34-05درصد می رسداین مقدار پروتئین می تواند نقش مهمی در خاصیت امولسیون کنندگی کتیرا داشته باشد.صمغ کتیرا ویسکوزیته را زیاد می کند و در محلول رنگ خوبی ایجاد می کند

بیشتر مطالعات بر روی microceohalu A. و A.gummifer گونه های مختلف A.kurdicus است و در واقع محموله صمغ کتیرا ما مخلوطی از صمغ را داریم

صمغ کتیرا عمدتا” به صورت چشمی و دستی درجه بندی می شود. هم چنین تولید کنندگان از ترکیب و درجه بندی بیشتر برای استاندارد کردن ویسکوزیته و رنگ استفاده می کنند

صمغ کتیرا در غلظت پائین در آب هیدراته  می شود، محلول ناروان ایجاد می کند و در غلظت 2 تا 4 درصد خمیر تشکیل می دهد و ویسکوزیته ی محلول یک درصد کتیرا حدودMpas  3500 است.محلول آن خاصیت پسود و پلاستیک دارد

وباافزایش نیروی برشی ویسکوزیته ی ظاهری آن کاهش می یابد که برگشت پذیر است .ویسکوزیته ی بالادر نیروی برشی کم ،همراه با دفع بار به وسیله اسید گالاکتورونیک،ذرات ریز را در محلول به صورت سوسپانسیون در می آورد و امولسیون روغن در آب را پایدار می کند

محلول کتیرا معمولا” اسیدی است و محدوده PH آن 6-5 است و ویسکوزیته ابتدائی صمغ وابسته به PH است که در PH بالای 4 به حداکثر می رسد

صمغ قبل از افزودن اسید باید هیدراته شود. در مقایسه با هیدروکلوئیدهای دیگر،پایداری آن در برابر اسید خوب است به نظر می رسد این پایداری نتیجه ی جایگیری گزیلوپیرانوز و فوکوپیرانوز است که در برابر اسید ناپایدار هستند در زنجیره های کناری باشد ، به جای این که در اسکلت اصلی در گالاکتوپیرانورونیک مقاوم به اسید قرار بگیرند.بنابراین صمغ کتیرا برای کاربرد در محصولات اسیدی با ماندگاری بالا مثل سس های سالاد مناسب خواهد بود

با افزودن مقدار کمی صمغ کتیرا به آب کشش سطحی آب سریع پائین می آید.کاهش کشش بین سطوح به وسیله کتیرا امولسیون کردن روغن در آب را آسان می کند و فاز آبی ناروان ، به تشکیل یک امولسیون پایدار کمک می کند

صمغ کتیرا به دلیل ترکیبی از خواص کاری که در خود دارد، در محدوده وسیعی از مواد غذایی به کار می رود.خاصیت غلیظ کنندگی و پایداری در برابر اسیدیته و نمک مشابه زانتان است و بسیاری از کاربردهای این دو صمغ مشابه است

خصوصیات دیگر صمغ کتیرا، مانند امولسیون سازی و ویژگی احساس خامه ای در دهان، با دیگر صمغ ها سازگار نیست و کاربردهای ویژه ای خواهد داشت

سس معمولی، سس سالاد و محصولات دیگری که PH پائینی دارند، به وسیله ی صمغ کتیرا پایدار می شوند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 217
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله گل و گياه گلخانه در فایل ورد (word) دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله گل و گياه گلخانه در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله گل و گياه گلخانه در فایل ورد (word)

مقدمه:  
در دایره‌‌المعارف بریتانیکا ، کارآفرین اینگونه تعریف شده است:  
مفهوم‌ کارآفرینی‌:  
سابقه کارآفرینی در دنیا  
سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی  
سابقه کارآفرینی در ایران.  
کارآفرین چه ویژگیهایی دارد  
نتیجه گیری  
کشت گلخانه ای  
مقدمه  
تعریف گلخانه  
- انواع گلخانه ها  
گلخانه ها از نظر نوع تو لید و نوع تیپ سازه دارای انواع مختلفی به شرح ذیل می باشند.  
گلخانه های چوبی  
گلخانه های فلزی یا مدرن  
اهمیت کشت‌ گلخانه‌ای  
مهمترین دستاوردهای کشت‌های گلخانه‌ای عبارتند از :  
محل احداث گلخانه  
جهت گلخانه ها  
جریان هوا در گلخانه  
کنترل شرایط محیطی گلخانه  
درجه حرارت در گلخانه ها  
نیاز نوری گیاهان  
آبیاری گلخانه ها  
آبیاری تحت فشار  
گاز کربنیک در گلخانهها  
زهکشی گلخانه  
بادکشن  
انواع پوششهای گلخانه ای  
شیشه  
پوششهای پلاستیکی  
سکوها و بسترهای کشت  
نحوه قرار گرفتن سکوها  
سکوها و بسترهای زمینی گلهای بریده  
تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها  
نتیجه گیری  

مقدمه

رویکرد اکثر کشورهای جهان در دهه‌های اخیر به موضوع کارآفرینی و توسعه آن، موجب گردیده‌ موجی از سیاستهای توسعه کارآفرینی در دنیا ایجاد شود. کشورهای مختلف راه حلی راکه در سه دهه گذشته برای فائق آمدن بر مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن روی آورده‌اند، توسعه فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایت‌های لازم از کارآفرینان، ارائه آموزشهای مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهشهای لازم در این زمینه بوده است. تأمل در وضعیت اقتصادی و روند مراحل پیشرفت و توسعه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه که به موضوع کارآفرینی توجه نموده‌اند، نشانگر آن است که این کشورها توانسته‌اند به پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دست یابند و یا حداقل بحرانهای پیش‌آمده را به سلامت پشت سر گذاشته و بحرانهایی که وقوع آنها را در آینده پیش‌بینی می‌کردند را مهار نمایند. از جمله این کشورها می‌توان به ایالات متحده، کشورهای اتحادیه اروپایی، کشورهای جنوب شرق آسیا، چین، برخی از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی و اقیانوسیه را نام برد

از آنجا که مفاهیم مطرح در علوم انسانی همانند مفاهیم مطرح در علوم تجربی قطعی نیستند، لذا ارائه تعریف قطعی و مشخصی برای آنها دشوار یا غیر ممکن است. کارآفرینی هم که از واژه ‌های مطرح در علوم انسانی است، از این قاعده مستثنی نیست. دانشمندان و محققین علوم مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و مدیریت که در مورد کارآفرینی مطالعه و نظراتی ارائه کرده‌اند، تعاریف مختلفی از کارآفرینی مطرح نموده‌اند که تفاوت‌های گاه مغایر و متناقضی دارند. تعریفی از کارآفرینی که تقریباً شامل همه تعریفهای ارائه شده از آنان باشد، عبارت است از
«کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین با ایده‌های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدید و با بسیح منابع ،‌مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت‌های نو، سازمانهای جدید و نوآور و رشد یابنده نموده که توأم با پذیرش مخاطره و ریسک است و منجر به معرفی محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه می‌گردد.»

در دایره‌‌المعارف بریتانیکا ، کارآفرین اینگونه تعریف شده است

« شخصی که کسب و کار و یا موسسه اقتصادی را سازماندهی و مدیریت کرده و خطرات ناشی از آنرا می‌پذیرد»

واژه کارآفرینی از قرنها پیش و قبل از آنکه به زبان امروزی مطرح شود، در زبان فرانسه متداول گردید. این واژه معادل کلمه فرانسوی Enterprendre به معنای « متعهد شدن» (معادل under Take در زبان انگلیسی) می‌باشد که در سال 1848 توسط جان استوارت میل به کارآفرینی ( Enterpreneur ) در زبان انگلیسی ترجمه شد

مفهوم‌ کارآفرینی‌

با تحولات‌ سریع‌ و شتابان‌ محیط‌ بین‌المللی‌ و گذر از جامعه‌ صنعتی‌ به‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ و مواجه ‌اقتصادهای‌ ملی‌ با اقتصاد جهانی‌ و مطرح‌ شدن‌ پدیده‌هایی‌ همانند «جهانی‌ شدن‌ اقتصاد» و «فن‌آوری‌اطلاعات‌» ، مباحث‌ اساسی‌ درخصوص‌ راهکارهای‌ مختلف‌ برای‌ تسریع‌ فرآیند رشد و توسعه‌ پایدار و رفاه‌اقتصادی‌ مطرح‌ می‌گردد. یکی‌ از این‌ مباحث‌ جدید، نقش‌ کارآفرینان‌ در این‌ فرایند می‌باشد. کارآفرینی‌ ازمفاهیم‌ جدیدی‌ است‌ که‌ حداقل‌ در محدود ه علم‌ اقتصاد ، مدیریت‌، جامعه‌شناسی‌ و روان‌شناسی‌ و سایرمقوله‌های‌ مرتبط‌ با این‌ موضوع‌ قدمتی‌ بسیار کوتاه‌ داشته‌ و از مفاهیم‌ رو به‌ گسترش‌ می‌باشد. به‌ دلیل‌ آنکه ‌معنای‌ تحت‌الفظی‌ «کارآفرینی‌» نمی‌تواند عمق‌ محتوی‌ و مفهوم‌ این‌ واژه‌ را مشخص‌ نماید و برای‌ جلوگیری‌ ازفهم‌ نادرست‌ این‌ موضوع‌ یا واژه‌ با سایر واژه‌ها و برای‌ رسیدن‌ به‌ فهم‌ و فرهنگ‌ مشترک‌ از آن‌، معرفی‌ وشناساندن‌ این‌ واژه‌ بسیار مهم‌ می‌نماید . این‌ که‌ کارآفرینی‌ چیست‌؟ کارآفرین‌ کیست‌؟ فرآیند کارآفرینی‌ چگونه‌است‌؟ نقش‌ و تاثیر کارآفرینی‌ و کارآفرینان‌ در ابعاد توسعه‌ و رشد اقتصادی‌ و متغیرهای‌ کلان‌ اقتصادی‌ هماننداشتغال‌ چیست‌؟ نقش‌ آموزش‌ و تجربه‌ در رشد کارآفرینی‌ چه‌ میزان‌ است‌؟ سوالهایی‌ هستند که‌ باید برای‌ رسیدن‌به‌ این‌ فرهنگ‌ مشترک‌ به‌ وضوح‌ و مبسوط‌ پاسخ‌ داده‌ شود

به‌طور کلی‌ «کارآفرینی‌» از ابتدای‌ خلقت‌ بشر و همراه‌ با او در تمام‌ شئون‌ زندگی‌ حضور داشته‌ و مبنای‌تحولات‌ و پیشرفتهای‌ بشری‌ بوده‌ است‌. لیکن‌ تعاریف‌ زیاد و متنوعی‌ از آن‌ در سیر تاریخی‌ و روند تکامل‌موضوع‌ بیان‌ شده‌ است‌، که‌ برخی‌ از این‌ تعاریف‌ ارائه‌ می‌گردد
ـ کارآفرین‌ کسی‌ است‌ که‌ متعهد می‌شود مخاطره‌های‌ یک‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ را سازماندهی‌، اداره‌ و تقبل‌کند ( Webster’s New Collegiate Dictionary )

ـ خریداری‌ نیروی‌ کار و مواد اولیه‌ به‌ بهائی‌ نامعین‌ و به‌ فروش‌ رساندن‌ محصولات‌ به‌ بهائی‌ طبق‌ قرارداد(برنارد دو بلیدور ( Bernard F. De Belidar ) اقتصاددان‌ فرانسوی‌ در اوایل‌ قرن‌ هیجدهم‌

ـ کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ ابزار تولید را به‌ منظور ادغام‌ آنها برای‌ تولید محصولات‌ قابل‌ عرضه‌ به‌ بازار، ارائه‌می‌کند (ریچارد کانتیلون‌ R. Cantillon در حدود سال‌ 1730
ـ کارآفرین‌ عاملی‌ است‌ که‌ تمامی‌ ابزار تولید را ترکیب‌ می‌کند و مسوولیت‌ ارزش‌ تولیدات‌، بازیافت‌ کل‌سرمایه‌ای‌ را که‌ بکار می‌گیرد، ارزش‌ دستمزدها، بهره‌ و اجاره‌ای‌ که‌ می‌پردازد و همچنین‌ سود حاصل‌ را برعهده‌ می‌گیرد (جان‌ باتیست‌ سی‌ ( Jean Baptiste Say ) ، اقتصاددان‌ فرانسوی‌ در سال‌ 1803 میلادی‌

ـ کارآفرینی‌ پلی‌ است‌ بین‌ جامعه‌ به‌ عنوان‌ یک‌ کل‌، به‌ ویژه‌ جنبه‌های‌ غیراقتصادی‌ جامعه‌ و موسسات‌انتفاعی‌ تاسیس‌ شده‌ برای‌ تمتع‌ از مزیت‌های‌ اقتصادی‌ و ارضاء آرزوهای‌ اقتصادی‌ (آرتور کول‌ ( A. Cole ) ، (1946)

ـ کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ تخصص‌ وی‌ تصمیم‌گیری‌ عقلائی‌ و منطقی‌ درخصوص‌ ایجاد هماهنگی‌ در منابع‌کمیاب‌ می‌باشد (کاسون‌، 1982

ـ کارآفرینی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ تسریع‌کننده‌، جرقه‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ را فراهم‌ می‌آورد (ویلکن‌( Wilken ) ،

ـ کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ شرکتهای‌ جدیدی‌ را که‌ سبب‌ ایجاد و رونق‌ شغل‌های‌ جدید می‌شوند، شکل‌می‌دهند (که‌ چموف‌ ( B – Kirchhoff ) ، 1994

ـ رابرات‌ لمب‌ ( R.K .Lamb ) (1902 ) معتقد بود که‌ «کارآفرینی‌ یک‌ نوع‌ تصمیم‌گیری‌ اجتماعی‌ است‌ که‌توسط‌ نوآوران‌ اقتصادی‌ انجام‌ می‌شود و نقش‌ عمده‌ کارآفرینان‌ را اجرای‌ فرآیند گسترده‌ ایجاد جوامع‌ محلی‌،ملی‌ و بین‌المللی‌ و یا دگرگون‌ ساختن‌ نمادهای‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ می‌دانست‌

ـ هربرتون‌ ایوانز ( Herberton G.Evans ) (1957 ) معتقد بود که‌ کارآفرین‌ وظیفه‌ تعیین‌ نوع‌ کسب‌ و کارموردنظر را بر عهده‌ داشته‌ و یا آن‌ را می‌پذیرد
ـ ردلیچ‌ ( F.Redlich ) (1958) معتقد است‌ که‌ کارآفرین‌ در حالی‌ که‌ مدیر، سرپرست‌ و هماهنگ‌کننده‌فعالیت‌های‌ تولید است‌، برنامه‌ریز، نوآور و تصمیم‌گیرنده‌ نهایی‌ در یک‌ شرکت‌ تولیدی‌ نیز می‌باشد

ـ مک‌ کله‌لند ( D.M,clelland ) (1961 ) معتقد بود که‌ کارآفرین‌ کسی‌ است‌ که‌ «یک‌ شرکت‌ (یا واحداقتصادی‌) را سازماندهی‌ می‌کند و ظرفیت‌ تولیدی‌ آن‌ را افزایش‌ می‌دهد.»
ـ پنروز ( E.Penrose ) (1968 ) جنبه‌ اصلی‌ کارآفرینی‌ را همانا شناسایی‌ و بهره‌برداری‌ از کرهای‌فرصت‌طلبانه‌ برای‌ گسترش‌ شرکتهای‌ کوچکتر می‌داند
ـ کارلند ( J.c.carland ) (1984 ) معتقد است‌ که‌ کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ جهت‌ دستیابی‌ به‌ سود و رشد،شغلی‌ را به‌ وجود می‌آورد و مدیریت‌ می‌کند
ـ چل‌ ( E.chell ) و هاروث‌ ( J.Haworth ) (1988 ) در تحقیقات‌ خود به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌اند که‌کارآفرینان‌ افرادی‌ هستند که‌ قابلیت‌ مشاهده‌ و ارزیابی‌ فرصتهای‌ تجاری‌، گردآوری‌ منابع‌ مورد نیاز و دستیابی‌به‌ ارزیابی‌ حاصل‌ از آن‌ را داشته‌ و می‌توانند اقدامات‌ صحیحی‌ را برای‌ رسیدن‌ به‌ موفقیت‌ انجام‌ دهند

ـ پیتردراکر ( P.draker ) (1985 ) معتقد است‌، کارآفرین‌ کسی‌ است‌ که‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ کوچک‌ وجدیدی‌ را با سرمایه‌ خود شروع‌ می‌نماید

ـ ادی‌ ( G.Eddy ) و الم‌ ( k.olm ) (1985 ) معتقدند که‌ کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ مایل‌ و قادر به‌مخاطره‌پذیری‌ است‌ و در عین‌ حال‌ ابزار تولیدی‌ و اعتباری‌ را در هم‌ می‌آمیزد تا به‌ سود یا اهداف‌ دیگری‌همچون‌ قدرت‌ و احترام‌ اجتماعی‌ دست‌ یابد
ـ تراپ‌مان‌ ( J. Torpman ) و مورنینگ‌ استار ( G.Morningstar ) (1989) در کتاب‌ «نظام‌های‌کارآفرینانه‌» در دهه‌ 1990 می‌نویس ن د: کارآفرین‌ یعنی‌ ترکیب‌ متفکر با مجری‌، کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ فرصت‌ارائه‌ یک‌ محصول‌، خدمات‌، روش‌ و سیاست‌ جدید یا راه‌ تفکری‌ جدید برای‌ یک‌ مشکل‌ قدیمی‌ را می‌یابد.کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ می‌خواهد تاثیر اندیشه‌ محصول‌ یا خدمات‌ خود را بر نظام‌ مشاهده‌ کند

ـ جفری‌ تیمونز ( Jeffry Timmons ) (1990 ) درخصوص‌ کارآفرینی‌ می‌نویسد: «کارآفرینی‌ خلق‌ و ایجاد بینشی‌ ارزشمند از هیچ‌ است‌. کارآفرینی‌ فرایند ایجاد و دستیابی‌ به‌ فرصتها و دنبال‌ کردن‌ آنها بدون‌ توجه‌ به‌منابعی‌ است‌ که‌ در حال‌ حاضر موجود است‌. کارآفرینی‌ شامل‌، خلق‌ و توزیع‌ ارزش‌ و منافع‌ بین‌ افراد، گروهها،سازمانها و جامعه‌ می‌باشد

ـ دیوید مک‌ کران‌ ( D. Mckeran ) و اریک‌ فلانیگان‌ ( E.Flannigan ) (1996 ) کارآفرینان‌ را افرادی‌نوآور، بافکری‌ متمرکز، و به‌ دنبال‌ کسب‌ توفیق‌ و مایل‌ به‌ استفاده‌ از میانبرها می‌دانند که‌ کمتر مطابق‌ کتاب‌ کارمی‌کنند و در نظام‌ اقتصادی‌، شرکتهایی‌ نوآور، سودآور و با رشدی‌ سریع‌ را ایجاد می‌نمایند

در واقع‌، هنوز هم‌ تعریف‌ کامل‌، جامع‌، مانع‌ و مورد پذیرش‌ همه‌ صاحبنظران‌ ارائه‌ نشده‌ است‌، لیکن‌ دراین‌ بین‌ تئوری‌ و تعاریف‌ اقتصاددان‌ مشهور اتریشی‌ به‌ نام‌ «جوزف‌ شومپیتر ( Joseph schumpeter ) ازکارآفرینی‌ و نقش‌ کارآفرینان‌ در فرآیند توسعه‌ مورد توافق‌ و ارجاع‌ اکثر محققین‌ در این‌ زمینه‌ است‌

بر طبق‌ نظر وی‌ کارآفرین‌ نیروی‌ محرکه‌ اصلی‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ و موتور توسعه‌ می‌باشد و نقش‌ وی‌عبارت‌ است‌ از نوآوری‌ یا ایجاد ترکیب‌های‌ تازه‌ از مواد. شومپیتر مشخصه‌ اصلی‌ کارآفرین‌ را «نوآوری‌»می‌دانست‌ و کار یک‌ کارآفرین‌ را «تخریب‌ خلاق‌» تعریف‌ کرد. وی‌ در کتاب‌ «نظریه‌ اقتصاد پویا» اشاره‌ می‌کندکه‌ تعادل‌ پویا از طریق‌ نوآوری‌ و کارآفرینی‌ ایجاد می‌گردد و اینها مشخصه‌ یک‌ اقتصاد سالم‌ هستند

سابقه کارآفرینی در دنیا

در اوایل سده شانزدهم میلادی کسانی را که درکار مأموریت نظامی بودند کارآفرینی خواندند و پس از آن نیز برای مخاطرات دیگر نیز همین واژه با محدودیتهایی مورد استفاده قرار گرفت. از حدود سال 1700 میلادی به بعد درباره پیمانکاران دولت که دست اندرکار امور عمرانی بودند، از لفظ کارآفرین زیاد استفاده شده است

کارآفرینی و کارآفرین اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و همه مکاتب اقتصادی از قرن شانزدهم میلادی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه‌های خود تشریح کرده‌اند. ژوزف شوپیتر با ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود در سال 1934 که همزمان با داوران رکود بزرگ اقتصادی بود، موجب شد تا نظر او در خصوص نقش محوری کارآفرینان در ایجاد سود، مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل وی را «پدر کارآفرینی»لقب داده‌اند. از نظر وی «کارآفرین نیروی محرکه اصلی درتوسعه اقتصادی است » و نقش کارآفرینی عبارت است از «نوآوری یا ایجاد ترکیب های تازه از مواد»
کارآفرینی از سوی روانشناسان و جامعه‌شناسان با درک نقش کارآفرینان در اقتصاد و به منظور شناسایی ویژگیها و الگوهای رفتاری آنها با بررسی و تحقیق در خصوص آنان مورد توجه قرار گرفته است

جامعه شناسان کارآفرینی را به عنوان یک پدیده اجتماعی در نظر گرفته و به بررسی رابطه متقابل بین کارآفرینان و سایر قسمتها و گروههای جامعه پرداخته‌اند

دانشمندان مدیریت به تشریح مدیریت کارآفرینی و ایجاد جو و محیط کارآفرینانه در سازمانها پرداخته‌اند

سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی

به طور کلی و با عنایت به موارد اشاره شده در فوق ، سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی را می‌توان به پنج دوره تقسیم نمود

دوره اول: قرون 15 و 16 میلادی: در این دوره به صاحبان پروژه‌های بزرگ که مسئولیت اجرایی این پروژه‌ها همانند ساخت کلیسا، قلعه ها، ‌تأسیسات نظامی و ;. از سوی دولتهای محلی به آنها واگذار گردید. کارآفرین اطلاق می‌شد، در تعاریف این دوره پذیرش مخاطره، لحاظ نشده است.
دوره دوم: قرن 17 میلادی: این دوره همزمان با شروع انقلاب صنعتی در اروپا بوده و بعد مخاطره پذیری به کارآفرینی اضافه شد کارآفرین در این دوره شامل افرادی همانند بازرگانان ، صنعتگران و دیگر مالکان خصوصی می‌باشد

دوره سوم: قرون 18و 19 میلادی: در این دوره کارآفرین فردی است که مخاطره می‌کند و سرمایه مورد نیاز خود را از طریق وام تأمین می‌کند، بین کارآفرین و تأمین کننده سرمایه (سرمایه‌گذار) و مدیر کسب و کار در تعاریف این دوره تمایز وجود دارد

دوره چهارم: دهه‌های میانی قرن بیستم میلادی: در این دوره مفهوم نوآوری شامل خلق محصولی جدید، ایجاد نظام توزیع جدید یا ایجاد ساختار سازمانی جدید به عنوان یک جزء اصلی به تعاریف کارآفرینی اضافه شده است

دوره پنجم: دوران معاصر( از اواخر دهه 1970 تاکنون ): در این دوره همزمان با موج ایجاد کسب و روند کارهای کوچک و رشد اقتصادی و نیز مشخص شدن نقش کارآفرینی به عنوان تسریع کننده این سازوکار، جلب توجه زیادی به این مفهوم شد و رویکرد چند جانبه به این موضوع صورت گرفت. تا قبل از این دوره اغلب توجه اقتصاددانان به کارآفرینی معطوف بود، اما در این دوره به تدریج روانشناسان، جامعه ‌شناسان و دانشمندان و محققین علوم مدیریت نیز به ابعاد مختلف کارآفرینی و کارآفرینان توجه نموده‌اند

تا دهه 1980 سه موج وسیع ، موضوع کارآفرینی را به جلو رانده است

موج اول: انفجار عمومی مطالعه و تحقیق در قالب انتشار کتابهای زندگی کارآفرینان و تاریخچه شرکتهای آنها، چگونگی ایجاد کسب و کار شخصی و شیوه‌های سریع پولدار شدن می‌باشد. این موج از اواسط دهه 1950 شروع می‌شود

موج دوم: این موج که شروع آن ازدهه 1960 بوده شامل ارائه رشته‌های آموزش کارآفرینی در حوزه‌های مهندسی و بازرگانی است که در حال حاضر این حوزه‌ها به سایر رشته‌ها نیز تسری یافته است

موج سوم: این موج شامل افزایش علاقمندی دولتها به تحقیقات در زمینه کارآفرینی و بنگاههای کوچک، تشویق رشد شرکت‌های کوچک و انجام تحقیقات در خصوص نوآوری‌های صنعتی می‌شود که از اواخر دهه 1970 آغاز شده است

سابقه کارآفرینی در ایران

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 248
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله محصولات و ماشين آلات کشاورزي در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله محصولات و ماشين آلات کشاورزي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله محصولات و ماشين آلات کشاورزي در فایل ورد (word)

مقدمه  
-ماشینهای شست و شو تسمه ای :  
کنسرو رب گوجه فرنگی :  
خشک کن ها :  
-کوره مستقیم .  
کوره غیر مستقیم  
تونل خشک کن :  
-خشک کن قوطی های کنسرو مدل MB :  
تذکر :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله محصولات و ماشين آلات کشاورزي در فایل ورد (word)

-         برقعی ، علی محمد – ماشینها و تأسیسات ثابت در واحد زراعی – دانشگاه تهران

-         فلاحی ، مسعود – وسایل و دستگاههای فرایند محصولات کشاورزی

-         عطایی – خشک کردن محصولات کشاورزی – واحد تحقیقاتی شرکت کارینو

-         مهندس رسول پایان – کنسروسازی

-         حصاری ، جواد – اصول و کاربرد صنایع کنسرو سازی

مقدمه

محصولات کشاورزی (سبزیها ، میوه ها ، غلات ، حبوبات ) به طور کلی ، بیشتر مواد اولیه خاص که برای تولید کنسرو مورد استفاده قرار می گیرند . در مرحله ورود به کارخانه دارای مقادیر زیادی از انواع ناخالصیها هستند که قبل از شروع عملیات لازم است آنها را از محصول جدا نمود ، ناخالصیهای محصولات عبارتند از

بذر علفهای هرز ، دانه های سایر مواد ، باقیمانده های گیاهی ، باقیمانده فضولات حیوانات ، آفات انبار و مواد معدنی و … در مرحله اول باید تمیز یا جداسازی شوند که هریک از آنها روش مخصوص به خود دارد مانند ناخالصیهای سبک وزن با جریان هوا – ذرات فلزات آهن ربا، قطعات با اندازه های مختلف بوسیله الک ، سرند و استوانه های غلطان باقیمانده های چسبیده به مواد اولیه در مرحله آخر با شست و شو جدا می شوند . و چون بسیاری از مواد طی مرحله شست و شو مقداری آب جذب می کنند باید حین عمل شست و شو ، همیشه زمان و درجه حرارت را کنترل نمود ، شست و شو به روش های گوناگون صورت می گیرد عبارتند از

-ماشینهای شست و شو تسمه ای

اساس کار ماشین شست و شوی تسمه ای ، انتقال مواد بوسیله نقاله تسمه ای و پاشش آب به مواد از حین انتقال است . این ماشین از شاسی ، بدنه ، نقاله تسمه ای و افشانکهای آب تشکیل شده است . تسمه نقاله مشبک بوده و آب به راحتی از آن عبور می کند . محصول از دریچه ورودی ، بر روی تسمه نقاله قرار می گیرد و بوسیله آن به سمت خروجی منتقل می گردد . پاشش آب از افشانک هایی که در بالای نقاله نصب شده اند ، محصول را می شوید و در انتهای نقاله مواد شسته شده ، از نقاله تخلیه می شوند

-    تذکر : تسمه نقاله عامل انتقال مواد است و بر اساس نوع ماده انتقالی ، دارای شکل و جنس های مختلفی است جنس تسمه نقاله از الیاف نخی با مواد لاستیکی یا ترکیبی از آن دو می باشد

-    تذکر : نقاله تسمه ای خود از اجزای زیر تشکیل شده است .(شاسی ، موتور ، غلتک  محرک و متحرک و هرزگرد فوقانی )

و نیز نقاله ها باید دارای ویژگیهای  زیر می باشند

الف : به مواد آسیب نرسانند .  ب: توان مصرفی کمی داشته باشند

 ج: بتوانند حجم زیادی از ماده را انتقال دهند

-    نقاله تسمه ای برای انتقال مواد دانه ای از قبیل غلات ، سنگ ریزه و مواد بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد

-ماشینهای شست و شوی استوانه ای

ماشین شست و شوی استوانه ای از شاسی ن استوانه مشبک ، افشانک های آب و الکترو موتور تشکیل شده است

استوانه مشبک دارای شیب قابل تنظیم می باشد و بوسیله الکتروموتور حول محور خود می چرخد. محصول از دریچه ورودی وارد استوانه شده و به دلیل شیب ، به سمت انتهای استوانه حرکت می کند و طی این مسیر به دلیل چرخش استوانه دور خودش می چرخد . آب از طریق افشانکهایی که در استوانه قرار دارند به دلیل پاشیده و مواد ، تا انتهای مسیر شسته می شود و از خروجی تخلیه می گردد . استوانه مشبک بوسیله الکتروموتور و از طریق زنجیر و چرخ زنجیر می چرخد

-         ماشینهای شست و شوی غوطه وری

این دستگاه از بدنه ، مخزن شست و شو ، پمپ آب ، الکتروموتور و نقاله تخلیه تشکیل شده است . مواد از دریچه ورودی وارد مخزن شست و شو می شوند و روی صفحه مورب به سمت پایین هدایت می گردند . در انتهای این صفحه دریچه ای کوچک وجود دارد که در آن آب تازه از زیر به سمت بالا ، پمپ می گردد . فشار آب به قدری است که مواد ، اجازه عبور از دریچه  را پیدا نمی کنند و تنها مواد سنگین مثل سنگ و شن از آن عبور کرده از محل خروج شن تخلیه می گردند

مواد سبک مثل برگ نیز در سطح آب معلق می مانند و در جلوی دستگاه از محل خروج مواد شناور ، تخلیه می شوند مواد شسته شده ، بوسیله پمپ از مجرای خروجی ، خارج و روی نقاله تخلیه منتقل می شوند

-نقاله خروجی ، نقاله تسمه ای با تسمه مشبک می باشد که ضمن گرفتن آب اضافی از مواد ، مواد را از دستگاه تخلیه می سازد

مثلا در کمپوپ سازی سیب .برای این کار ابتدا سیب وارد حوضچه های شست و شو شده و با غوطه ور شدن در آب تمیز ، شسته می شوند . سپس در حالی که توسط بالا بر نقاله ای حمل می شود ، از زیر اسپری های با فشار بالای آب عبور کرده و کاملا تمیز می گردند . در صورتی که جهت دفع آفات نباتی از سموم آرسنیکی استفاده شده باشد ، با افزودن5/1 – 1 % اسید کلریدریک به آب شستشو آن را بر طرف می نمایند

کنسرو رب گوجه فرنگی

عمل شستشو برای جدا کردن و حذف ذرات گل و خاک انجام می گیرد ، برای این منظور محصول را مدت 6-4 دقیقه در آب خیسانده و در حین این عمل هوای فشرده وارد ظرف می کنند تا گوجه ها به همدیگر مالیده شده و به صورت معلق به نحو مؤثرتری تمیز شوند ، پس از این مرحله محصول در مسیر انتقال به مرحله بعد با آب تمیز و با فشار زیاد اسپری شده تا آلودگی های حوضچه شستشو به میزان بیشتر حذف گردد . (شکل 134)

خشک کن ها

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 157
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقيق استحصال مس در فایل ورد (word) دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق استحصال مس در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق استحصال مس در فایل ورد (word)

چکیده:  
1-1- مقدمه  
1-2- مقایسه هیدرومتالورژی و پیرومتالورژی  
فصل دوم :  
مروری برتحقیقات گذشته  
2-1- مقدمه  
2-2-  کانی های اکسیدی مس  
2ـ3ـ فروشویی کانی های سولفیدی مس  
معایب آن نیز عبارتند از (5).  
2ـ4ـ فروشویی میکروبی کانی های سولفیدی  
2ـ4ـ1ـ ساختارمیکروارگانیسم ها  
باکتری ها ازچند قسمت تشکیل شده اند که عبارتند از (8): .  
2ـ4ـ2ـ میکروارگانیسم های کاربردی در فروشویی میکروبی  
2ـ4ـ2ـ1ـ اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدانس  
2ـ4ـ2ـ2ـ اسیدی تیوباسیلوس تیواکسیدانس  
2ـ4ـ2ـ3ـ لپتوسپیریلیم فرواکسیدانس  
2-4-3- عوامل مؤثر در فروشویی میکروبی  
2ـ4ـ4ـ مکانیزم های اکسایش بیولوژیکی کانی های سولفیدی  
2ـ4ـ4ـ1ـ مکانیزم های مستقیم و غیر مستقیم  
2-4-4-2- مکانیزم های تیوسولفات و پلی سولفید  
2ـ5ـ1ـ فروشویی درجا  
2ـ5ـ2ـ فروشویی توده ای  
2ـ5ـ3ـ فروشویی حوضچه ای  
2ـ5ـ4ـ فروشویی متلاطم  
2ـ6ـ پارامترهای مؤثر در طراحی فروشویی توده ای  
2-7- استخراج با حلال آلی  
2-8- الکترووینینگ  
فصل سوم  
مواد و روش تحقیق  
3-1- مقدمه  
3-2- تهیه و آماده سازی نمونه  
3-3- آنالیز شیمیایی و کانی شناسی  
3-4- آزمایش ظروف لرزان  
3-5- آزماش بطری غلتان  
3-6- آزمایش آگلومراسیون  
3-7- آزمایش های ستونی  
3-7-1- بررسی نفوذ پذیری  
3-7-2- بررسی قابلیت فروشویی شیمیایی و باکتریایی کانسنگ  
فصل چهارم  
ارائه نتایج و یافته ها  
مقدمه :  
4-5- نتایج آزمایش آگلومراسیون  
فصل پنجم:  
نتیجه گیری و پیشنهادات  
5-1- نتیجه گیری  
5-1-2- بررسی نتایج حاصل از آزمایش های ظروف لرزان  
5-1-3- بررسی نتایج حاصل از آزمایش های بطری غلتان  
5-1-4- بررسی نتایج حاصل از آزمایش آگلومراسیون  
5-1-5- بررسی نتایج حاصل از آزمایش های نفوذ پذیری  
5-1-6- بررسی نتایج حاصل از آزمایش های ستونی  
5-2- پیشنهادات  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق استحصال مس در فایل ورد (word)

1- آقازاده ، والح ، لیچینگ کانسنگ اکسیدی مس سونگون ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ،

2- بیسواس ، 1ک. ، و . ج . ، فنون استخراج مس ، فرحی ، حسین ، مرکز نشر دانشگاهی تهران ،

3- حبشی ، فتحی ، هیدرومتالوژی ، شفائی ، سید ضیاءالدین ، عبداللهی ، محمود ، انتشارات دانشگاه شاهرود ، 1378 ، جلد اول

4- رضوی زاده ، حکمت ، وقار ، رامز ، متالوژی مس ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ،

5- سید باقری ، سید علی ، فرآیند بیولیچینگ و وضعیت موجود جهانی  ، اندیشه ، 1382 ، شماره 28 ، ص 9-4

6- منافی ، زهرا ، بیولیچینگ ستونی کانسنگ کم عیار آگلومره شده مس توسط باکتری تیوباسیلوس فرواکسیدانس و تیوباسیلوس تیوااکسیدانس ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم ،

7- ناصح ، رضا ، کزارش لیچینگ شیمیایی کانسنگ دامپ 3 ، شرکت صنایع ملی مس ایران ، مرکز تحقیق و توسعه ،

8- وقار ، رامز ، اولیازاده ، منوچهر ، وقار ، محمد رضا ، فناوری میکروبی و متالوژی ، دانشگاه صنایع و معادن ایران ، 1379

چکیده

این تحقیق در مورد استحصال مس از کانسنگ دامپ 3 معدن مس سرچشمه صورت گرفته است . کانسگ موجود دراین دامپ دارای عیار 92% درصد مس کل و 6% مس اکسیدی می باشد که درحال حاضر برای فرآیند فروشویی شیمیایی بکارمی رود . از آن جا که امکان استحصال میزان قابل توجه مس از بخش سولفیدی ( غالباً کوولیت و کالکوسیت ) بدین روش وجود ندارد. در تحقیق حاضر دو فرآیند فروشوییشیمیایی و بیولوژیکی کانسنک مزبور مورد مقایسه قرارگرفته اند . دراین راستااز آزمایش ظروف لرزان جهت بررسی قابلیت فروشویی باکتریایی و شیمیایی استفاده شد . میزان بازیابی مس پس از 23 روز حدود 94 درصد درمورد محیط کشت باکتریایی و درمورد محیط بدون باکتری حدود 70% بود . درجهت تعیین میزان مصرف اسید ، آزمایش بطری غلتان با فرآیند شیمیایی انجام شد . میزان مصرف اسید84/12 کیلو گرم اسید سولفوریک به ازای یک تن کانسنگ و میزان بازیابی مس 76 درصد بدست آمد . به منظور بررسی نفوذ پذیری کانسنگ و احتمال ایجاد مشکل درعملیات لیچینگ ، آزمایش نفوذ پذیری درسه ستون 2 متری و با شرایط مختلف ( آگلومراسیون ، با پیش پردازی اسیدی و بدون پیش پردازی اسیدی ) و به طریق شیمیایی انجام شد . نتایج حاصله حاکی از نفوذ پذیری کانسنگ تا دبی l/m.h 30در هر سه ستون بود. در نهایت 10 ستون جهت مقایسه فرو شویی میکروبی وشیمیایی در شرایط مختلف و بادرنظر گرفتن پارامترهای مختلف استفاده گردید . نتایج حاصل از آزمایش های ستونی نشان داد که استفاده از فرآیند فروشویی میکروبی بادرنظرگرفتن فرآیند پیش پردازی توسط اسید با غلظت 49 کیلو گرم / لیتربهترین نتیجه را به دنبال داشت

1-1- مقدمه

آلودگی محیط زیست باعث شده که صنعت مجبوربه تغییر روش های تولید فلزات گردد . آلودگی محیط زیست توسط صنعت متالورژی عامل مهمی بوده و باید روش های حرارتی را تغییر داده و از روش های دیگر مانند هیدرومتالورژی ، روش های الکتریکی ، حل کردن فلزات درحلال های خاص و بازیابی آن ، تعویض یونی و غیره استفاده نمود . بسیاری از این روش ها درحال حاضر درمرحله ابتدایی قراردارند و مقدار فلزاتی که با این روش ها تولید می شود در مقایسه با روش های حرارتی ناچیز است . ولی مبا گرایش فعلی صنعت و اجبار آن به جلو گیری از آلودگی محیط زیست به نظر می رسد که در آینده وضع تغییر کرده و سهم تولید فلزات از طریق هیدرو متالورژی و سایر روش ها که کمتر باعث آلودگی می شوند به طرز چشم گیری افزایش حاصل کند . (9) فنون هیدرومتالورژیکی اصولاً برای استخراج مس از کانی های اکسیدی مس پرعیار و باطله های سولفیدی استفاده می شوند

پیشرفت جوامع بشری و به موازات آن افزایش حجم تقاضا برای محصولات صنعتی متخصصین را به استفاده بهینه از منابع و ثروت های خدادای ترغیب می کند . مروری برزمینه بهره وری صحیح از منابع معدنی نشان می دهد که امروزه استفاده از منابع با عیار پایین و منابعی که از نظر تکنولوژیکی امکان بهره برداری از آنها مشکل تر می باشد ، در دستور کار متخصصین قرارگرفته است . هیدرو متالورژی به عنوان روشی کارآ و مطلوب ، بازیابی کانه های کم عیار را میسر نموده است

با وجود آن که صنعت پرعیار کردن مواد معدنی بخصوص روش شناور سازی ( فلوتاسیون ) پیشرفت بسیاری داشته و استخراج  فلزات از سنگ های کم عیار از طریق ذوب را امکان پذیر ساخته است ، ولی با این حال مقدار زیادی سنگ های کم عیار وجود دارد که پر عیارکردن آنها با اشکالات فراوان روبرو است . این مشکلات اکثراً از ترکیب و جنس (سیلیکاته،‌اکسید و غیره ) و یا نحوه توزیع کانه در سنگ ناشی میشود وبالاخره معدن قدیمی رها شده که در اثر عمق زیاد ان یاکم عیار بودن سنگ و عوامل اقتصادی دیگر استخراج موادمعدنی از آن مقرون به صرفه نیست ولی می تواند برای هیدرو متالو رژی ماده اولیه مناسبی باشد

روش های هیدرو متالورژی به دو صورت شیمیایی و بیولوژیکی انجام می گیرند در کل روش بیولوژیکی درمورد کانه های سولفیدی کم عیار و همچنین کانه های مقاوم که توسط روش های هیدرو متالورژی معمول و به سادگی قابل انحلال نیستند ، مناسب می باشد

دانش بیوتکنولوژی درطی هزاران سال شکل گرفته و کاربرد میکرو ارگانیسم ها برای اهداف صنعتی چندان تازگی ندارد این تکنولوژی بعنوان دانش طلایی قرن حاضر یکی از کلیدی ترین فناوری های امروز بشریت است . این علم می رود تا درمدت کوتاهی نحوه زیست بشر را دگرگون سازد . بدیهی است که آینده از آن کشورهایی خواهد بود که دراین راه توانایی های عملی و بالفعلی را به منطقه ظهور برسانند (6)

1-2- مقایسه هیدرومتالورژی و پیرومتالورژی

درطول پنجاه سال گذشته هیدرومتالورژی نقش رقابتی شدیدی را با پیرومتالورژی ایفا نموده است . بیشترین موفقیت پیرومتالورژی دراستفاده از کانه های سولفیدی پرعیار در کوره های بلند که ماکزیمم بهره وری از حرارت کوره را دارند ، می باشند با کاهش ذخایرکانه های پرعیار ، توجه متالورژیست ها به کانه های کم عیار معطوف گشته است (3)

به طور کلی محسنات و معایب هیدرومتالورژی درمقایسه با پیرومتالورژی به شرح زیراست

تولید دی اکسید گوگرد و مواد مضر : درطی عملیات پیرومتالورژی سولفیدی گاز دی اکسید گوگرد تولید شده معمولاً درهوا آزادو باعث آلودگی محیط زیست می گردد. (9) همچنین کنسانتره برخی معادن آلوده به آرسنیک ، جیوه ، سرب، بیسموت و برخی آلوده کننده های دیگر می باشند که دور ریزی این مواد مشکل است (9) برای مقابله با مشکل فوق کانه های سولفیدی باید بدون آن که گاز دی اکسید گوگرد تولید گردد به روش هیدرومتالورژی عمل آورده شوند

جابجایی مواد : درفرآیندهای پیرومتالورژی ، مواد مذاب درمقیاس وسیعی از یک کوره به کوره دیگر جابجا می شوند . علاوه برمشکلات موجود درانجام این امر و هزینه های این گونه جابجایی ها ، بعلت سرد شدن این مواد و کاهش حلالیت گاز دی اکسید گوگرد مقداری ازگازهای مضر درهوا متصاعد می گردد . ولی درهیدرولورژی های محلول به صورت سیال درون لوله ها جابجا می گردند (3)

مصرف انرژی : به علیت دمای بالای فرآیندهای پیرومتالورژی که معمولاً حدود 1200 درجه سانتی گراد می باشد ، مقدار زیادی سوخت مصرف می شود در هیدرومتالورژی دمای مورد نیاز کم و سوخت کمی نیز لازم است (3،9)

تشکیل گرد و غبار : در فرآیندهای هیدرولورژی از این نظر مشکلی وجود ندارد (9)

عمل آوری کانه های کم عیار: عمل آوری کانه های کم عیار با پیرومتالورژی به علت حجم زیاد انرژی مصرفی برای ذوب کانه های گانگ اقتصادی نمی باشد ولی چنانچه یک عامل فروشویی انتخابی استفاده شود. هیدرومتالورژی روش مناسبی خواهد بود (3)

اقتصاد: فرآیندهای پیرومتالورژی برای سرمایه گذاری های بزرگ مناسبند (3،9) . ولی فرآیندهای هیدرومتالورژی درعملیات کوچک و سرمایه گذاری کم کارآیی دارند . از این رو درمورد عملیاتی که درجای دورافتاده قرارگرفته و همچنین آنقدر بزرگ نیست تا هزینه های سرمایه ای ذوب ، حمل و نقل کانسنگ را متحمل شود . روش هیدرومتالورژی مناسب تراست . (9) . هزینه های سرمایه ای حدود 50 درصد کمتر از هزینه های سرمایه ای ذوب و پالایش می باشد و هزینه های عملیاتی نیز کمتر میباشد . البته برای عملیات کوچک و متوسط با تولید مس سالانه حدود 150000 تن ، ولی برای عملیات بزرگتر ذوب اقتصادی تراست (9)

استفاده ازمیکروارگانیسم ها : درخصوص فلز مس ، روش های مورد استفاده جهت استخصال فلز از کانسنگ های سولفیدی شامل تشویه ، فروشویی تحت فشار و فروشویی باکتریایی است . همانطور که قبلاً ذکر گردید فرآیند تشویه نیاز به دمای بالا هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی بالایی دارد و همراه با آلودگی محیط زیست است . فرآیند فروشویی تحت فشار، تنها برای منابع پرعیار قابل کاربرد بوده و هزینه سرمایه گذاری و نگهداری اتوکلاوها بالاست. همچنین نیاز به اپراتورهای ورزیده و تجهیزات با ایمنی بالادارد . فرآیندفروشی باکتریی ، اغلب به عنوان پاکیزه ترین روش استحصال فلزات از منابع سولفیدی شناخته شده است ( 5) . این فرآیند بدون شک یک سیستم ساده با انرژی و هزینه پایین می باشد. (5،9) هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی کم مزایای زیست محیطی ، سادگی عملیات فروشویی توده ای باکتریایی را یک تکنولوژی مورد توجه ساخته است . امروزه از این فرآیند برای کانسنگ های سولفیدی ثانویه مس استفاده می شود . از مزایای این روش می توان به نکات زیراشاره نمود . (5)

برای منابع کم عیار مفید بوده و تجزیه اشکال مختلف کانی های قابل انجام است

امکان انحلال انتخابی وجود دارد

کاربرد آن بویژه برای حذف گوگرد از زغالسنگ مفید می باشد

کاربرد آن برای کشورهای کمترتوسعه یافته مفیداست زیرا نیاز به تجهیزات پیچیده ندارد

سادگی فرآیند سبب می شود تا هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی پایین باشد

زمان ساخت و ساز و راه اندازی کوتاه بوده و درمقایسه با دورش دیگر از هزینه نگهداری پایین تری برخورداراست

فرآیند در شرایط اتمسفر و دمای کمی بالاتر از محط قابل انجام است

ضایعات تولیدی آن از نظر محیطی پذیرفته شده است

دربیو اکسیداسیون کانی های طلا دار  نظیر آرسنوپیریت ، عنصر آرسنیک درمحلول حاصل از فروشویی باکتریایی باقی مانده و سپس رسوب داده و بنابراین وارد جو نمی شود

اما این روش دارای محدودیت هایی است و از دلایل عدم رویکرد مناسب صنعت به آن می توان به موارد زیر اشاره نمود

فرآیند از سرعت کمی برخورداراست ، بنابراین روند برگشت سرمایه نیز کند است

به طورکلی آشنایی با این تکنولوژی هنوز اندک است

تعداد بیوهیدرومتالورژیست های آموزش دیده کم است

صنعت هنوز درمرحله اعتماد به فرآیندهای بیولوژیکی مانده است

هنوز نکات مبهمی درخصوص فرآیند ( بعنوان مثال مکانیزم های درگیر) وجود دارد

2-1- مقدمه

مس درطبیعت به دو صورت عمده یعنی کانی های سولفیدی واکسیدی و گاهی به صورت آزاد یافت می شود . دانستن نوع کانی نقش بسیارمهمی درطراحی آزمایش ها ایفادمی کنند . نتایج حاصل از آزمایش های متالورژیکی هم ازنظرزمانن استخراج و هم از نظر میزان مصرف اسید برای کانی های اکسیدی و سولفیدی ثانویه و انتقالی و سولفیدهای اولیه بسیارمتفاوت است (9) همچنین اطلاع و آگاهی از حلالیت کانی هایمس و واکنش های مربوطه اولین قدم درارزیابی و بررسی قابلیت کانسنگ ها برای فرآیند فروشویی توده ایمیباشد (9)

امروزه برای استخراج مس بسته به عیار و نوع کانسنگ ، ازدو روش پیرومتالورژی و هیدرومتالورژی استفاده می شود در روش پیرومتالورژی سنگ معدن سولفوری پس از خردایش و پرعیارسازی به روش فلوتاسیون درکوره های ذوب شعله ای به مات مس که مجموعه ای از سولفورهای مس و آهن میباشد . تبدیل شده و سپس توسط کنورتر مس بلیستر بدست می آید که بعداً مورد تصفیه قرارمیگیرد. هیدرومتالورژی ، تکنولوژی استخراج فلزات ازکانه ها از محیط های آبی است و به طورکلی شامل دو بخش می شود

1-انحلال انتخابی فلز ازکاننه ( فرآیند فروشویی )

2-بازیابی انتخابی فلز از محلول

مرحله بازیابی مس خود شامل مراحل زیراست

سمنتاسیون توسط آهن یا استخراج با حلال آلی (sx)

 عملیات الکترووینینگ (EW)

دراین بخش اصول فروشویی شیمیایی و باکتریایی کانسنگ های مس توضیح داده می شود

2-2-  کانی های اکسیدی مس

کانی های اکسیدی و یا کانی هایی که درمحیط اکسید کننده تشکیل می‌شوند متنوع بوده و می توانند تحت محدوده وسیعی از عملیات متالورژی قرارگیرند (9).مهمترین کانی های اکسیدی مس درجدول2-1 ذکر شده است

اسیدسولفوریک رقیق درمقیاس وسیعی برای انحلال کانی هایاکسیدی مس مورد استفاده قرارمی گیرد . قابلیت فروشویی بعضی از کانی های خالص اکسیدی درجدول (2ـ2) آورده شده است

 آزرویت و مالاکیت و تنوریت به سرعت درمحلول اسیدسولفوریک رقیق حل می شوند.کریزوکولا کندتردراسیدحل می گردد. بقیه کانی های مس سیلیکاتی مانند دیوپتازخیلی کندترحل می شوند ولی می توان فرآیندانحلال رابااسید قوی تر سرعت بخشید . کوپریت جهت انحلال به سولفات فریک نیاز دارد و دراسید سولفوریک تنها 50% آن حل می گردد . مس طبیعی نیز به کمک سولفات فریک حل شده و فروشویی فقط با اسید سولفوریک ، تنها تحت هوادمی و دمای بالا امکان پذیراست (9)

درخلال انحلال کانی کوپریت ، مس ، طبیعی نیز تشکیل می شود که تقریباً حدود 50 درصد آن در اسید حل می شود . مس باقیمانده را میتوان توسط محلول اسیدی سولفات فریک حل نمود

اغلب کانی های اکسیدی درعملیات صنعتی حدود 2 تا 3 برابر سریعتر ازکانی های سولفیدی ثانویه حل می گردند (9) درفرآیند فروشویی کانی های اکسیدی مس سرعت انحلال بوسیلیه نفوذ یون H مثبت به داخل و یون مس به خارج کنترل
می شود . غلظت مس و اسید از سطح ذره به طرف داخل آن نسبت بهم رابطه عکس دارند . از سطح ذره به طرف داخل غلظت اسید کاهش و غلظت مس افزایش می یابد . (9)

ذخایراکسیدی بیشتر از ذخایر سوپرژن تحت فرسایش قرارمی گیرند . این امرباعث تولید نرمه و یا رس می گرددکه خود باعث هتروژن نمودن توده درفرآیند فروشویی توده ای و ایجاد مشکلات اساسی درعملیات می گردد . ذخایراکسیدی گاهی حاوی مقادیر قابل توجهی کانی های اکسیدی مس غیر قابل حل در اسید و ترکیبات مقاوم دیگری میباشند که قابلییت فروشویی را به کمتر از 50 درصد کاهش می دهندو به همین علت برخی ذخائر اکسیدی قابلییت فروشویی کمتری نسبت به ذخائر سولفیدی ثانویه دارند (9)

2ـ3ـ فروشویی کانی های سولفیدی مس

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 199
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسي و انتخاب انواع سيستمهاي مختلف آيس بانک ICE BANK در فایل ورد (word) دارای 142 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي و انتخاب انواع سيستمهاي مختلف آيس بانک ICE BANK در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسي و انتخاب انواع سيستمهاي مختلف آيس بانک ICE BANK در فایل ورد (word)

مقدمه ;
چکیده ;
علائم و اصطلاحات بکار گرفته شده
فصل اول – معرفی کلی
فصل دوم – پارامترهای اصلی طراحی
فصل سوم – مقایسه سیستم های مختلف مخزن ذخیره ;
فصل چهارم – روش یخسازی بروی کویل (خارجی)  (External Melt Ice-On-Coil System)
فصل پنجم – روش یخسازی بروی کویل (داخلی) (Internal Melt Ice-On-Coil System) ;
فصل ششم – روش کپسولهای یخ    (Encapsulated Ice)
فصل هفتم – روش  نمک اوتکتیک   (Eutectic Salt Phase Change Material)
فصل هشتم –  توضیحی کوتاه در مورد روش یخسازی مستقیم (Ice Harvesting System) ;
فصل نهم –  توضیحی کوتاه در مورد روش مخزن ّ اب سرد ّ (Chilled Water Storage System)  
فصل دهم –  پروسه طراحی 
ضمیمه  – Aمثالی کاربردی در استفاده از مخزن ذخیره در صنایع لبنیات

مقدمه

 بحث استفاده از مخازن ذخیره سرمایی (Cool Thermal Storage) از سالهای 1970 و 1980 آغاز گردید. در این زمان نیروگاه های تولید انرژی الکتریکی متوجه ضرورت کاهش پیک مصرف انرژی برای سهولت و حتی پیشرفت در امر تولید و توزیع شده بودند و در خیلی از موارد بخصوص در روزهای گرم سال، مقدار ماگزیمم مصرف انرژی در یک پروژه بیشتر به سهم دستگاهها و تجهیزات تهویه مطبوع اختصاص داشت

در بررسی انجام شده در ایالات متحده مشخص گردید که در بسیاری از ایالتها تبرید در تابستان بیش از %35  کل برق مصرفی را بخود اختصاص داده است. (درنتیجه صحبت بر سر بهینه سازی ملیاردها دلار هزینه انرژی مصرفی می باشد)

در نتیجه صنعت به این امر توجه نمود که اگر بتوان تبرید را در زمان غیر یک مصرف انرژی به طریقی ذخیره نمود و بعداً مورد استفاده قرار داد بار مصرفی زیادی از دوش شبکه در زمان پیک مصرف برداشته خواهد شد و در نتیجه ظرفیت بیشتری برای مصارف دیگر در طول این زمان در دست خواهد بود و همچنین از ظرفیت اوقات غیر پیک مصرف انرژی نیز بطور کامل استفاده خواهد گردید

در نتیجه بسیاری از شرکتها و نیروگاههای تولید کننده انرژی الکتریکی از راههای مختلف از جمله با تغییر تعرفه خود، اضافه کردن مبالغ قابل توجهی به قیمت مصرف در زمان پیک مصرف انرژی، تعیین مبلغی اضافه برای مصرف کننده بر اساس مقدار ماکزیمم انرژی مصرفی در طول یک ماه ( هزینه دیماند Demand) )  (و نه براساس مقدار کل انرژی مصرفی) وحتی تعیین وامها و سوبسید هایی برای ترغیب مصرف کننده ها به انتقال پیک مصرف انرژی خود به ساعتهای غیر پیک،  سعی در انتقال قسمتی از انرژی الکتریکی از ساعات پیک مصرف به ساعات غیر پیک نمودند

مخزن ذخیره یکی از این راههاست که کارکرد چیلرها را که از پرمصرف ترین دستگاههای تهویه مطبوع می باشند به ساعات دلخواه موکول می نماید. در اکثر موارد نیز هزینه ای که از کم کردن سایز چیلر صرفه جویی می گردد برای ساختن یک مخزن یا خرید آن کافی می باشد

 یکی از ضعف هایی که در اکثر پایان نامه ها به چشم می خورد مشخص نبودن منبع تک تک مطالب ذکر شده است؛ بطوریکه اگر خواننده به صحت بخشی از مطلب شک نماید بطور مشخص متوجه نخواهد شد که این بخش و یا این فرمول و یا حتی این جمله دقیقا از کدام منبع نقل شده است و لذا امکان پیگیری معتبر بودن آن امکان پذیر نبوده و یا با دشواری بسیار همراه خواهد بود. در این پایان نامه سعی گردیده تا تمام قسمتهای متن و حتی تک تک جملات با شماره هایی که داخل کروشه [ ] قرار گرفته اند به منبع مورد نظر ارجاع داده شوند ؛ بطوریکه خواننده بتواند خود صحت و یا میزان اعتبار تک تک جملات را بررسی و پیگیری نماید

مطالبی که ناشی از اطلاعات شخصی یا دانسته ها یا  نگرش مهندسی یا برداشت شخصی اینجانب گردآورنده این پایان نامه می باشد و یا در اثر پرس و جو و تحقیق اینجانب روشن گردیده است و دارای منبع مورد تایید بین المللی ای نمی باشد، کلا داخل کروشه  [....... ] نقل میشود تا خواننده محترم پایان نامه خود در مورد صحت آن تصمیم گیری یا بررسی نماید

 امیدواریم این پایان نامه به مهندسین و پیمانکاران و صاحبان صنایع در بررسی، آنالیز و هم چنین انتخاب روش مناسب و با طراحی یک مخزن ذخیره (سرمایی) کمک نماید

 چکیده

 در این پایان نامه به بررسی انواع سیستمهای مختلف ایجاد یک آیس بانک (Ice Bank) یا یک مخزن ذخیره سرمایی (Cool Thermal Storage) پرداخته می شود. روشهای مختلفی که مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از

1 – روش یخسازی بروی کویل (خارجی)  (External Melt Ice-on-Coil Storage Storage System)

2 – روش یخسازی بروی کویل (داخلی) (Internal Melt Ice-on-Coil Storage Storage System)

3 – روش کپسولهای یخ یا توپهای یخ  (Encapsulated Ice)

4 – روش نمک های اوتکتیک  (Eutectic Salt Phase-Change Materials)

با استفاده از منابع معتبر سعی شده است تا تمام نکات قابل توجه و ضروری جهت ایجاد یک سیستم با مخزن ذخیره و همچنین نقاط قوت و ضعف هر روش مورد بحث و بررسی قرار گیرد

در انتها چند مثال کاربردی در چگونگی انجام محاسبات و تخمین سایز مخزن مورد نیاز آورده شده است

علائم و اصطلاحات بکار گرفته شده

 مخزن ذخیره سرمایی : Cool Thermal Storage

ASHRAE

HVAC & R

شارژ مخزن

تخلیه مخزن

تکنولوژی مخزن

ARI

تن-ساعت (منظور از تن – ساعت حاصلضرب تناژ مورد نیاز ساختمان در تعداد ساعاتی است که این بار مورد نیاز می باشد)

فصل اول  -  معرفی کلی

 مقدمه

همانطور که ذکر گردید بحث استفاده از مخازن ذخیره گرمایی و سرمایی از سال 1980 آغاز گردیده و تاکنون بسیاری از فواید استفاده از مخازن ذخیره در تعدیل نرخ و هزینه مصرف انرژی و کوچک تر کردن سایز تجهیزات مورد نیاز روشن گردیده است. [1]

]  یکی دیگر از مصارف مخزن ذخیره، استفاده از آیس بانک(Ice Bank)   جهت داشتن سیال مبرد با دمای ثابت (0°C) 32°F می باشد که در صنایع غذایی و صنایع لبنیات و پاستوریزاسیون بسیار حائز اهمیت است چون در این صنایع زمان و درجه حرارت محصول بسیار مهم است در یک پروسه سرمایش کنترل شده، تنها سیستمی که بتواند در تمام مدت پروسه یک سیال سرد با دمای ثابت و یکنواخت تامین نماید، یک سیستم آیس بانک  (Ice Bank) می باشد در طول فصل به کلیه مزایای یک سیستم با مخزن ذخیره به تفصیل پرداخته خواهد شد. [

 قیمتهایی که در این پایان نامه برحسب دلار آمریکا ذکر شده اند براساس قیمتهای سال 1992 میلادی می باشند. در غیر این صورت سال مربوط به آن ذکر خواهد گردید. [1]

  ] (در این پایان نامه هر جا صحبت از مخزن ذخیره می گردد منظور همان مخزن ذخیره سرمایی است.)  [

 1 – 1 تعریف و معرفی مخزن ذخیره سرمایی (Cool Thermal Storage)

مخزن ذخیره، گرما را از ماده مبرد در طول مدت زمانی که به سرمایش کمتری نیاز است گرفته و این سرمای باصطلاح ذخیره شده در مبرد (سیال سرد یا یخ) در زمان دیگری جهت تکمیل بار سرمایی محل مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده مبرد می تواند آب سرد، یخ یا نمک اوتکتیک(Eutectic salt)  باشد. [1]

 ]به بیان ساده تر مثل اینکه چیلر در طول شب (یا هر زمان دیگر که به تبرید احتیاج نباشد یا به مقدار کمی مورد نیاز باشد) به کار بپردازد و یک مخازن پر از آب سرد یا پر از یخ ایجاد نماید و در طول روز (یا در زمان دیگری که پیک بار سرمایی مورد نیاز رخ می دهد) این مخزن برای تأمین بار سرمایی محل استفاده قرار می گیرد.)  [

بنابراین یک سیستم با مخزن ذخیره در کل همان بار سرمایی را جوابگو خواهد بود که یک سیستم بدون مخزن دخیره تأمین خواهد نمود اما در مقابل با ظرفیت لحظه ای پایین تر. [1]

اما در واقع اصلاً چرا کار لازم است ؟

اولین فایده ای که این کار دارد کوچک شدن سایز چیلر به نصف و حتی در برخی موارد کمتر می باشد و این بمعنای کاهش هزینه اولیه خواهد بود. [1]

  ] علت اینکه چنین کاری ممکن خواهد بود این است که در حالت اجرای سیستم با مخزن ذخیره زمانی زیادی در دست خواهد بود تا چیلر بتواند ذخیره سرمایی لازم جهت گذراندن پیک بار سرمایی را اندوخته نماید ؛ در این حالت ممکن است یک چیلر کوچک بتواند یک پیک سرمایی بزرگ را از سر بگذراند. [

البته این نکته نیز قابل توجه است که در برخی موارد همان هزینه ای که از کوچک شدن چیلر صرفه جویی می شود تماما صرف ساختن مخزن ذخیره می گردد. [1]

  ]بررسی این مورد بسته به شرایط پروژه و پروفیل بار سرمایی محل از هر پرروژه به پروژه دیگر تفاوت می کتد  [

 ]در پروژه های بزرگ که کوچک کردن سایز چیلرها باعث کم شدن تعداد آنها می شود، معمولا ساخت مخزن ذخیره هزینه کمتر از مقدار صرفه جویی شده خواهد داشت و از نظر هزینه اولیه ساخت مخزن بسیار مناسب خواهد بود. [

دومین فایده سیستمهای با مخزن ذخیره این است که چیلرها مجبور نخواهند بود تا در گرمترین ساعات روز با بازده پایین به کار بپردازند و در مقابل در ساعات شب با پایین بودن دمای کندانسیگ (Condensing)  در بازده بسیار بالاتری کار خواهند نمود و این از نظر مصرف انرژی گامی در جهت صرفه جویی در مصرف خواهد بود. [1] ] (در این مورد بعدا بطور مفصل بحث خواهد شد)  [

فایده دیگر استفاده از مخازن ذخیره کاهش هزینه های مصرف انرژی است؛ زیرا قیمت برق مصرفی در تمام ساعات روز یکسان نیست و برای تشویق مصرف کنندگان به انتقال مصرف خود به ساعات غیر پیک مصرف انرژی، قیمت برق در ساعاتی که مصرف کم است، بسیار پایین می باشد. [1]

 ]این حرکت اخیراً در ایران نیز آغاز شده و اداره برق کنتور دو تعرفه ای و سه تعرفه ای را به هر مشتری متقاضی واگذار می نماید.) [

 ]علاوه بر این در تعرفه های مصارف خانگی، قیمت انرژی بر حسب مقدار مصرف بطور تصاعدی بالا می رود به این معنی که چون در این ساعات تمام وسایل مصرف کننده روشن هستند و مقدار ماکزیمم مصرف انرژی بسیار بالا می باشد؛ این باعث می گردد تا بازای هر kWh کیلووات-ساعت برق مصرفی، مبلغ زیادی توسط اداره برق تعیین گردد در صورتیکه اگر در مورد چیلرها بخصوص چیلرهای تراکمی بتوان کار آنها را به ساعات دیگری منتقل نمود، مقدار ماکزیمم مصرف کاهش چشمگیری خواهد داشت و در نتیجه باعث می گردد تا برق مصرفی برای دیگر موارد نیز با تعرفه پایین تری محاسبه گردد. [

 ]در تعرفه های صنعتی نیز با اینکه قیمت هر kWh کیلووات-ساعت برق مصرفی ثابت می باشد اما در مقابل هزینه دیماند (Demand) تعریف می گردد که مبلغی را بازای ماکزیمم kW کیلووات مصرفی به مبلغ برق مصرفی مصرف کننده می افزاید؛ در نتیجه جهت جلوگیری از بالارفتن این هزینه (جریمه) دیماند (Demand)

بهتر آن است که حتی الامکان کارکرد چیلر ها را به ساعاتی که دستگاههای دیگر خاموش هستند منتقل نمود..  [

  ]علاوه بر این کارکرد چیلرها بصورت نیم بار (Part Load) معمولا با کاهش بازده همراه می باشد و در یک سیستم بئون مخزن ذخیره به این علت که ساعات پیک بار سرمایی فقط مدت زمان کوتاهی می باشد لذا در بقیه موارد کمپرسور بصورت نیم بار (Part Load)  کار می کند که این باعث هدردادن انرژی می گردد و مجموع این انرژی ها در طول یکسال مقدار قابل توجهی خواهد گردید. در سیستم مخزن ذخیره کمپرسور بصورت تمام بار کار خواهد کرد تا مخزن را شارژ نماید؛ لذا در اکثر موارد کمپرسورها با حداکثر بازده خود بکار خواهند پرداخت. [

در سیستمهای دارای مخزن ذخیره بعلت پایین تر بودن دمای سیال تغذیه (Supply) با کوچکتر کردن سایز لوله کشی و اندازه پمپها در هزینه این تجهیزات و همچنین انرژی مصرفی برای پمپاژ صرفه جویی خواهد گردید. بعلاوه بعلت پایین بودن دمای هوای توزیعی، اندازه دستگاههای هواساز نیز (بعلت کاهش مواردی مورد نیاز) کاهش خوهد یافت و طبیعتاً قیمت اولیه و انرژی مصرفی آنها نیز کمترخواهد بود. [1]

] همچنین صدای ناشی از توزیع هوا در اتاقها بخصوص در محلهایی که سکوت بسیار اهمیت دارد (بیمارستانها و کتابخانه ها و;) به حداقل ممکن خواهد رسید.  [

] استفاده از مخزن ذخیره در سیستمهای با چیلر تراکمی اغلب موجب می‌گردد که با کوچکتر شدن سایز چیلر تعداد کمپرسورهای آن نیز کاهش یابد و برای مثال از 4 کمپرسور 3 کمپرسور (و یا حتی کمتر) برسد. در این صورت چون کمپرسور از اجزای گرانقیمت یک چیلر می باشد و بازای حذف هر کمپرسور 2 تا 3 میلیون تومان در یک چیلر 20 میلیون تومانی (حدود 10 تا 15 درصد قیمت کل) در هزینه خرید چیلر صرفه جویی خواهد شد، لذا بررسی امکان ایجاد یک مخزن ذخیره ضروری بنظر می رسد.  [

البته مخزن ذخیره نیز نقاط ضعفی دارد

 ]یکی از آنها اینکه در سیستمهای بدون مخزن چون چیلر برای پیک بار آنهم در گرمترین ساعت روز انتخاب می شود لذا اگر این پیک طولانی شود و یا به هر علت تغییری در پروفیل بار محل بوجود بیاید احتمال اینکه چیلر نتواند جوابگوی بار باشد بسیارکم است. اما در سیستم مخزن ذخیره وضع بسیار حساس است و طراحی باید با شناخت دقیق پروفیل ساعت ـ ساعت بار مورد نظر باشد و اگر پروفیل بار تغییرات زیادی داشته باشد مثلا نقطه پیک بار طولانی تر از حد معمول شود ذخیره مخزن به پایان رسیده و سیستم دیگر نمی تواند جوابگوی بار باشد. به بیان دیگر سیستمهای با مخزن ذخیره در برابر تغییر پروفیل بار بسیار حساس هستند و ضریب اطمینان اضافه زیادی ندارند [

] نقطه ضعف دیگر این سیستمها این است که در مخازن ذخیره (بجز مخازن ذخیره ای که مستقیما آب سرد را ذخیره می نمایند) چون چیلر مربوطه ناچار به ایجاد یک مخزن یخ می باشد، ناچار است در دمای زیر صفر کار کند. در حالت معمول چیلر برای تهیه آب سرد در دمای (8°C) 46°F تا (12°C) 54°F کار می کند اما اگر قرار باشد که یک مخزن یخ درست شود باید چیلر سیالی با دمای حدود ( -5°C) 23°F ایجاد نماید تا این سیال بتواد با استفاده از مبدل حرارتی یا روشهای دیگر باعث انجماد آب موجود در مخزن ذخیره گردد. [

 ](توجه :  سیال مورد استفاده در این سیستم (سیال در گردش در اواپراتور چیلر) نمی تواند آب خالص باشد و برای اینکه بتواند دماهای زیر صفر را نیز تحمل کند باید به آب تا درصد مشخصی (برای مثال 30%) اتیلن گلیکول اضافه نمود در نتیجه آب در گردش در سیستم لوله کشی یک سیستم با مخزن ذخیره محلول آب و اتیلن گلیکول خواهد بود. ) [

 ]اما در بحث ترمودینامیکی این موضوع مشخص است که کاهش دمای اواپراتور باعث پایین آمدن بازده سیکل تبرید (پایین آمدن COP) خواهد شد و این دقیقا نقطه ضعف دوم سیستمهای مخزن ذخیره می باشد که دارای بازده کمتری نسبت به سیستم های بدون مخزن ذخیره می باشند. البته به این نکته نیز باید توجه نمود که کاهش دمای کندانسینگ در شب باعث بالا رفتن بازده (بالا رفتن COP) و جبران ضرر ناشی از کاهش دمای اواپراتور خواهد گردید بررسی دقیقتر این مورد در زیر آمده است. [

  1 – 2  بحثی ترمودینامیکی در باره مخزن ذخیره

 ]در ترمودینامیک ذکر شده است که پمپ حرارتی یا یخچال دستگاهی است که با گرفتن کار گرما را از یک منبع سرد به منبع گرم ببرد. (شکل 1-1 ) [

 ]در این پروسه هر چه اختلاف دمای منبع سرد و گرم کمتر باشد این انتقال گرما آسان تر بوده و کار کمتری مصرف خواهد نمود. (آنتروپی کمتری نیز ایجاد خواهد شد.) برای سیکلهای تبرید بجای بازده عبارت COP یا ضریب عملکرد تعریف می شود: [

      ]عبارت آخر با فرض اینکه سیکل تبرید یک سیکل کارنو (Carnot) است نوشته شده، اما فقط جهت مقایسه می باشد. آنچه که مسلم است مطلوبست که کار بسیار کمی مصرفی شود و Q C زیادی جابجا گردد پس COP باید تا حد امکان بزرگ باشد در نتیجه هر چه اختلاف TH   و TC کمتر باشد، این هدف بهتر محقق می گردد مصرف شدن کار کمتر نیز به معنی صرفه جویی  در انرژی مصرفی خواهد بود. [

  ]در بحثی که انجام شد ذکر شد که چیلر در واقع اجرا کننده یک سیکل تبرید کامل است که باید گرما را از منبع سرد ( از آبی که قرار است سرد شود ) در اواپراتورگرفته و آنرا به محیط بدهد. [

 ]اگر مخزن ذخیره ای در کار نباشد چیلر فقط باید آب برای مثال (13°C) 55°F را به (7°C) 45°F برساند.      ( این دما، دمای معمول کاری در HVAC می باشد) (شکل1-2 ) در نتیجه دمای متوسط محیطی را که اواپراتور باید با آن مبادله گرمایی انجام دهد را می توان همان (10°C) 50°F در نظر گرفت. اما در حالتی که مخزن ذخیره وجود داشته باشد، چیلر باید مخزن را شارژ نماید و این یعنی اینکه آب در گردش باید به دمایی زیر صفر برسد تا بتواند در مخزن ایجاد یخ نماید. [

         ](این آب در واقع محلول آب و اتیلن گلیکول %30 است تا از یخ زدن آن جلوگیری شود و این محلول می تواد باعث انجماد آب موجود در مخزن و ایجاد یخ در آن و در نتیجه شارژ مخزن گردد.)   [

  ]در این حالت چون اواپراتور چیلر باید در واقع محلول آب و گلیکول را از دمای (0°C) 32°F به (-6°C) 22°F برساند، دمای متوسط محیطی که اواپراتور چیلر باید با آن مبادله گرمایی انجام دهد  ( -6 + 0 ) / 2 )=  -3°C (  یا 27°F در نظر گرفته می شود در نتیجه دمای منبع سرد (TC) حدود 13°C یا 23°F نسبت به حالت قبل کاهش یافته است و این در حالی است که دمای کندانسور(Condenser) تقریبا ثابت است. (زیرا کندانسور یا مستقیما توسط هوایی که به کمک فن از روی آن عبوری می کنند خنک می گردد و یا با عبور آب که در برجهای خنک کن به کمک روش سرمایش تبخیری (Evaporative Cooling) خنک گردیده است.) [

           ]در نتیجه عبور آب یا هوا از روی کویلهای کندانسور، گاز مبرد  R-22 یا هر گاز مبرد دیگر تقطیر شده و بطرف شیر انبساط (Expansion Valve) می رود. در هر دوی این حالتها دمای کندانسور بسته به دمای آب یا هوای عبوری می باشد و این دو نیز کاملا وابسته به دمای هوای محیط می باشند؛ پس در نتیجه در یک محیط معین کاری، دمای منبع گرم (TH) برای حالت با مخزن و یا بدون مخزن یکسان می باشد. در نتیجه چون TH ثابت می باشد، اما TC در حالت کار با مخزن ذخیره در حدود 13°C یا 23°F کاهش می یابد، مشخص است که اختلاف TH وTC در حالت کار با مخزن بیشتر بوده و در نتیجه COP در حالت با مخزن کمتر می باشد. [

 ]چون ظرفیت چیلرها براساس حالت معمول کاری محاسبه می گردد در نتیجه گفته می شود که ظرفیت کار با مخزن چیلرها یا ظرفیت یخسازی آنها در حدود 60 تا 70%  درصد ظرفیت معمول آنها می باشد برای مثال یک چیلر که در حالت معمول کاری (55°F 45°F)، 100 ton تن تبرید ظرفیت برودتی دارد در حالت شارژ مخزن بیش از 60 تا 70 تن نمی تواند ارائه دهد. [

 ] اما در واقع این تمام ماجرا نیست. [

 ]در نگاهی دقیق تر باید به این نکته نیز توجه شود که عمل شارژ مخزن معمولا در زمانی انجام می گیرد که نیاز به بار سرمایی وجود ندارد و این معمولا در ساعات شب برای مثال 12 شب تا 6 صبح تعیین می گردد در این وقت از شبانه روز دمای محیط بسیار پایین بوده و به میزان 15°C درجه سانتیگراد خنک تر از ساعات گرم روز برای مثال 12 ظهر تا 5 بعدازظهر (که چیلر در صورت نبودن مخزن ناچار بود در آن ساعات با حداکثر ظرفیت کار کند) می باشد در واقع مخزن ذخیره به سیستم کمک می نماید تا بجای آنکه در ساعاتی با دمای منبع گرم (TH) برای مثال 40°C بکار بپردازد، در ساعاتی با دنای منبع گرم 25°C بکار مشغول شود و این بدین معنی است که TH   و TC، 15°C درجه سانتیگراد بهم نزدیک‌تر می شوند پس بتابراین در واقع درست است که با وارد شدن مخزن به سیستم، در قسمت اواپراتور، همانطور که گفته شد 13°C به ضرر سیکل تمام می شود اما با عوض شدن زمان کاری 15°C به سیکل کمک خواهد شد. [

 ]همانطور که مشاهده گردید بررسی و آنالیز دقیق یک سیستم با مخزن ذخیره به پارامترهای زیادی از جمله شرایط آب و هوایی و اقلیمی محل اجرایی پروژه بستگی مستقیم خواهد داشت. [

 ]در نقاطی از جهان که اختلاف درجه حرارت شب و روز زیاد می باشد امید اینکه بتوان از سیستم با مخزن ذخیره بازده بالاتری گرفت، همانطور که ذکر شد، بسیار زیاد است اما این ویژگی در همه جا وجود ندارد. در ضمن همیشه امکان موکول کردن و تأمین کل بار مورد نیاز از ساعت 12 شب تا 6 صبح موجود نیست و موارد دیگری که همه و همه باید در بررسی دقیق طرح و اجرای یک سیستم مخزن ذخیره مورد توجه قرار گیرند. [

 ]در کشورهای خاورمیانه و همچنین در ایران با توجه به اینکه اختلاف دمای شب و روز بسیار زیاد است، (بطور متوسط15°C) امکان سنجی ایجاد پروژه های مخزن ذخیره سرمایی از پتانسیل بالایی برخوردار می باشد. [

 در جدول 1-1 اختلاف دمای شب و روز شهرهای مختلف ایران ذکر گردیده است. [2]   ]در مقدار متوسطی (میانگین) که بین شهرهای ایران گرفته شد عدد 15°C یا 27°F بعنوان متوسط کشوری اختلاف درجه حرارت گرمترین و سردترین ساعت روز

 بدست آمد. اما چون سردترین ساعت روز بطور معمول ساعت  5 صبح است و گرمترین ساعت روز ساعت 3 یا 4 بعدازظهر می باشد، در ساعات دیگر دمای محل از این مقدارهای مینیمم و ماکزیمم بترتیب بیشتر و یا کمتر می باشد. لذا برای در نظر گرفتن یک بازه زمانی چند ساعته که چیلر باید در طول آن به عمل شارژ مخزن بپردازد، بهتر است که اختلاف دمای ساعات کاری شب و روز، (برای مثال شب 12 شب تا 6 صبح در مقایسه با روز در ساعات 12 ظهر تا 5 بعدازظهر) 10°C تا 12°C در نظرگرفته شود. [

دمای هر ساعت روز را نیز می توان بصورت رابطه ای از درصد اختلاف گرمترین و سردترین ساعت روز (ساعت 15 و ساعت 5) بیان نمود. بنا به این روش دمای هر ساعت از روز را می توان با کم کردن درصد مشخصی از اختلاف دمای روزانه از دمای گرمترین ساعت روز بدست آورد. این مقادیر در جدول 1-2 آورده شده امد. [1]

  ]برای مثال اگر مطابق جدول 1-1 دمای هوای تهران در گرمترین ساعت روز در ساعت 3 بعد از ظهر (38°C) 100°F باشد و دامنه تغییرات دمای تهران (15°C) 27°F باشد، با این روش دمای هوا در ساعت 5 صبح (85°C) 73°F خواهد بود و بهمین ترتیب دمای هوا در ساعت 13، (36°C) 97°F و در ساعت 23، (27°C) 80°F خواهد بود. [

  ]نتیجه گیری : اینکه بطور کلی گفته شود که بازده یک سیستم با مخزن ذخیره بالاتر یا پایین تر از یک سیستم بدون مخزن ذخیره است صحیح نیست و همان طور که شرح داده شد باید تمام موارد را از جمله دماهای کاری پروژه، وضعیت و دمای هوا و اختلافات دمای هوای شب و روز و دیگر پارامترها را برای بدست آوردن نتیجه با یکدیگر مقایسه نمود.  [

1 – 3  موارد کاربرد و استفاده مخزن ذخیره

 استفاه از مخزن ذخیره برای انواع کاربردهای مسکونی ـ تجاری ـ تولیدی و کارخانجات صنعتی متداول بود و محدود به مورد خاصی نمی باشد.[1]

] اما این حرف نیز درست نیست که گفته شود برای هر پروژه ای طراحی یک مخزن ذخیره سودمند است بلکه طراحی مخزن ذخیره برای پروژه هایی توجیه اقتصادی و عملی دارد که از ویژگیهای خاصی برخوردار باشند که این ویژگیها در ادامه توضیح داده خواهند شد اما بطور کلی یک طراح باید از این نکته اطلاع داشته باشد که کاربرد مخزن ذخیره فقط محدود به موارد مسکونی یا فقط محدود که موارد تولیدی نمی شود و بررسی هر پروژه باید جداگانه با کمک بررسی پروفیل بار سرمایی ساعتی مورد نیاز انجام گردد. [

 معمولا طراحی مخزن ذخیره برای پروژه ها و سیستم هایی انجام می گردد که جزء یکی از دسته بندی های زیر قرار گیرند. [1]

 1- ماکزیمم بار سرمایی مورد نیاز بطرز قابل ملاحظه بالاتر از میزان متوسط بار مورد نیاز باشد.[1]

  ]این مورد در خیلی از موارد مسکونی صادق می باشد به این ترتیب که در طول روز فقط چند ساعت به بار سرمایی بالایی نیاز است و بعد از آن با خنک شدن هوا به بار سرمایی بسیار کمی احتیاج می باشد.[

در ساختمانهای اداری تجاری نیز که افراد بطور دائم در محل حضور ندارند و فقط در ساعات کاری واحد مورد نظر، احتیاج به تامین بار سرمایی محل می باشد، استفاده از مخزن ذخیره می تواند بسیار موثر باشد. [1]

در صنعت نیز در بسیاری از کاربردها احتیاج به یک بار سرمایی بالا در طول یک زمان کوتاه می باشد و بعد از آن نیز نیازی به آن وجود ندارد. [1]  ]برای مثال در صنایع غذایی در صنعت پاستوریزاسیون شیر لازم است که مخازن شیر در مدت کوتاهی بسرعت سرد شوند. (جهت از بین بردن باکتری ها) در این صورت برای یک بازه زمانی کوتاه به ده‌ها تن بار سرمایی نیاز می باشد.[  در این حالت خریداری یک چیلر بسیار بزرگ و گرانقیمت که فقط برای این مدت کوتاه مورد استفاده قرار گیرد و در بقیه موارد خاموش باشد، انتخاب چندان مناسبی نخواهد بود و بجای آن یک چیلر کوچک همراه با یک مخزن ذخیره می تواند کاملا جوابگوی بار مورد نظر باشد به این ترتیب که چیلر یک روز کامل فرصت دارد تا مخزن ذخیره را شارژ نماید و بعد از تخلیه مخزن مجددا برای روز بعد فعالیت چیلر آغاز می گردد. [1]

بطور کلی هر چه نسبت مقدار پیک بار به مقدار متوسط بار بیشتر باشد، پتانسیل کاهش هزینه ها از جمله هزینه های اولیه و هزینه های کارکرد بالاتر خواهد بود.[1]

 2- تعرفه برق مصرفی طوری است هزینه دیماند (Demand) آن  ]هزینه ای که بر اساس ماکزیمم مصرف محاسبه گشته و به هزینه برق مصرفی اضافه می گردد [بسیار بالا است و یا در صورت مصرف بالا تعرفه های سنگین را شامل می گردد و یا تفاوت بارز قیمت بین ساعات پیک و غیرپیک مصرف انرژی وجود دارد و یا وامها و سوبسیدهای ویژه ای به سازندگان و استفاده کنندگان از مخزن ذخیره پرداخت می گردد. [1]

مخزن ذخیره در این موارد کمک می نماید تا قسمت زیادی و یا کل ساعات کاری چیلرها، برجهای خنک کن و پمپهای آنها به ساعات غیرپیک مصرف انرژی الکتریکی منتقل شوند و در نتیجه باعث کاهش قابل توجه هزینه مصرف انرژی و در نهایت صرفه جویی هزینه زیادی در طول یکسال کاری گردند. [1]

 3- یک سیستم موجود تبرید باید گسترش یا اضافه ظرفیت پیدا کند. [1]

در برخی موارد که برای مثال ساختمان بعد از مدتی گسترش می یابد و یا فضاهایی به آن اضافه می گردد بار سرمایی محل اضافه شده و باعث می شود تا سیستم تهویه مطبوع و دستگاههای قبلی دیگر نتوانند بخوبی جوابگوی بار مورد نظر باشند. اضافه کردن یک مخزن در واقع این اجازه را می دهد که قسمتی از ظرفیت سیستم که الان در ساعتهای کمی بار سرمایی بلا استفاده مانده است، استفاده گردد. همچنین اضافه کردن چیلرهایی دیگر بخصوص در سیستمهای بزرگ مانند مجتمع های ساختمانی یا دانشگاهها هزینه ای بسیار فراتر از اضافه کردن یک مخزن ذخیره خواهد داشت. [1]

 4- در محلها یا پروژه هایی که یک تانک یا یک مخزن قابل استفاده جهت تبدیل آن به مخزن ذخیره موجود است. [1]

در برخی موارد بخصوص پروژه های صنعتی بعضا مخزان بلا استفاده ای وجود دارند که می توانند بعنوان مخزن ذخیره مورد استفاده قرار گیرند. حتی مخزن آب آتش نشانی واحد مربوطه می تواند با کمی تغییرات برای ذخیره کردن آب سرد مورد استفاده قرار گیرد و در واقع بصورت دو منظوره از آن استفاده شود در اینگونه موارد قسمت زیادی از هزینه مخزن ذخیره صرفه جویی خواهد گردید و این کمک زیادی به اقتصادی تر شدن طرح ایجاد مخزن ذخیره خواهد نمود. [1]

 5- ایجاد سرمایش برای کشور با مکانی مورد نظر است که تجهیزات و دستگاههای سرمایشی در آنجا بسیار گران می باشند. [1]

در برخی کشورها که تجهیزات سرمایشی مانند چیلر باید از خارج وارد شوند و قیمت تمام شده آنها بالا خواهد بود خریداری یک چیلر با ظرفیت پایین صرفه‌جویی قابل توجهی ایجاد خواهد نمود که می توان قسمتی از آن را صرف ساختن مخزن ذخیره نمود. [1]

 6- در محلها یا پروژه هایی که انرژی الکتریکی محدود است و یا فقط برای ساعتهای مشخصی از روز قابل دستیابی است و یا اینکه مصرف بیش از مقدار موجود انرژی مجاز نیست و یا منوط به اضافه کردن ترانس ها و تجهیزات گران قیمت دیگر می باشد  ]سکوهای نفتی و … [ اضافه کردن یک مخزن ذخیره می تواند مشکل را حل کرده و از هزینه های بالا جهت ایجاد انرژی الکتریکی اضافه جلوگیری نماید. [1]

 7- در مواردی که به ظرفیت تبرید اضافه بر نیاز و ذخیره نیاز باشد.  [1]

  ] برای مثال در پروژه ای باید همواره 300 ton-hour تن-ساعت بار سرمایی ذخیره )حتی برای مثال با قطع شدن برق ( وجود داشته باشد [. برای نمونه در اتاقهای نگهداری سرورها و کامپیوترهای بزرگ و یا لابراتورها و یا مکانهای کشت محصولات کشاورزی و یا پرورش گل و گیاه غیره که در صورت بالا رفتن دما از حد مشخصی دچار آسیب خواهند شد، همواره باید یک مخزن شارژ شده آماده استفاده وجود داشته باشد. [1]

در مواردی نیز مخزن ذخیره باید طوری طراحی گردد که در صورت خراب شدن چیلر تا تعمیر و راه اندازی مجدد آن بتواند بار مورد نیاز را تامین نماید تا قسمتهای حساس دچار صدمه نشوند. [1]

 8- در مواردی که تصمیم به تعویض گازهای مبرد مضر به حال محیط زیست مانند R-22 و دیگر مبردهای مشابه گرفته می شود، معمولا تعویض این گازها با جایگزین های معادل آنها که برای لایه ازون بی خطر هستند، باعث کاهش ظرفیت چیلر و کمپرسورهای آن خواهد گردید. اما در خیلی از موارد سیستم اجازه چنین کاهش ظرفیتی را به علت بالا بردن بار سرمایی مورد نیاز نمی دهد؛ لذا ممکن است تصمیم به تعویض چیلر و یا خرید یک چیلر کوچک کمکی دیگر گرفته شود که در هر دوی این موارد نیاز به هزینه کردن وجه زیادی جهت ارتقاء سیستم خواهد بود؛ در صورتیکه با اضافه کردن یک مخزن ذخیره به راحتی ظرفیت کاهش یافته قابل جبران بوده و حتی مخزن می‌تواند ظرفیتی بیش از مقدار اولیه چیلر در نقاط پیک بار سرمایی در اختیار سیستم قرار دهد.  [1]

 9- در مواردی که لازم است توزیع هوا و یا توزیع آب در گردش با دمای پایین تری انجام شود.  [1]

در مخازن ذخیره ای که از یخسازی در آنها استفاده می شود می توان به آسانی دمای هوای تغذیه یا Supply را تا (6°C) 10°F و حتی کمتر کاهش داد. در چنین سیستمی می توان اندازه پمپ ها، لوله کشی، هواسازها و کانال کشی را کاهش داد و این باعث صرفه جویی در قیمت اولیه تاسیسات خواهد گردید. برای مثال دمای هوای تغذیه می تواند بین (6~9°C) 42~49°F طراحی گردد. در این صورت هزینه های دراز مدتو هزینه های انرژی مصرفی کارکرد هواسازها و تجهیزات بعلت کاهش هوادهی، کاهش قابل توجهی پیدا خواهد نمود و هزینه های اولیه کانال کشی و سایر موارد بخصوص در ساختمانهای با تعداد طبقات بالا کاهش پیدا خواهد کرد. [1]

 همچنین در خیلی از موارد بار سرمایی محل مورد نظر اضافه گردیده اما برای مثال ظرفیت چیلر در حداکثر ظرفیت خود می باشد در نتیجه تنها راه اضافه کردن ظرفیت چنین سیستمی اضافه کردن یک مخزن ذخیره و ایجاد آب و با سیال سرد با دمای پایین‌تر می باشد تا هوای تغذیه که از هواسازها خارج می گردد دارای دمای پایین تری باشد. [1]

     ]در موارد دیگری دیده شده که بار سرمایی محل درست برآورد نشده است و بعد از اتمام پروژه، با از سرگذراندن اولین تابستان مشخص می گردد که ظرفیت تبرید انتخاب شده کافی نبوده است؛ اما برای مثال چیلر خریداری شده و تمام کار نصب و راه اندازی تاسیساتی به پایان رسیده است؛ لذا تنها راه اصلاح چنین سیستم هایی اضافه کردن یک مخزن ذخیره می باشد تا علاوه بر برخورداری از مزایای مخزن ذخیره مشکل اصلی کمبود ظرفیت تبرید نیز مرتفع گردد. [

 ]در موارد دیگری دیده شده که به علت کوچک بودن سایز کانال کشی، تامین هوادهی لازم برای محل مورد نظر با اشکال مواجه گردیده؛ بخصوص اگر بار سرمایی محل کمتر از میزان واقعی برآورد شده باشد و یا بعدا بار سرمایی مورد نیاز به دلایلی از جمله گسترش بنا و یا هر دلیل دیگری؛ افزایش یافته باشد، مشکل دو چندان می گردد. در این گونه موارد که کانال کشی در سایز مناسب انجام نشده، معمولا با قوی تر کردن فن دمنده هواساز نمی توان خیلی به حل مشکل کمک نمود؛ زیرا با افزایش سرعت هوادهی برای تأمین حجم هوادهی مورد نیاز،  افت فشار نیز که با توان دوم سرعت متناسب است بطور چشمگیری افزایش خواهد یافت و این بدین معنی است که برای ایجاد یک حجم نه چندان زیاد هوادهی از درون کانال های کوچک باید یک فن بسیار بزرگ و پر سر و صدا انتخاب نمود که دو مشکل سر و صدا مصرف برق بالا در طول سال، به سیستم اضافه خواهد نمود و علاوه بر این، همه این موارد در صورتی عملی است که هواساز مورد نظر اجازه نصب چنین فن بزرگی را در درون خود بدهد. در صورتی که با اضافه کردن مخزن ذخیره علاوه بر برخورداری از مزایای استفاده از مخزن با کاهش دمای هوای تغذیه، بدون تغییر هوادهی می توان بار سرمایی محل را جوابگو شد. در این صورت نه مصرف برق بالاتر خواهد رفت و نه سر و صدای بیش از اندازه باعث ایجاد مزاحمت برای ساکنان خواهد گردید. [

درچنین مواردی مانند موارد فوق معمولا استفاده از یک مخزن ذخیره نسبت به استفاده از چیلر دمای پایین و بدون مخزن ترجیح داده می شود. [1]

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسي و انتخاب انواع سيستمهاي مختلف آيس بانک ICE BANK در فایل ورد (word)

 برای کسب اطلاعات بیشت در زمینه مخازن ذخیره منابع بسیاری وجود دارند. [1]

در فهرست زیر به ذکر چند منبع و توضیح مختصری درباره آن پرداخته می شود : [1]

 1 – جامعه مهندسین گرمایش ـ سرمایش و تهویه مطبوع آمریکا  (ASHRAE)

American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers, Inc.

 این اتحادیه مقاله های تخصصی و دیگر موارد تحقیقی انجام شده را که شامل موضوعات مختلفی درصنعت HVAC & R می گردد را بطور مرتب منتشر می نماید. [1]

بولتن تخصصی        ASHRAE         مجموعه ای از مقالات مربوط به هر موضوع تخصصی ویژه را در بر دارد. نام 3 شماره از بولتن تخصصی ASHRAE که در آن به مخزن ذخیره پرداخته شده است، در فهرست منابع آخر این فصل آمده است. برای اطلاعات بیشتر می‌توان به هند بوکهای منتشر شده توسط ASHRAE مراجعه نمود و یا با شماره و آدرس زیر تماس حاصل نمود. [1]

 

2 – موسسه تحقیقات انرژی الکتریکی (EPRI) Electric Power Research Institute                  

 این موسسه اطلاعات جامعی درباره صنعت برق و عوامل وابسته به آن ارائه می دهد

تحقیقاتی نیز در زمینه مخازن ذخیره و اثر آنها در کاهش مصرف برق توسط این موسسه انجام گردیده که برخی از آنها نیز به چاپ رسیده است و با تماش با این موسسه بصورت رایگان در اختیار اعضا EPRI و یا محققان دیگر قرار می گیرد. [1]

3 – شورای بین المللی مشاوره مخازن ذخیره (ITSAC)

International Thermal Storage Advisory Council

این شورا بصورت ماهانه نشریه ای درباره اتفاقات و پیشرفتهای جدید واقع شده در صنعت مخزن ذخیره همچنین یک بولتن تخصصی همراه با مقاله هایی درباره کاربرد مخازن ذخیره، بررسی های موردی، نتایج تحقیقات انجام شده و پارامترهای طراحی مخزن منتشر می نماید. [1]

4 – مرکز تحقیقات کاربردهای مخزن ذخیره (TSARC)

Thermal Storage Applications Research Center

این مرکز در دانشگاه Wisconsin-Madison در ایالات متحده هدایت کننده و مجری تحقیقات انجام شده در زمینه مخزن ذخیره می باشد. این مرکز توسط سرمایه گذاری (EPRI) (مورد 2) تاسیس گردیده و بیشتر تحقیقات (EPRI) را در این زمینه به انجام می رساند و یکی از وظایف این مرکز نشر و گسترش نتایج بدست آمده از تحقیقات و اطلاعات بدست آمده در زمینه مخازن ذخیره می باشد. [1]

150 East Gilman Street, Suite 1200, Madison, WI 53703; Phone (800) 858-3774;

 Fax (608) 262-

 5 – سازندگان و اجرا کنندگان طرحهای مخزن ذخیره

سازندگان و اجرا کنندگان مخزن ذخیره سرمایی و تجهیزات متعلق به آن همواره می‌توانند اطلاعات بسیار ارزشمندی را در چگونگی استفاده و موارد استفاده محصولاتشان در هر کاربرد ویژه ای در اختیار بگذراند و با اینکه معمولا تولید کنندگان و دست اندرکاران به روی نکات مثبت خود تاکید بیشتری دارند اما بهر حال بحث

و بررسی ویژگیهای روشهای مختلف مخزن با سازندگان مخازن ذخیره، مقایسه بسیار ارزشمندی را برای متقاضی به ارمغان می آورد. همچنین اطلاعات سازندگان کمک فراوانی در نحوه تخمین سایز مخزن و انتخاب دیگر پارامترها خواهد نمود. [1]

 6 – کارخانجات و ادارات برق

ادارات برق محلی یکی از منابع خوب اطلاعاتی در مورد مخازن ذخیره می باشند و حتی در برخی ادارات، بخشی مسئول ارائه اطلاعات در زمینه مخازن ذخیره و شرح مزایا و فواید استفاده از مخازن جهت دلگرم کردن کارفرمایان در استفاده از مخازن ذخیره در نظر گرفته شده است. همچنین ارائه اطلاعاتی در زمینه نحوه محاسبه قیمت انرژی الکتریکی مصرفی می تواند از عوامل مهم در تصمیم گیری در به صرفه بودن یا نبودن اجرای یک طرح مخزن ذخیره باشد. [1]

 7 – مجلات تخصصی

مجلات تخصصی معمولا مقاله های مفیدن در زمینه طراحی و نصب و اجرا راه اندازی مخازن دربردارند در فهرست آخر این فصل نام چند مقاله که در برخی مجلات تخصصی آمده اند ذکر شده است. برای یافتن مرجع کاملتری در زمینه مجلات تخصصی می توان به انتهای خود برخی از مجلات از جمله: ASHRAE Journal،Heating/Piping/Air-Conditioning، Consulting-Specifying Engineer و Engineered System

مراجعه نمود. [1]

 در طول این پایان نامه نیز در طول متن و یا در آخر هر فصل به منابع دیگری که در موضوعات بحث شده وجود دارند، اشاره می گردد

فصل دوم  -  پارامترهای اصلی طراحی

 مقدمه

در این فصل به معرفی موضوعات لازم جهت طراحی یک مخزن ذخیره سرمایی پرداخته می شود. در این مبحث به بررسی عمومی مخزن ذخیره سرمایی بطور مستقل از نوع تکنولوژی مورد استفاده و ماده بکار رفته پرداخته می شود. پارامترهای طراحی ویژه هر نوع تکنولوژی خاص مخزن در فصلهای 4 تا  9مورد برسی قرار می گیرند

 در این فصل به بررسی موارد زیر پرداخته می شود

1-محاسبه پروفیل بار سرمایی

2- انواع مخازن ذخیره سرمایی

3- پارامترهای تجهیزات بکار رفته

4- استراتژی های کاری و کنترلی

5- تعامل تجهیزات با یکدیگر و با سیستم کل ساختمان یا محل

6- تخمین اندازه طرح و سیستم و مخزن

7- بررسی اقتصادی

8- کارکرد و نگهداری

9- راه اندازی و اجرا

 

2-1  محاسبه پروفیل بار سرمایی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 182
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پايان نامه بررسي و مقايسه مدلهاي رسوبي و انتخاب يک مدل رياضي براي رودخانه هيرمند در فایل ورد (word) دارای 126 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پايان نامه بررسي و مقايسه مدلهاي رسوبي و انتخاب يک مدل رياضي براي رودخانه هيرمند در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پايان نامه بررسي و مقايسه مدلهاي رسوبي و انتخاب يک مدل رياضي براي رودخانه هيرمند در فایل ورد (word)

چکیده
فصل اول – کلیات
(1-1) مقدمه       
(2-1) انواع رسوبات     
(3-1) اصطلاحات بکار رفته     
(4-1) انواع رژم جریان         
(5-1) فرم بستر           
(6-1)- رژیم جریان         
(7-1) پیش بینی فرم         
(8-1) معادله مانینگ       
فصل دوم : آستانه حرکت
(2-1) مقدمه       
(2-2) روابط موجود                    
(3-2) محاسبات برای رودخانه سیستان                
فصل سوم : روابط محاسبه میزان رسوبات
(1-3) منحنی دانه بندی        
(2-3) روشهای محاسبه میزان رسوب                
فصل چهارم : ریخت شناسی رودخانه سیستان
(1-4) مقدمه       
(2-4) موقعیت منطقه                    
(3-4) رودخانه سیستان         
(4-4) مشخصات رسوب رود سیستان                  
(5-4) رسوبات هیرمند                    
(6-4) ایستگاه رسوب سنجی رود سیستان و آمار رسوبات معلق         
(7-4) بار معلق در عمق نمونه برداری نشده                
(8-4)بار رسوبات معلق       
فصل پنجم : بررسی مدلهای محاسبه رسوب
(1-5) مروری بر مطالعات و تحقیقات انجام شده           
(2-5) مدل ریاضی       
(3-5) مدلهای ریاضی مورد استفاده در مهندسی رودخانه          
(4-5) برخی از مدلهای ریاضی یک بعدی                   
(5-5) مقایسه مدلها ریاضی و انتخاب مدل مناسب                 
(6-5) معرفی کامل مدل Hec – 6                 
(7-5) روابط انتقال رسوبت استفاده شده در مدل ریاضی hec-6      
(8-5) اطلاعات ورودی       
(9-5) لایروبی          
فصل ششم : نتایج بدست آمده
(6-1) اطلاعات ورودی      
(2-6) کالیبراسیون     
(3-6) هیدروگراف       
(4-6) تحلیل روند رسوبگذاری جریان در طول سال آبی میانگین       
فصل هفتم مخازن چاه نیمه
(1-7) دریاچه های چاه نیمه       
(2-7) بررسی وضعیت فعلی و آتی دریاچه های چاه نیمه             
(3-7) بررسی روشهای متداول تجربی برای محاسبه رسوبات        
(4-7) استفاده از روش P.S.I.A.C                   
(5-7) روش   Alkadhimi                   
(7-6) تعیین مقدار رسوب در محل مخازن چاه نیمه            
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پايان نامه بررسي و مقايسه مدلهاي رسوبي و انتخاب يک مدل رياضي براي رودخانه هيرمند در فایل ورد (word)

1-آراسته و بهینه سازی جریان خروجی ار سد به منظور به حداقل رساندن فرسایش و رسوبگذاری د پایین دست (مطالعه موردی رودخانه میناب) ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی شریف تهران

2-احمدی ، ح ، بررسی اثرات برداشت مصالح بر شکل بستر و رژیم رودخانه (مطالعه موردی رودخانه میناب) پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

3-احدی خواجه بلاغ (1376) ، مدلهای ریاضی حمل رسوب سمینار کارشناسی ارشد دانشکده عمران ، دانشکده امیرکبیر

4-امینی ، اکبر ، بررسی تئوریک رسوب به روش انگلوند . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

5-بی نام ، آمار رسوب رودخانه سیستان ، سازمان آب و منطقه ای سیستان و بلوچستان

6-بی نام ، انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان ، مهندسین مشاور تهران سحاب

7-بی نام ، رسوبگذاری در کانال سیل برزهک ، مهندسین مشاور تهران سحاب

8-بی نام ، طرح بهره برداری بهینه از رودخانه سیستان ، مهندسین مشاور تهران سحاب

9-بی نام ، مطالعات تفضیلی طرح جامع احیاء توسعه کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان ، مهندسین مشاور و زربوم ، وزارت کشاورزی ، سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

10-پاکدامن ، پیمان ، شبیه سازی انتقال رسوب ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه‌ آزاد اسلامی

11-حسن پور ، 1379، فرزاد ، تشخیص نقاط بحرانی لایروبی توسط مدلهای ریاضی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

12-جعفرزاده ، کاربرد کامپیوتر در مهندسی رودخانه

13-خلیلی مرندی ، 1377، کاربرد مدل کامپیوتری Hec-6 در بررسی وضعیت رسوبگذاری در مخزن سد امیرکبیر ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

14-سبریوند ، س ، 1375 ، بررسی اثرات برداشت شن و ماسه از رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه میناب ) ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

15-سمینار مهندسی رودخانه2  -بهمن

16-سمینار برداشت مصالح رودخانه-بهمن

17-ششمین سمینار رودخانه –اهواز

18-شفاعی بجستانی ، هیدرولیک رسوب ، انتشارات دانشگاه اهواز

19-صالحی ، 1378، تعیین ارتفاع سیل بند با در نظر گرفتن تغییرات کف بستر رودخانه سیستان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

20-فخرآبادی ، محمدهادی ، 1376 ، کاربرد مدل ریاضی در رسوربگذاری ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

21-علیزاده ، مصطفی ، 1378 ، بررسی مدل Musle ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

22-گودرزی مسعود ، 1378، کاربرد مدل کامپیوتری Hec-6 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

23-مجموعه مطالعات مهندسین دز اب

24-international conference on hydro science   and  engiering –warsaw-poland-

25-sediment transport L theory and practice . MCGraw – Hill international

26-user’s manual of fluvial 12 , sandiego , california, chang (1998)

Editions , yang (1996)

27-user’s manual of hec-6    -

28-user’s manual for Gstars2.0, USBR , Technical  , Service center , colorado, yang (a998)

29-user’s manualof bri stars

چکیده :

سیستان پهنداشت آرمیده در بستری خشک سالهاست که از برکت رودخانه هیرمند وهامونهای موجود که از کوههای هندوکش در افغانستان سرچشمه می گیرند سیر آب می شود

در این پایان نامه با مطالعه به روی رسوبات این رودخانه که سبب بالا آمدن کف رودخانه وکاهش حق آبه ایران شده است ، سعی گردیده تا با بررسی فرمولها ومدلهای مختلف رسوب وانتخاب وکار به روی یک مدل خاص(Hec-6)  تغییرات بستر رودخانه را پیش بینی کنیم تا در نتیجه بتوان در اثر وجود اطلاعات بستر راهکارهای علمی تری برا ی کنترل  این رسوبات ارئه دهند

در این پایان نامه ابتدا بررسی تئوریک رسوب وبرخی اصطلاحات مربوط به این علم پرداخته شده است و سپس با تعریفی از منطقه واطلاعات موجود درمنطقه و نیز اطلاعات به دست آمده ،‌رودخانه سیستان ومنطقه مورد نظر بطور اجمالی شناسانده شده است . در دنباله مدلها وفرمولهای مختلف رسوب را مورد بررسی قرار داده ومدل (Hec-6) به عنوان مدل قابل استفاده انتخاب شده است . سپس با اجرای این مدل یک بعدی ماندگار(با استفاده از مقاطع سا ل1370 وپیش بینی این مقاطع برای 8 سال بعد و مقایسه آنها با مقاطع سال 1378 فرمول توفالتی بعنوان فرمولی که نزدیک ترین جواب را با نقشه های سال 1378 داشت انتخاب گردید

(1-1)-مقدمه

هنگامیکه سنگ اصلی تحت تأثیر هوازدگی متلاشی شد مواد توسط آب یا باد حمل می شوند و رسوبات را بوجود می آورند

(2-1)-انواع رسوبات

1- آبرفتی

مواد معدنی که به وسیله رودخانه حمل می شوند و ته نشین می گردند

2- لِس

 روسوباتی که توسط باد جابجا می شوند

3- رسوبات یخچالها

رسوباتی که توسط یخچالها حمل می شوند

در این مبحث درباره آب جاری و رسوبات بحث می کنیم. به همین منظور برخی از متداولترین اصطلاحات بکار رفته در این علم معرفی می شود

1-    جرم مخصوص: (Den stiy)

عبارتست از جرم در واحد حجم

2-    وزن مخصوص: (Specific weight)

عبارتست از وزن در واحد حجم

بین دو اصطلاح فوق رابطه زیر برقرار است

: وزن مخصوص

: جرم مخصوص

: شتاب ثقل

وزن مخصوص دانه های رسوب ته نشین شده به میزان تحکیم توده رسوب بستگی دارد که با گذشت زمان افزایش می یابد

 3-    چگالی: (Specific gravity)

عبارتست از نسبت وزن مخصوص ماده مورد نظر به وزن مخصوص آب در دمای Cْ4 (متوسط چگالی رسوب 265s می باشد.)

4-    تخلخل

تخلخل در تبدیل حجم دانه های رسوب به حجم کل توده رسوب و برعکس کاربرد دارد و آن عبارتست از نسبت حجم منافذ به حجم کل توده رسوب

 (2-1)-

p : تخلخل

Vv: حجم منافذ

Vt: حجم کل توده سرب که در بر گیرنده حجم منافذ نیز می باشد

Vs: حجم دانه های رسوب

5-    اندازه ذرات رسوب

این خصوصیت مهمترین و اصلی ترین خصوصیت رسوب می باشد که مورد بررسی قرار می گیرد به همین دلیل برای تعریف آن از اصطلاحات زیر استفاده می شود

الف: قطر کره معادل (Nominal diameter)

قطر کره ای است که حجم آن برابر حجم ذره مورد نظر می باشد. این قطر تصویری در مورد اندازه فیزیکی ذره بدست می دهد

ب: قطر  عبوری از الک (Sieve diameter)

کوچکترین اندازه چشمه الکی است که ذره کروی مورد نظر از آن عبور می کند. در بیشتر موارد از یکسری الک با اندازه های مختلف جهت تعیین قطر ذرات رسوب بزرگتر از 0625/0 میلیمتر استفاده می شود

 ج: قطر سقوط (fall diameter)

عبارتست از قطر کره معادلی که دارای چگالی 65/2 بوده و در آب استاندارد cْ24 سرعت سقوطی معادل با سرعت سقوط ذره داشته باشد

د: قطر رسوبی (sediment diameter)

قطر کره ای است که دارای چگالی نسبی و سرعت ته نشینی نهایی برابر با ذره مورد نظر در مایع رسوبی مشابه و تحت همان شرایط باشد

و: اندازه سه محوری

در این روش اندازه ذره بر اساس سه محور عمود بر هم یک ذره صورت می گیرد. این قظر با توجه بر اینکه رفتار هیدرو دینامیکی ذرات را در آب مد نظر قرار می دهد دارای دقت زیادی است ولی به دلیل مشکل اندازه گیری آن معمولاً انجام نمی شود

6-لزجت:عبارتست ازدرجه مقاومت سیال در مقابل جریان یافتن در اثر یک نیروی اعمال شده

7-رابطه مانینگ:یکی هز روابط استفاده شده در جریانات ماندگاراست

8- زاویه قرار (Angle of repose) (O)

عبارتست از زاویه شیبی که توده مصالح ریخته شده در آب در آستانه حرکت به خود می گیرند که تابعی است از اندازه و شکل ذرات رسوبی

9- کرویت ذره (Sphericiti)

عبارت است از نسبت مساحت کره هم حجم ذره به سطح جانبی واقعی ذره مورد نظر

10- گرد شدگی ((Roundness

نسبت شعاع کوچکترین دایره گوشه ها به شعاع دایره محاط بر کل   تصویر ذره یا شعاع ظاهری ذره

11- فاکتور شکل

عبارتست از نسبت کوچکترین محور ذره به جذر حاصل ضرب متوسط و بزرگ ذره به این رابطه برای بررسی اثر شکل بر سرعت سقوط ذره مناسب است

(3-1)-

12- نسبت پهنی

این سرعت نیز دارای مبنایی مانند فاکتور شکل می باشد و با رابطه زیر به دست می آید

نسبت پهنی = (4-1)-

 13- سرعت سقوط: (fall velocity)

به متوسط ته نشینی یک ذره در حجم نامحدود از آب خالص گفته می شوداین پارامتر به طور مستقیم وضعیت حاکم ما بین جریان و دانه های رسوب در خلال جابجا شدن رسوب توسط آب (اعم از حرکت آهسته دانه ها، انتقال و یا ته نشینی) است

سرعت سقوط ذرات به عوامل زیر بسته است

1-    اندازه

2-    شکل

3-    میزان زبری سطوح

4-    چگالی

5-    مزجت سیال

و مقدار آنرا می توان از تعادل نیروی وزن غوطه ور ذره و نیروی رانش تعیین کرد

14-تنش برشی:هنگامیکه اب درکانال جریان می یابدنیرویی در جهت حرکت اب بر سطح بستر کانال اثر می کند این نیرو به عنوان تنش برشی شناخته می شود

15- فرم بستر

انواع فرم بستر

1-    رپیل

2-    دون

3-    حالت انتقالی

(4-1)-انواع رژیم جریان

1-    رژیم جریان پائینی با فرم بستر

2- انتقالی

3-بالایی

خصوصیات رژیم جریان پائینی

1-    بار موا د بستر کم

2-    مواد رسوبی در نزدیکیهای بستر و یا روی پشت رپیلها یا دونها حرکت کرده، حرکت پلکانی است

3-    مقاومت در مقابل رژیم جریان زیاد می باشد و افزایش مقاومت مربوط به زبری بستر است

4-    پروفیل سطح آب با پروفیل بستر همسوئی ندارد

خصوصیات رژیم جریان بالایی

1-    بار مواد بستر نسبتاً زیاد می باشد

2-    مقاومت در جریان کم

3-    پروفیل سطح آب با پروفیل بستر همسویی دارد

4-    هرچند مواد رسوبی به سمت پائین دست حرکت می کنند ولی خود موج بستر به طرف بالا دست حرکت می کند

خصوصیات رژیم انتقالی

1-    زمانی بوجود می آید که دونها شسته شده و سطح بستر صاف باشد

2-    زبری بستر کم است

3-    رژیم جریان پیوسته نیست و رابطه دبی – اشل پیوسته نیست

(1-5)-فرم بستر

فرم بستر در اثر حرکت بوجود می آید که خود تأثیر مستقیمی بر روی زبری و در نتیجه مقاومت در مقابل جریان دارد

انواع فرم بستر

1-    ریپل

فرمهای بستری هستند با طول موج کم (کمتر از cm30 ) و ارتفاع کوتاه (کمتر از mm3)

2-    دون

3-  از ریپلها بزرگتر هستند، معمولاً هنگامیکه سرعت حرکت زیاد است و میزان حمل رسوبات بالاست بوجود می آید. در این حالت پروفیل سطح آب و بستر رودخانه همسو نیستند

 3- خیر آب معکوس

در این فرم بستر پروفیل سطح آب و بستر همسو هستند. همچنین وابسته به سرعت و عدد فروید هستند و دارای دو شکل سینوسی و مثلثی می باشند

4-    سرسره و استخر

رودخانه دارای شیب زیاد است و حمل رسوبات نیز زیاد می باشد، جریان در ابتدا فوق بجرانی و در پائین دست فوق بحرانی یا زیر بحرانی می باشد

(6-1)-رژیم جریان

فرم بستر به صورت دون یا ریپل می باشد. بار مواد بستر کم می باشد و مواد در رسوبی نزدیک بستر حرکت می کند

(7-1)-پیش بینی فرم بستر

1- سایمون و ریچاردسون

این روش بستر را بر اساس قدرت رود () و قطر متوسط ذرات بدست می دهد

این روش برای رودخانه های ماسه ای قابلیت کاربرد دارد

2- عطاء ا…

این روش فرم بستر را بر اساس عدد بدون بعد F و   می دهد

3- روش فان راین

حرکت بار بستر توسط دو پارامتر بدون بعد D* و T مشخص می شود

u*c : سرعت برشی بحرانی

به دست آوردن برخی از پارامترهای هیدرولیکی

ضریب ثابت مانینگ (ضریب مقاوم جریان)

(8-1)-معادله مانینگ                                                         -(7-1)

در این معادله n یک عدد ثابت بی بعد نیست و دارای بعد  می باشد. مقدار n به عوامل زیر بسته است

1-    زبری سطحی

2-    رویش گیاهی

3-    نامنظمی کانال یا رودخانه

4-    تراز آب، آب شستگی و ته نشینی مسیر کانال

برای بدست آوردن آن از تصاویر ارائه شده توسط سازمان زمین شناسی ایالات متحده استفاده کرد

همچنین برای ب  دست آوردن Ks ثابت استریکلر از رابطه زیر استفاده می شود

Ks= (8-1)-

همچنین رابطه بین Ks و n به قرار زیر است

= K s   -(9-1)

مقدار n با ضریب مانینگ در کانالهای خاکی بدون پوشش گیاهی عموماً از رابطه استریکلر تعیین می شود و در مجاری با پوشش گیاهی از را بطه felkel محاسبه می شود

  (10-1)-

U:  سرعت

Rh: شعاع هیدرولیکی

(11-1)-

hp: نشان دهنده طول ساقه

M : متوسط چگالی مقدار گیاهان در متر مربع

فرمول فوق برای بستری که شیبهای آن پوشیده از گیاه باشد استفاده می شود و برای جریان بدون پوشش ضریب مقاومت از رابطه استریکلر بدست می آید. و تأثیر پوشش گیاهی با توجه به شناخت نسبت محیط خیس شده غیر پوششی در طول کل مسیر در نظر گرفته می شود

(12-1)-

 Kst: ضریب استریکلر

 : شیب خط انرژی در کل طول

Rh: شعاع هیدرولیکی

A: سطح مقطع جریان

P: محیط خیس شده

D: قسمت محیط خیس شده  غیر پوششی

همچنین در روشهای محاسباتی در حالتی که بین قسمتهای پوششی و غیر پوششی اختلاف سطح وجود داشته باشد ضریب زبری مورد استفاده توسط رابطه زیر جانشین می شود

(13-1)-

(14-1)-

Kst2: ضریب استریکلر بدون توجه به پوشش

Api= dpi hi m(15-1)-

(16-1)-

Rh: شعاع هیدرولیکی                               cw=1~

Dpi: قطر متوسط تنه درخت

H: تعداد تنه های روی طول L و یا عرض b

L: طول استاندارد مقطع انتخابی پوششی

B: عرض کمربند رویش

Axaz: فواصل بین محور درختان  در طول حرکت آب ax و در طول عمود بر آن az

A: سطح جریان با قسمت چوبی بدون کم کردن سطوحی که به وسیله آنها اشغال شده است

محاسبه زبری بستر جریان رودخانه سیستان در حالت حفاظت سواحل با پوشش گیاهی بر اساس فرمول DVWK

b= 18cm

L=

Ax,az =1.5m

Rh= 5m

A= 600m2

V= 2.5m

hi=

n=

Kst

dpi= 0.1m

Api=0.1×28×24=67

LA= 3×600=

Cw=

  ضریب مانینگ برای یک ساحل جریان رودخانه در حالت پوشش گیاهی

 Kst=

 = neضریب زبری معادل کل بستر

(1-2)-مقدمه

در مورد آستانه حرکت همه دانشمندان منظور ثابتی را استنباط نمی کنند

بعضی شروع حرکت یک یا دو ذره را که با چشم دیده می شود و بعضی شروع حرکت ذره را برابر مقدار جریانی دانسته اند که مقدار حرکت مواد رسوبی در پائین دست کانال صفر باشد. برخی هم وجود لحظه ای را به عنوان آستانه حرکت قبول ندارند

(2-2)- رابطه موجود برای استانه حرکت

1-   دیاگرام شیلدز

شیلدز تحلیل ابعادی را برای تعیین بعضی پارامترهای بی بعد بکار برد و نمودار مشهورش را برای آستانه حرکت ارائه کرد، این نمودار که از دو قسمت پارامتر شیلرز بحرانی  و عدد رینولدز مرزی *Reتشکیل شده در شکل 1ازضمیمه1 ارائه شده است

(1-2)-

(2-2)-

* =Reعدد رینولدزمرزی

* U = سرعت برشی

Ds= قطر متوسط ذرات

U= لزجت سینماتیک

= شیلدز بحرانی

= تنش برشی بحرانی

= وزن مخصوص رسوب

= وزن مخصوص آب

در دیاگرام شیلدز اگر نقطه تلاقی c و Re* بالای منحنی قرار بگیرند ذرات بهتر حرکت می کنند و چنانچه این محل تلاقی در زیر این خط منحنی باشد نشانگر این است که ذرات حرکتی ندارند و خود این خط منحنی نشانگر آستانه حرکت است. از طرفی در رودخانه های طبیعی معمولاً عدد رینولدزمرزی به حدی می باشد که شرایط بستر زبر را بوجود می آورد و در نتیجه مطابق دیاگرام تحت این شرایط عدد رینولدز مرزی عدد ثابتی است که این عدد ثابت توسط شیلدز 0056 بیان شد. در این حالت Re<400  ، و همچنین نیروی لزوجت جهت تأثیر چندانی ندارد

(3-2)-

2-   دیاگرام گسلر

گسلر منحنی شیلدز را بصورت شکل 2از ضمیمه1 اصلاح کرد و این اصلاح بخصوص برای جریان کاملاً درهم و بستر زبر صورت گرفت، بطوریکه عدد ثابت برای Re*>400 برابر 0047 بدست آمد، میر، پیترومولر نیز این تحقیقات را تأئید کردند

             Re*>400(4-2)-

3-   شولیتس و هیل

این دو دانشمند منحنی ارائه شده توسط گلسر را بجای سه قسمت به چهار قسمت تقسیم کرده و برای هر قسمت یک رابطه ریاضی بصورت زیر ارائه کردند

                         (5-2)-

                          (6-2)-

                               (7-2)-

                               (8-2)-

4-   روش تجربی لین

بر اساس مشاهدات تنش برشی بحرانی برای آب زلال کمتر از مخلوط آب و رسوب ذره می باشد همچنین لین بر اساس مطالعات خود شکل 4ازضمیمه 1 را به دست آورد و نیز برای کانالهای آبیاری با بستر شن و ماسه رابطه زیر را ارائه کرد

(9-2)-

D75= بر حسب mm

  :بر حسب پوند پرفوت مربع

چگالی ذرات 26 فرض شده است

لین همچنین اولین کسی بود که نیروهای وارد بر ذره در بدنه کانال را مورد تجزیه و تحلیل قرارداد. وی برای ساده کردن مسأله فرضهایی به شرح زیر ارائه کرد

1- x = 0  ( حرکت یکنواخت آب به طوری که سطح آب موازی باشد

2-fl  را در جمع نیروها منظور نکرد

3-ذره در شروع حرکت می لغزد

و در نهایت معادله لین به صورت زیر ارائه شد: (برای بدنه کانال )

(10-2)-                                                              

: تنش برش بحرانی برای یک ذره در روی بذر

 :تنش برش بحرانی برای یک ذره در روی بستر کانال

 : زاوبه ایسنائی

 : زاویه شیب بدنه

5-   روش بحرانی سرعت

در این روابط از سرعت جریان بجای تنش برشی استفاده شده است. این روابط عمدتاً بر اساس تجزیه و تحلیل آنالیز ابعادی و استفاده از داده های تجربی بیان شده است

(11-2)-

: سرعت جریان در نزدیکی های بستر

 :جرم مخصوص رسوب

: جرم مخصوص سیال

 :اندازه متوسط ذرات

 : ضریب ثابت که برای بدست آوردن آن از روشهای زیر استفاده می کنیم

6-   رابطه Berry

بری برای ذره در بستر کانال رابطه زیر را به دست آورد

(12-2)-

 : بر حسب اینچ

 : بر حسب فوت در ثانیه

در این آزمایشات چگالی ذرات 265 می باشد

7-   ابطه  Mavis و LAushy

: بر حسب میلی متر

(13-2)-

 : بر حسب ft/s

رابطه  Garde و Raju

(14-2)-

8-   روش استراب

از ترکیب روابط شیلدز ، مانینگ و استریکلر رابطه زیر به دست آمد

(15-2)-

9-   روش نیل

(16-2)-

10-           روش بوگاردی

(17-2)-

11-           روش ماینورد

(18-2)-

این رابطه برای ذرات سنگی واقع در بستر کانال نوشته شده است

12-           روش بروکنز

در آنالیز لین فرض شده که خطوط جریان موازی افق می باشد ولی چنانچه خطوط جریان افقی نبوده و با آن زاویه  را بسازند. رابطه زیر توسط بروکنز نوشته شد

 (19-2)-

: زاویه خطوط جریان با افق

13-           روش اگیازاروف

این روش بر خلاف روش شیلدز برای رودخانه ای با مصالح غیر یکنواخت کاربرد دارد. بدین منظور

1-   ابتدا منحنی دانه بندی را به چند قسمت تقسیم (چند دامنه) می کنیم

2-   برای هر دامنه اندازه ای را که معرف آن دامنه باشد تعیین می کنیم (Di)

3-   اندازه میانه مصالح را بدست می آوریم (Dm)

(20-2)-

بدین منظور ابتدا منحنی دانه بندی را به چند قسنت تقسیم کرده و از رابطه زیر Dm را محاسبه می کنیم

Dm: اندازه میانه ذرات

Di: اندازه متوسط هر قسمت

Pi: درصد ورزنی مصالح در هر قسمت

4-   از دیاگرام شیلدز، پارامتر شیلدز بحرانی مربوط به Dm به به دست می آوریم

5-   پارامتر شیلدز بحرانی مربوط به هر یک از اندازه های Di

 را از رابطه زیر بدست می آوریم

(21-2)-

: پارامتر شیلدز بحرانی برای اندازه میانه مصالح (Dm)

: پارامتر شیلدز بحرانی برای هر اندازه Di در مخلوط

 14-           ورش وانگ

این روش نیز مانند روش اگیازاروف برای رودخانه ای با مصالح غیر یکنواخت نوشته شده است. و به همان طریق بدست می آید بجز دو قسمت آخر که بجای فرمول اگیازاروف از روابط وانگ که به صورت زیر می باشد استفاده می کنیم

                   if                 (22-2)-

                          if                 (23-2)-

پارامترهای فوق با پارامترهای روش اگیازاروف یکسان می باشد

15-           روش میچالیک: در این روش نیز بجای رابطه اگیازاروف از رابطه زیر استفاده می شود

       (24-2)-

17- روش استیونس

در این روش با این استدلال که چون ذره وافع در بذر کانال در لحظه آستانه حرکت، حول محور حرکت تمایل به چرخیدن و نه لرزش دارد، روشی را ارائه کردند که تأثیر کلیه نیروهای وارد به ذره و همچنین حالتی که سطح آب نیز افقی نباشد منظور گردیده است

18- تئوری وایت

در این تئوری تنها نیرویی که باعث غلطیدن می شود نیروی رانش و نیروی مقاوم در مقابل حرکت نیروی وزن اشباع ذره می باشد. در این حالت یک ذره هنگاهی تعادل خود را از دست می دهد که از زاویه بیشتر چرخیده باشد

وایت بر اساس مشاهدات خود رابطه زیر را ارائه کرد

(25-2)-

برای جریانات و رقه ای

(26-2)-

19- روش کالینسکی

در این روش نکته مهم این است که در نزدیکی ذره، تنش برشی متناسب است با مجذور سرعت در نزدیکی ذره یعنی

بنابر این ممکن است یک ذره شروع به حرکت کند، هر چند که از نظر متوسط تنش برشی موجود کمتر از تنش یحرانی می باشد، کالینسکی رابطه زیر را برای تنش بحرانی پیشنهاد کرد

(27-2)-

20- تحقیقات فورتیر و اسکوبی

این مطالعات به منظور تعیین پیشینه مقدار مجاز سرعت متوسط در آبراهه های مختلف انجام شد  21-روش گاورز

گاورز بر طبق نمودار شیلدز نمودار اصلاح شده ای را در سال 1987 ارائه کرد که در شکل 3ازضمیمه1 آمده است

22- روش الیور

به منظور محاسبه اندازه سنگ مورد نظر برای محافظت بدنه پائین دست سدهای خاکی در هنگامیکه ممکن است آب از روی سد عبور کند، لازم است تا شرایط آستانه حرکت در کانال یا شیب تند معلوم شود. بدین منظور و برای آستانه حرکت در بستر کانالهایی که شیب تند دارند از روابط زیر استفاده    می شود

(28-2)-

: دبی جریان در واحد عرض در شرایط آستانه حرکت

 K: ضریبی است که مقدار آن درروش الیور از فرمول زیر به دست می اید به دست می آید

k=cosa(tanb-tana)                                                                                         -(29-2)

 S: شیب کانال

 C: ضریبی است که مقدار آن از آزمایشگاه بدست می آید الیور با انجام آزمایشات متفاوت به روی مصالح شن و قلوه، رودخانه ای با اندازه 63/0 تا 01/1 اینچ و مصالح شکسته به اندازه 5/0 تا 3/2 اینچ و بکار بردن شیب کانال از 1 (عمودی) بر 5 (افقی) تا 1 (عمودی) به 5/12 (افقی) رابطه زیر را ارائه کرد

برای مصالح شکسته

(30-2)-

(31-2)-

q

D50: inch

23- روش استیونس و همکاران برای مطالعه آستانه حرکت در بستر با شیب تند

بدین منظور می توان از رابطه مربوطه برای محاسبه دبی بحرانی در کانالهایی با شیب تند استفاده کرد مشروط بر اینکه C از رابطه زیر بدست آید

(32-2)-

np: نسبت تخلخل و مصالح بستر

k: از رابطه زیر بدست می آید

(33-2)-

24- روش شفایی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 161
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود کارآفريني پرورش ماهي در فایل ورد (word) دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود کارآفريني پرورش ماهي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود کارآفريني پرورش ماهي در فایل ورد (word)

مقدمه
بهداشت در پرورش ماهی
محافظت از مزرعه پرورش ماهی
رعایت اصول بهداشتی
کنترل ورود ماهیان هرز وموجودات مزاحم
توجه به تراکم ماهیان دراستخر
بررسی مداوم وکنترل بهداشتی
تغذیه ماهیان گرمابی
تغذیه ماهیان سردابی(قزل آلا)
انواع غذای کنسانتره ماهی قزل آلا
ویژگی¬های  فیزیکی غذای ماهیان سردابی و دفعات غذادهی
نحوه میزان غذادهی
اجرای اصول gmp در تولید غذای ابزیان
موقعیت مکانی و امکانات تولید
انتخاب و خرید مواد خام
دریافت مواد افزودنی و ترکیبی
نگهداری و جابه¬جایی مواد اولیه و محصول نهایی
فرآوری مواد خام
بسته¬بندی و برچسب¬زنی
انبار و حمل ونقل
روش¬های نمونه¬برداری و تحلیل اطلاعات
فرا خوانی محصول یا معیوب یا بد بسته¬بندی شده
نظافت کارخانه یا ایمنی کارگر
نگهداری وتعمیرات
کارکنان
مستندسازی
پرورش ماهی درکانالهاوحوضچه های ذخیره اب کشاورزی
شیب بستر
سطح مقطع ،عرض وعمق
سرعت آب
دمای آب
کیفیت آب
آماده سازی محدوده محصور
پرورش(قزل آلا)
تغذیه ماهیان
پرورش درحوضچه های ذخیره
توجیه اقتصادی طرح
الف)سرمایه گذاری ثابت
ب)هزینه جاری
ج)فروش

خـلاصــه طــرح

موضوع طرح :پرورش ماهی قزل آلا ( در سیستم مدار بسته )

ظرفیت : هشتاد تن در سال

محل اجرای طرح : قابل اجرا درکلیه مناطق کشور

سرمایه گذاری کـل: 8/1332 میلیون ریال

سهم آورده متقاضی: 8/142 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 1190 میلیون ریال

دوره بازگشـت سرمایه: 21 ماه

میزان اشتغال زایی : هشت نفـر

 مقــــدمه

با افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به غذا و مواد پروتئینی ، جایگاه تولید و پرورش ماهی در آبهای داخلی و بهره برداری بهینه از منابع آبی در دسترس روز به روز آشکارتر می‌شود. اهمیت این موضوع با توجه به نقش مصرف گوشت ماهی در تامین سلامت افراد و همچنین مقایسه سرانه اندک مصرف آن در قیاس با ممالک توسعه یافته عیان تر خواهد شد. توسعه این حرفه به عوامل مختلفی بستگی دارد و در نتیجه هر کدام از این عوامل موجب بروز تنگناهایی در راه توسعه گشته اند. از جمله ، فاکتورهای عدم سهولت دسترسی به آب، زمین مناسب، شرایط اقلیمی مساعد و تغییرات فصلی در کمیت یا کیفیت آب در دسترس، در بسیاری از مناطق باعث ایجاد مشکلاتی در توسعه مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا با روشهای متداول شده است. بمنظور مقابله با این مسائل ، استفاده از سیستم های گردشی و استفاده مجدد از آب یا سیستم مدار بسته بتازگی مد نظر صاحب نظران واقع شده است

   در این روش، آب حوضچه های پرورشی پس از اجرای مراحل تصفیه فیزیکی و زیستی، از نظر گازهای محلول متعادل می‌شود و آب تازه مورد نیاز در این روش از 2 تا 25% وارد سیستم می‌شود. اکسیژن مورد نیاز در این سیستم از طریق هوادهی و همچنین استفاده از اکسیژن خالص تامین می‌شود

   به منظور استفاده از حداکثر ظرفیت نگهداری، لازمست در سیستم از ماهیان بااوزان مختلف نگهداری شود و در فواصل زمانی معین با رشد و نمو ماهیان، ماهیان با وزن مناسب را صید نمود. این فاصله زمانی معمولا در حدود دو ماه در نظر گرفته می‌شود. همچنین شایان ذکر است که رشد کامل ماهی حدود نه ماه به طول خواهد انجامید و نخستین محصول پس از پایان ماه نهم به بازار عرضه خواهد شد

    طرحهای پرورش ماهی با روشهای علمی و درقالب واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی موجبات دستیابی به تولید اقتصادی و بهداشتی این فراورده ها را فراهم می آورد. با اجرای این گونه طرحها علاوه بر تامین پروتئین مورد نیاز جوامع در حال رشد، راندمان تولید افزایش یافته و از امکانات بالقوه و بالفعل محلی و منطقه ای استفاده بهینه به عمل می آید مضافاً اینکه باعث ایجاد اشتغال مولد گردیده و سوددهی معقولی را برای سرمایه گذار در پی خواهد داشت. ضمن اینکه این طرح دارای این قابلیت می‌باشد که در قالب تعاونی های بانوان به مرحله اجرا درآید

گام نخست در موفقیت پرورش ماهی به مدیریت بهداشتی آن بستگی دارد. مهمترین ، آسانترین وکم هزینه ترین روش جلوگیری از صدمه ها و ضایعات ناشی از بروز بیماریها دریک استخر پرورش ماهی پیشگیری از بیماری ومحافظت ماهیان از عوامل بیماریز است

انتخابصحیح آب وزمین مناسب برای پرورش ماهیان ، طراحی مناسب یک مزرعه براساس موازین بهداشتی وبالاخره مدیریت مطلوب بهداشتی از ارکان تولید اقتصادی ماهی دریک مزرعه است

 :: تأمین آب سالم :

انتقال بسیاری از عوامل بیماریزا از طریق آب انجام می گیرد ، بنابراین تأمین آب عاری از این عوامل از وظایف مهم پرورش دهنده ، به حساب می آید. از روشهای تأمین آب سالم میتوان استفاده از صافیهای شنی یا استفاده از مخزن بدون ماهی قبل از آبگیری استخر را نام برد

  :: تأمین غذای سالم :

در استفاده از غذاهای کنسانتره بشرط نگهداری صحیح معمولاً مشکل آلودگی غذا وجود ندارد. اما در غذادهی توسط غذاهای دستی بخصوص موادی که سریع فاسد می شوند مثل ضایعات کشتارگاهی خطر ابتلاء ماهیان به بیماریهای میکروبی بسیار زیاد است بنابراین در نحوه تهیه ونگهداری غذا رعایت نکات زیر ضروری است

الف) غذا باید در انبارهای خشک وتمیز نگهداری شود ودر مورد غذاهای کنسانتره به تاریخ مصرف آنها باید توجه کرد

ب) مواد وغذای ورودی به انبار بایست از نظر آلودگی به حشرات وآفات کنترل شود

ج) از چیدن کیسه های غذا در کف انبار خودداری شود برای اینکار میتوان از پالت ها یا الوار چوبی استفاده کرد

د) در مورد استفاده از ضایعات کشتارگاهی ، غذا باید به اندازه نیاز روزانه تهیه شده وقبل از مصرف حرارت داده شود

الف) ضدعفونی استخرها

قبل از مبادرت به آبگیری وماهیدار کردن استخرها ، خشک نگهداشتن استخرها به مدت 2-1 ماه بعدازآهک پاشی ، سبب نابودی اشکال مختلف انگلها شده و این عمل مانع انتقال عوامل بیماریزا به دوره های پرورشی بعد خواهد شد

برخی از استخرهای خاکی در طول سالهای بهره برداری انباشته از رسوبات آب ورودی ویا باقی مانده پوسیده شده مواد غذایی می شوند که ضروری است پس از خشک کردن استخرها نسبت به برداشت این لایه های رسوبی ولجنی اقدام گردد

در استخرهای پرورش قزل آلا ، ضروری است روزانه ماهیان مرده از استخر برداشت شده ومدفون گردند ، در غیر اینصورت این ماهیان به عنوان عامل انتشاردهنده عفونت سبب توسعه بیماری خواهند شد

در طول بهره برداری از استخرهای خاکی ، ضروری است رویشهای گیاهی که بطور معمول بدلیل غنای زیاد آب به وسیله مواد آلی بوجود می آیند برداشته شوند. این عمل بر تثبیت اکسیژن آب وجلوگیری از نوسان آن سبب کاهش شرایط مطلوب زیستی برخی میزبانهای واسط بیماریها از جمله حلزونها می شود

 ب) ضد عفونی تجهیزات پرورشی :

 با ضد عفونی لوازم ، تجهیزات وتورآلات بوسیله حوضچه های حاوی کلر(با غلظت mg/Lit200)وموظف کردن کارکنان مزرعه پرورش ماهی به رعایت بهداشت میتوان از شیوع بیماری به استخرها جلوگیری کرد

 ج) ضدعفونی ماهیان : در مورد ماهیان گرمابی دادن یک حمام نمک معمولی (کلرورسدیم) به ماهیان قبل از ماهیدار کردن استخرها ، یک روش پیشگیری مهم ومطمئن می باشد

 ماهیان منابع آبی بطور طبیعی دارای انواع آلودگیها هستند که بدلیل شرایط محیطی ممکن است دارای نشانه درمانگاهی نباشند اما این ماهیان در صورت ورود به استخرهای ماهی ـ که بدلیل تراکم ماهیان تحت استرس هستند ـ عوامل بیماریزا بسرعت انتشار یافته وسبب تلفات گسترده میشوند

بعضیاز موجودات از جمله حلزونها وپرندگان ماهیخوار وزالوها که میزبان واسط ویا عامل انتقال برخی بیماریها هستند باعث آلودگیها وبیماریهای ماهیان می گردند که وجود آنها نیز باید کنترل گردد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 184
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله يونجه در فایل ورد (word) دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله يونجه در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله يونجه در فایل ورد (word)

یونجه  
نحوه و میزان مصرف:  
مصرف غذائی  
شرایط اقلیمى و خاکى یونجه  
انواع یونجه :  
گیاهچه  
گیاه کامل  
- اندام‌هاى رویشى :  
- اندام‌هاى زایشى :  
محل رشد و پراکنش  
ترکیبات شیمیایی:  
خواص داروئی:  
مضرات :  
یونجه (Medicago)  
یونجه و بیماریها  
عوارض پوستی:  
عوارض غدد اندوکرین:  
عوارض معدی و روده‌ای:  
واکنش‌های متابولیک:  
باروری، بارداری و شیردهی:  
قابلیت سرطان‌زایی و جهش‌زایی:  
تب‌ یونجه  
شرح بیماری  
علایم‌ شایع‌  
علل‌  
پیشگیری‌  
عواقب‌ مورد انتظار  
عوارض‌ احتمالی‌  
درمان‌  
الف) اصول‌ کلی‌  
8) ز کارهایی‌ مثل‌ چمن‌زنی‌ خودداری‌ کنید.  
ب) داروها  
برای‌ کاهش‌ واکنش‌ آلرژیک‌ بدن‌، ممکن‌ است‌ داروهای‌ زیر تجویز شوند:  
ج) فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری  
د) رژیم‌ غذایی‌  
درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟  
مبارزه با آفات یونجه-سرخرطومی برگ یونجه  
سرخرطومی برگ یونجه:  
الف ) مبارزه زراعی :  
ب ) مبارزه شیمیایی :  
جوندگان  
نحوه تهیه سموم :  
طرق مبارزه با سس :  
زمان برداشت:  
علف‌هاى هرز در یونجه  
روش مصرف کود در زراعت یونجه  
روش مصرف کود :  
تناوب یونجه :  
در مناطق سرد سیر :  
یونجه به خاطر این که :  
ارقام یونجه :  
تاریخ و چگونگی کاشت :  
بذرپاشی به دوصورت :  
مقدار بذر :  
نیاز آ بی :  
منابع :  

یونجه

          یونجه برای درمان کمبود ویتامین A,C,E,K به‌کار می‌رود. به‌عنوان مغذی و منبع نمک‌های معدنی کلسیم، فسفر و آهن می‌باشد

  یونجه

Medicago sativa

(L.(Papilionaceae

Cultivated medick, Alfa Alfa

ریخت‌شناسی گیاه: گیاهی پایا، ایستاده یا خیزان است که گاهی خوابیده با بن محکم و قوی، کم و بیش چوبی شده و طویل که ارتفاع آن به 80-30 سانتی‌متر می‌رسد. ساقه متعدد، ایستاده یا خیزان، گاهی خوابیده بر خاک، سبز علفی، برگ‌پوش است. برگ دارای سه برگچه، برگچه‌ها و از تخم‌مرغی یا پهن دراز، در انتهاء دندانه‌دار، گل به رنگ بنفش یا آبی، گاهی سفیدرنگ، مجتمع در خوشه‌های پهن دراز می‌باشد. میوه نیا، بدون کرک یا پوشیده از کرک‌های نرم و کوتاه بر هم خوابیده، فاقد خار است

محل رویش : در بلوچستان، ارتفاعات تفتان، دیلمان، ارومیه، مسجد سلیمان، اصفهان، کردستان و بخش‌های شمالی کشور پراکندگی دارد

زمان برداشت: در تابستان جمع‌آوری می‌شود

قسمت مورد استفاده: قسمت‌های هوائی گیاه

کاربرد درمانی: برای درمان کمبود ویتامین A,C,E,K به‌کار می‌رود. به‌عنوان مغذی و منبع نمک‌های معدنی کلسیم، فسفر و آهن می‌باشد

آثار فارماکولوژیک: سطح کلسترول افراد مبتلابه زیادی چربی خون را طبیعی می‌کند

احتیاط مصرف: کاناوائین جزء سمی گیاه است

منع مصرف: دوز بالا با داروهای ضدانعقاد خون و هورمون‌های ضد بارداری تداخل دارد. یونجه در بیماران دیابتی روی غلظت خون تأثیر می‌گذارد. مصرف دانه‌های آن در شیردهی و بارداری منع شده است

ترکیبات شیمیائی: ایزوفلاوونوئید، کومارین، آلکالوئید، ویتامین، اسید، آمینواسید، ساپونین، استروئید، کربوهیدرات، پیگمان، موادمعدنی، پروتئین


نحوه و میزان مصرف

1. دم‌کرده: 10-5 گرم گیاه خشک سه بار در روز میل شود

2. عصاره مائی: به نسبت 1:1 در الکل 25%، 10-5 میلی‌لیتر سه بار در روز میل شود

مصرف غذائی

در مقادیر کم طعم‌دهنده غذائی است

شرایط اقلیمى و خاکى یونجه

          یونجه مخصوص مناطق گرم و خشک- آفتابى با آب فروان است. اگر این شرایط فراهم باشد بسیار محصول خوبى مى‌دهد (مثلاً در خوزستان مى‌تواند 15 چین بدهد)

          در کرج چون هوا سرد و معتدل است تعداد چین کاهش پیدا مى‌کند و به 5-4 چین مى‌رسد. در تبریز چون هوا سردتر است تعداد چین 3-2 بار خواهد بود. در مناطق ساحل خزر چون رطوبت زیاد است و خاک مرطوب بوده و تهویه نمى‌شود بنابراین یونجه به‌خوبى رشد نخواهد کرد و خشک مى‌شود (فقط ممکن است یک چین بدهد). با در نظر گرفتن خوش‌خوراکى و هزینه کمتر و طول بهره‌برداری، قابل توصیه است که کشت یونجه توسعه یابد


انواع یونجه

یونجه رازکى – یونجه سیاه

نام علمى: Medicago lupulina L

نام انگلیسى: Hopclover, Black medick

گیاهچه

          لپه‌ها در سطح بالائى سبز تیره و در سطح زیرین سبز کم‌رنگ و به طول 4 تا 9 میلى‌متر هستند. اولین برگ‌هاى حقیقى به مقدار کم‌ پوشیده از کرک‌هاى کوچک، و به‌صورت یک برگچه‌اى است. سایر برگ‌ها سه برگچه‌اى هستند

گیاه کامل

- اندام‌هاى رویشى

          گیاهى یک‌ساله زمستانه یا دوساله، ایستا یا خوابیده به ارتفاع 10 تا 50 سانتى‌متر که توسط بذر تکثیر مى‌یابد. ساقه‌ها متعدد، باریک، چند ضلعى ضعیف و ترد هستند. برگ‌ها سه برگچه‌اى و برگچه‌ها واژ تخم‌مرغى تا تقریباً لوزى شکل که در قاعده گوه‌اى هستند و در قسمت‌هاى انتهائى دندانه‌دار و داراى نوکى چال‌دار هستند. طول دمبرگ‌هاى این گیاه یک سانتى‌متر و گاهى اوقات دمبرگ‌هاى پائینى تا 7 سانتى‌متر هم مى‌رسند. ساقه و برگ‌هاى این گیاه بدون کرک یا کرک‌دار و یا داراى غده است

- اندام‌هاى زایشى

          گل‌آذین به‌صورت خوشه و شامل 10 تا 30 گل زرد رنگ است که به‌صورت متراکم در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. طول گل‌ها 5 تا 15 میلى‌متر است که بر روى دمگلى باریک و به طول 2 تا 3 سانتى‌متر مستقر هستند. در هر گل‌آذین چندین میوه تشکیل مى‌شود و میوه‌ها نیام، کلیوى شکل و به طول دو تا سه میلى‌متر است. میوه رسیده سیاهرنگ، بدون کرک و یا پوشیده از کرک‌هاى متراکم یا به‌طور پراکنده داراى نقاط سفیدرنگ با کرک‌هاى ساده و یا شامل غده‌هاى پراکنده هستند. بذرهاى این گیاه زرد و یا قهوه‌اى رنگ، دندانه‌دار، به طول 5/1 تا 2 و قطر 1 تا 5/1 میلى‌متر است

موسم گلدهى آن اردیبهشت تا مردادماه است

محل رشد و پراکنش

          این علف هرز نواحى مرطوب با خاک‌هاى قلیائى را ترجیح داده و عمدتاً در چمنزارها، پارک‌ها، مزارع، حاشیه جاده‌ها، کانال‌هاى آبیارى و باغ‌ها مشاهده مى‌‌شود

یونجه Alfalfa

          یونجه سرشار از ویتامین های A,C,E,K و همچنین دارای آمیلاز که انزیم مخصوص هضم مواد نشاسته ای است می باشد

 یونجه گیاهی است علفی و چند ساله که ارتفاع آن تا یک متر میرسد برگهای آن دارای سه برگچه می باشد برگچه های نوک تیز، سبز رنگ و بیضی شکل است

گلهای یونجه بشکل سبز و برنگ بنفش تیره یا آبی روشن است میوه یونجه مانند صدف بوده و دانه داخل میوه مانند لوبیا ولی کوچکتر از آنزمی باشد

یونجه ریشه ای بسیار عمیق درد و ریشه آن تا سه متر بداخل زمین نفوذ می کند و بنابراین منبع ویتامین ها و مواد معدنی است که از خاک می گیرد

یونجه از زمانهای بسیار قدیم در ایران کشت می شده است و در حدود پنج قرن قبل از میلاد مسیح از یاران به یونان برده شد و در قرن هفتم بعد از میلاد به اروپا راه یافت . یونجه در ایران در مناطق مرکزی و جنوبی به مقدر بسیار زیاد کشت می شود

زنبور عسل گل یونجه را دوست درد واز آن شهد زیادی بدست می آورد و تبدیل به عسل می کند

پرورش این گیاه در قدیم برای تهیه علوفه چهارپایان بوده ولی در حال خاضر بعلت درا بودن مواد مغذی به مصرف غذایی نیز می رسد

ترکیبات شیمیایی

یونجه سرشار از ویتامین های A,C,E,K و همچنین دارای آمیلاز که انزیم مخصوص هضم مواد نشاسته ای است می باشد

آنزیم های بسیاری در یونجه یافت می شود بعنوان مثال می توان از امولسین ،‌اینورتاز ، و پکتیاز نام برد .یونجه دارای حدود 20%‌پروتئین می باشد پروتئین های موجود در یونجه عبارتند از :‌

لیزین ،‌آرژنین ، هیستیدین ، آدنین ، فنیل آلانین ،‌آسپاراژین و سیستین . یونجه دارای اسید فسفریک نیز هست

یونجه همچنین دارای منیزیوم ، آهن و مقدر جزئی ارسنیک و سیلیس است

بنابراین یونجه از نظر مواد غذایی بسیار قوی است و غذای خوبی برای انسان و حیوانات است

خواص داروئی

یونجه از نظر طب قدیم ایران گرم است . البته تاره آن گرم و تر و خشک شده آن گرم و خشک است

1)یونجه از نظر اینکه دارای بسیاری از مواد معدنی می باشد شیره آن برای بچه هایی که در حال رشد هستند و اسخوان بندی محکمی ندارند بسیار مفید است . حتی امروزه پودر این گیاه را در داروخانه ها می فروشند که آنرا می توان برای بچه های شیر خوار مصرف کرد

برای تهیه شیره یونجه باید مقدر 300 گرم یونجه را در یک لیتر آب ریخت و آنرا جوشانید تا مقدر آب آن به نصف تقلیل یابد سپس آنرا صاف کرده و مقدر کمی عسل به آن اضافه کنید که بصورت شربت داراید . مقدر مصرف برای طافال 200 گرم در روز است و برای اطفال شیرخوار حدود 50 گرم یم باشد که می توان به شیر آنها اضافه نمود

اشخاص بزرگسال هم برای بالا بردن انرژی می توانند از این شیره استفاده کنند

2) یونجه رابصورت تازه و یا جوانه آنها رابا سالاد میل کنید . جوانه یونجه را بصورت بسته بندی شده می توانید از سوپر مارکتها خریدری کنید

3) یونجه ملین است

4) یونجه دو برابر اسفناج آهنم درد بنابراین خونساز است و برای کسانیکه به کم خونی مبتلا هستند مفید است

5) یونجه بعلت درا بودن آهن برای درمان بیمایر راشیتیسم بکار می رود

6) عوارض کمبود ویتامین ث با خوردن یونجه از بین میرود

7) یونجه تازه در بسیاری از کشورها مانند چین و روسیه و آمریکا به مقدر زیاد بجاری اسفناج مصرف می ش ود

8 ) یونجه را در داروخانه ها و فروشگاههای گیاهان دارویی و یا برخی از داروخانه ها بصورت پودر ، کپسول و قرص بفروش می رسانند . مقدرمصرف آن سه قرص در روز است

9) با همه مزایایی که یونجه درد در خوردن تازه آن نباید زیاده روی کرد زیرا بسیار نفاخ است و حتی حیواناتی که به مقدر زیا د از آن می خورند بعلت گاز زیاد ممکن است تلف شوند

10) ضماد پخته یونجه را اگر روزی چند بار روی اعضایی که رعضه دارند بگذارید آنها را شفا می دهد

11) تخم یونجه قاعده آور است و برای این منظور تخم یونجه را بصورت دم کرده مصرف کنید

12) دم کرده یونجه درمان اسهال است

13) برای نرم کردن سینه و تسکین سرفه روزی 2-3 فنجان دم کرده تخم یونجه را مصرف کنید

14) برای درمان لقوه و رعشه تخم یونجه را در روغن زیتون بریزید و مدت یک هفته جلوی آفتاب بگذارید سپس آنرا صاف کنید و روزی چند قاشق از آنرا بخورید و همچنین روی اعضایی که رعشه دارند بمالید

15) یونجه حاوی مقدرزیادی ویتامین است . کوبیده آن زخم را بسرعت الیتام داده و از خونریزی جلوگیری می کند

مضرات

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 155
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقيق چگونگي ايجاد باورپذيري ديني در نوجوانان در فایل ورد (word) دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق چگونگي ايجاد باورپذيري ديني در نوجوانان در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق چگونگي ايجاد باورپذيري ديني در نوجوانان در فایل ورد (word)

چکیده    
تعریف تعلیم و تربیت    
تعریف تعلیم و تربیت اسلامی    
اصل هماهنگی با فطرت    
اصل اعتدال    
اصل جامعیت    
اصل تأمین نیازهای واقعی    
اصل تأکید به تربیت دوره کودکی    
اصل توازن امور ثابت وامور متغیر    
اصل هدایت خواهی    
اصل حکمت جویی    
اصل بهره گیری از اراده    
اصل تلازم و تناسب علم و عقل    
اصل انسانیت دوستی    
اصل جذب و دفع    
اصل پیوند تربیت با معنویت    
جایگاه تربیت اسلامی    
جامعیت تربیت اسلامی    
فرایند تاریخی تعلیم و تربیت اسلامی در ایران و لوزم تبیین آن    
ضرورت تبیین ماهیت تعلیم و تربیت اسلامی    
ویژگی های دوران نوجوانی    
خانواده و مدرسه و ایجاد باور پذیری دینی    
موانع خانوادگی پرورش معنوی نوجوانان    
ارائه راهکارهای عملی    
تجربیات معلم    
نتیجه گیری    
منابع:    

منابع:

[1] andre lalande: vocabulaire technique critique de la philosophie
[2] immanuel kant

[3] امانوئل کانت، تعلیم و تربیت، انتشارات دانشگاه تهران، ترجمه غلامحسین شکوهی، تهران، 1363، ص 11

[4] r.s. paters

[5] کلیات فلسفه آموزش و پرورش، هری شفیلد، ترجمه دکتر سرمد، ص 45

[6] emile duikheim

[7] مبانی و اصول آ.پ، غلامحسین شکوهی، آستان قدس رضوی، مشهد، 1375، چ 8، ص 58
8] مبانی برنامه‌ریزی آموزشی، یحیی فیوضات، مؤسسه نشر ویرایش، تهران، 1374، چ 2، ص 21

مطهری، مرتضی. شش مقاله. تهران: انتشارات صدرا،

مطهری، مرتضی. تعلیم و تربیت در اسلام. تهران: انتشارات صدرا، 1374
مطهری، مرتضی. جاذبه و دافعه علی (ع). تهران: انتشارات صدرا، 1364

 صادق‌زاده قمصری، علی‌رضا و همکاران، تربیت اسلامی، چ1، تهران: تربیت اسلامی،1380،

. تعلیم و تربیت دینی(مجموعه‌مقالات)، چ1، مترجم: مشایخی‌راد، قم: پژوهشکده حوزه ودانشگاه،1380،

. باقری، خسرو، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، چ چهارم، تهران: انتشارات مدرسه، 1376،

 چکیده:

   سالهاست که در مجامع گوناگون علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، صحبت از بهسازی و ارتقای سطح تعلیم و تربیت اسلامی با محوریت آموزه های قرآنی و معارف ائمه اطهار(ع)به میان امده است.از طرفی با پیشرفت فناوری های اطلاعات  ،ارتباطات و الکترونیک ورایانه و پیدایش پدیده ی جهانی سازی و وقوع جنگ های نرم در عرصه های فکری و فرهنگی ،لزوم پرداختن به پژوهش در خصوص یافتن شیوه های روزآمد و موثر جهت بستر سازی و ایجاد باورپذیری دینی به عنوان درونی کردن و نهادینه ساختن ارزش های اسلامی در دانش آموزان ،بسیار محسوس است.لذا در این مقاله برآنیم تا با ذکر تعاریف اصولی و ساختاری تعلیم و تربیت اسلامی و فرآیند پذیرش و باور پذیری دینی ، به بررسی راهکار های اجرایی در تحقق این مهم ،ویژه ی دانش آموزان دوره ی متوسطه که در دوره ی حساس نوجوانی قرار دارند بپردازیم

کلید واژه:تعلیم وتربیت اسلامی ودینی،باورپذیری دینی وفرهنگی،هویت پذیری،دانش آموزان دوره متوسطه،نوجوانی،بلوغ

تعریف تعلیم و تربیت

تعریف علم تربیت (pedagogie) همانند خود تربیت (education) بسیار مشکل و دشوار است. زیرا هنوز درباره محتوا و روش آن اتفاق نظر مشخصی وجود ندارد و علم بودن آن مورد تردید می‌باشد. در دائره المعارف فلسفی لالند[1] آمده است: پداگوژی (تعلیم و تربیت) از ریشه یونانی است و آن وظیفه برده‌ای بوده است که اداره و هدایت اطفال را به عهده داشته است. بنابراین معنا از تربیت، اهلیّت این فرد به اصطلاح مربی را هم می‌توان تکنیک دانست، هم کاری هنری، و هم ناشی شده شده از فلسفه و نیز علم. بعضی از فلاسفه تعلیم و تربیت چون «امانوئل کانت»[2] مشکل تعریف و تربیت را به مشکل بودن ماهیت تربیت ربط می‌دهند و معتقدند: برخلاف آنچه مردم تصور می‌کنند تعلیم و تربیت بزرگ‌ترین و دشوارترین مسائل مبتلا به انسان است. او در بین ابداعات بشر دو مورد را از بقیه مشکل‌تر می‌داند، هنر مملکت‌داری یعنی حکومت، و هنر تعلیم و تربیت. وی معتقد است، مردم هنوز درباره معنای واقعی این دو اختلاف نظر دارند.[3[ برخی دیگر از فلاسفه تعلیم و تربیت در تعریف «تربیت» و «آموزش و پرورش» با مشکل مواجه شده تا جایی که افراد صاحب‌نظری مانند پیترز[4] معتقدند: ‌فلاسفه جدید، تلاش در راه ارائه تعریف از «تربیت» و «آموزش و پرورش» را رها کرده و یا به حداقل تعریف یعنی تعریف فرضی بسنده کرده‌اند.[5[

دور کیم،[6] جامعه شناس معروف، تعلیم و تربیت را یک نظریه علمی می‌داند. که با استفاده از داده‌های علوم دیگر نظیر روان شناسی و جامعه شناسی به ارزیابی نظام‌ها و روش‌های تربیتی می‌پردازد و به این طریق عمل مربیان را توضیح داده و هدایت می‌کند. [7] به اعتقاد برخی دیگر از صاحب نظران، تربیت فعالیتی مداوم، جامع (توجه به همه آنچه برای به کمال رسیدن انسان لازم است، همه ابعاد وجودی و نیازهای فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انسان) و برای همه (فرد فرد جامعه) و برای رشد و تعالی و تکامل انسان و غنای فرهنگی و تعالی جامعه. تربیت هم نیازی مستقل و هم وابسته، هم نهایی و هم واسطه‌ای، هم هدف است و هم وسیله، هم زیربنای اجتماع است و هم غایت است و هم مقصود. [8](9)

تعریف تعلیم وتربیت اسلامی

در اسلام به این موضوع مهم توجه بسیار شده و قواعد مناسبی برای رشد انسان تعیین گردیده است. بدیهی است «یک مکتب که درای هدفهای مشخص است و مقررات همه جانبه‌ای دارد و به اصطلاح سیستم حقوقی و سیستم اقتصادی و سیستم سیاسی‌دارد، نمی‌تواند یک‌سیستم خاص‌آموزشی نداشته باشد. (مطهری، 1374: 16)
از جمله موضوعات اساسی که لازم است طرح شود این است که تربیت چیست؛ آیا تربیت مخصوص انسان است یا موجودات دیگر و یا اشیای دیگر نیز تربیت پذیرند؟ در ماهیت تربیت می‌توان گفت: «تربیت با صنعت فرق دارد. با توجه به همین تفاوت، انسان می‌تواند جهت تربیت را بشناسد. صنعت، «ساختن» است به معنی اینکه شیء، یا اشیا را تحت نوعی پیراستن و آراستن قرار می‌دهند؛ میان اشیا و قوای‌ آنها ارتباط برقرار می‌کنند. قطع و وصلهایی در جهت مطلوب انسان صورت می‌گیرد و آن گاه این شیء می‌شود مصنوعی از مصنوعهای انسان. فرض کنید که از گل یک حلقه انگشتر یا یک زیور دیگری می‌سازیم، آن را شکل می‌دهیم یا به قول معروف پرداخت می‌کنیم؛ وضع مخصوصی به آن می‌دهیم و می‌شود یک مصنوع برای ما ولی تربیت، پرورش دادن است؛ یعنی استعدادهای درونی را که بالقوه در یک شیء موجود است به فعلیت در‌آوردن و پروردن و لهذا تربیت فقط در مورد جاندارها یعنی گیاه و حیوان و انسان صادق است. (مطهری،1374: 57-56)

هدف غایی تربیت اسلامی، پرورش انسان مقرب الهی است که شاکله دینی در وجود او به طور کامل شکل بگیرد و رفتارهای دینی ریشه‌دار از او سربزند. فلسفه خلقت بشر را نیز در همین نکته می‌توان یافت که خداوند انسان را برای این آفرید که او به وسیله تربیت صحیح، کمال یابد و به سر منزل مقصود برسد. با علم به این هدف غایی، تربیت اسلامی اهمیت و جایگاه خاصی پیدا می‌کند. تربیت اسلامی به ایجاد وضعیت مناسبی اطلاق می‌شود که زمینه را برای بروز و ظهور استعدادهای فطری آدمی فراهم می‌کند و او را بالنده‌تر و کمال‌یافته‌تر می‌سازد. هر زمان فرصت و امکان برای فعلیت یافتن استعدادها فراهم می‌شود، آن زمان قداست و ارزش پیدا می‌کند. به همین دلیل می‌توان در تفکر اسلامی سخن از امور مقدس و نامقدس گفت. امور مقدس اموری است که منسوب به خداوند متعال و موجب رشد انسان می‌شود. امور نامقدس اموری است که خداوند آنها را نامطلوب و مضر به حال آدمی معرفی کرده و آدمیان را از اجرای آنها بازداشته است. با این رویکرد، هرقدر انسان رشد واقعی پیدا کند و به خداوند نزدیک شود، حریم پیدا می‌کند. برای ورود به این حریم باید آدابی را مراعات کرد و قواعدی را به جان خرید. تربیت اسلامی نیز به دلیل ارتباطش با فطرت الهی انسان، ارزش و اهمیت والایی پیدا می‌کند و به علم مقدسی تبدیل می‌شود. هرچند تربیت در مفهوم کلی مقوله‌ای با ارزش است تربیت اسلامی به دلیل انتساب به اسلام قداست پیدا می‌کند. براین اساس ورود به عرصه تربیت اسلامی به اصول و قواعد ویژه نیاز دارد

متفکر شهید، علامه مطهری به عنوان اندیشمندی اسلامی در خصوص اصول تعلیم و تربیت اسلامی، مسائلی رامطرح کرده است که بررسی و ارائه آنها می‌تواند فضای فکری مشخصی را در تربیت اسلامی به وجود آورد و به کاوشگران عرصه تعلیم و تربیت یاری رساند

1- اصل هماهنگی با فطرت

در وجود انسان از سوی خداوند متعال ویژگیهایی قرار داده شده است که او را از سایر موجودات متمایز می‌کند؛ خردورزی، حقیقت‌جویی، زیباگرایی، عدالت‌طلبی، خداگرایی و سایر ویژگیهای ذاتی از جمله این استعدادهای فطری را تشکیل می‌دهند. مجموعه وضعیت زندگی آدمی باید به گونه‌ای سامان یابد که این ویژگیها، که به مثابه بذرهایی است که در زمین خلقت انسان وجود دارد، رشد کند. تعلیم و تربیت در بین مجموعه اموری که زندگی آدمی را شکل می‌دهد، مهمترین و اثرگذارترین عامل است و باید با استعدادهای عالی فطری هماهنگ باشد. لزوم این هماهنگی به طور کامل مورد تأیید عقل است

از نظر عقلی اگر وضع حاکم بر فطرت با فطرت همسو نباشد، استعدادهای عالی آدمی رشد نمی‌کند. محیط غیرعقلانی نمی‌تواند عقل را رشد دهد و محیط غیرمعنوی نمی‌تواند معنویت را در انسان پرورش دهد. «اگر انسان دارای یک سلسله فطریات باشد قطعاً تربیت باید با درنظر گرفتن همان فطریات صورت گیرد. چون تربیت یعنی رشد و پرورش دادن و این براساس قبول کردن یک سلسله استعدادها و به تعبیر امروزیها یک سلسله ویژگیهای انسان است. (مطهری، 1374: 8(

2- اصل اعتدال

دومین اصلی که در تعلیم و تربیت اسلامی باید رعایت شود، اعتدال است. اعتدال در مقابل افراط و تفریط است. افراط یعنی زیاده‌روی کردن در چیزی و تفریط یعنی کم دیدن و کم آوردن چیزی. هرکدام از این دو موجب اختلال در بقا، استمرار و سلامت امور می‌شود. در تعلیم و تربیت نیز که با روح و روان انسانها سروکار دارد، پرهیز از افراط و تفریط از لوازم تعلیم و تربیت کارآمد و تأثیرگذار است. افراط، تورم به وجود می‌آورد و تفریط، خلأ وکاستی

«چون هر قوه و استعدادی برای هدف و غایتی ساخته شده و مجموع آن هم غایتی کلی دارد، ما اگر بخواهیم بفهمیم که یک قوه در حد وسط است یا در افراط و یا در تفریط باید این جهت را کشف کنیم که این قوه اصلاً برای چه آفریده شده است. آنچه برای آن آفریده شده حد وسط است که بیشتر از آنچه برای آن آفریده شده به کار افتد، افراط است، کمتر از آن تفریط است. (مطهری، 1374: 126-125)

در جامعه به انسانهای معتدل نیاز داریم. انسانهایی که نه اهل افراط باشند و نه تفریط. برای شکل‌دهی به چنین جامعه‌ای به تربیت معتدل نیازمند هستیم. بر این اساس «قرآن همه جانبه حرف می‌زند. یک وقتی بود که جامعه ما دچار یک بیماری بود و آن اینکه اسلام را فقط در عبادت می‌دانستند آن هم چه عبادتهایی! ملاک مسلمانی، زیاد مسجد رفتن و زیاد دعا خواندن بود. این به صورت یک بیماری درآمده بود. ولی کم‌کم علامت یک بیماری دیگری در میان ما پیدا می‌شود. عده‌ای که توجه به جنبه‌های اجتماعی اسلام پیدا کرده‌اند، کم‌کم می‌خواهند جنبه‌های معنوی اسلام را ندیده بگیرند. این هم بیماری است. اگر جامعه ما به این دنده بیفتد و آن جنبه را فراموش کند، باز یک جامعه منحرفی است در همان حد که جامعه گذشته ما منحرف بوده. جامعه‌ای که پیغمبر درست کرد جامعه معتدل بود» (مطهری، 1374: 344)

3- اصل جامعیت

منظور از جامعیت، همه جانبه‌نگری تعلیم و تربیت اسلامی به ماهیت انسان است. هیچ یک از جنبه‌های شخصیت انسان از نظر اسلام دور نمی‌ماند و هرکدام باید به رشد مقرر خود برسد. اینکه در قرآن، انسان «رشید» معرفی می‌شود مراد همین انسان است. رشید یعنی کسی که همه ابعاد وجودی او رشد کرده است. «جامعیت در قرآن با اعتدال در تربیت، رابطه بسیار نزدیک دارد با تربیت جامع است که می‌توان انسان معتدل به وجود آورد. در غیراین صورت هم انسان لطمه می‌بیند وهم تربیت او. یکجانبه بودن یک قانون و یا یک مکتب، دلیل منسوخ شدن خود را به همراه دارد. » (مطهری، 1380: 59)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 141
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقيق آزمون نتاج در گاوهاي شيري در فایل ورد (word) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق آزمون نتاج در گاوهاي شيري در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق آزمون نتاج در گاوهاي شيري در فایل ورد (word)

«مقدمه»  
«انتخاب بر اساس آزمون نتاج»  
«آزمون نتاج در گاوهای شیری»  
«برنامه های آزمون نتاج»  
«روش های بیان تست نتاج»  
مراحل آزمون نتاج (پروژنی تست)  
***** مرحله پنجم: از اینجا به بعد گاو نر دو حالت دارد:  
فصل دوّم  
«آزمون نتاج و ارزیابی والد»  
«معیارهایی برای انتخاب»  
«آزمون نتاج PROJENY testing»  
«روشهای آزمون»  
موارد لازم برای آزمون نتاج در مرحله آزمایش  
«در مرحل، تجزیه و تحلیل»  
«نقایص تست نتاج»  
«شاخص کردن در یک گلّه واحد  Indexing in a single Herd  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق آزمون نتاج در گاوهاي شيري در فایل ورد (word)

1- ژنتیک اصلاح (1)- ترجمه حمید امانلو

2- Breeding and Improvemem of farm Animals. By: warwick legatie

3- STATSTICAL Techniqers is Quanitative cehetics. By: Jain

«مقدمه»

در حال حاضر تعداد زیادی گاو اصیل (هلشتاین) در کشور وجود دارد این تعداد زیاد گاو که به صورت گله های مختلف و در مکان ها و شرایط متفاوت نگهداری می شوند، بسته به شرایطی که در آن قرار دارند و به خصوص شرایط مدیریتی گله ها از نظرات مختلف از قبیل سطح و کیفیّت تغذیه، بهداشت، آب و هوا، استرس های وارده بر آنها و مسایل دیگر، سطوح مختلف و متغیری از تولید را ارائه می دهند که این سطح تولیدی در اکثر موارد، در حدّی غیرقابل قبول و نامطلوب قرار داشته و مناسب نمی باشد. این میزان نامطلوب تولیدات دامهای اصیل موجود در کشور، تکافوی نیاز روزافزون جامعه به تولیدات پروتئین حیوانی را نمی دهد و به همین دلیل، لزوم افزایش و بهبود سطح تولید در گله های موجود، احساس می شود که این افزایش با ارتقاءِ ژنتیکی گله های موجود و افزایش پیشرفت ژنتیکی در گله ها امکان پذیر خواهد بود. این امر مهم مستلزم استفاده از گاوهای نر برتر از لحاظ ژنتیکی، در تلقیح گاوهای ماده است. درکشور ما متأسفانه به علت عدم مطالعه و بررسی گاوهای نر و عدم شناسایی و ارزیابی ژنتیکی گاوهای نر موجود، مجبوریم که برای ارتقاءِ ژنتیکی گله های گاو شیری، و افزایش پیشرفت ژنتیکی از اسپرمهای گاوهای خارجی استفاده کنیم که تهیه اسپرم از خارج کشور و واردات آن، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است و علاوه به آن مشکلات متعددی که در اثر خرید اسپرم از خارج کشور به وجود می آید، از نکات مهمّی است که لزوم مطالعه و بررسی گاوهای نر موجود در کشور و ارزیابی ژنتیکی آنها را روشن می کند، در این زمینه، عدم وجود اطلاعات مفید، نیاز و اهمیّت بحث در این مورد را بیشتر بیان می کند که مطالعه، بررسی و تلاش اساتید، دانشجویان و پژوهشگران این رشته را می طلبد

هرگونه پیشرفت اصلاح گرهای حیوان، در گرو بکارگیری روشهای اصلاح نژاد و انتخاب است که بستگی به توانایی ایشان در شناسایی و آمیزش دادن حیواناتی دارد که برای یک هدف ویژه توارث برتری دارند. توارث برتر، از روی شایستگی فنوتیپی فرد مشخص می شود، یا بستگی به، توانایی آن فرد در تلاقی با دیگر افراد برای تولید نتاج نسل F1 برتر دارد. در هر صورت، اگر قرار باشد پیشرفتی صورت گیرد این حیوانات برتر هستند که، باید نسل آینده را تولید کنند. برای انتخاب این حیوانات برتر، یکی از روشهای مورد استفاده انجام آزمون نتاج است

«انتخاب بر اساس آزمون نتاج»

انتخاب بر اساس آزمون نتاج بدین معنی است که اصلاح گر تصمیم می گیرد که پدر و مادر را بر اساس میانگین شایستگی نتاجشان، در مقایسه با متوسط شایستگی نتاج دیگر پدر و مادرهای هم دوره، نگهداری یا حذف کند. آزمون نتاج می تواند، در انتخاب برای هر دو صفت کمّی و کیفی مورد استفاده قرار گیرد. برای صفات کیفی، کارآمدترین کاربرد آزمون نتاج در زمان انتخاب، تعیین هموزیگوت یا هتروزیگوت بودن فردی است که فنوتیپ غالب دارد. در صفات کمّی آزمون نتاج می تواند برای پیش بینی دقیقتر P.B.V یک حیوان برای صفت کمّی به کار رود. اصول درگیر در آزمون نتاج آن است که هر نتاج یک دوم از توارتش را از هر یک از والدینش دریافت می کند، و این یک دوم، ارزش ارثی والدش است.  با افزایش تعداد نتاج آزمون شده برای یک والد مشخص و محاسبه میانگین این نتاج، می توان یک برآورد قابل تکرار از ارزش ارثی والد (معمولاً یک نر) بر اساس این خویشاوندی به دست آورد. با افزایش تعداد نتاج از یک والد بخصوص، تخمین نوع ژنهایی که والد داراست بهتر انجام می شود. نتاج مختلف یک والد به این دلیل که، اولاً- احتمال اینکه دو فرزند از لحاظ ژنتیکی، به طور دقیق ژنهای یکسانی داشته باشند خیلی کم می باشد و ثانیاً- به علت تفاوتهای محیطی موجود، با یکدیگر فرق خواهند داشت، خیلی بعید است که دو فرزند در سراسر زندگیشان محیط یکسانی داشته باشند. اگر تعدادی از افراد تا آنجا که امکان دارد در یک محیط استاندارد مقایسه شوند، میانگین تفاوتهای موجود میان افراد که به محیط مربوط می شود کاهش می یابد، اگرچه این تفاوتها بطور کامل حذف نمی شوند

آزمون نتاج برای مقایسه توان تولیدی دو یا چند والد انجام می شود. معمولاً پدرها بیشتر از مادرها مورد آزمون نتاج قرار می گیرند، چون نرها معمولاً در یک فصل یا سال معین، تعداد نتاج بیشتری تولید می کنند. آزمونهای نتاجی که به طور خیلی دقیق انجام می گیرند دقت بیشتر P.B.V والدینی را که مقایسه می شوند تأمین می کنند

برای انجام آزمون نتاج دقیقتر، چند احتیاط اولیه باید انجام گیرد بعضی از آنها به شرح ذیل می باشد

(1)- در یک آزمون نتاج مشخص، نرها و ماده های آمیزش یافته باید به طور تصادفی انتخاب شوند، جفت گیری ماده های برتر با یک نر معین باعث می شود که P.B.V آن نر بیش از مقدار واقعی برآورد شود. (2)- جیره ها و عملیات خوراک دادن را استاندارد کنید. حیوانات را با جیره یکسان و به طریقه یکسان خوراک دهید، خورانیدن جیره های مختلف به بعضی از گروه های والد، مقادیر متفاوت جیره یا تغذیه یک گروه در مرتع و گروه دیگری در محل پرواربندی محصور آزمون نتاج را اریب خواهد کرد. (3)- تمام نتاج یک نر منحصر به فرد را در یک اصطبل تغذیه نکنید، بعضی از اصطبلها برای توان تولیدی، بیشتر یا کمتر مطلوب می باشد و این امر منتهی به افزایش تغییرات محیطی در میان گروه های مختلف نری می شود. اگر نتاج یک والد منحصر به فرد در یک اصبل تغذیه شوند و چند گروه نتاج به همین طریق تغذیه شوند، اصطبلها می توانند میان گروههای مختلف نری در فواصل منظم برای کاستن اثرات اصطبل به نوبت تعویض شوند. (4)- تا آنجایی که ممکن است گروههای مختلف والد را که در محیط یا مکان تقریباً یکسانی پرورش یافته اند مقایسه کنید. (5)- در صورتی که ممکن باشد گروه های والدی را که در طی یک سال یا فصل از سال متولد شده اند مقایسه کنید. (6)- در صورت امکان بیماریهای یک والد ویژه را در آزمون وارد کنید و در صورتی که امکان دارد، برتر یا پست تر بودن آنها را نیز در آزمون وارد کنید، این عمل خطای متدلی و محیطی را برای هر گروه نری تعدیل می کند. (7)- تعداد زیادتر نتاج آزمون شده برای هر والد در داخل محدوده تعیین شده، برآورد P.B.V آن والد را دقیقتر می کند. این به این علت است که اثرات محیطی و خطاهای تفرق مندلی تعدیل می یابند و برآورد بهتری را از نوع ژنهایی که یک والد دارا می باشند به دست می دهد. اما اصلاح گر ممکن است برای آزمون نتاج و مقایسه بیشتر والدین بخواهد که تعداد نتاج کمتری را برای هر والد آزمون کند. آزمونهای نتاج در مقایسه با انتخاب فردی، در سطوح پاینیتر وراثت پذیری نسبتاً دقیقتر هستند. در آزمون نتاج حداقل پنج و یا بیشتر از نتاج لازم است تا همان دقت انتخابی را که از یک رکورد توان تولیدی خود فرد به دست می آید، فراهم آورد. اگر یک درجه بالاتری از دقت مورد نیاز باشد، تعداد نتاج بیشتری باید در آزمون وارد شوند. آزمونهای نتاجی که به طور مناسبی طرح شد ه اند بسیاری از خطاهای محیطی میان گروههای مختلف نتاج را برطرف خواهند کرد. اگرچه به طور دقیق نتیجه گرفته شده که آزمون نتاج در بعضی اوقات در پیشگویی P.B.V والد نسبت به توان تولیدی خود والد دقیقتر است اما آزمون نتاج به طور شدیدی، فاصله نسل را طولانی می کند، که ممکن است مقدار پیشرفت انجام گرفته در انتخاب برای اثرات افزایشی ژن در طی یک دوره چند ساله را کمتر کند. این حالت اتفاق می افتد به دلیل اینکه، پیش از آنکه انتخاب بتواند انجام شود نتاج باید به اندازه کافی بزرگ شوند تا فنوتیپ آنها بتواند مورد اندازه گیری قرار گیرد. برای مفید بودن آزمون نتاج باید تعداد کافی نتاج برای هر والد مورد آزمون قرار گیرد و همچنین تعداد نرهای بیشتری باید مورد مقایسه قرار گیرند تا یک یا چند حیوان برتر پیدا شوند. آزمون نتاج ماده یک والد ژنوتیپ آن والد را تغییر نمی دهد، بلکه چگونگی رتبه نتاج یک والد در مقایسه با نتاج سایر والدین است که اهمیّت دارد. آزمونهای نتاج، بی معنی هستند مگر اینکه انتخاب در میان والدین آزمون شده اعمال شود. پیشرفت ژنتیکی برای هر دوره آزمون و انتخاب، بستگی به سهم والدین آزمون نتاج شده مورد انتخاب در تولید مثل دارد. تفاوتها در میان میانگین های نتاج احتمالاً به طور مأیوس کننده ای کوچک خواهند بود. البته آزمون نتاج کردن چند والد، هزینه آزمون کردن را افزایش می دهد و این کار تحت شرایط عملی میسر نمی باشد، اما وقتی که حیوانی آزمون نتاج کامل می شود و معلوم می شود که ارزش ارثی برتری دارد، این والد باید برای اصلاح نژاد مورد استفاده قرار گیرد، تا زمانی که یک جایگزین برتر شناسایی شود

«آزمون نتاج در گاوهای شیری»

چندین نکته مهم وجود دارند که انجام آزمون نتاج گاوهای نر شیری را توجیه می کنند. تولید شیر یک صفت محدود به جنس است و بنابراین ارزش ارثی حیوانات نر بایستی از روی عملکرد بستگان نزدیک و نتاج آنها تخمین زده شود. پذیرش سریع تلقیح مصنوعی و پیشرفت تکنیکهای انجماد و ذخیره منی گاو، استفاده از گاوهای نر پروف شده برجسته را پس از شناسایی آنها تا حد زیادی گسترش داده است. پروف کردن گاوهای نر از طریق جفت گیری طبیعی در یک یا دو گله برنامه اصلی مورد استفاده برای آزمون نتاج بود. با این وجود، اغلب گله ها برای انجام یک برنامه تست نتاج مؤثر، جهت تأمین گاوهای نر آینده، برای بهبود گله خیلی کوچک هستند. حتی در مورد یک گله دارای صد گاو ماده، امکانات لازم برای یک برنامه تست نتاج موثر خیلی محدود می باشد. در گله های انفرادی با این اندازه، رکوردهای حدود 10 (ده) دختر برای آزمون نتاج مطلوب می باشد هنگامی که تمام دختران در یک گله می باشند، تجربه نشان داده است که حداقل سه گاو ماده بایستی برای تأمین یک دختر با رکورد رضایت بخش جهت استفاده در آزمون نتاج آبستن شده باشند. بنابراین برای تست یک گاو نر جوان، در هر سال تعدادی 30 (سی) جفت گیری موفق با حیوانات ماده مورد نیاز می باشد. این بدین معنی است که 30% از گله 100 رأسی برای آزمون یک گاو نر در هر سال باید استفاده شود. متأسفانه هنگامی که یک گاو نر در یک زمان تست شود، انتخاب مقایسه ای وجود نخواهد داشت. اگر گاو نر بطور مطلوب با گاوهای نر قبلی مقایسه نشود، بایستی آن گاو نر کنار گذاشته شود و این عمل مجدداً شروع شود. بیشتر گله های انفرادی (شخصی) نمی توانند گاوهای نر را بحد کافی پروف کنند تا پیشرفت یکنواخت و در محدوده وسیع تضمین گردد. در نتیجه اغلب آزمونهای نتاج گاوهای نر شیری در حال حاضر اقدامی مشترک و تعاونی است که در آن سازمانهای اصلاحی و چندین گله سهیم هستند. برنامه های آزمون نتاج طراحی شده توأم با تلقیح مصنوعی و تست تولید، فرصتهای استثنایی جهت بهبود دقت ارزیابی گاوهای نر «نژاد» شیری فراهم آورده است استفاده از یک گاو نر در چندین گله تحت شرایط مدیریتی متغیر، آزمون قطعی یا بحرانی (اسید Acid test) از قدرت انتقال گاو نر فراهم می آورد. برخی از مزایای چنین برنمه ای عبارتند از: (1)- یک آزمون نتاج می تواند در سنین اولیه به دست آید و طی آن با اطمینان بیشتری چگونگی تولید دختران آینده این گاو نر مشخص می گردد. (2)- خطرات پروف کردن گاو نر در بین چندین گله منتشر و پخش شده و بطور کلی برای این صفت تعداد دختران حاصل از گاوهای نر ضعیف تر و بدتر کاهش داده می شود. (3)- از آنجا که دختران گاو نر در چندین گله پراکنده شده اند، احتمال اینکه گرایشات به یک گله خاص شرایط محیطی خاص، یا اثرات متقابل محیط و ژنوتیپ بر روی پروف کردن تأثیر نابجا بگذارند کمتر می گردد. برخی از محدودیتهای عمده این چنین برنامه ای عبارتند از: 1- هزینه نگهداری گاوهای نری که منتظر نتایج آزمون نتاج هستند ممکن است خیلی زیاد باشند. 2- برای موفقیت یک برنامه آزمون نتاج، دقیق و بی نقص، آموزش و همکاری پرورش دهندگان عضو ضروری است

هزینه و مقدار از زمان صرف شده در هر برنامه تست نتاج خیلی زیاد خواهد بود، با این وجود استفاده از گاوهای نر برجسته پروف شده در تلقیح مصنوعی با در نظر گرفتن اینکه هیچ راه میان بُر اقتصادی برای بدست آوردن چنین گاوهای نری در حال حاضر موجود نیست، بهترین فرصت را برای پیشرفت آینده فراهم می آورد

«برنامه های آزمون نتاج»

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 180
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله وضعيت کشاورزي در ايران در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله وضعيت کشاورزي در ايران در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله وضعيت کشاورزي در ايران در فایل ورد (word)

پیشگفتار  
وضعیت موجود کشاورزی در ایران  
منابع آب کشور:  
کاربرد آبیاری بارانی: مسائل و مشکلات آن  
طراحی غلط  
مشکلات مربوط به مکانیزاسیون  
مشکلات اقتصادی  
کم بودن میزان وام  
هزینه بالا نسبت به درآمد  
کمبودهای اطلاعاتی  
نتیجه گیری و پیشنهاد  
سطح تولید عملکرد محصولات زراعی  
گروه حبوبات  
گروه محصولات صنعتی  
تاریخچه دانشکده های کشاورزی در ایران  
ـوضعیت دانشجویان دانشکده کشاورزی:  
برنامه تحقیقات کشاورزی در ایران  
هدف تحقیقژ  
روش تحقیق  
ب: مقایسه داده ها  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله وضعيت کشاورزي در ايران در فایل ورد (word)

اقتصاد کشاورزی و توسعه، فصلنامه پژوهشی مرکز مطالعات برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی، بهار 73 شماره

اقتصاد کشاورزی و توسعه، فصلنامه پژوهشی مرکز مطالعات برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی، بهار 74 شماره
اقتصاد کشاورزی و توسعه، فصلنامه پژوهشی مرکز مطالعات برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی، پاییز 75 شماره
اقتصاد کشاورزی و توسعه، فصلنامه پژوهشی مرکز مطالعات برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی، بهار 81 شماره

پیشگفتار

رشد جمعیت و نیاز مستمر به محصولات کشاورزی از یک سو و الزام به خودکفایی در محصولات کشاورزی به لحاظ عواقبی که وابستگی این بخش به خارج دارد از سوی دیگر باعث شده است که کشاورزی محور برنامه های اقتصادی و فرهنگی کشور قرار گیرد اما محدودیتهای منابع طبیعی و کاهش درصد شاغلان این بخش به نسبت بخشهای دیگر ما را ناچار می کند که کشاورزی از وضعیت سنتی موجود به موقعیت بهتری ارتقاء دهیم

بنابراین بخش کشاورزی همچنان یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور است و نیز خواهد بود. در هر شرایطی توسعه بخش کشاورزی پیش شرط و نیاز ضروری اقتصاد کشور است و تا زمانی که موانع توسعه در این بخش برطرف نشود سایر بخشها نیز به شکوفائی و رشد توسعه دست نخواهد یافت. تجربه مثبت و منفی کلیه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان این نظر را تایید می کند

وضعیت موجود کشاورزی در ایران

بخش کشاورزی یکی از مهمترین و تواناترین بخشهای اقتصاد کشور است که تامین کننده حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی، یک سوم اشتغال و بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، نیمی از صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم نیاز محصولات کشاورزی است. این بخش رغم چندین دهه سیاست صنعتی و تقویت سایر بخشهای اقتصادی همچنان با قدرت به حیات خود ادامه داده است و حتی در شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی نیز شکوفایی و ظرفیت های نوینی را عرضه کرده است که برای بسیاری از اقتصاددانان و نظریه پردازان توسعه نیز تا حدودی ناشناخته بود

کشاورزی ما در چند دهه اخیر از جهات افزایش بهره برداری از اراضی و منابع آب جدید، افزایش عملکرد محصولات یا بهبود بهره وری نیروی کار، بهبود سطح تکنولوژی و بکارگیری نهاده های نوین کشاورزی شامل انواع کود و سموم شیمیایی، بذرهای اصلاح شده و مکانیزاسیون وسیع و گسترده و به کارگیری انواع ماشین آلات و ادوات مکانیکی در انجام عملیات کشاورزی و گسترش زیرساختهای کشاورزی رشد و گسترش چشمگیری داشته است، به طوری که حجم تولید این بخش به طور مطلق در سه دهه اخیر بیش از 3 برابر افزایش یافته است

اما کشاورزی با مشکلات و محدودیتهای بسیار زیادی روبروست  که بعنوان مانعی در راه توسعه بیشتر کشاورزی عمل می کند. اندازه کوچک مالکیت ها و قطعات بهره برداریها، سیاستهای کلان محدودکننده بخش کشاورزی، دخالتهای وسیع دولت در این بخش، سطح نازل سواد کشاورزان، ضعف بنیه مالی بیشتر کشاورزان و نداشتن سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در امور زیربنائی، انتقال سرمایه از بخش کشاورزی به سایر بخشها، ضعف خدمات عمومی در زمینه توسعه زیرساختهای کشاورزی و ارائه خدمات ترویجی و آموزش و ضعف نظام تامین و عرضه نهاده های کشاورزی از جمله عواملی هستند که موجب پایین بودن کارآیی تخصیص منابع در این بخش شده است، به طوری که بازدهی بخش تولید کشاورزی در مقایسه با امکانات مورد استفاده نیازهای جامعه و پتانسیلها و سطح کاربرد نهاده ها در مقایسه با سایر کشورهای جهان در سطح پایین قرار دارد و رشد تولید بخش کشاورزی نیازهای جامعه به مواد غذایی که با رشد جمعیت ابعاد وسیعی یافته است، برآورد نمی شود. سیاستهای خودکفایی و تامین امنیت غذایی برای کلیه قشرهای مردم از طریق پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی، کمک بلاعوض برای نهادهای مصرفی، قیمتهای تثبیتی محصولات کشاورزی و سوبسید به مصرف کننده گرچه از نظر عدالت اجتماعی کاملاً پذیرفتنی است و با باید به نحو مناسبی همواره در نظر گرفته شود ولی بخشهای کشاورزی برای ادامه بقای خود می باید از طریق کسب قیم واقعی محصولات تولیدی، سرمایه لازم را برای توسعه فعالیت ها، گسترش زیرساختها و همچنین افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی بدست آورده، در حالی که سیاستهای گذشته مانع انباشت سرمایه در بخش شده و حتی انتقال سرمایه از بخش را نیز به دنبال داشته است

بهره برداری ناپایدارازاراض حاشیه ای ودیمزارهای کم بازده ،همچنین استفاده بی رویه ومفرط ازسفره های ابهای زیرزمینی ازجمله آثاراین سایتهابوده است .براین پایه،هدف اصلی برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی،افزایش تولید کشاورزی، افزایش تولیدکشاورزی ،ارتقای سطح تکنولوژی وکاربرنهادهانوین کشاورزی گسترش تحقیق،آموزش وترویج است،که درکلیه برنامه های قبل وبعدانقلاب اولین هدف راتشکیل داده است

برنامه ریزی برای دستیابی به هدف افزایش تولیدکشاورزی،پایه درارتباط باسایرهدفهای بخش نظیرحفظ منابع پایه وتوسعهپایدار،تاّمین امنیت غذای جامه ،افزایش صادرات وکاهش واردات کشاورزی،افزایش درآمدکشاورزان وحمایت ازتولیدکنندگان کشاورزی صورت گرفته واثرات متقابل آنهابریکدیگرموردتوجه وارزیابی قرارگیرد[1]

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله وضعيت کشاورزي در ايران در فایل ورد (word)

باتوجه به محدودیتهای آب وهوایی واقلیمی برای تولید کشاورزی دربخش عمدهمناطق کشورونیازبه آبیاری محصولات،منابع آب مهمترین عامل محدودکننده کشاورزی به شمارمی آید.که دسترسی به آن نقش تعیین کننده ای دربهره برداری ازسا یر منابع وعوامل تولیدبخش کشاورزی مثل زمینونیروی زمینی دارد. به همین علت برنامه ریزی توسعه وتولید کشاورزی باید در ارتباتی تنگاتنگ بابرنامه ریزی بهره برداری وکنترل منابع آب انجام گیرد وبرنامه ریزی کشاورزی بدون توجه به امکانات بهره برداری  از منابع آب غیر واقع بنیانه است

از کل حجم بارسرمای آسمانی در سطح کشور که معادل 430 میلیارد متر مکعب در سال است حدود 228میلیارد متر مکعب آن تبخیر می شودوازدسترس خارج می شود. براساس مفروضات (1/8میلیون هکتار جنگلو10میلیونهکتارهراضی دارای پوشش گیاهی طبیعی)از132میلیارددرمترمکعب آب باقیمانده،حدود35مترمکعب سفره‌های زیرزمینی را تغذیه می کنند.درحا لی که درشرایط فعلی که سطح وسیعی ازجنگل های کشورتخریب شده وپوشش گیاهی اکثراراضی مرتعی کشورنیزشدیداّازبین رفته است،میزان تغذیه سفره های آبهایزیرزمینی به مرتب کمترازرقم35میلیاردمترمکعب است.وقوع سیلاب های پی درپی ومنطبق نبودن وقوع سیل دردوره های برگشت مختلف درشرایط حال و گذشته دلیلی به این قضاوت کارشناسی است[2]

کاربرد آبیاری بارانی: مسائل و مشکلات آن

مسئله آب و مدیریت صحیح منابع آب یکی از مشکلات اساسی کلیه کشورهای ماست به طوری که امروزه توسعه انسانی بویژه در اکثر کشورهای جهان سوم بشدت وابسته به توسعه و اصلاح مدیریت منابع آب است. توسعه مدیریت منابع آب می تواند نقشی اساسی در حل مشکلات محرومان داشته باشد. لذا اصلاح کاربردها و فن آوریها در استفاده از منابع آب برای برطرف کردن مشکلات ناشی از کمبود، آلودگی و پایین بودن راندمان استفاده از آب، ضروری به نظر می رسد

با توجه باینکه در سالهای اخیر دولت سرمایه گذاری کلان و اعتبارات گسترده ای در جهت گسترش فن آوریهای آب اندوز بویژه آبیاری بارانی انجام داده است و با عنایت به اینکه سیستم آبیاری بارانی مانند هر فن آوری دیگری ممکن است مسائل و مشکلاتی برای کشاورزان بوجود بیاورد که سبب رها کردن و استفاده ناکارآمد از این سیستم شود. لذا شناخت مشکلات کشاورزانی که آبیاری بارانی را پذیرفته اند هدفهای مهم توسعه و اصلاح افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی به شمار آید. طبق پژوهشهای انجام شده در این زمینه مسائل و مشکلاتی عمده وجود دارد که به اختصار به آنها پرداخته می شود

طراحی غلط

نبود دانش بومی در زمینه آبیاری بارانی سبب می شود که نقش کشاورز در طراحی سیستم به حداقل کاهش یابد و کارشناسان نقش اصلی و کنترل کننده را در این رابطه داشته باشند. اما در نظر کشاورزان، کارشناسان یا اطلاعات کافی نسبت به نحوه طراحی ندارند و یا در طراحی سیستم وضعیت محلی و منطقه را نادیده می گیرند و این مسئله کشاورز را با مشکلات زیاد و هزینه های غیر ضروری روبرو می سازد

مشکلات مربوط به مکانیزاسیون

کشاورزان در انجام فعالیتهای مکانیزاسیون هنگام عملیات کاشت، داشت و برداشت با وجود مستقر شدن سیستم آبیاری بارانی با مشکلاتی روبرو هستند. البته این موضوع پذیرفتنی است که وجود سیستم آبیاری بارانی در زمین کشاورز می تواند ایجاد محدودیتهایی در انجام فعالیتهای مکانیزاسیون شود. در این باره آموزش کشاورزان برای به حداقل رساندن این مشکلات باید مورد توجه ویژه قرار گیرد

مشکلات اقتصادی

مشکلات فنی در بین کشاورزان از همگونی زیادی برخوردار است. به این معنی که اکثریت کشاورزان یک تا تعداد بیشتری از این مشکلات را دارند. اما در مورد مشکلات اقتصادی گروهی از کشاورزان اظهار داشته اند که مشکلی از این لحاظ با پروژه آبیاری بارانی ندارند. این گروه از کشاورزان سیستم را اقتصادی می دانند و در بهره برداری از آنان با وجود پاره ای از مشکلات فنی دچار هیچ گونه مشکلات اقتصادی نیستند. مقایسه ویژگی های این گروه با گروهی که مشکل اقتصادی دارند نشان می دهد که بین این دو از نظر ویژگی های مختلف زراعی و شخصیتی از لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود ندارد. کشاورزان مهمترین مشکل خود را در استفاده از سیستم آبیاری بارانی بدین شرح عنوان کرده اند

کم بودن میزان وام

[1] ((مهندس عبدالکریمومجریان-مطلعات جامه توسعه کشاورزی مناطق کشور))

[2]((مهندس عبدالکریمدرویشی-اقتصادکشاورزیوتوسعه))


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 171
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نفت در خاورميانه در فایل ورد (word) دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نفت در خاورميانه در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نفت در خاورميانه در فایل ورد (word)

مقدمه    
خاورمیانه، منطقه تولید کننده نفت  
امتیازات نفتی        
حوزه های نفتی        
لیبی    
مصر    
عراق    
عربستان سعودی        
کویت    
منطقه بیطرف بین عربستان سعودی و کویت    
کشورهای خلیج فارس     
ترکیه    
سوریه    
اسرائیل    
ایران    
ذخایر نفتی    
حمل و نقل خام و فرآورده های نفتی       
عایدات نفتی        
آینده نفت    
منابع و مأخذ        

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نفت در خاورميانه در فایل ورد (word)

1-   خاورمیانه

2-   گیتاشناسی کشورها

3-   نفت و توسعه اقتصادی / دکتر محمد علی همایون کاتوزیان

ترجمه : علیرضا طیب

مقدمه

نفت

یکی از برجسته ترین دستاوردهای اقتصادی در صد سال گذشته ، رشد و توسعه صنعت نفت بوده است. در سال 1850، در واقع نفتی در جهان تولید نمی شد. سپس، در پس اکتشافاتی که در ایالات متحده آمریکا و روسیه هر دو انجام شد، کل تولید پس از سال 1860 به سرعت رو به افزایش گذاشت و تا سال 1890، تولید جهانی به 10 میلیون تن در سال رسید . از آن تاریخ تاکنون، تولید نفت خام پیوسته در حال افزایش بوده است و تولید جهانی آن تقریباً هر ده سال 2 برابر شده است. ایالات متحده آمریکا و شوروی هنوز بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان هستند؛ گرچه اهمیت نسبی آنها با افزایش بسیار سریع تولید نفت خام از حوزه دریای کارائیب، خاورمیانه و آفریقا، رو به کاهش گذاشته است.[1]

در آغاز قرن بیستم، نفت و گاز طبیعی کمتر از 4 درصد از کل نیاز انرژی جهان غرب را تأمین می کرد؛ حال آن که زغال سنگ تقریباً 90 درصد از این نیاز را برآورده    می کرد. اما این وضع به سرعت تغییر کرد و سهم نفت و گاز طبیعی از کل تولید انرژی در سال 1920 به 12 درصد و در نیمه دهه 1930 به 26 درصد و پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 به 36 درصد رسید. از آن زمان به بعد ، اهمیت نفت و فرآورده های نفتی برای اقتصاد جهان همواره رو به افزایش بوده است، چنان که تا سال 1970 ، تقریباً 70 درصد از کل نیاز انرژی غرب را نفت و گاز طبیعی تأمین                                                                   می کرد

مصرف  کنندگان عمده نفت و فرآورده های وابسته آن،ملل صنعتی اروپای غربی، آمریکای شمالی و ژاپن هستند که روی هم رفته 70 درصد از کل تولید را در سال 1970 به خود اختصاص می دادند. در عین حال، همین کشورها فقط 26 درصد از نفت و گاز جهان را خود تولید می کنند و بنابراین مجبورند نیازهای خود را با نفت وارداتی تأمین کنند. بنابراین گونه ای رابطه همزیستی متقابل بین کشورهای اصلی تولید کننده و کشورهای مصرف کننده ایجاد شده است

خاورمیانه، منطقه تولید کننده نفت[2]

در حال حاضر، خاورمیانه منطقه ای است که در آن تولید نفت در حد قابل ملاحظه ای بیشتر از تقاضاست. طی قرن بیستم، تولید نفت این منطقه برحسب تولید کل جهانی به طور مشخص افزایش یافته است. در دهه 1930 و اوایل دهه 1940 ، میانگین سطح تولید بین دو تا پنج درصد از کل تولید جهان بود، اما در پی احیاء و توسعه صنعت پس از جنگ در منطقه خلیج (فارس)، تولید نفت تا سال 1950 به میزان 15 درصد رسید. از آن تاریخ ،  اهمیت نسبی نفت و گاز طبیعی خاورمیانه و آفریقای شمالی در تولید جهانی همواره رو به افزایش بوده است، به گونه ای که در سال 1960 از مرز 25 درصد گذشت و در سال 1971 به میزان 40 درصد رسید، در این سال تولید کل نفت منطقه متجاوز از 1000 میلیون تن می شد.[3]

اگر چه در خاورمیانه تولید نفت اول بار در اوایل قرن بیستم در ایران آغاز شد، اما فقط پس از جنگ جهانی دوم بود که تولید آن به سرعت رو به افزایش گذاشت . طی اوایل دهه 1940، ایران بزرگترین تولید کننده نفت در خاورمیانه بود و پس از آن عراق و عربستان سعودی در مراتب بعدی قرار می گرفتند. پس از کشف و توسعه منابع نفتی در مقیاسی وسیع، تولید نفت کویت و عربستان  سعودی هر دو ، به مقدار زیادی افزایش یافت تا سال 1950 که تولید حوزه های نفتی عربستان تقریباً با تولید حوزه های نفتی ایران برابر شد. در سال 1951، صنعت نفت ایران ملی شد و در نتیجه تولید نفت خام در سال بعد به کمتر از دو میلیون تن کاهش یافت و بدین ترتیب عربستان سعودی و کویت به عنوان دو تولید کنده اصلی خاورمیانه در صدر قرار گرفتند. طی دهه 1955 تا 1965، کویت بزرگترین تولید کننده نفت شد و پس از آن، عربستان و ایران در رده های بعدی قرار گرفتند. افزایش وسیع تولید نفت در ایران از سال 1954 به بعد، پس از رفع مناقشه بین شرکتهای نفتی و حکومت ایران، آغاز شد. طی سالهای آخر دهه 1960، میزان تولید در کشورهای ایران و عربستان سعودی از میزان تولید نفت کویت فراتر رفت و این دو کشور برای کسب مقام اول در تولید به رقابت برخاستند. اما موفقیت حقیقی در دهه 1960 به 150 میلیون تن در سال 1969 جهش داشت، در همین سال بود که لیبی پس از عربستان سعودی در مرتبه دوم تولید قرار گرفت. از آن زمان، تولید نفت لیبی رو به کاهش گذاشته است. با آغاز دهه 1970، ایران و عربستان سعودی هم اکنون براحتی در رأس جدول تولید و بعد از آنها با فاصله زیادی کویت و لیبی قرار دارند. (جدول ) . ایران، عربستان سعودی، کویت، لیبی و عراق حدود چهار پنجم از کل میزان نفت خاور میانه را تولید می کنند، واقعیتی که بروشنی بر پایین بودن سطح تولید در سایر کشورها منطقه تأکید دارد.[4]

امتیازات نفتی

در دوره قبل از جنگ جهانی دوم، کشورهای تولید کننده نفت در اطراف خلیج فارس ، امتیازات انحصاری کشف و توسعه منابع نفتی خود را به شرکتهای نفتی غرب واگذار می کردند. این امتیازات بیشتر کشورهای مربوط یا همه آنها را شامل می شد. در این زمان، هشت شرکت اصلی که تحت نظارت سهام آمریکا، بریتانیا، هلند و فرانسه قرار داشت، همه محصول نفت منطقه را تولید می کرد. این شرکتها عبارتند بودند از : استاندارد اویل (نیوجرسی) (NEW Jersy) Oil Standard ، استاندارد اویل (کالیفورنیا) ،  (California) Standar Oil ، موبیل اویل، (Mobil Oil) ، تگزاکو (Texaco) ، گالف اویل (Gulf Oil)، بریتیش پترولیوم (British Petrolouim) ، رویال داچ / شل (Royal Dutch / Shell) و شرکت نفت فرانسه (Compagnie Francaise des Petroles) . اگر چه از آن زمان تاکنون ، این وضع مشخصاً تغییر کرده است، اما حتی در اواخر دهه 1960 همین هشت شرکت بیشتر از 90 درصد از تولید نفت منطقه را در انحصار خود داشتند

اولین امتیاز مهم خاورمیانه، امتیاز نفت ایران بود که در سال 1901 به یک مقاطعه کار انگلیسی به نام «ویلیام ناکس دارسی»[5] واگذار شد. در سال 1909، این امتیاز به «شرکت نفت ایران – انگلیس» تعلق گرفت. این شرکت از همه نقاط کشور بجز پنج استان شمالی می توانست نفت استخراج کند. از سال 1954، پس از ملی شدن صنعت نفت ایران در سال 1951، تولید نفت توسط یک کنسرسیوم بین المللی صورت می گیرد (می گرفت). این کنسرسیوم از چهارده عضو شامل هشت شرکت اصلی که قبلاً نام برده شد و نیز چند شرکت دیگر به وجود آمده است. در تواقفی که بین حکومت ایران و شرکتهای نفتی حاصل شد، وسعت منطقه مورد بهره برداری به 259000 کیلومتر مربع کاهش یافت. قرار شد که این توافق به مدت 25 سال تا سال 1979 ادامه داشته باشد و همچنین کنسرسیوم در صورت تمایل بتواند قرارداد را سه بار و هر بار به مدت پنج سال، تحت همان شرایط قبلی تمدید کند.[6]

در عراق، اولین امتیاز در سال 1925، به یک کنسرسیوم بین المللی داده شد، این اولین کنسرسیومی بود که فعالیت خود را در خاورمیانه آغاز می کرد. این کنسرسیوم به نام «شرکت نفت عراق» معروف بود و تحت نظارت بریتیش پترولیوم، شل، شرکت نفت فرانسه و «شرکت توسعه خاور نزدیک» (استاندارد اویل نیوجرسی و موبیل اویل) قرارداشت. امتیاز نفتی عراق پس از چند بار تمدید، سراسر کشور را بجز نوار باریکی در شرق عراق در نزدیکی مرز ایران، در بر می گرفت. در سال 1961 ، حکومت عراق بیشتر از 99 درصد از قلمرو امتیاز اصلی را با اقدامی یکطرفه در اختیار خود گرفت و بدین ترتیب تنها آن مناطقی که عملاً تولید نفتی داشت، در دست شرکت نفت عراق باقی ماند. اختلافی که در اثر این اقدام بین حکومت عراق و شرکت نفتی بروز کرده بود، تا قبل از ملی شدن دارای شرکت در سال 1972، برطرف نشد.  [7]

دو تولید کننده عمده دیگر منطقه یعنی کویت و عربستان سعودی هر دو، در سالهای دهه 1930 امتیازاتی واگذار کردند. امتیاز نفتی کویت سراسر کشور را در بر             می گرفت و در سال 1934 به شرکت نفت کویت واگذار شد که مشترکاً به گالف اویل و بریتیش پترولیوم تعلق داشت.[8] در عربستان سعودی، امتیاز اصلی نفت در سال 1933 به شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا واگذار شد و بعدها شرکت نفت عربستان – آمریکا (آرامکو) [9] جای آن را گرفت که تحت نظارت چهار شرکت اصلی قرار داشت. در این حالت، منطقه واگذاری شامل نواحی وسیعی در بخشهای مرکزی و شرقی کشور می شد. از آن زمان تاکنون از بخشهایی از این منطقه صرف نظر شده است.[10]

از جنگ جهانی دوم، امتیازات اعطا شده برای کشورهای امتیاز دهنده بسیار سودآورتر شده است. این مسأله بخصوص در مورد لیبی صدق می کند که اول بار در سال 1961، تولید نفت خود را آغاز کرد. در این کشور برنامه اکتشاف و توسعه به گونه ای بسیار متفاوت از کشورهای تولید کننده با سابقه تر، عملی شد. پس از وضع قانون نفت در سال 1955، از شرکتهای نفتی دعوت شد که در مزایده شرکت کنند. در آغاز، به منظور ترغیب شرکتهای بین المللی برای شرکت در این مزایده شرکت کنند. پس از وضع قانون نفت در سال 1955، از شرکتهای نفتی دعوت شد که در مزایده شرکت کنند. در آغاز، به منظور ترغیب شرکتهای بین المللی برای شرکت در این مزایده انگیزه های جاذبی عرضه شد. مناطق واگذاری، وسیع بود و مساحتی حدود 30000 تا 100000 کیلومتر مربع را شامل می شد و علاوه بر وجود برخی عوامل جذب کننده دیگر به شرکتهای خارجی اجازه داده می شد که تقریباً 25 درصد از منابع را بابت استهلاک سرمایه برداشت کنند.در نتیجه بسیاری از شرکتهایی که حافظ منابع آمریکا، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا بودند، به کار اکتشاف نفت پرداختند. حکومت لیبی به محض این که دریافت برای تولید نفت از منابع بالقوه عظیمی برخوردار است، خواهان منافع بیشتری شد. در سال 1960، امتیاز استهلاک سرمایه ملغی ده ساله بین یک چهارم و یک سوم وسعت اصلی کاهش دهند. در سال 1962، یعنی دو سال پس از تشکیل سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اپک)[11]، لیبی به این سازمان پیوست و تشویق شد که سیستم مالیاتی نفت خود را بر پایه سیستمهای مشابه مالیاتی در دیگر کشورهای عضو سازمان، بنا نهد. بر شرکتهایی که از حق امتیاز قدیمی تری برخوردار بودند، فشارهایی وارد شد و سرانجام این شرکتها مجبور شدند که به پیشنهادهای جدید تن در دهند. به رغم این شرایط سخت تر، به علت ویژگی محلی نفت لیبی در مقایسه با دیگر تولیدات نفت خام کشورهای خاورمیانه، پایینی غلظت، کم بودن مقدار گوگرد نفت، و این واقعیت که حتی شرایط واگذاری امتیازات جدید هنوز هم به سختی شرایط مورد ادعای کشورهای منطقه خلیج فارس نبود، درخواست اخذ امتیازات از سوی شرکتها همچنین به قوت خود باقی ماند.[12]

 حوزه های نفتی

1- خاورمیانه / نویسندگان . پیتربیومونت، جرالد بلیک، مالکوم واگ استاف / مترجمان : محسن شانه چی، محمود رمضان زاده، علی آخشینی / مشهد / آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی، 1369، ص 344

1- همان منبع صفحه 345

1- همان منبع صفحه 346

 1- همان منبع صفحه

 [5] – W. K. DArcy

2-  همان منبع صفحه

 [7] – Iranian Oil Operating Companies , Annual Review 1971, Tehran , 1971,

1-  همان منبع صفحه

 [9]- Arabian American Oil Company (ARAMCO)

2- همان منبع صفحه

 [11] – Organization of petroleum Exporting Countries (OPEC)

2- همان منبع صفحه


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 147
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله طيف سنجي در فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طيف سنجي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله طيف سنجي در فایل ورد (word)

تاریخچه  
اصول طیف سنجی جرمی  
دستگاه طیف سنج جرمی  
سیستم ورودی نمونه  
روزنه مولکولی  
محفظه یونیزاسیون  
پتانسیل یونیزاسیون  
تجزیه گر جرمی  
تجزیه گر جرمی و قدرت تفکیک  
آشکار کننده  
ثبات آشکار کننده  
آشنایی با طیف‌سنجی جرمی(MS)  
فرآیند دستگاه  
کاربردها  
مراجع:  
طیف سنج جرمی  
تاریخچه  
اصول طیف سنجی جرمی  
دستگاه طیف سنج جرمی  
سیستم ورودی نمونه  
روزنه مولکولی  
محفظه یونیزاسیون  
پتانسیل یونیزاسیون  
تجزیه گر جرمی  
تجزیه گر جرمی و قدرت تفکیک  
آشکار کننده  
ثبات آشکار کننده  
طیف‌سنجی رامان (RAMAN)  
کاربردها  
برخی از کاربردهای مهم طیف سنجی رامان در فناوری نانو عبارتست از:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله طيف سنجي در فایل ورد (word)

[1]. D. A. Skoog, D. M. West Holt, “Principle of Instrumental Analysi”s, Saunders College Publishing, Sixth edition,

[2]. B. Dragnea, “Near Filed Scanning Optical Microscopy”: Chemical Imaging, Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, Dekker Publication,

[3]. Hallen H.D. Ayars E.J. Jahncke C.L., “The effects of probe boundary conditions and propagation on nano-Raman spectroscopy”, Journal of Microscopy, vol. 210, no. 3, pp. 252-254(3),

[4]. Y. Inouye, N. Hayazawa, K. Hayashi, Z. Sekkat and S. Kawata, Proc. SPIE, 3791, 40 (1999)

[5]. N. Hayazawa, Y. Inouye, Z. Sekkat, and S. Kawata, J. Chem. Phys., 117,

[6]. N. Hayazawa, T.Yano, H. Watanabe, Y. Inouye, and S. Kawata, Chem. Phys. Lett.,376, 174,

[7]. D. Roy a, Manish Chhowalla b,*, H. Wang c, N. Sano c, I. Alexandrou c,

T.W. Clyne a, G.A.J. Amaratunga , Characterisation of carbon nano-onions using

Raman spectroscopy, Chemical Physics Letters 373, 2003, 52–56, 2003

[8]. Tomoya Ohno, Daisuke Suzuki, and Hisao Suzuki Size Effect for Barium Titanate Nano-particles, KONA, No.22,

طیف سنج جرمی

 اصول طیف سنجی جرمی ، جلوتر از هر یک از تکنیکهای دستگاهی دیگر ، بنا نهاده شده است. تاریخ پایه گذاری اصول اساسی آن به سال 1898 بر می‌گردد. در سال 1911 ، “تامسون” برای تشریح وجود نئون-22 در نمونه‌ای از نئون-20 از طیف جرمی استفاده نمود و ثابت کرد که عناصر می‌توانند ایزوتوپ داشته باشند

تاریخچه

اصول طیف سنجی جرمی ، جلوتر از هر یک از تکنیکهای دستگاهی دیگر ، بنا نهاده شده است. تاریخ پایه گذاری اصول اساسی آن به سال 1898 بر می‌گردد. در سال 1911 ، “تامسون” برای تشریح وجود نئون-22 در نمونه‌ای از نئون-20 از طیف جرمی استفاده نمود و ثابت کرد که عناصر می‌توانند ایزوتوپ داشته باشند. تا جایی که می‌دانیم، قدیمیترین طیف سنج جرمی در سال 1918 ساخته شد

اما روش طیف سنجی جرمی تا همین اواخر که دستگاههای دقیق ارزانی در دسترس قرار گرفتند، هنوز مورد استفاده چندانی نداشت. این تکنیک با پیدایش دستگاههای تجاری که بسادگی تعمیر و نگهداری می‌شوند و با توجه به مناسب بودن قیمت آنها برای بیشتر آزمایشگاههای صنعتی و آموزشی و نیز بالا بودن قدرت تجزیه و تفکیک ، در مطالعه تعیین ساختمان ترکیبات از اهمیت بسیاری برخوردار گشته است

اصول طیف سنجی جرمی

به بیان ساده ، طیف سنج جرمی سه عمل اساسی را انجام می‌دهد

مولکولها توسط جرایاناتی از الکترونهای پرانرژی بمباران شده و بعضی از مولکولها به یونهای مربوطه تبدیل می‌گردند. سپس یونها در یک میدان الکتریکی شتاب داده می‌شوند

یونهای شتاب داده شده بسته به نسبت بار/جرم آنها در یک میدان مغناطیسی یا الکتریکی جدا می‌گردند

یونهای دارای نسبت بار/جرم مشخص و معین توسط بخشی از دستگاه که در اثر برخورد یونها به آن ، قادر به شمارش آنها است، آشکار می‌گردند. نتایج داده شده خروجی توسط آشکار کننده بزرگ شده و به ثبات داده می‌شوند. علامت یا نقشی که از ثبات حاصل می‌گردد یک طیف جرمی است، نموداری از تعداد ذرات آشکار شده بر حسب تابعی از نسبت بار/جرم

دستگاه طیف سنج جرمی

هنگامی که هر یک از عملیات را بدقت مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که طیف سنج جرمی واقعا پیچیده‌تر از آن چیزی است که در بالا شرح داده شد

سیستم ورودی نمونه

قبل از تشکیل یونها باید راهی پیدا کرد تا بتوان جریانی از مولکولها را به محفظه یونیزاسیون که عمل یونیزه شدن در آن انجام می‌گیرد، روانه ساخت. یک سیستم ورودی نمونه برای ایجاد چنین جریانی از مولکولها بکار برده می‌شود. نمونه‌هایی که با طیف سنجی جرمی مورد مطالعه قرار می‌گیرند، می‌توانند به حالت گاز ، مایع یا جامد باشند. در این روش باید از وسایلی استفاده کرد تا مقدار کافی از نمونه را به حالت بخار در آورده ، سپس جریانی از مولکولها روانه محفظه یونیزاسیون شوند

در مورد گازها ، ماده ، خود به حالت بخار وجود دارد. پس ، از سیستم ورودی ساده‌ای می‌توان استفاده کرد. این سیستم تحت خلاء بوده، بطوری که محفظه یونیزاسیون در فشاری پایینتر از سیستم ورودی نمونه قرار دارد

روزنه مولکولی

نمونه به انبار بزرگتری رفته که از آن ، مولکولهای بخار به محفظه یونیزاسیون می‌روند. برای اطمینان از اینکه جریان یکنواختی از مولکولها به محفظه یونیزاسیون وارد می‌شود، قبل از ورود ، بخار از میان سوراخ کوچکی که “روزنه مولکولی” خوانده می‌شود، عبور می‌کند. همین سیستم برای مایعات و جامدات فرار نیز بکار برده می‌شود. برای مواد با فراریت کم ، می‌توان سیستم را به گونه‌ای طراحی کرد که در یک اجاق یا تنور قرار گیرد تا در اثر گرم کردن نمونه ، فشار بخار بیشتری حاصل گردد. باید مراقب بود که حرارت زیاد باعث تخریب ماده نگردد

در مورد مواد جامد نسبتا غیر فرار ، روش مستقیمی را می‌توان بکار برد. نمونه در نوک میله‌ای قرار داده می‌شود و سپس از یک شیر خلاء ، وارد محفظه یونیزاسیون می‌گردد. نمونه در فاصله بسیار نزدیکی از پرتو یونیزه کننده الکترونها قرار می‌گیرد. سپس آن میله ، گرم شده و تولید بخاری از نمونه را کرده تا در مجاورت پرتو الکترونها بیرون رانده شوند. چنین سیستمی را می‌توان برای مطالعه نمونه‌ای از مولکولهایی که فشار بخار آنها در درجه حرارت اتاق کمتر از 9 – 10 میلیمتر جیوه است، بکار برد

محفظه یونیزاسیون

هنگامی که جریان مولکولهای نمونه وارد محفظه یونیزاسیون گشت ، توسط پرتوی از الکترونهای پرانرژی بمباران می‌شود. در این فرآیند ، مولکولها به یونهای مربوطه تبدیل گشته و سپس در یک میدان الکتریکی شتاب داده می‌شوند. در محفظه یونیزاسیون پرتو الکترونهای پرانرژی از یک “سیم باریک” گرم شده ساطع می‌شوند. این سیم باریک تا چند هزار درجه سلسیوس گرم می‌شود. به هنگام کار در شرایطی معمولی ، الکترونها دارای انرژی معادل 70 میکرون – ولت هستند

این الکترونهای پرانرژی با مولکولهایی که از سیستم نمونه وارد شده‌اند، برخورد کرده و با برداشتن الکترون از آن مولکولها ، آنها را یونیزه کرده و به یونهای مثبت تبدیل می‌کنند. یک “صفحه دافع” که پتانسیل الکتریکی مثبتی دارد، یونهای جدید را به طرف دسته‌ای از “صفحات شتاب دهنده” هدایت می‌کند. اختلاف پتانسیل زیادی (حدود 1 تا 10 کیلو ولت) از این صفحات شتاب دهنده عبور داده می‌شود که این عمل ، پرتوی از یونهای مثبت سریع را تولید می‌کند. این یونها توسط یک یا چند “شکاف متمرکز کننده” به طرف یک پرتو یکنواخت هدایت می‌شوند

بسیاری از مولکولهای نمونه به هیچ وجه یونیزه نمی‌شوند. این مولکولها بطور مداوم توسط مکنده‌ها یا پمپهای خلا که به محفظه یونیزاسیون متصل نیستند، خارج می‌گردند. بعضی از این مولکولها از طریق جذب الکترون به یونهای منفی تبدیل می‌شوند. این یونهای منفی توسط صفحه دافع جذب می‌گردند. ممکن است که بخش کوچکی از یونهای تشکیل شده بیش از یک بار داشته باشند، (از دست دادن بیش از یک الکترون) اینها مانند یونهای مثبت تک ظرفیتی ، شتاب داده می‌شوند

پتانسیل یونیزاسیون

انرژی لازم برای برداشتن یک الکترون از یک اتم یا مولکول ، پتانسیل یونیزاسیون آن است. بسیاری از ترکیبات آلی دارای پتانسیل یونیزاسیونی بین 8 تا 15 الکترون ولت هستند. اما اگر پرتو الکترونهایی که به مولکولها برخورد می‌کند، پتانسیلی معادل 50 تا 70 الکترون ولت نداشته باشد، قادر به ایجاد یونهای زیادی نخواهد بود. برای ایجاد یک طیف جرمی ، الکترونهایی با این میزان انرژی برای یونیزه کردن نمونه بکار برده می‌شوند

تجزیه گر جرمی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 311
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله سيستم فرمان و کنترل در فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سيستم فرمان و کنترل در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله سيستم فرمان و کنترل در فایل ورد (word)

   سیستم فرمان و کنترل  
.1‌    انواع جعبه فرمان  
11   جعبه فرمان ساچمه ای  
21   جعبه فرمان راک و پینیون  
1‌.3‌   سیستم فرمان سیمی  
14   سیستم حلزونی و قطاع  
‌1‌.5‌   سیستم حلزونی غلتکی  
.2‌   هندسه ی فرمان  
2‌.1‌   زاویه کمب.ر  
‌2‌.2‌   زاویه کستر  
2‌.3‌   تو-این;;;  
2‌.4‌   تو-آوت;;;  
2‌.5‌   شعاع سایش  
2‌.6‌   اصل آکرمن  
2‌.7‌   شعاع فرمان  
منابع 

سیستم فرمان و کنترل

     در این جا به بررسی و معرفی انواع سیستم های فرمان، جعبه فرمان ها و هندسه ی فرمان  پرداخته و سپس با توجه به محدودیت هایی که در ساخت و یا در بازار وجود دارد بهترین سیستم های موجود را مورد بررسی قرار می دهیم. قبل از اینکه وارد بحث شویم نیروهای وارد بر سیستم را شناسایی خواهیم کرد. نیروهای مخالف با حرکت چرخ عبارتند از

نیروی اصطکاک
نیروی شتاب گیری
نیروی جانب به مرکز یا همان گریز از مرکز
نیروی هوا و باد
نیروی حاصل از شیب جاده

     نیروهای فوق بر حرکت و کنترل خودرو تاثیر می گذارند، علاوه بر آن، حرکت خودرو، خود نیز تاثیر پذیر از موارد زیر است

متعادل توزیع شدن نیرو بر چرخ ها
عرض خودرو و فاصله بین دو محور
کیفیت ارتعاش گیرها
نوع سیستم تعلیق
زوایای فرمان که در این فصل توضیح داده می شود
وضعیت تایرها از نظر کیفیت (لاستیک ها و بالانس بودن آنها)

سطح اتکای موثر

    در طراحی فرمان با تنظیم صحیح زوایای فرمان، نکات فوق را لحاظ می کنیم، اما باید به مسئله ی حرکت راحت و آسان چرخ توسط نیروی منتقل شده از طریق فرمان نیز توجه کرد. یکی از مهمترین معیارهایی که درانتخاب نوع فرمان نقش دارد، ایمنی آن است. مانند استفاده از کیسه هوا[1] یا استفاده از نوعی میل فرمان که در مقابل ضربه، تا می شود. مثلا در نوعی میل فرمان به نام ستون لوله ای،[2] فرمان از نوع تلسکوپی می باشد. مزایای این سیستم عبارتند از

تاب بر نمی دارد
در هنگام ضربه شدید مثل تلسکوپ عمل کرده و از طول جمع می شود و لذا انرژی را جذب کرده و از فشار ضربه کاسته می شود و حالت بالشتکی ایجاد می کند

     در نوعی دیگر به هنگام ضربه ستون پایینی به طرف بالا حرکت می کند و انرژی ضربه را می گیرد

تقسیم بندی فرمان به دو دسته است: الف)دستی     ب) غیر دستی

      منظور از فرمان دستی، فرمانی است که نیروی دست راننده مستقیم به چرخ منتقل می شود و فرمان غیردستی فرمانی است که در آن برای کاستن نیروی مورد نیاز برای چرخاندن فرمان از وسایل رابط کمک کننده استفاده می کنند. بعنوان مثال، در فرمان غیردستی از خاصیت هیدرولیک و مغناطیس در جعبه فرمان برای افزایش نیروی راننده استفاده می شود. در اینجا به توضیح اجزای فرمان می پردازیم

     اجزای فرمان دستی عبارتند از

غربیلک
میل فرمان
جعبه فرمان
اهرم های هدایت کننده
سگدست یا شغالدست

1‌.1‌ انواع جعبه فرمان

     مهمترین بخش یک سیستم فرمان جعبه فرمان آن است که چرخش غربیلک را به چرخش  چرخ ها تبدیل می کند.  مهمترین وظیفه جعبه فرمان عبارت از تبدیل حرکت دورانی میل ورودی جعبه فرمان به حرکت خطی از طریق اهرم ها، جهت هدایت خودرو است

1‌.1‌.1‌    جعبه فرمان ساچمه ای[3]

     این سیستم فرمان بیشتر در اتومبیل های سنگین استفاده می شود. مزیت اصلی این  سیستم اصطکاک بسیار

 کمی است که با استفاده از ساچمه فراهم گردیده است

 عیب اصلی این سیستم حجم زیاد آن است

1‌.1‌.2‌جعبه فرمان راک و پینیون[4]

     این سیستم فرمان ابتدا در اتومبیل هایی به کار گرفته شد که در قسمت قرارگیری موتور با کمبود فضا با مشکل مواجه بودند. عملکرد این سیستم فرمان آن چنان مناسب بود که به سرعت در بیشتر اتومبیل ها مورد استفاده قرار گرفت. قسمتهای اصلی این سیستم درشکل زیر نشان داده شده است

        هنگامی که راننده غربیلک فرمان را می چرخاند، دنده پینیون می چرخد و باعث حرکت شانه[5]      می گردد. این حرکت به یک اهرم بندی متصل است که چرخهای جلو را به حرکت در می آورد. این سیستم از بقیه سیستم های فرمان دقیق تر بوده و در عین حال که از اجزای کمتری تشکیل شده است،  طراحی ساده وسبک تری دارد. فشردگی و به عبارت دیگر فضای کمی که این سیستم اشغال می کند، دلیلی است که این سیستم در همه خودرو های فرمان از جلوی[6] اروپایی و ژاپنی استفاده می شود. یکی از اشکالات این سیستم این است که در اکسل های صلب[7] قابل استفاده نیست

 1‌.1‌.3‌ سیستم فرمان سیمی[8]


[1] Air bag

[2] AC Delco

[3] Recirculating ball

[4] Rack and Pinion

[5]  Rack

[6] Front steer

[7] Rigid axles

[8] Steering by wire

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 43
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقيق جلوگيري از اسراف مواد غذايي با بسته بندي مناسب در فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق جلوگيري از اسراف مواد غذايي با بسته بندي مناسب در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق جلوگيري از اسراف مواد غذايي با بسته بندي مناسب در فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
پیشنهادات  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق جلوگيري از اسراف مواد غذايي با بسته بندي مناسب در فایل ورد (word)

1- اس. دی. هولدزورث. 1374 ترجمه محمد شاهدی و مهدی کدیور. اصول تبدیل و نگهداری          میوه ها و سبزیها. انتشارات دانشگاه شهرکرد

2- اورای کول، بی. و ام. ای. استایلز. 1380  ترجمه بهجت تاج الدین. بسته بندی مواد غذایی با اتمسفر تغییر یافته. مرکز نشر آموزش کشاورزی

3-    صداقت، ناصر. 1375 تکنولوژی بسته بندی مواد غذایی. انتشارات بارثاوا

4-       Cappellini, R. A. and M. J. Ceponis. 1984. Postharvest losses in fresh fruits and vegetables. Postharvest Pathology of Fruits and Vegetables. Pp. 24-

5-       Gawith, J. A. & T. R. Robertson.2000.Wrapping up packaging technology

چکیده

مواد زیستی (biological materials) که بیشتر مواد غذایی از آن مشتق می شوند در صورت وجود فرصت کافی، بویژه وقتی که در شرایط نا مطلوب قرار گیرند، فاسد می شوند. فساد در اصل ناشی از تخریب میکربی و یا واکنشهای شیمیایی است که موجب تغییراتی در محصول می شود و ممکن است کیفیت آن را کاهش داده و خطر بالقوه ای برای سلامتی گردد و سرانجام به زیان اقتصادی قابل توجهی منتهی شود. یکی از راهکارهای مهم در به حداقل رساندن فساد مواد غذایی، استفاده از بسته بندی صحیح و متناسب با محصول در تمامی مراحل تولید ماده غذایی است. در حقیقت بسته بندی نظام بهم پیوسته ای از آماده سازی کالا برای حمل و نقل، توزیع، نگهداری، فروش و مصرف نهایی آن می باشد. در جایی که روشهای بسته بندی ضعیف باشد یا وجود نداشته باشد، مقادیر زیادی از غذا و کالاهای دیگر از بین خواهد رفت. اگر سطح بسته بندی (چه کمی و چه کیفی) افزایش یابد، اتلاف غذا کمتر خواهد بود. علاوه بر این، هر بسته بندی اصولی، جذاب و قابل رقابت در بازار، ارزش افزوده قابل توجهی در پی خواهد داشت. چرا که بسته بندی قابل رقابت با دیگر کشورها، باعث حضور موفق در بازار جهانی خواهد بود و به تامین منافع ملی کشور کمک خواهد کرد و حضور نداشتن در بازارهای جهانی و انزواطلبی تهدیدی برای امنیت کشور و نوسازی اقتصادی خواهد بود

دراین مقاله سعی بر این است تا با پرداختن به اهمیت و نقش بسته بندی در تحویل یک کالای سالم، مطمین و  با حداقل هزینه به دست مصرف کننده ، به روشهای مختلف بسته بندی مانند استفاده از پوششهای خوراکی یا بیوپلیمرها (Biopolymers)، استفاده از اتمسفر تغییر یافته (Modified Atmosphere Packaging)، استفاده از اتمسفر کنترل شده (Controlled Atmosphere Packaging)،    بسته بندی معمولی، بسته بندی تحت خلاء و غیره بمنظور کاهش اتلاف غذا اشاره کرد. هر یک از این روشها یا ترکیبی از آنها را می توان با توجه به نوع محصول، هدف از بسته بندی، مدت نگهداری، بازار فروش و ;  با یک برنامه منطقی و حساب شده اتخاذ کرد

مقدمه

محصولات کشاورزی و دامپروری که خسارت دیده، فاسد شده و یا کیفیت غیر قابل قبولی از نظر هر یک از خصوصیات حسی داشته باشند مورد پذیرش مصرف کنندگان قرار نمی گیرند و ضایعات محسوب می شوند. دلایل این گونه ضایعات را می توان به عوامل زیر نسبت داد: 1) آلودگی میکربی و تجزیه مواد توسط آنها 2) فرآیندهای زیست سوزی و زیست سازی (متابولیکی) و 3) تنش های فیزیکی. فساد معمولا به وسیله کپک ها، مخمرها، باکتری ها و ویروس ها انجام می گیرد. منشاء این آلودگی ها ممکن است از مزرعه و باغ باشد که محصول در حال رشد یا دام را مورد تهاجم قرار دهد. سپس علایم قابل رویت فساد طی حمل و نقل ، انبار کردن و یا مصرف محصول به چشم آید. تغییرات متابولیکی غیر معمول که به دلیل گرمازدگی، سرمازدگی، کمبود اکسیژن یا تنش دی اکسید کربن روی می دهد ممکن است به لک افتادن، گود افتادگی، نرم شدگی بیش از حد، تغییر رنگ، تغییر بافت و… منجر شود. تنش های فیزیکی طی برداشت مکانیکی، حمل و جابجایی و… وارد می شود و سبب ضربه دیدگی، سایش و تغییر فیزیکی محصول می گردد

کاپلینی و سپونیس (1984) مطالعاتی را در مورد ضایعات تعدادی از میوه ها و سبزی ها در سطوح عمده فروشی، خرده فروشی و مصرف کننده در دو شهر نیویورک و شیکاگو انجام دادند. بیشترین مقدار ضایعات، مربوط به میوه های توت فرنگی، گیلاس، ذغال اخته، هلو و شلیل بود. به عنوان مثال میزان ضایعات توت فرنگی در عمده فروشی 6 تا 14% ، در خرده فروشی 5% و در سطح مصرف کنندگان بیشترین یعنی حدود 18 تا 22%  را نشان داد. علت اصلی ضایعات فوق فساد میکربی تشخیص داده شد. در مورد سبزی ها، بیشترین ضایعات در سطح خرده فروشی برای کاهو، لوبیا سبز، فلفل سبز و         گوجه فرنگی بود. به عنوان مثال ضایعات کاهو در سطح عمده فروشی 4 تا 6% ، در سطح خرده فروشی 2 تا 15% و در سطح مصرف کننده 7 تا 14% تخمین زده شد. در ایران هم طبق گزارشات و آمار وزارت جهاد کشاورزی سالانه بیش از 35% از محصولات کشاورزی در مراحل مختلف از بین می روند

ضایعات را می توان با اعمال فرآیندهایی مثل کنسرو کردن، انجماد، خشک کردن، بسته بندی و… مرتفع ساخت. در اثر اعمال این روش ها، تغییرات مهمی ممکن است در صفات کیفی محصول ایجاد شود. بسته بندی یکی از ترفندهای موثری است که با توسل به آن چه در حد بسته بندی حجیم، چه بیسته بندی جزیی ودر سطح مصرف کننده، چه در محل تولید و چه در محل فرآیند، چه به صورت بسته بندی اولیه و چه ثانویه و ثالثیه می توان میزان ضایعات و هدر رفت مواد غذایی را به حداقل رساند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 47
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کنترل بيولوژيک آفات در فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کنترل بيولوژيک آفات در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله کنترل بيولوژيک آفات در فایل ورد (word)

کنترل بیولوژیک آفات  
کنترل بیولوژیک یا (Biological Control) شامل سه موضوع اصلی است:  
کنترل بیولوژیک شپشک‌ها  
کنترل بیولوژیک شپشک‌های نرم تن  
کنترل بیولوژیک شته ها  
شته ها  
کنترل بیولوژیک سفید با لکها و کنه ها  
مبحث کنترل بیولوژیک کنههای تارتن  
کنترل بیولوژیک مگس های مینور و پروانه‌ها  
مگس‌های مینوز  
پروانه‌ها  
تولید این باکتری‌ها به چه صورت انجام می‌شود؟  
تکثیر و رها سازی دشمنان طبیعی  
پرورش و تکثیر دشمنان طبیعی  
منابع :  

کنترل بیولوژیک آفات

انسان در عصر حاضر با مسائل زیادی در ارتباط با تلفات محصولات کشاورزی رو به رو است. خشکسالی، تنش حرارتی و شرایط نامناسب انبارداری می‌توانند از جمله عومل مهم ، به از بین رفتن این محصولات منجر شوند، اما شاید بتوان گفت؛ نقش آفات و بیماری‌های گیاهی در این میان برجسته‌تر است و هر ساله مقادیر زیادی از انرژی کشاورزان رامی گیرد ودر عوض خسارت هنگفتی نصیبشان می‌شود

به گزارش گیاهپزشکان ایران و به نقل از ایسنا، کشورهای توسعه یافته با بهره گرفتن از خرد، دانش و فناوری‌ نوین توانسته‌اند تا حد زیادی از خسارات آفات و بیماری‌های در امان باشند تا جایی که بسیاری از این کشورها اکنون با مساله مازاد تولید مواجه‌اند. این در حالی است که که کشورهای در حال توسعه متاسفانه هم چنان تاوان سنگین ناتوانی خود در بهره‌گیری از فناوری مدرن را می پردازند. ناآگاهی و عدم دسترسی به روش‌های جدید کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی و تکیه بر روش‌های سنتی و پرخطری چون استفاده مکرر و بی رویه از سموم آفت کش‌ها، باعث شده این کشورها نه تنها موفقیتی در این زمینه نداشته باشند که انسان و محیط زیست را نیز قربانی فعالیت‌های نادرست خود کند

در سال های اخیر با توجه بیشتر بشر به محیط زیست، نگاه جستجوگر انسان توانسته راه‌های برای کنترل آفات و بیماری های گیاهی بیابد که مفید و در عین حال بیشتر از دیگر راه ها کارها به طبیعت نزدیک باشد. یکی از این روش‌ها ، کنترل بیولوژیک نام دارد که در برنامه مدیریت تلفیقی آفات لحاظ شده است

همچنین آلودگی شیمیایی محیط زیست به آفت کشها وخطرات ناشی از آن برای انسان به حدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته که نیازی به توضیح اضافی ندارد اما مشکلات ناشی از مصرف بی رویه آفت‌کشها زمانی ملموس تر می شود که بدانیم ادامه این روند نامطمئن موجب طغیان افات و حتی بدتراز آن ظهور آفات جدید می شوند

کنترل بیولوژیک را می توان استفاده هدفمند انسان از موجودات زنده قبیل شکارچی‌ها، پارازیتوئیدها، عوامل بیماری‌زا و غیره به عنوان دشمنان طبیعی دانست به نحوی که با بکارگیری آنها، جمعیت آفات کاهش یافته و خساراتی به مراتب کمتر از آنچه ممکن می‌بود وارد سازند

در همین زمینه دکتر محمدرضا رضاپناه ـ عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ـ  در چهارمین هم‌اندیشی توسعه کنترل بیولوژیک افات گیاهی با یادآوری اینکه براساس اصل پنجاهم قانون اساسی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید درآن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی شده وفعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یاتخریب غیر قابل جبران ملازم پیدا کند ممنوع است ادامه داد: استفاده ناآگاهانه، بی مورد، بی رویه و بیش از حد معمول از سموم شیمیایی ، ناهنجاریها و نابسامانیهای متعددی را به دنبال دارد

وی افزود: با توجه به روند مصرف محصولات ارگانیک متوجه خواهیم شد که افرادی که به هیچ وجه خریدار محصولات ارگانیک نبوده‌اند کاهش یافته و در مقابل آمار خریداران محصولات ارگانیک رو به افزایش است

رضاپناه با اشاره به اینکه مصرف کودهای شیمیایی در ایران در چهل سال اخیر حدود 75 برابر شده است ادامه داد: حدود دو دهه برای کنترل بیولوژیک آفات گیاهی تلاشهایی شد ولی متاسفانه به نظر می‌رسد این روش مقهور توسعه کنترل شیمایی شد

عضو هیات عملی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور باقی مانده سموم را یک موضوع انتزاعی در کشور دانست و افزود: براساس آمار اعلام شده در سال 1995، دو میلیارد کیلوگرم آفت کش در سراسر جهان مصرف می‌شود که تنها سه درصد آفت کشی که استفاده می‌شود به آفت می‌رسد

وی ادامه داد: اخیرا در اسپانیا مشخص شده که در 100 درصد مردم آثار باقی مانده سموم قابل تشخیص است که قطعا اگر این آزمایش در کشورهای دیگر نیز انجام شود موارد مشابهی به دست می‌آید

او خاطرنشان کرد:50 درصد کل عوارض مربوط به آفت کشها و 725 درصد مسمومیت‌های کشنده حاصل از آنها در کشورهای در حال توسعه است

وی با تاکید بر اینکه با یکسری اقدامات ساده می توان به سمت تولید محصولات ارگانیک حرکت کرد افزود: در این قضایا قطعا نیازمند برنامه‌ریزی و عزم ملی هستیم و یک برنامه جاری بلند مدت با متولی مشخص ضرورت دارد

کنترل بیولوژیک موثرترین راهکار مبارزه با آفات گیاهی است

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران موثرترین راهکار مبارزه با آفات گیاهی به‌ویژه سن گندم را کنترل بیولوژیک اعلام کرد

عزیز خرازی پاکدل در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت : هم اکنون در جهان کنترل بیولوژیک حشرات و آفات یک درصد مبارزه با کار آفات گیاهی را تشکیل می دهد و این رقم باید به حد استاندارد برسد

وی افزود : مبارزه با آفات گیاهی از طریق کنترل بیولوژیک باید به 20 درصد برسد، زیرا کنترل ها و مقابله های شیمیایی خطرات جبران ناپذیری برای گیاه و محیط زیست به دنبال دارد

خرازی پاکدل عنوان کرد: در روش کنترل بیولوژیک سایر حشرات غیرمضر برای گیاه که می توانند حشره یا آفت مورد نظر را نابود کنند ، وارد مزرعه می شون و به این ترتیب بخش زیادی از آفت در تقابل طبیعی جانداران بدون استفاده از هیچ سم و ابزاری از بین می رود

وی خاطر نشان کرد : سمپاشی هوایی ، حشرات را در مقابل سموم شیمیایی مقاوم می کند و این روش دوز سم را به شکل وحشتناکی افزایش می دهد

این مسئول یادآور شد : حشرات از جمله سن گندم نباید به طور کل نابود شوند بلکه جمعیت آنها باید کنترل شود زیرا حضور آنها در زنجیره غذایی لازم است

خرازی بیان داشت : در سال زراعی گذشته 30 درصد سن های گندم در مزارع زیر کشت کرج توسط مگس ها از بین رفتند

این کارشناس رشته حشره شناسی ، انتخاب انواع مقاوم بذر گندم در مقابل آفت سن و تغییر زمان کشت و برداشت را از دیگر راههای مبارزه با این آفت اعلام کرد

بیوتکنولوژی و اهمیت آن در کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی در کشاورزی مدرن

با توجه به اهمیت محیط زیست انسان و حفاظت صحیح از آن و بهره‌برداری از پتانسیل تعادل اکولوژیک طبیعت می‌توان روند مناسبتری را جهت کنترل آفت و بیماریهای گیاهی در کشاورزی امروزه برگزید. از این روی در این مقاله به معرفی مقوله‌های مختلف از جمله پارازیت‌کننده‌های عوامل بیماری‌زا در حشرات و بیماریهای گیاهی پرداخته شده است تا با جستجو کردن نحوه زیست و شناسایی این میکروارگانیزمهای مفید در شرایط اکوسیستم کشاورزی بتوان از کنترل بیولوژیک در زمان صحیح بهره‌برداری نمود تا از کاربرد بیش از حد سموم شیمیایی جلوگیری شود

کنترل بیولوژیک آفات

کنترل بیولوژیک پدیده‌ای طبیعی است که هدف آن تنظیم جمعیت موجودات می‌باشد. کنترل بیولوژیک ممکن است به صورت طبیعی یا با دخالت انسان اتفاق بیافتد، که به این نوع کنترل، کنترل بیولوژیک کاربردی اطلاق می‌شود

کنترل بیولوژیک

- طبیعی؛

- کاربردی

کنترل بیولوژیک پدیده‌ای طبیعی است که هدف آن تنظیم جمعیت موجودات می‌باشد. کنترل بیولوژیک ممکن است به صورت طبیعی یا با دخالت انسان اتفاق بیافتد، که به این نوع کنترل، کنترل بیولوژیک کاربردی اطلاق می‌شود

کنترل بیولوژیک یا (Biological Control) شامل سه موضوع اصلی است

1) انواع موجودات آفت هدف؛

2) انواع دشمنان طبیعی؛

3) روش‌های بکارگیری دشمنان طبیعی

1) انواع موجودات آفت هدف

الف) بطور کلی حشرات مهم‌ترین گروه از موجوداتی هستند که در برنامه‌های کنترل بیولوژیک به عنوان هدف مطرح بوده‌اند. آفات (حشرات) به دلیل ازدیاد، تنوع گونه و مهاجرت به نقاط جدید موجبات ورود حشرات شکارگر از مناطق دیگر را برای کنترل‌شان ایجاد کرده‌اند

اما مهم‌ترین راسته‌ای که تعدادی از گونه‌های آن تحت کنترل بیولوژیک قرار گرفته‌اند راسته (Hemiptera) می‌باشد

در جلسات قبل گفته شده که راسته (Homoptera) در بر گیرنده شته‌ها، شپشک‌ها، سفیدبالک‌ها و پسیل‌ها می‌باشند. همین حشرات هستند که در روی گیاهان زینتی جزء مهمترین آفات محسوب می‌شوند لذا امکان کنترل بیولوژیک آفات گیاهان زینتی بسیار زیاد است

چرا بیشترین برنامه کنترل بیولوژیک برعلیه حشرات راسته (Homoptera) صورت می گیرد؟

بدلیل اینکه تعداد زیادی از گونه‌های راسته (Homoptera) به همراه گیاهان زینتی و محصولات کشاورزی از منطقه پراکنش بومی خود وارد منطقه جدیدی شدند که فاقد دشمنان طبیعی بودند. لذا برای مبارزه با این آفات، دشمنان طبیعی این حشرات نیز از منطقه پراکنش آن‌ها به منطقه جدید وارد شدند تا تحت کنترل در آیند. در ضمن بسیاری از حشرات این راسته مانند شپشک‌ها غیر متمرکز بوده بنابراین امکان کنترل بیولوژیک آن‌ها فراهم است

ب) گروه دیگری از حشرات مورد نظر در برنامه‌های کنترل بیولوژیک کنه‌ها هستند. مخصوصاً سه خانواده (Eriophidae)، (Tarsonemidae) ،(Tetranychidae) جزء مهم‌ترین کنه‌های گیاهخوار هستند که بر علیه آن‌ها کنترل بیولوژیک انجام شده است

ج) دسته دیگر این حشرات، حلزون‌ها و راب‌ها هستند که به آن‌ها لیسَک نیز گفته می‌شود. برای کنترل بیولوژیک حلزون‌ها و راب‌ها کوشش‌هایی انجام شده است ولی نتیجه بخش نبوده است

د) گروه دیگری از موجودات مورد بحث، علف‌های هرز هستند، بطور کلی 116 گونه از علف‌های هرز در 32 خانواده با عنوان هدف برنامه‌های کنترل بیولوژیک تاکنون مطرح بوده‌اند که 50 درصد آن‌ها متعلق به سه خانواده Cactacea ، Mimosacea ، Asteraceae هستند

ذ) علاوه بر این‌ها، بیماری‌های گیاهی و مهره‌داران هم می‌توانند از اهداف برنامه‌های کنترل بیولوژیک باشند، حتی انسان می‌تواند در برنامه‌های کنترل بیولوژیک به عنوان یک هدف قلمداد شود

2) انواع دشمنان طبیعی

مبحث دوم انواع موجوداتی هستند که برای کنترل بیولوژیک آفاتی که ذکر کردیم مورد استفاده قرار می‌گیرند

الف) حشرات پارازیتوئید از عمومی‌ترین دشمنان طبیعی آفات به شمار می‌آیند که در برنامه‌های کنترل بیولوژیک به روش‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. برنامه‌های کنترل بیولوژیک در مورد حشرات پارازیتوئید بیشتر درباره‌ی دو راسته (Hymenoptera) یا بال‌غشائیان و زنبورها یا (Diptera) می‌باشد

در راسته (Hymenoptera)، زنبورهای بالا خانواده (Ichneumonoidae) و بخصوص دو خانواده (Braconidae) و(Ichneumonidae) دارای اهمیت بیشتری هستند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 53
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کنترل بيولوژيک آفات در فایل ورد (word) دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کنترل بيولوژيک آفات در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله کنترل بيولوژيک آفات در فایل ورد (word)

مقدمه :  
تاریخچه علم بیولوژیک :  
تعریف کنترل بیولوژیک :  
مبارزه بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات (IPM) :  
اهداف مبارزه بیولوژیک :  
حشرات :  
روشهای کلی کنترل بیولوژیک :  
حفاظت :  
معرفی ( ورود ) دشمنان طبیعی جدید :  
انبوه سازی ( افزون سازی ) :  
حشرات پارازیتوئید :  
گروه های اصلی پارازیتوئیدها :  
دوبالان :  
Tachinidae :  
معرفی و رده بندی خانواده Tachinidae :  
مرفولوژی :  
روش های متفاوت آلودگی میزبان توسط مگس های Tachinidae  
بیولوژی :  
معرفی چندین گونه از مگس های پارازیتوئید مهم خانواده Tachinidae :  
چرخه زندگی :  
کارآمدی نسبی پارازیتیسم مگسهای T.pennipes  
معرفی مگس های پارازیتوئید سن گندم و جو در ایران :  
گونه های شناسایی شده مگسهای پارازیتوئید گندم و جو در ایران :  
سن های میزبان مگسهای پارازیتوئید در ایران  
مناطق انتشار و اهمیت نسبی مگسهای پارازیتوئید درنقاط مختلف کشور  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله کنترل بيولوژيک آفات در فایل ورد (word)

 1-  رجبی ، غلامرضا – اکولوژ‍ی سن های زیان آور گندم و جو در ایران – سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی – 1379 ، صص 262-

2-   موسوی ، محمد رضا ، مبارزه بیولوژیکی – جهاد دانشگاهی مشهد ، 1379 ،           صص 55-

3-Amand Jr.PH.,1978.A Host-parasite catolog of north American Tachinidae(Diptera).USDA Miscellaneous publication 1319,860 pp.

 4-O Hara, J.E, 1985.oviposition strategies in the Tachinidae, a family of beneficial parasitic flies. Agriculture and foresty Bulletin8:31-34

مقدمه

 تاریخچه علم بیولوژیک

کنترل بیولوژیک آفت در ایران قدمتی بیش از 50 سال دارد که به کنترل شپشک ها با استفاده از کفشدوزک در شمال باز می گردد . این تلاش ها ادامه داشته و در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری نیز قرار گرفته است

تعریف کنترل بیولوژیک

کنترل بیولوژیک یعنی استفاده از پارازیتوئیدها ، پرداتورها ، پاتوژن ها ، آنتاگونیست ها و یا میکروارگانیسم های رقیب برای کاهش جمعیت یک آفت ، به طوری که آفت فراوانی کمتری داشته باشد و خساراتی کمتر از آنچه ممکن می بود وارد سازد

کنترل بیولوژیک ممکن است با دخالت هدفمند انسان صورت پذیرد و یا نتیجه عملی یک نیروی طبیعی خودجوش باشد . کنترل بیولوژیک ممکن است برای پایین آوردن جمعیت آفت مزارع یا جنگل ها و یا برای تعدیل ناهماهنگی های به وجود آمده در اثر ورود یک عامل جدید به محیطی طبیعی صورت پذیرد

البته همه روش های غیرشیمیایی ، کنترل بیولوژیکی محسوب نمی شوند . اصلاح نژاد گیاهان ، مبارزه زراعی و کاربرد مواد شیمیایی علامتی اگر با قصد تاثیرگذاری بر آفت به کار رود ، کنترل بیولوژیک نیست . این موارد زمانی کنترل بیولوژیک محسوب می گردند که با هدف حمایت از دشمنان طبیعی به کار گرفته شوند. برای مثال اصلاح نژاد گیاهان به صورتی که برای آفات مسموم کننده بوده و یا به طریق دیگری موجب کاهش جمعیت آفات گردد ، مبارزه بیولوژیک نیست . اما اگر این اصلاح با هدف به وجود آوردن شرایطی بهتر برای زندگی و بقای پارازیتوئیدها یا پرداتورها و فراهم شدن شرایط برای میزبان یابی و حمله به آفات باشد ، مبارزه بیولوژیکی به شمار می رود

مواد شیمیایی حاصل از عصاره گیاهان یا میکروب ها که علیه آفات به کار می برند نیز مبارزه بیولوژیک نیست . کنترل بیولوژیک یعنی پدید آوردن مجموعه ای که در آن جمعیت یک گونه توسط افرا گونه ای دیگر با مکانیزم هایی نظیر شکارگری ، پارازیتیسم ، بیماری زایی یا رقابت محدود می شود

مبارزه بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات (IPM)

 مبارزه بیولوژیک به خصوص در اراضی غیر مزروعی جنگل ، مرتع و نباتات زینتی ممکن است جدا از سایر اقدامات دفع آفاتی صورت پذیرد اما بسیاری از آفات در یک محصول بایستی به طور همزمان کنترل شوند تا محصول خوبی عاید گردد . در چنین مواردی ضرورت می یابد تا چندین روش متضاد دریک برنامه به اجرا در آید. سؤال اساسی در تلفیق روشهای مختلف این است که کدام روش اولویت بیشتری دارد . در سالهای پس از 1945 که استفاده از آفت کش ها بسیار رایج بود ، غالباً استفاده از سموم در اولویت بود و مبارزه بیولوژیک یک اقدام فرعی محسوب می شد و غالباً هم به دلیل اثرات سوء سموم مصرفی بر دشمنان طبیعی نتیجه مطلوبی از مبارزه بیولوژیک به دست نمی آمد و این عدم کارآیی را به حساب ناتوانی دشمنان طبیعی می گذاشتند

در سالهای اخیر یعنی از 1980 به بعد این معادله به نفع مبارزه بیولوژیک تغییر یافته و نظریه اداره انبوهی آفات بر مبارزه بیولوژیک تأکید بیشتری دارد و بر این اساس حفظ دشمنان طبیعی و استفاده از مبارزه بیولوژیک از اولویت برخوردار است

برخلاف گذشته اکنون استفاده از روشهایی که موجب از بین رفتن ویا تضعیف دشمنان طبیعی می گردد مجاز نیست . کوشش در برقراری سیستمهای کنترل آفات که مبتنی بر مبارزه بیولوژیک باشد در بسیاری موارد مراحل مقدماتی را طی می کند ولی در موارد متعددی نیز بسیار پیشرفته و کامل است

اهداف مبارزه بیولوژیک

حشرات ، کنه ها ، علف های هرز ، عوامل بیماری زا و مهره داران جملگی ممکن است از اهداف کنترل بیولوژیک باشند

حشرات

حشرات آفت از مهمترین اهداف مبارزه بیولوژیک بوده اند . بیش از 543 گونه حشره در جهان توسط 1200 برنامه مبارزه بیلوژیکی از طریق معرفی ( ورود ) حشره مفید مورد مبارزه قرار گرفته است . علاوه بر آن برنامه های حفاظت و تکثیر انبوه عوامل بومی نیز به اجرا در آمده است . این حشرات متعلق به راسته های جوربالان ، دوبالان ، بال غشائیان ، سخت بالپوشان ، بالپولک داران و تعدادی از راسته های دیگر بوده اند

جوربالان از جمله حشراتی هستند که بیشترین موفقیت در مبارزه بیولوژیکی با آنها از طریق معرفی حشرات مفید حاصل شده است . از دلایل این موفقیت می توان جابه جایی زیاد این حشرات همراه با محموله های تجاری به لحاظ ریزی و از دید پنهان ماندن و همچنین وجود گونه های زیادی آز آفات مهم در این رده و فراوانی و تنوع دشمنان طبیعی آنها برشمرد

روشهای کلی کنترل بیولوژیک

 مبارزه بیولوژیکی به مفهوم به کارگیری دشمنان طبیعی به منظور تقلیل جمعیت آفت (به معنای اعم) است . سه روش عمده برای استفاده از دشمنان طبیعی وجود دارد . حفاظت ، معرفی و انبوه سازی یاافزون سازی . از میان این روش ها معرفی روشی است که بیشترین اثر را در حل مشکلات مبارزه با حشرات و علفهای هرز داشته ولی به ندرت برای کنترل بیماری های گیاهی به کار رفته است

حفاظت

 رفتاربشر به نحو بسیار مؤثری قدرت دشمنان طبیعی را در تقلیل جمعیت آفات به منصه ظهور برساند . محافظت به عنوان یک روش مبارزه بیولوژیکی به مفهوم شناخت چنین رفتارها و کاربرد آنهاست . برای دستیابی به این هدف بایستی رفتارهای مخرب را شناسایی و از اعمال آنها جلوگیری نموده و مزرعه و سایر مکان ها را برای زندگی دشمنان طبیعی مساعد ساخت. در مبارزه بیولوژیکی با روش حفاظت ، اصل بر این است که همیشه گونه هایی از دشمنان طبیعی وجود دارند که اگر به آنها فرصت داده شود قادرند به طور مؤثری جمعیت آفت را کاهش دهند . این فرضیه در مورد بسیاری از آفات بومی صادق است اما در مورد آفات غیر بومی زمانی صدق می یابد که دشمن طبیعی مناسب از موطن آن وارد شده باشد

یکی از مهمترین مواردی که بر دشمنان طبیعی اثر سوء دارد سمپاشی هاست . به خصوص سمومی که طیف تأثیر آنها گسترده است و دوام زیادی دارند . وجود لایه گرد و خاک در سطح برگ نیز یکی دیگر از عوامل منفی به شمار می رود . همچنین مورچه هایی که به خاطر بهره برداری از ترشحات شته ها و شپشک ها به شدت از آنها دفاع کرده و مزاحمین و مهاجمین را دفع می کنند . سایر عواملی که ممکن است بر دشمنان طبیعی اثر منفی داشته باشند شامل زمان و نحوه شخم ، از بین بردن بقایای محصول ، کاشت محصول در اراضی یکپارچه و از بین بردن مکان های زمستانگذرانی دشمنان طبیعی مانند پرچین ها و رستنیهای اطراف مزرعه است

 محافظت مؤثر مشتمل بر کوشش هایی است که نیازهای طبیعی دشمنان طبیعی را برای شکفتن و ثمر دادن در یک سیستم تأمین می سازد . از جمله این کوشش ها ایجاد و نگهداری پایگاه های فیزیکی ، تأمین میزبان های واسط یا منابع کربوهیدراتها ، تعدیل شرایط فیزیکی از طریق ایجاد پوشش در سطح خاک ، پیش بینی مکان هایی برای پناه گرفتن و یا برداست نواری محصول است . موفقیت روشهای حفاظتی در مرحله اول وابسته به اطلاعاتی است که از مؤثر بودن یک روش در شرایط خاص محلی در دست داریم .این موضوع ممکن است نیاز به تحقیقات گسترده و آزمایش های زیاد ناحیه ای داشته باشد . اغلب می توان روش مؤثر را حتی در یک مزرعه نیز جدا از مسائل یک منطقه به کار بست

معرفی ( ورود ) دشمنان طبیعی جدید

 در بسیاری از مناطق بخش مهمی از آفات را گونه های غیر بومی تشکیل می دهند . مثلاً در آمریکا تنها 2% ازکل فون بندپایان منطقه را گونه های مهاجر تشکیل می دهند در حالی که 35% از 700 نوع آفت گونه های مهاجر محسوب می شوند .برای این گونه آفات غیر بومی روشهای حفاظت کافی به نظر نمی رسد زیرا بسیاری از دشمنان طبیعی آنها حضور ندارند

در چنین مواردی وارد نمودن دشمنان طبیعی که بر علیه آفت مؤثر باشند از ضروریات بوده و اقدامی است که سابقه موفقیت های درخشانی دارد . معمولاً با جستجو و شناسایی ، دشمنان طبیعی را در موطن اصلی آفت یافته سپس این دشمنان طبیعی جمع آوری و به کشور مورد نظر منتقل و پس از اعمال مقررات قرنطینه ای و اطمینان یافتن از بی زیان بودن آن رها می شوند

معرفی به عنوان یک روش مبارزه بیولوژیک منجر به کنترل کامل ویا بخشی از بیش از 200 گونه آفت شده است . معرفی مزیتی را نسبت به سایر روش ها در بردارد و آن این که نیاز به نگهداری نداشته و لذا در دراز مدت بسیار ارزانتر تمام می شود . البته پس از آنکه دشمن طبیعی جدید یافت شد ممکن است اقدامات محافظتی برای مؤثر واقع شدن آن ضروری باشد . برنامه های مبارزه بیولوژیک ، برای آن که به نحو احسن انجام گیرد نیاز به تخصص و مهارت بالایی دارد ؛ به همین لحاظ معمولاً چنین برنامه هایی توسط مؤسسات دولتی انجام می گیرد

 

انبوه سازی ( افزون سازی )

 هر جا که دشمنان طبیعی به آن راه نداشته باشند و یا گونه های مفیدی که دیر هنگام ظاهر        می شوند ویا گونه هایی که اصولاً جمعیت آنها کمتر از آن است که اثر کنترل کننده داشته باشند ، لازم می آید تا جمعیت دشمنان طبیعی از طریق تکثیر و رهاسازی افزایش داده شود ؛ این روش را انبوه سازی می نامند

انبوه سازی چندین جنبه دارد

یکی رهاسازی تقویتی است که هدف از آن تقویت یک عامل در اوایل فصل بوده و ضمن آن تعداد نسبتاً کمی از گونه مورد نظر در شروع فصل رهاسازی می شوند با این امید که پس از آن خود تکثیر شوند و نسل های بعدی آفت را برای مدتی تحت کنترل درآورند

دیگری رهاسازی انبوه است و زمانی اعمال می گردد که تکثیر طبیعی عامل برای افزایش جمعیت آن کافی نبوده و لازم باشد دشمن طبیعی مورد نظر به تعداد زیاد تکثیر و رهاسازی گردد تا آفت توسط همین افراد رها شده کنترل گردد

فرق انبوه سازی پاتوژن ها و نماتدها با پارازیتوئیدها و پرداتورها در این است که پاتوژن ها و نماتدها از نظر بسته بندی ، جابجایی ، نگهداری و روش مصرف همانند آفت کش ها می باشند . البته وقتی موادی مربوط به پاتوژن ها ، مثل توکسین ها جدا از خود پاتوژن برای کنترل آفت به کار رود شباهت بیشتری با آفت کشها خواهد داشت تا مبارزه بیولوژیکی ، چرا که عامل زنده خود در این امر دخالت مستقیم ندارد. انبوه سازی ممکن است بر علیه آفات بومی ویا آفات غیر بومی اعمال گردد

عوامل محدودکننده این کار هزینه ها ، کیفیت و کارآیی عامل تکثیر شده می باشد . هزینه های تکثیر انبوه ممکن است کار را به عواملی که تکثیر آنها ارزانتر است و یا محصولاتی که گران قیمت بوده و روش های ارزانتری برای کنترل آفات آنها در اختیار نیست محدود سازد . تنها در چنین شرایطی است که بخش خصوصی می تواند هزینه ها را جبران نموده و از نظر اقتصادی با روشهای دیگر رقابت نماید

در جایی که مؤسسات دولتی به تکثیر انبوه بپردازند امکان کاربرد این روش وسیع تر خواهد بود . در هردو حال تولید دشمنان طبیعی با کیفیت بالا ضروری بوده و همچنین تحقیقات اولیه برای برآورد کارآیی عامل در شرایط مزرعه لازم است

 

حشرات پارازیتوئید

  پارازیتوئیدها حشراتی هستند که میزبان خود را می کشند ، برخلاف پارازیتها یا انگل ها که قادرند تمام دوره زندگی خود را بر روی یک میزبان به سر برده و کامل سازند مثل کک ها و کرمهای پهن و برخلاف پرداتورها که در طول زندگی تعدادی طعمه را مورد استفاده قرار می دهند

پارازیتوئیدها فراوان ترین نوع دشمنان طبیعی هستند که برای مبارزه بیولوژیک مورد استفاده قرار گرفته اند . بیشترین پارازیتوئیدها از رده زنبورها بوده و دوبالان در درجه بعدی قرار دارند

 

گروه های اصلی پارازیتوئیدها

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 52
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کشت چغندر قند در فایل ورد (word) دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کشت چغندر قند در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله کشت چغندر قند در فایل ورد (word)

مقدمه  
انواع و کشت  
تیبل بیت  
ناولتی بیت  
چغندرهای اسفناجی  
سوئیس چارد  
زراعت پاییزه چغندرقند در مناطق گرمسیری  
شرایط اکولوژیکی لازم برای کشت چغندرقند  
تاریخچه کشت چغندرقند در ایران  
پراکندگی کشت چغندرقند در ایران  
تقویم کشت چغندرقند  
کاشت چغندرقند  
کاشت محصول  
بذرپاشی یا کاشت  
کوددهی  
نیتروژن  
فسفر  
پتاسیم  
سولفور  
منیزیم  
برن  
آهک  
آبیاری  
انواع چغندر  
انتخاب انواع چغندر  
بذر چغندرقند و جنس های آن  
آبیاری چغندرقند  
واکنش نسبت به آبیاری  
مقدار آب مورد نیاز چغندرقند  
آفات مهم چغندرقند  
بیماریهای چغندرقند  
تکنولوژی درمان بذر  
راهکار به کارگیری کود و ازت  
به کار بستن ازت  
باقیمانده های نیتروژن و نیترات ها  
از بین رفتگی محیطی  
فرسایش خاک  
منابع آبی:  
طرح اداره سلامت غذایی  
چغندر  
کنترل آفت  
اختلاف فیزیولوژیکی  
برداشت و برسی  
محصول  
وسیله  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله کشت چغندر قند در فایل ورد (word)

1-  وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و تحقیق کشاورزی، نشریه فنی شماره

2-  ماهنامه پیام جهاد کشاورزی، سال اول شماره 4 ، اردیبهشت

3-  ماهنامه سنبله سال نهم شماره 80 تیرماه

4- محصول زیاد صنعتی ( چغنندرقند، نیشکر، آفتابگردان) ، وزارت کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و بودجه، اداره کل آمار و اطلاعات، نشریه شماره 09/78 تاریخ انتشار

5-  دکتر کریمی ، هادی، گیاهان زراعی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ،

6-  مجله علمی تحقیقاتی چغندرقند، شماره های 1 و 2 ، جلد 13 اسفند

7-  مجله علمی تحقیقاتی چغندرقند، شماره های 1و2 ، جلد 10 ، اسفند

8- — جو ، علی اکبر- ماشینهای برداشت چغندرقند، وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقاتی فنی و مهندسی کشاورزی

ای دی زینتی، جی ای دوفوس، آفات و بیماریهای چغندرقند، ناشر دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه

چغندرها و سوئیس چاردها از کنوپودیاسیها ( خانواده غازپاها) هستند . علاوه بر چغندهها و سوئیس چاردها این خانواده شامل منگل ورزلها، چغندرقندها و لمس کوارترها می باشند . مجموعه چغندقنندها شامل پیبل بیت، فرش مارکت و پروسیسنگ و سوئیس چارد می باشند . ولی شامل منگل ورزل (چغندرهایی) که به عنوان غذای دامها استفاده می شود ) یا چغندرقند که به عنوان محصولی جهت تولید تجاری شکر پرورش داده می شود ، نمی باشد

تصور براین است که چغندرها از چغندر دریایی بومی اروپای شمالی گسترش یافته اند . چغندرها حداقل از قرن سوم میلادی کشت شده و در قرن سوم به عنوان یک محصول کشاورزی توسط تولیدکنندگان فرانسوی و آلمانی کشت شده اند

چغندرها به خاطر سبزیهای دست چین شده ، ریشه های دست چین شده و ریش های چغندر و برای تولیدات مختلف دیگر توسط تهیه کنندگان به کاربرده می شوند . برگهای تر و تازه سوئیس چارد برای برنج سازی و مخلوط سالاد برداشت می شود و برگهای بزرگ برای بسته بندی برداشت می شوند.  (1)

انواع و کشت

چغندر پروسیسنگ چغندرهایی هستند که برای پروسیسنگ پرورش داده می شوند . معمولاً استوانه ای شکل هستند . چغندرهای استوانه ای برای تولید چغندرهای قطعه قطعه شده یکنواختی شکل و کارایی بیشتری دارند و نیاز بزرگی برای پروسیسرها می باشند . غیر پیوندها : دارای شاخه های کوتاه ، ریشه گرد و قرمز رنگ دارای انتهای قرمز مایل به زرد هستند . پیوندیها: رد ای سی اف یک ضد سرکسسپرا ( نوعی بیماری) چغندرهای پیوندی دارای مزیت بذردهی بالا، تقویت و رشد ریش ها و شاخه ها و پایداری ایجاد کردن در مقابل بعضی بیماریها چون سرکسپرا می باشد . در مقابل توان بالای چغندرهای پیوندی منجر به رشد بیش از اندازه ریشه ها شود که در اثر به تعویق افتادن زمان برداشت آب و هوای نامناسب یا دلایل دیگر این رشد سریعتر صورت گیرد. (2)

تیبل بیت

تیبل بیت که بعنوان چغندرهای فرش مرکت هم شناخته شده اند انواع گرد و قرمز آن عبارتنداز : استینهای دترویتی، رابی کوئین، پیوندها: رد سی اف یک، پیس مارکر پیوندتری، برای آزمایش: اونگراف یک ، بیگ رد، ایواکس، واریوراف یک. برای دسته چین کردن : کروسبیرگرین تاپ و نیترکیپر . (3)

ناولتی بیت

بعضی از چغندرها رنگها و شکلهای غیرمعمولی دارند . اپن چغندرها به عنوان چغندرهای ناولتی شناخته شده اند . قرمز و دراز: سیلیندرا، فورنو. رنگ قرمز و سفید متناوب ، چیاگیا، زرد و گرد: بارپی گرلدن ، گرد و سفید:‌ شووایت ، آلبینو بیشتر انواع چغندرهای استوانه ای شکل مزه خاک می دهند که باعث شده عرضه آنها محدود شود . (3)

چغندرهای اسفناجی

چغندرهای اسفناجی ، تیبل بیت هستند که به خاطر برگهای آبدارشان پرورش داده می شوند . این نوع چغندر در دوره های زیادی می تواننند برداشت شوند . نوع اصلی آن بارپی رد بول است .(3)

سوئیس چارد

سوئیس چارد چغندری است که به خاطر برگهای خوردنی آن پرورش داده می شود . گلبرگهای بزرگ و پهن دارد که ممکن است سبز، قرمز یا رنگانگ ( چند رنگ) باشد . گلبرگ سبز، کولوموس، گلبرگ قرمز‌، شارلون، روبارب چارد . گلبرگ های چند رنگ : رنگهای روشن ( قرمز، زرد ، سفید نارنجی، ارغوانی و صورتی ). (4)

زراعت پاییزه چغندرقند در مناطق گرمسیری

از مزایای کشت پاییزه در مقایسه با کشت بهاره چغندرقند می توان به موارد زیر اشاره نمود

1-      بهره گیری گیاه از بارندگیهای پاییزه و زمستانه در نتیجه مصرف آب کمتر در مقایسه با کشت بهاره به میزان 20 الی 30 درصد

2-              پایین بودن هزینه تولید در مقایسه با کشت بهاره

3-              پایین بودن تراکم علفهای هرز و آفات در فصل زمستان در مقایسه با کشت بهاره

4-              امکان کشت دوم بعد از زراعت چغندرقند

5-      بازده تولید در واحد سطح بیش از مناطق دیگر ا زمتوسط عملکرد در کشت پاییزه 40 تن در کشت بهاره 27 تن در هکتار است

شرایط اکولوژیکی لازم برای کشت چغندرقند

چغندرقند گیاهی از تیره اسفناج می باشد . مناسبترین درجه حرارت برای جوانه زدن بذر چغندرقند 8 درجه و برای رشد و نمو آن در دوره رشد 28-20 درجه سانتیگراد است . یخبندان در مراحله جوانه زدن موجب از بین بردن جوانه اولیه آن می گردد

چغندرقند برای رشد و نمو کامل و ذخیره قند در غده احتیاج به نور خورشید گرما و رطوبت مناسب دارد . این گیاه نسبت به خاکهای شور و قلیایی مقاومت خاصی نشان داده و احتیاج به خاکهای با PH خنثی و قلیایی دارد . خاکهای رسی و رسی لیمونی بهترین نوع خاک برای کشت چغندرقند می باشد

طول مدت رشد و نمو در کشور معمولاً حدود 8 ماه خواهد بود و در این مدت هر هفت روز و در نواحی سردسیر هر ده روز به آبیاری نیاز دارد که به صورت غرقابی انجام می گیرد.(6)

تاریخچه کشت چغندرقند در ایران

این گیاه در گذشته به عنوان سبزی در ایران کشت و مصرف می شد . از سال 1275 اولین کارخانه قند ایران در قریه کهریزک نصب گردید و عملاً کشت چغندرقندبه منظور تولید قند و شکر شروع شد ولی متاسفانه به خاطر اوضاع و احوال سیاسی آن زمان کارخانه تعطیل شد و باعث متوقف شدن کشت چغندرقند گردید . در سال 1310 کارخانه مجدداً آغاز بکار گردید. و تا کنون با استقرار و فعالیت 10 کارخانه در استان خراسان، 5 کارخانه در فارس، 4کارخانه د رآذربایجانغربی و حدود 16 کارخانه در سایر استانها یکی از فعالیتهای زراعی ایران تشکیل می دهد.(6)

پراکندگی کشت چغندرقند در ایران

کشت چغندرقند هم اکنون در اکثر استانهای کشور رایج است . طبق تحقیقات استان خراسان با دارا بودن 9/41 درصد سطح زیر کشت 3/41 درصد تولید و استان خوزستان با داشتن 2/4 درصد سطح زیر کشت 7 درصد تولید را به خود اختصاص داده است . (6)

تقویم کشت چغندرقند

کاشت چغندرقند

کشت چغندرقند در اغلب نقاط کشور به استثنای استان خوزستان در بهار کشت و در پاییز برداشت می شود و در خوزستان چغندرقند در پاییز کشت و در بهار سال بعد برداشت می گردد . در خراسان در اوایل فروردین کشت چغندرقند آغاز می شود و تقریبا تا 15 اردیبهشت ادامه می یابد گاهی ممکن است کاشت این محصول هم صورت گیرد ولی بازدهی خوبی نخواهد داشت . در استانهای باختران 15 اسفند تا آخر فروردین ،‌همدان 15 فروردین تا آخر اردیبهشت ، مرکزی 15 اسفند تا آخر فروردین ، تهران 15 اسفند تا آخر فروردین و خوزستان 15 شهریور تا آخر دی ، زمانهای مناسب کاشت چغندرقند می باشند . برای کاشت چغندرقند باید زمین را شخم و تسطیح گردد و کشت با بذرپاش صورت گیرد. (6)

کاشت محصول

چغندرقند گیاه یکساله می باشد . محصول فصل سرماست که در درجه حرارت 46-50 درجه فارنهایت (10-17 درجه سانتیگراد) بهترین رشد خود را انجام می دهد . درجه حرارت بالاتر باعث رشد سریع گیاه و ایجاد حلقه های سفید در درون چغندر می شو . حداقل درجه حرارت خاک برای جوانه زدن بذر چغندرقند 41 درجه (5 درجه سانتیگراد ) می باشد . بالاترین درجه حرارت برای جوانه زدن 95 فارنهایت (25 درجه سانتیگراد )می باشد . چغندرقند به یک دوره سرما به مدت دو هفته با درجه حرارت 39-50 درجه فارنهایت ( 10-9/3 درجه سانتیگراد) نیاز دارد تا برای گلدهی تحریک شود . چغندر برفک و یخبندانهای ملایم را تحمل می کند. (6)

بذرپاشی یا کاشت

در مزرعه نخستین کاشت معمولاً در ماه مرس یا آوریل صورت می گیرد . چغندرقند بروسیسنگ می تواند در اوایل ماه می یا اواخر ماه ژانویه کاشته شوند . برای عرضه مداوم چغندرهای دست چین شده هر 2 یا 3 هفته یکبار بذرافشانی کنید. برای چغندرهای فرش مارکت گیاه ها باید 2 یا 3 اینج (5/7-5 سانتیمتر ) با هم فاصله داشته باشند . ردیف ها به طور معمول 40 –32 اینچ فاصله (102-81 سانتیمتر) از هم فاصله باید داشته باشند و گیاهان باید حدود 24-12 اینج ( 61-5/30 سانتیمتر ) از هم فاصله داشته باشند . دانه ها را در عمق 4/0-1 اینچی (5/2-1 سانتیمتر) بکارید . معمولاً‌در هر جریب 10-8 پوند دانه (2/11-9 کیلوگرم) کاشته می شود . تعداد دانه های تیبل بیت در هر 30 گرم 600و 1 عدد می باشد . سویس چارد معمولاً در قطعه های 40 اینچی (102 سانتیمتری) با فاصله 12-9 اینج بین گیاهان کاشته می شود . حدود 8-6 پوند دانه برای کاشت در هر جریب لازم است

اگر تمایل دارید که چغندرهای کوچک تو در تو داشته باشید این کار را می توانید با کم کردن فاصله بین ردیف ها تا حدود 15-10 اینج (25-38 سانتیمتر ) و با نگهداشتن حدود 35-30 گیاه در هر فوت (115-100 تا در متر ) انجام دهیم

خاکها

چغندر خاکهای عمیق خرد شده و زهکشی شده را ترجیح می دهد . مانند خاک گلدانی – شنی، خاک گلدانی- لجنی، کود. چغندر ممکن است در زمینهای سنگین تر (گلی تر ) نیز رشد نماید . اما برداشت آن مشکل تر می شود  و رشد ریشه نیز ممکن است معیوب باشد . میزان بالای مواد آلی در خاک مطلوب است و به تولید رطوبت کافی و مناسب کمک خواهد کرد چغندر سیستم بزرگ ریشه ای دارد که حدود 3 فوت (1متر) یا بیشتر در خاک فرو می رود . مگر اینکه رشد آن محدود شود

رطوبت یکنواخت خاک برای بدست آوردن کیفیت عالی حیاتی است . محصولات را آیش نمائید تا از بیماریهای رطوبتی و پوسیدگی ریشه جلوگیری شود . رطوبت روی خاک که ممکن است آن را غرق کند یا تحت تاثیر هوا قرار دهد حساس است . برای بدست آوردن حداکثر محصول PH خاک را به 0-6 یا بیشتر برسانید . از پیشنهادات آزمایش خاک برای میزان استفاده از آهک پیروی نمایید . مزارعی که در آن چغندر پورسیسنگ کاشته می شود زمین توسط افراد باری باقیمانده های کلریدهیدروکربن آزمایش می شود که اگر مقدار باقی مانده و غیرقابل قبول بود پس داده می شود .(6)

کوددهی

آزمایشات خاک پیش از کاشت دقیقترین راهنماییها برای نیازمندیهای کود دهی هستند اگر پاسخ های مطلوب کوددهی در چغندرها تشخیص داده شد . مدیریت خوب کارها حیاتی است . این کارها شامل استفاده از مقادیر پیشنهادی ، انتخاب مناسب خاک ، کنترل خوب علفهای هرز ، کنترل حشرات و بیماریها ، آماده سازی محل کاشت بذر و روشهای مناسب بذرپاشی و برداشت به موقع می باشد

به خاطر تاثیر نوع خاک ، شرایط آب و هوایی و بعضی مسائل فرهنگی دیگر پاسخ محصول به کود دهی ممکن است همیشه دقیقاً قابل پیش بینی نباشد . نتایج آزمایش خاک ، تجربه مزرعه و علم و نیازمندیهای خاص محصول به تخمین میزان کود و نوع آن کمک می کند . مراحل پیشنهاد شده نمونه گیری خاک باید دنبال شود تا نیاز کوددهی تخمین زده شود .  (7)

نیتروژن

به کارگیری حدود 200-150 پوند عنصر نیتروژن برای هر جریب پیشنهاد می شود . مقادیر پایین نیتروژن برای هر جریب باید بعد از محصول گیاهی چون یونجه یا شبدر قرمز به کار برده می شود . مقادیر بالای نیتروژن باید در پی جو یا دانه علف به کار برده شود . نیتروژن را قبل از کاشت پخش نمائید . یا نصف آن را به عنوان پوشش اول فصل به کار برید . نیتروژن در رشد قسمت بالای (ساقه ها ) چغندر که برای برداشت مورد نیاز است مهم است . چون وسایل سنتی برداشت چغندر را از طریق قسمت بالایی آن کنترل می کنند. (1)

فسفر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 52
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نوشابه در فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نوشابه در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نوشابه در فایل ورد (word)

نوشابه  
چند نمونه نوشیدنی که در ایران هم تهیه می شود  
نوشابه عامل کوتاهی قد  
مضرات نوشابه های گازدار  
نوشابه، دوستی خطرناک  
1) چاقی:  
2) پوسیدگی دندان‌ها:  
3) تاثیر بر روی استخوان‌ها:  
4) تاثیر بر روی کلیه‌ها:  
5) سوء تغذیه:  
تقویت حافظه با نوشابه گازدار  
مصرف نوشابه‌هاى الکلى  
خطرات نوشیدن نوشابه‌های گازدار  
تأثیر نوشابه‌های گازدار در موارد مختلف  
موادغذائی نوشابه‌ها  
گاز نوشابه‌ها  
وقتی یک نوشابه می‌خورید، چه اتفاقی می‌افتد؟  
نوشابه‌خورترین ملت جهان  
ایرانیان به علت مصرف بی‌رویه تنقلات و نوشابه 4 سانتی‌متر کوتاه‌تر شده‌اند  
نوشابه‌های گازدار، یکی از مهم‌ترین عوامل تولید سنگ کلیه  
مواد اصلی تشکیل دهنده یک نوشابه گازدار  
نوشابه‌ها، فشار خون را افزایش می‌دهند  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نوشابه در فایل ورد (word)

کتاب روش‌های آزمون شیمیائی موادغذائی (تألیف دکتر محسن ماجدی)

استاندارد ملی ایران به شماره 1250 نوشابه‌های گازدار ویژگی‌ها

کتاب کنترل کیفی و آزمون‌های شیمیائی موادغذائی (دکتر ویدا پروانه)

نوشابه

 نوشابه، نوعی نوشیدنی شیرین گازکربنیک دار است که به عنوان نوعی نوشیدنی خنک و معمولاً برای برطرف نمودن تشنگی و یا به همراه غذا، مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب نوشابه ها حاوی کافئین هستند. در برخی مناطق به دلیل گاز موجود در نوشابه مثل کالیفرنیا و فلوریدا، به آن سودا (بی کربنات دو سود) می گویند. در اکثر مناطق کانادا، به نوشابه پاپ می گویند. معمولاً پاپ، نوشابه ایست که درون بطری قرار دارد؛ در حالی که سودا درون قوطی می باشد. البته در بیشتر نقاط دنیا به این نوع نوشیدنی، همان نوشابه می گویند

برای طعم دادن به نوشابه از وانیل، دارچین، کارامل و همچنین اسانس انواع مرکبات، مخصوصاً پرتقال و لیمو ترش استفاده می کنند. از آنجا که بخش اعظم نوشابه آب بوده و سایر مواد افزودنی، بخش ناچیزی دارند، این نوشیدنی را نوشابه نام نهاده اند

نوشابه ها اغلب کافئین دار هستند. البته انواعی از آن بدون کافئین هم تهیه می شوند. نوشابه ها را با شیره ی ذرت یا شکر شیرین می کنند. برای تهیه ی نوشابه های رژیمی، از مواد شیرین کننده مصنوعی همچون ساخارین استفاده می کنند که این مواد، اگرچه مزه شیرینی ایجاد می کنند، اما کالری یا مواد مغذی ندارند و سبب چاقی هم نمی شوند

معروف ترین کارخانجات تولید نوشابه در جهان، پپسی و کوکا کولا هستند که محصول خود را به تمام نقاط دنیا صادر می کنند و همچنین در بسیاری از نقاط دنیا شعبه دارند

در سال 2002م، نوشابه ای به نام نوشابه مکه (مکا کولا)، در فرانسه مخصوص مسلمانان تولید شد. گفته می شود که کارخانه تولید این نوشابه، ایده ی خود را از کارخانه ی نوشابه ایرانی زمزم، گرفته است. بخشی از سود حاصل از فروش این نوشابه به عنوان کمک های محلی، برای کمک به مردم فلسطین مورد استفاده قرار می گیرد

چند نمونه نوشیدنی که در ایران هم تهیه می شود

سینالکو: آلمانی، نوعی لیمو ترشناد که در ایران، انواع طعم های آن یافت می شود

زمزم: کشور ایران، این نوشابه را در طعم های مختلف تهیه نموده است. کارخانه زم زم، یکی از بزرگ ترین کارخانجات تولید نوشابه در ایران می باشد

میریندا: اسپانیایی، که معمولاً طعم آن پرتقالی است

سون آپ: آمریکایی، معمولاً لیمویی است

کانادا درای: کانادایی

کوکا کولا: آمریکایی

فانتا: نوشابه ای که کارخانه کوکا کولا آن را تهیه می کند

پپسی: آمریکایی

نوشابه عامل کوتاهی قد

مصرف بی رویه نوشابه در میان نوجوانان , شیوع پوکی استخوان را در این گروه سنی افزایش می دهد

به دلیل ان که این نوشیدنی سرشار از فسفر, مواد افزودنی و گاز مونو کسید کربن است, ضمن آسیب رساندن به دستگاه گوارش, از جذب کلسیم که در رشد استخوان نقش دارد نیز جلوگیری می کند. به این ترتیب شیوع شکستگی دست و پا و کوتاه قدی در میان نوجوانان افزایش می یابد

مضرات نوشابه های گازدار

امـروزه مصرف نوشابه های گازدار بطور فزاینده میان مـردم باب گردیده است. اما آیـا مـصـرف کنـنـدگان از مـضرات این نوشابه های رنگارنگ با خبرند؟

امـروزه مصرف نوشابه های گازدار بطور فزاینده میان مـردم باب گردیده است. اما آیـا مـصـرف کنـنـدگان از مـضرات این نوشابه های رنگارنگ با خبرند؟ پیـش از آن کـه جـــرعه ای دیـگر از نـوشـابـه خـود را بــنوشید بهتر است این مـقاله را مطالعه نمایید

پــژوهشگران مضرات مصرف نوشابه های گازدار را چـنـیـن برمیشمارند

1- پـوسیدگی دندانها: تمام نوشابه های گازدار خاصیت اســیدی داشته و سبب فرسایش مینای دندانها میگردند. همچنین میزان قند بالای این گـونه مـحــصولات پوسیدگی دندانها را تسریع میکنند

2- چاقی: نوشابه های گازدار عمدتا از آب تصفیه شده، افزودنیهای مصنوعی و شکر تصفیه شده تهیه میگردند. بنابراین فاقد هرگونه ارزش تغذیه ای بوده و تنها به خاطر میزان قند بالایشان دارای کالری زیادی میباشند که سبب چاقی در فرد مصرف کننده میگردند. در نوشابه های رژیمی نیز جای شکر معمولی از آسپارتام استفاده میکنند که در ضمن آنکه یک ماده اشتها آور میباشد برای سلامتی نیز مضر بوده و مصـرف آن میگرن، سرگیجه و کاهش توان حافظه را بدنبال دارد

3- سوء تغذیه: افرادی که به مصرف نوشابه های گازدار اعتیاد دارند و از طرفی که این محصولات موجب کاهش اشتها میگردند بنابراین فرد معتاد تنها به مصرف نوشابه های گازدار روی آورده و دچار سوء تغذیه میگردند.هنگامی که شما در بطری یک نوشابه گازدار را میگشایید بلافاصله حبابها و گازهای موجود در آن به بیرون جهیده وظاهر میگردند.گاز اینگونه محصولات بسبب وجود اسید فسفریک و دی اکسید کربن در ترکیباتشان میباشد که سبب اسیدی گشتن اینگونه محصولات نیز میگردند.PH نوشابه های گازدار بین 2.5 تا 3.5 میباشد که موجب پدید آمدن محیطی اسیدی در معده میگردند. در کل مسیر سیستم گوارش تنها معده قادر به مقاومت در برابر چنین محیط اسیدی میباشد. اما در دیگر اعضای سیستم گوارش بدن مانند دهان، گلو و مری در پی مصرف نوشابه های گازدار محیط اسیدی ناهنجاری ایجاد میگردد. چراکه مخاط دهان، گلو و مری بسیار در برابر اسید حساس و آسیب پذیر میباشند. اسید فسفریک موجود در این نوشابه ها نیز با رقابت با اسید هیدروکلریک معده عملکرد صحیح معده را تحت تاثیر قرار میدهد. هنگامی که معده ناکارآمد میگردد غذای مصرفی گوارش نیافته باقی مانده و سبب سوء هاضمه و نفخ میگردد. افرادی که از زخم معده و سوزش سر سینه رنج میبرند باید از مصرف نوشابه های گازدار جدا خودداری کنند

4- تاثیر بروی کلیه ها: هنگامی که میزان اسید فسفریک خون افزایش می یابد کلیه ها قادر بدفع سریع آن نمیباشند بنابراین فشار مضاعفی بروی کلیه ها تحمیل میگردد. مصرف نوشابه های گازدار سبب میگردد تا کلسیم از استخوانها برداشته شده و درون خون جریان یابد این امر موجب رسوب کلسیم اضافی در کلیه ها گردیده که در نهایت منجر به سنگ کلیه میگردد

5- تاثیر بروی پوست: خون اسیدی بروی عملکرد گلوتایتون تاثیر میگذراد. گلوتایتون یک آنزیم با خاصیت آنتی اکسیدانی میباشد. علاوه بر آن نوشابه های گازدار فاقد هرگونه مواد معدنی و ویتامین میباشند. افرادی که نوشابه مصرف میکنند معمولا مصرف آب میوه، شیر و حتی آب را کاهش میدهند و بدن خود را از ویتامینها و مواد معدنی که برای سلامتی پوست ضروری میباشند محروم میسازند. بنابراین پوستشان بیشتر دچار چین و چروک میگردد

6- تاثیر بروی استخوانها: اسید فسفریک موجود در نوشابه های گازدار ماده ای بسیار سمی میباشد. در صنعت از اسید فسفریک بعنوان سختی گیر آب استفاده میگردد. به این طریق که اسید فسفریک سبب زدودن کلسیم و منیزیوم از آب سخت میگردد. اسید فسفریک در بدن نیز دارای عملکرد مشابهی میباشد. یعنی یون کلسیم را از استخوانها بر داشته و پوکی استخوانها را سبب میگردد

7- تاثیر کافئین: به نوشابه های گازدار عمدا کافئین افزوده میگردد تا ایجاد اعتیاد و وابستگی در مصرف کنندگان خود کنند. کافئین موجود در نوشابه های گازدار با سرعت بیشتری نسبت به دیگر نوشیدنیهای حاوی کافئین مانند قهوه و چای جذب بدن میگردد. کافئین سبب برهم خوردن نظم خواب گردیده، علایم پیش از قاعدگی را تشدید کرده و سبب کم آبی در بدن میگردد. به خاطر داشته باشید که بیماریها یک شبه پدیدار نمیگردند بلکه در طی سالها بر اثر پیروی از رژیمهای غذایی نامناسب ایجاد میگردند.بنابراین مصرف نوشابه های گازدار را به حداقل ممکن رسانده و در عوض به نوشیدن آب وآب میوه های طبیعی روی آورید. هرگاه هم که هوس مصرف نوشابه های گازدار را کردید حتما از نی استفاده کنید تا از تماس مستقیم نوشابه با دندانها خودداری کرده باشید

نوشابه، دوستی خطرناک

تمام نوشابه‌های گازدار خاصیت اسیدی داشته و سبب فرسایش مینای دندان‌ها شده و همین‌طور میزان قند بالای این نوشابه‌ها باعث پوسیدگی دندان‌ها می‌شود

این روزها و در فصل گرمای تابستان مصرف نوشابه‌های گازدار به‌طور فزاینده‌ای در میان مردم باب شده است. ولی در این میان سوالی مطرح است، آیا کسانی که از این نوشابه‌های گازدار استفاده می‌کنند از مضرات آن اطلاعی دارند یا نه؟

در ذیل به اختصار مضرات مصرف نوشابه‌های گازدار را بیان می‌کنیم که خواندن آنها شاید زنگ خطری باشد برای کسانی که بیش از حد نوشابه‌های گازدار استفاده می‌کنند

1) چاقی

نوشابه‌های گازدار به علت افزودنی‌های مصنوعی و شکر تصفیه شده فاقد هرگونه ارزش غذایی بوده و تنها به خاطر میزان قند بالا، دارای کالری زیادی می‌باشند که سبب چاقی در فردی که از این نوشابه‌های استفاده می‌کند می‌گردد

دکتر علی‌اکبر یزدانی رییس انجمن دندانپزشکی ایران در این زمینه می‌گوید: در یک شیشه نوشابه 200 سی‌سی، 12 قاشق شکر وجود دارد که این مسئله می‌‌تواند منجر به بروز بیماری دیابت شود

2) پوسیدگی دندان‌ها

تمام نوشابه‌های گازدار خاصیت اسیدی داشته و سبب فرسایش مینای دندان‌ها شده و همین‌طور میزان قند بالای این نوشابه‌ها باعث پوسیدگی دندان‌ها می‌شود

3) تاثیر بر روی استخوان‌ها

اسید فسفریک موجود در نوشابه‌های گازدار ماده‌ای بسیار سمی است و باعث زدودن کلسیم و منیزیم می‌شود در نتیجه یون کلسیم را از استخوان‌ها برداشته و پوکی استخوان‌ها را باعث می‌شود

4) تاثیر بر روی کلیه‌ها

مصرف نوشابه‌های گازدار سبب می‌شود تا کلسیم از استخوان‌ها گرفته شده و درون خون جریان یابد این امر موجب رسوب کلسیم اضافی در کلیه‌ها گردیده که در نهایت منجر به سنگ کلیه می‌شود

5) سوء تغذیه

افرادی که به استفاده از نوشابه‌های گازدار به نوعی اعتیاد دارند و از آنجایی که این محصولات باعث کاهش اشتها می‌شوند بنابراین فرد معتاد تنها به مصرف نوشابه‌های گازدار روی آورده و به علت ایجاد سیری کاذب، فرد دچار سوءتغذیه می‌شود

گاز موجود در این‌گونه محصولات و به سبب وجود اسید فسفریک و دی‌اکسید کربن در این ترکیبات سبب اسیدی کردن این‌گونه محصولات می‌گردند

در دیگر اعضای سیستم گوارش بدن مانند دهان، گلو و مری در پی مصرف نوشابه‌های گازدار ناهنجاری ایجاد می‌شود چرا که مخاط دهان، گلو و مری بسیار در برابر اسید حساس و آسیب‌پذیر هستند

گفتنی است رژیم غذایی ایرانیان از وضعیت مطلوب و مناسبی برخوردار نیست و همین امر سبب شده که این وضعیت علاوه بر تشدید انواع بیماری‌ها، موجب خرابی دندان‌ها نیز شود

 به‌خاطر داشته باشید که بیماری‌ها یک شبه پدیدار نمی‌شوند. بلکه در طی سال‌ها بر اثر پیروی از رژیم نامناسب ایجاد می‌گردند. بنابراین تا آن‌جا که می‌توانید مصرف نوشابه‌های گازدار را به حداقل ممکن رسانده و در عوض به نوشیدن آب و آب‌میوه‌های طبیعی روی آورید و هرگاه که تمایل داشتید که نوشابه‌های گازدار مصرف کنید حتما از نی استفاده کنید تا از تماس مستقیم نوشابه با دندان‌هایتان خودداری کرده باشید

تقویت حافظه با نوشابه گازدار

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 65
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه طراحي سيستم هوشمند سورتينگ تخم مرغ در فایل ورد (word) دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه طراحي سيستم هوشمند سورتينگ تخم مرغ در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه طراحي سيستم هوشمند سورتينگ تخم مرغ در فایل ورد (word)

مقدمه : 
فصل اول 
پیشینه پژوهش 
1 -1 آشنایی با ماشین بینایی و پیشینه استفاده از آن 
1-1-1 بینایی و اتوماسیون کارخانه 
2-1-1 بینایی انسان در مقابل بینایی ماشین 
3-1-1 پارامترهای مقایسه ای 
4-1- 1 ملاحظات اقتصادی 
2-1  کاربرد های ماشین بینایی در کشاورزی 
1-2-1 کاربرد در تشخیص کیفیت میوه ها : 
2-2-1 کاربرد در کنترل کیفیت سبزیجات 
3-2 -1 طبقه بندی و ارزیابی کیفیت حبوبات 
4-2 -1 کاربرد در سایر تولیدات غذایی 
5-2-1 تکنیکهای سه بعدی (3-D) 
6-2-1  نتیجه استفاده از سیستم های بینایی ماشین در کشاورزی 
3-1 طرح یک خط مکانیزه تولید تخم مرغ 
1-3 -1 اجزاء یک مرغداری مکانیزه به همراه بخش بسته بندی 
1-1-3-1 مرحله تولید شامل دو قسمت است: 
2-1-3 -1 مرحله شستشو 
3-1-3-1  مرحله درجه بندی 
4-1-3-1 مرحله بسته بندی 
فصل دوم 
مواد و روشها 
1-2 مفاهیم اولیه پردازش تصویر 
1-1-2 پیکسل 
2-1-2 پنجره 
3-1-2 مکان پیکسل 
4-1-2 سطح خاکستری 
5-1-2 خطای کوآنتایز کردن 
1-5-1-2 خطای اندازه گیری 
6-1-2 هیستوگرام 
1-6-1-2 ایجاد هیستوگرام 
2-6-1-2 مشخصات 
7-1-2 سیستم های رنگی RGBو CMYB 
2-2 پردازش های اولیه ماشین بینایی 
1-2-2تبدیل تک متغیره 
1-1-2-2 عملگر همانی 
2-1-2-2 عملگر معکوس 
3-1-2-2 عملگر حد آستانه 
4-1-2-2 سایر اپراتورها 
2-2-2تبدیل دو متغیره (جفتی) 
1-2-2-2 جمع تصاویر 
2-2-2-2 تفریق تصاویر 
3-2-2-2 ضرب تصاویر 
3-2-2 کونولوشن: تبدیل ناحیه ای 
3-2 طراحی سیستم 
1-3-2 سیستم ماشین بینایی 
2-3-2پردازش تصویر 
1-2-3-2 مرحله پروجکشن کردن تصویر(محدود کردن تصویر به محدوده تخم مرغ): 
2-2-3-2 پیدا کردن ناحیه مورد علاقه Region of interest 
3-2-3-2 پیدا کردن مرز تخم مرغ 
4-2-3-2 حذف نویز 
5-2-3-2 تشخیص تمیز یا آلوده بودن تخم مرغ 
6-2-3-2 تخمین وزن و حجم تخم مرغ 
الگوریتم های پردازش تصویر : 
1) مرحله پروجکشن کردن 
2) مرحله پیدا کردن ناحیه مورد علاقه 
3) مرحله پیدا کردن مرز تخم مرغ 
4) مرحله حذف نویز 
5) مرحله تشخیص تمیز یا آلوده بودن تخم مرغ 
6)تخمین وزن و حجم تخم مرغ 
فصل سوم 
نتایج و بحث 
1-3 نتایج آزمایش سیستم 
2-3 پیشنهادات 
نتیجه گیری: 

مقدمه

درآمد حاصل از فروش سیستم های ماشین بینایی و متعلقات وابسته در سال 1986 بیش از 400 میلیون دلار بوده و این رقم تا سال 1991 بالغ بر 2 میلیارد دلار شده است. کاربرد ماشین بینایی در مواردی مثل مونتاژ محصولات ، بازرسی و انتقال مواد ، باعث بهبود کارایی این فرایندها خواهد گردید

عدم اطلاع کافی مهندسین از تکنولوژی ماشین بینایی و عدم آشنایی با توجیه اقتصادی بکارگیری آن موجب شده است که در استفاده از این تکنولوژی تردید و بعضی مواقع واکنش منفی وجود داشته باشد. علیرغم این موضوع ، ماشین بینایی روز به روز کاربرد بیشتری پیدا کرده و روند رشد آن چشمگیر بوده است

تعداد سیستم های ماشین بینایی نصب شده و در حال استفاده نسبت به تعداد  مواردی که می توانند از این تکنولوژی بهره گیرند ، بسیار کمتر است. سازندگان و فروشندگان سیستم های ماشین بینایی بر این عقیده هستند که بجز موارد معدود ، اطلاعات کاربران این سیستم ها بسیار محدود می باشد. در حالی که مفاهیم کلی برای کاربران شناخته شده است ، اطلاع کاربردی کافی در اختیار کاربران نیست تا بتوانند نیازهای خودشان را با تواناییهای ماشین مرتبط و بررسی نمایند

نظر به اینکه کاربرد ماشین بینایی روز به روز گسترده تر می شود و هم اکنون در برخی از صنایع مونتاژ الکترونیک ، صنایع اتوموبیل سازی و صنایع نساجی این تکنولوژی متداول شده است. لازم می نماید تا صنعت کشاورزی و صنایع غذایی کشور نیز در خصوص بکارگیری این تکنولوژی آشنایی لازم را پیدا کند. استفاده از ماشین بینایی بعنوان یک ابزار کارآمد و انعطاف پذیر در سیستم های اتوماسیون کارخانه های صنایع غذایی اجتناب ناپذیر خواهد بود

این پژوهش سعی خواهد کرد ضمن معرفی سیستم های ماشین بینایی و پردازش دیجیتالی تصویر و کاربردهای آن در صنایع مربوط به کشاورزی ، به طور اخص به کاربرد آن در سورتینگ تخم مرغ و طراحی سیستم های مربوط به آن (نرم افزار و ;) بپردازد

1 -1 آشنایی با ماشین بینایی و پیشینه استفاده از آن

تکنولوژی ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی شامل فرایندهایی است که نیازمند بکارگیری علوم مختلف مهندسی و نرم افزار کامپیوتر می باشد. این فرایند را می توان به چند دسته اصلی تقسیم نمود

1-       ایجاد تصویر به شکل دیجیتالی

2-       بکارگیری تکنیکهای کامپیوتری جهت پردازش و یا اصلاح داده های تصویری

3-   بررسی و استفاده از نتایج پردازش شده برای اهدافی چون هدایت ربات و کنترل نمودن تجهیزات خودکار ، کنترل کیفیت یک فرایند تولیدی یا فراهم نمودن اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل آماری در یک سیستم تولیدی کامپیوتری

در طی سه دهه گذشته تکنولوژی بینایی کامپیوتری بطور پراکنده در صنایع فضایی و بطور محدود در صنعت بکاربرده شده است. جدید بودن تکنولوژی ، نبودن سیستم مقرون به صرفه در بازار و نبودن متخصصین این رشته باعث شده است تا این تکنولوژی بطور گسترده استفاده نشود. تا مدتی قبل دوربین ها و سنسورهای استفاده شده معمولا بطور سفارشی و مخصوص ساخته می شدند تا بتوانند برای منظور خاصی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین فرآیند ساخت مدارهای مجتمع بسیار بزرگ (VLSI) آنقدر پیشرفت نکرده بود تا سنسورهای حالت جامد بارزولشن بالا ساخته شود

استفاده از سنسورهای ذکر شده مستلزم این بود که نرم افزار ویژه ای برای آن تهیه شود و معمولا این نرم افزارها نیز نیاز به کامپیوترهای با توان پردازش بالا داشتند ، علاوه بر همه این مطالب مهندسین مجبور بودند که آموزشهای لازم را پس از فراغت از تحصیل فراگیرند ، زیرا درس ماشین بینایی در سطح آموزشهای متداول مهندسی (لیسانس) در دانشگاهها و به شکل کلاسیک ارائه نمی شد

تکنولوژی ماشین بینایی در دهه آینده تاثیر مهمی بر تمامی کارهای صنعتی خواهد گذاشت که دلیل آن پیشرفتهای تکنولوژی اخیر در زمینه های مرتبط با ماشین بینایی است و این پیشرفت ها در حدی است که استفاده از این تکنولوژی هم اکنون حیاتی می باشد

امروزه تمامی شرایط برای فراگیر شدن تکنولوژی ماشین بینایی فراهم شده است. سنسورهای حالت جامد و کامپیوترهای شخصی امروزی به عنوان ابزارهای کارآمد ، مطمئن و ارزان برای پردازش تصویر و تصمیم گیری درباره آن موجود می باشد. دانشگاهها (در آمریکا ) به تعداد کافی مهندسینی را تربیت می کنند که دانش و مهارت کافی در زمینه ماشین بینایی را دارند و بالاخره به دلیل حفظ استانداردها در سطح ملی نیاز به افزایش بهره وری و بهبود کیفیت وجود دارد. علاوه بر این، به دلیل مسائلی از قبیل نیاز به بررسی و دعاوی صنعتی و نیاز به داشتن اطلاعات کامل از محصول در مراحل مختلف بطوری که دسترسی به آن مقدور باشد صنایع تولیدی را وادار می کند تا فرآیند جمع آوری و ذخیره اطلاعات مربوط به محصول در مراحل مختلف تولید را خودکار نماید

در گذشته بسیاری از فرآیندهای تولید براساس بکارگیری نیروی انسانی و بینایی طراحی شده بودند. در این سیستم ها بینایی انسان به عنوان جزء لاینفک تواناییهای فرآیند بوده است. ورود رباتها به کارخانجات و حذف نیروی انسانی ضرورت اضافه نمودن بینایی مصنوعی به سیستم را ایجاب می نماید. جهت بررسی موضوع نیاز به بکارگیری ماشین بینایی بجای بینایی انسان لازم است تا مطالعه دقیق تری صورت گیرد و توانایی این دو با هم مقایسه گردند

 

1-1-1 بینایی و اتوماسیون کارخانه

وظایف اساسی که می تواند توسط سیستم های ماشین بینایی انجام گیرد شامل سه دسته اصلی است

1-       کنترل

2-       بازرسی

3-       ورود داده

کنترل در ساده ترین شکل آن مرتبط با تعیین موقعیت و ایجاد دستورات مناسب می باشد تا یک مکانیزم را تحریک نموده و یا عمل خاصی صورت گیرد. هدایت نقاله های هدایت شونده خودکار (AGVS) در عملیات انتقال مواد در یک کارخانه ، هدایت مشعل جوشکاری در امتداد یک شیار یا لبه یا انتخاب یک سطح بخصوص برای انجام عملیات رنگ پاشی توسط ربات مثالهایی از بکارگیری ماشین بینایی در کنترل می باشند

کاربردهای ماشین بینایی در بازرسی مرتبط با تعیین برخی پارامترها می باشد. ابعاد مکانیکی و همچنین شکل آن ، کیفیت سطوح ، تعداد سوراخها در یک قطعه ، وجود و یا عدم وجود یک ویژگی یا یک قطعه در محل خاص از جمله پارامترهایی هستند که توسط ماشین بینایی ممکن است بازرسی شود. موضوع اصلی این پروژه که دسته بندی گوجه فرنگی می باشد نیز با کمک همین وظیفه ماشین بینایی انجام می شود. عمل اندازه گیری توسط ماشین بینایی کم و بیش مشابه بکارگیری روشهای سنتی استفاده از قیدها و سنجه های مخصوص و مقایسه ابعاد می باشد. سایر عملیات بازرسی به جز موارد اندازه گیری شامل مواردی چون کنترل وجود برچسب بر روی محصول (داروئی، غذایی ، ;) بررسی رنگ قطعه وجود مواد خارجی در محصولات غذایی نیز با تکنیک های خاص انجام می گیرد

اطلاعات مربوط به کیفیت محصول و یا مواد و همچنین تعقیب فرآیند تولید را می توان توسط ماشین بینایی گرفته و در بانک اطلاعاتی سیستم تولید کامپیوتری جامع بطور خودکار وارد نمود. این روش ورود اطلاعات بسیار دقیق و قابل اعتماد است که دلیل آن حذف نیروی انسانی از چرخه مزبور می باشد. علاوه بر این ، ورود اطلاعات بسیار مقرون به صرفه خواهد بود ، چرا که اطلاعات بلافاصله پس از بازرسی و به عنوان بخشی از آن جمع آوری و منتقل می شوند. میزان پیچیدگی سیستم های بینایی متفاوت می باشد. این سیستم ها ممکن است منحصر به یک سیستم بارکدینگ معمولی که برای مشخص نمودن نوع محصول جهت کنترل موجودی بکار می رود، باشد یا ممکن است متشکل از یک سیستم  بینایی صنعتی کامل برای اهدافی چون کنترل کیفیت محصول باشد


2-1-1 بینایی انسان در مقابل بینایی ماشین

نقش بینایی انسان در یک سیستم اتوماسیون صنعتی بسیار پیچیده بوده و نمی توان آن را به عنوان یک سیستم جدا که دارای نقش جداگانه ای است ، در نظر گرفت. سیستم بینایی انسان به عنوان جزئی از یک مجموعه بوده و دارای تاثیرات متقابل بر روی سایر سنسورها می باشد . میزان وابستگی بینایی به سایر سنسورهای بدن مختلف بوده و بستگی به هوشمندی فرد و همچنین سیگنالهای دریافت شده از سایر سنسورهای بدن دارد

علاوه بر این ، حلقه های بازخور پیچیده ، پاسخ های تطبیقی ، و پردازش سیگنالهای در سطوح مختلف در بخش های مختلف بدن وجود دارد. به عنوان مثال مردمک چشم انسان در مقابل ورود پرتوهایی با مشخصات ویژه حساس می باشد

خستگی در افراد ، بیماری ، میزان آموزش و دانش آنها در میزان کارایی بینایی انسان تاثیر می گذارند. این تاثیر معمولا بگونه ای است که مقدار آن براحتی قابل اندازه گیری نیست. لذا معمولا اندازه گیری مقایسه ای بر اساس میزان دستیابی به هدف تعیین شود صورت می گیرد

3-1-1 پارامترهای مقایسه ای

در این قسمت ماشین بینایی بر اساس وظایفی که انجام می دهد و پارامترهای وابسته به آن در ارتباط با فرآیندهای صنعتی یا تولیدی با بینایی انسان مقایسه شده و به بررسی بخش محدودی از نقش هایی که اهمیت بیشترس در کابردهای صنعتی دارند پرداخته می شود

عامل مهم در استفاده از ماشین بینایی در مقایسه با بکارگیری نیروی انسانی افزایش توانمندی و بهبود کارایی می باشد. توجه خاص به آن دسته از کاراییهای ماشین بینایی که خارج از توانایی انسان می باشد، می تواند بیانگر توجیه استفاده از ماشین بینایی در فرآیند های تولیدی می باشد

4-1- 1 ملاحظات اقتصادی

هر گونه پیشنهاد مبنی بر استفاده ماشین بینایی برای منظور خاص می بایستی بر اساس تاثیر اقتصادی آن در کاربرد مورد نظر باشد. توجیه اقتصادی بکارگیری ماشین بینایی شامل دو جنبه می باشد: اولا تاثیر آن بر روی بهبود دهی فرایند و ثانیا هزینه های مستقیم تولید . امکان بهبود کیفیت محصول از طریق انجام بازرسی 100 درصد محصول و کنترل پارامترهای مورد بازرسی در مورد تک تک محصولات می تواند نقش مهمی در توجیه اقتصادی کاربرد ماشین بینایی داشته باشد. در همین حال ممکن است با بکارگیری ماشین بینایی هزینه واحد محصول ، کاهش پیدا کرده و بهره وری افزایش یابد

2-1  کاربرد های ماشین بینایی در کشاورزی

کامپیوتری کردن تولید (CIM) یک موضوع با اهمیت در پیشرفت صنایع کشاورزی و غذایی محسوب می شود. ماشین بینایی به عنوان یک ربات در این پیشرفت نقشی موفقیت آمیز داشته و مهندسین کشاورزی و صنایع غذایی را در بهبود عملیات تولید دلگرم کرده است. به همین دلیل بیش از 20 سال است که تحقیقات گسترده ای پیرامون کاربردهای ماشین بینایی در کشاورزی و صنایع غذایی انجام شده است

بیشتر این تحقیقات به کاربرد این سیستم در نظارت و کنترل کیفیت محصول معطوف شده است. روشهای مرسوم نظارت ، به حواس انسانی وابسته است، در بیشتر موارد این کنترل دستی بسیار وقت گیر و طاقت فرسا بوده و بعلاوه دقت آن را نمی شود ضمانت کرد

ماشین بینایی ، علاوه بر بینایی در محدوده مرئی ، توانایی دیدن در محدوده نامرئی(ماوراء بنفش، نزدیک مادون قرمز و مادون قرمز ) را نیز دارد ، اطلاعات قابل دریافت از جسم در ناحیه نامرئی می تواند در تعیین گرمای داده شده به گیاه بالغ ، تشخیص امراض گیاهی ،; مفید باشد. همچنین در تعیین وارتیه ، بلوغ ، رسیدگی و کیفیت گیاهان و سبزیجات قابل استفاده است

سادگی ، قیمت پایین ، سرعت ، دقت بالا ، غیر مخرب بودن ، داشتن بازده بالا و امکان استفاده گسترده در کشاورزی از مزایای استفاده از این سیستم می باشد. همچنین قابلیت استفاده از اشعه X و MRI در تعیین بیماریها یا نقصهای دیگر را نیز می توان به آن اضافه کرد

با سرعت و دقت بالای سیستم های بینایی ، صنعت کشاورزی و صنایع غذایی در سطح جهان تمایل فراوان به تعویض سیستم های نظارت دستی خود با این سیستم پیشرفته پیدا کرده است

1-2-1 کاربرد در تشخیص کیفیت میوه ها

نظارت بر کیفیت میوه ها به دو منظور انجام می شود: ارزیابی کیفیت و پیدا کردن نقوص. قدیمی ترین پژوهش در این زمینه پیرامون سیب انجام شد پس ازآن به سایر میوه ها نیز گسترش یافت. سیستم بینایی می تواند در طبقه بندی از لحاظ شکل ، پیدا کردن نقوص ، درجه بندی از لحاظ کیفیت و کلاس بندی واریته ، ایفا نقش کند. رنگ ، شکل،  بافت و اندازه فاکتورهای اصلی در نظارت کیفی سیستم بینایی می باشند

تصاویر RGB (Red –Green – Blue) یک مورد بسیار مرسوم در این کاربرد می باشد. بیشتر الگوریتمهای سیستم بینایی میوه ها ، مبتنی براین سیستم می باشند. وقتی تمام تصاویر با سه رنگ ارائه شوند میزان اطلاعات 3 برابر می شود و پردازش صحیح تری را می توان بر روی آن انجام داد. مدل دیگر تصاویر رنگی HIS(Hue ,Stauration,Intensity)می باشد. بعضی ازپژوهشگران این سیستم را به سیستم RGB ترجیح می دهند. از جمله پژوهشهایی که در این زمینه انجام شده عبارتند از

-            نمایش ساختمان و شکل میوه سیب و سیب زمینی با دقت بالا (Morimoto et al 2000)

 -     ترکیب سنسورهای NIR و ماشین بینایی برای تعیین مقدار SUGER  در سیب Steinmetz et al

 -     آنالیز بافت پرتقال بوسیله ماشین بینایی. نتایج این تحقیق نشان داد که این متد مقدار شیرینی پرتقالها را پیش بینی کند. (kondo 1995)

-     ارزیابی رسیدگی هلو بوسیله آنالیز رنگ ، این روش مبتنی بر مقایسه رنگ پوست هلو با رنگ پوست یک هلو ( به عنوان مرجع) بود. هر چند دقت این طرح تنها 54% بود. (Millen l Delmiche 1989)

-            تشخیص مقدار سفتی گلابی            (Dewulf et al 1999)

2-2-1 کاربرد در کنترل کیفیت سبزیجات

بعضی از طرح هایی که در این زمینه ارائه شد عبارتند از

-     تشخیص خواص گوجه فرنگی از قبیل اندازه ، رنگ ، شکل و ناهنجاریها بوسیله پردازش تصویر و ارتباط خواص با کیفیت درونی آن

(Nielsen et al 1998)

 -            بررسی وپیدا کردن معایب مارچوبه (Rigney et al 1992)

-            تشخیص بیماریهای قارچی با عملیات پردازش رنگ(Vizhany and Felfoldi 2000)

-     طبقه بندی هویج از لحاظ معایب سطحی ، پیچش ، کجی و شکستگی (مقدار اشتباه کمتر از 15% گزارش شد. )

(Howath   searay 1992)

3-2 -1 طبقه بندی و ارزیابی کیفیت حبوبات

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 41
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کاتاليزگرها و مکانيسم عملکرد و کاربرد آنها در صنايع در فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاتاليزگرها و مکانيسم عملکرد و کاربرد آنها در صنايع در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله کاتاليزگرها و مکانيسم عملکرد و کاربرد آنها در صنايع در فایل ورد (word)

خلاصه: 
مقدمه 
برخی از خصوصیات ویژه‌ی کاتالیزگرها 
اثر کاتالیزگرها در واکنشهای تعادلی 
نقش کاتالیزگری 
2- کاتالیزگر و انرژی فعالسازی 
الف) کاتالیزگر همگن 
ب) کاتالیزگر ناهمگن 
مسمومیت کاتالیزگرها 
برخی از کاربردهای صنعتی کاتالیزگرها 
آب به عنوان کاتالیزگر 
نفت خام و کاتالیزگرها 
شکستن کاتالیزگری فراورده‌های سنگین نفت خام 
بازسازی کاتالیزگری 
ساخت کاتالیست جهت هیدروژناسیون انتخابی فنل به سیکلو هگزانون در فاز گازی 
ساخت و ارزیابی کاتالیست‌های سه جانبه پالادیوم به منظور کنترل آلودگی ناشی از گازهای خروجی از اگزوز اتومبیل‌ها 
کارهای پژوهشی که در پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته است 
نتایج: 
روش جامعتری که برای این منظور توصیه می‌گردد به قرار زیر است: 
کوپلیمرهای پیوندی با استفاده از پلیمرها در پزشکی جهت انعقاد خون 
الف- کربن‌زدایی به روش گازیفیکاسیون 
دلایل آلودگی کاتالیست نیکل در هیدروژناسیون روغنهای نباتی: 
از جمله ناخالصیهای موجود در روغن قبل از هیدروژناسیون می‌توان به موارد زیر بیان نمود: 
کربن‌زدایی به روش استخراج توسط حلال و گازیفیکاسیون 
نتایج آزمایشات فوق را می‌توان به صورت زیر بیان نمود: 
ساخت نوهی کاتالیزگر نفتی با استفاده از فن‌آوری نانو 
منابع 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله کاتاليزگرها و مکانيسم عملکرد و کاربرد آنها در صنايع در فایل ورد (word)

1- شیمی عمومی (جلد دوم) تالیف چارلز مورتیمر- ترجمه: منصور عابدینی، احمد خواجه نصیر طوسی

2- کاتالیزگر- تالیف: خلیل علمی غیاثی

3- شیمی پایه- تالیف: مسترتن/ اسلاوینسکی/ والنورد- ترجمه: فروغ فرجود

4- شیمی مهندسی- تالیف: مهدی رشیدزاده- دانشگاه تربیت مدرس

5- ساخت نوعی کاتالیزگر نفتی جدید با استفاده از فن‌آوری نانو- تالیف: شهرام مرجانی

خلاصه

کاتالیزگرها موادی هستند که سرعت واکنش‌های شیمیایی را افزایش می‌هند ولی در واکنش مصرف نمی‌شوند

کاتالیزگرها چه در کاربردهای صنعتی وچه در فرآیندهای بیولوژیکی اهمیت بسیاری دارند زیرا در واکنشهای صنعتی لازم است که سرعت واکنش به طریقی مثلاً استفاده از کاتالیزگرها افزایش داده شود تا تولید فرآورده‌های حاصل از ان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد، اگر چه می‌توان با افزایش دما سرعت واکنش را به مقدار قابل توجهی افزایش داد ولی از آن جا که افزایش دما با مصرف انرژی همراه است، چنین اقدام صرفه‌ی اقتصادی نخواهد داشت، از سوی دیگر بسیاری از مواد نسبت به گرما حساس هستند و در اثر گرما تجزیه می‌شوند به همین دلیل مناسب‌ترین راه این است که برای سرعت دادن به واکنش‌های شیمیایی از کاتالیزگر استفاده گردد

کاتالیزگرها در فرآیندهای بیولوژیکی هم از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. آنزیم‌ها مانند یک کاتالیزگر در کلیه اعمال زیستی نقش بسیار اساسی و ماهرانه‌ای را ایفا می‌کنند که کاتالیزگرها را می‌توانیم به یک کلید تشبیه کنیم که می‌تواند انواع قفل‌ها را با مکانیسم‌های مختلف باز کند یعنی نقشی که آنزیم‌ها در اعمال زیستی و حیاتی ایفا می‌کنند بسیار مؤثرتر از کاتالیزگرهایی است که ساخته‌ی دست بشر است در این مقاله سعی شده است که از تعریف کاتالزگر، خواص چند مکانیسم کاتالیزگرها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برخی از کاربردهای آن در صنعت بیان شده است نقش و اهمیت کاتالیزگرها در پالایش‌های نفت و بسیاری از سنتزها در سایه‌ی بهره‌گیری از کاتالیزگرهای خاصی با مکانیسم‌های معین انجام می‌گیرد و برخی از کاتالیزگرها نه تنها تشکیل یا شکستن پیوندها را آسان می‌کنند بلکه محصولات واکنش را هم در قالب هندسی خاصی تولید می‌کنند امیدواریم مورد توجه قرار گیرد

مقدمه

تا اغاز قرن نوزدهم ماهیت کاتالیزگرها ناشناخته بود، سرانجام در سال 1835 میلادی، ژان یاکوب برسلیوس شیمیدان سوئدی در بررسی واکنشهای شیمیایی در طول سی سال پژوهش و بررسی یکی از خصوصیات مهم واکنشها را سرعت انجام آنها دانست زیرا واکنشهایی که در آزمایشگاه انجام می‌شود باید از سرعت کافی برخوردار باشد تا بتوان واکنشی را دنبال کرده و با مشاهده آزمایش به نتایجی دست یافت مانند هر گاه شعله کبریت افروخته‌ای را به توده‌ای از قند تماس دهید قند گداخته می‌‌شود ولی نمی‌سوزد، برای سوزاندن قند می‌توانید مقداری خاکستر سیگار یا کمی از خاک گلدان روی آن بریزید در این صورت قند با شعله‌ی آبی خیره‌کننده‌ای همراه با صدای فش‌فش خواهد سوخت در این عمل خاکستر سیگار یا خاک گلدان کاتالیزگر است، یعنی سوختن قند در مجاورت خاکستر یا خاک انجام می‌گیرد، لیکن خاکستر یا خاک در پایان واکنش بدون تغییر شیمیایی به جا می‌ماند

کشف کاتالیزگرهای جدید تأثیر فراوانی در صنعت داشته است و واکنشهای شیمیایی در صنعت باید نسبتاً سریع انجام شوند زیرا یک کارخانه‌دار نمی‌تواند سالها در انتظار بدست آمدن محصولی بماند که امروز بازار فروش خوبی دارد

دانش روز افزون درباره‌ی آنزیم‌ها یعنی کاتالیزگرهای زیستی درک ما را درباره‌ی فرآیندهای زیستی دگرگون کرده است، به همین دلیل مطالعه و نحوه‌ی کاربرد آنها در بین مواد شیمیایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

آنزیم‌ها در تنظیم سرغت واکنشهای شیمیایی که در بدن موجودات زنده انجام می‌شوند، نقش بسیار اساسی دارند. آنزیم‌ها خود ترکیبهای پیچیده‌ای هستند که از مولکولهای بسیار سنگین پروتئینی ساخته شده‌اند. تنظیم و اداره هر یک از واکنشهای زیستی به عهده‌ی آنزیم ویژه‌ای است. امروزه تخمین زده‌اند که چندین هزار آنزیم مختلف در اداره‌ی اعمال زیستی بدن انسان شرکت دارند. بسیاری از فرآیندهای زیستی، مانند گوارش در جانوران و فتوسنتز در گیاهان ضروری هستند. آنزیم‌ها نقش مهمی در لخته شدن خون و انقباض بافتهای ماهیچه‌ای دارند، کاتالیزگرها حتی سبب تغییر رنگ برگ‌ها در پائیز و تبدیل گلولز به اتیل الکل (اتانول) مطابق با واکنش زیر می‌شوند

 نخستین بار لویی پاستور در دهه سال 1850 با پژوهشهای خود درباره‌ی تخمیر، کاتالیزگرهای زیستی را مورد مطالعه قرار داد، پاستور نشان داد که ارگانیسم ذره‌بینی مخمر سبب تبدیل گلولز به اتانول و کربن دی‌اکسید می‌شود که بعدها دانشمند آلمانی ادوارد بوخنر در سال 1897 نشان داد که این تخمیر توسط ماده‌ی موجود در عصاره مخمر حاصل می‌شود و این ماده را آنزیم نامیدند

بعدها مواد دیگری کشف شدند که می‌توانستند به عنوان کاتالیزگر در فرآیندهای زیستی شرکت کنند سی سال پس از کشف بوخنر نخستین آنزیم به حالت بلوری خالص بدست آمد

هر آنزیم معمولاً می‌تواند تنها در یک واکنش خاص به عنوان کاتالیزگر شرکت کند، بنابراین سلولهای زنده صدها انزیم مختلف را تولید می‌کنند تا این آنزیم‌ها در صدها واکنش شیمیایی مختلف، که ضرورت زنده ماندن سلولها هستند، به عنوان کاتالزگر شرکت کنند

آنزیم‌ها کاتالیزگرهایی با کارآیی شگفت‌آوری هستند مقیاسی از این کارایی، عدد تبدیل است. عدد تبدیل تعداد مولکولهایی از ماده اولیه است که یک مولکول آنزیم در هر واحد زمانی به فرآورده‌های تبدیل می‌کند. عدد تبدیل آنزیم مالتوز ، که در تمام ارگانیسم‌های حیوانی یافت می‌شود در واکنش ئیدرولیز قند مالتوز است که در این واکنش گلولز تشکیل می‌شود

سرعت انجام همه‌ی واکنشهای شیمیایی یکسان نمی‌باشد مثلاً بعضی از واکنشها سریع هستند مانند اگر مقدار کمی از سدیم را در آب بیاندازیم به سرعت با اکسیژن آب واکنش داده و محلول قلیا تولید می‌کند. برخی از واکنشها از سرعت بسیار کمی برخوردار هستند مانند مس در شرایط عادی به آرامی با اکسیژن هوا ترکیب می‌شود، از این رو ذخایری از این عنصر در سطح زمین یافت می‌شود، واکنشهای دیگری نیز هستند که سرعت متوسطی دارند مانند واکنش آهن با اکسیژن هوا که در شرایط عادی مدت زمان متوسطی طول می‌کشد تا آهن زنگ بزند البته واکنشهای فوق را می‌توان تحت شرایط سریع یا از سرعت آن کاست بنابراین عواملی مانند دما، غلظت، کاتالیزگر واکنش‌دهنده‌ها سطح تماس، ماهیت مواد اولیه کاتالیزگر به میزان قابل توجهی روی سرعت واکنش مؤثر خواهد بود

برای مثال برسلیوس شرح داد که چگونه اسیدها، تبدیل نشاسته به قند را سرعت می‌دهند و چگونه در مجاورت فلز پلاتین، واکنشها بین گازها با سرعت بیشتر صورت می‌گیرد

در سال 1902 ویلهلم استوالد شیمیدان آلمانی کاتالیزگر را ماده‌ای تعریف کرد که سرعت واکنشهای شیمیایی را تغییر می‌دهد و در پایان واکنش بدون تغییر، باقی می‌ماند و هم‌چنین توانست خصوصیات ویژه‌ای کاتالیزگرها را بیان نماید

برخی از خصوصیات ویژه‌ی کاتالیزگرها

کاتالیزگرها در فعالیت خود ویژگی‌های کاملاً خاصی دارند در بعضی از موارد یک کاتالیزگر معین موجب سنتز نوعی محصولات خاص از بعضی مواد می‌شود حال آنکه کاتالیزگر دیگر موجب سنتز محصولات کاملاً متفاوت دیگری از همان مواد می‌شود و امکان وقوع هر دو واکنش از لحاظ ترمودینامیکی میسر است مانند مونوکسیدکربن و هیدروژن می‌توانند با توجه به کاتالیزگر به کار رفته و شرایط واکنش فرآورده‌های بسیار گوناگونی را تولید کنند. اگر یک کاتالیزگر کبالت یا نیکل در واکنش مونوکسیدکربن با ئیدروژن به کار رود، مخلوطی از ئیدروکربنها به دست می‌آید ولی اگر در همین واکنش مخلوطی از اکسیدهای روی و کروم به عنوان کاتالیزگر مصرف شود از 2Co و 2 H متانول تولید می‌‌شود یعنی

 ساده‌ترین و ارزان‌ترین راه برای سرعت بخشیدن به یک واکنش یافتن کاتالیزگر مناسبی است که اکثراً به صورت جامدات ریزی می‌باشند البته انتخاب کاتالیزگر برای هر واکنش بیشتر یک هنر است تا علم، برای انتخاب کاتالیزگر، مواد مختلفی آزمایش می‌شود و مؤثرترین آنها انتخاب می‌شود

اثر کاتالیزگرها در واکنشهای تعادلی

بنا به قوانین ترمودینامیک، یک سیستم در حال تعادل با اضافه کردن کاتالیزگر تغییر نمی‌کند. کاتالیزگر بر سرعت رسیدن سیستم به حالت نهایی تعادل می‌افزاید ولی نمی‌تواند مقدار ثابت تعادل را تغییر دهد زیرا در شرایط تعادل یک کاتالیزگر همان اثر را در افزودن سرعت واکنش معکوس (برگشتی) دارد که در واکنش مستقیم (رفت) نیز اعمال می‌کند

نقش کاتالیزگری

فلزات واسطه به علت قدرت جذب سطحی زیاد، تمایل به تشکیل ترکیب‌های درون شبکه‌ای و یا کمپلسکهای فعال و سهولت شرکت در واکنش‌های اکسایش- کاهش می‌توانند بسیاری از مواد را به صورت ترکیبهای حد واسطه مناسبی که به آسانی به صورت مواد مورد نظر در می‌آیند، تبدیل کنند از این رو نقش کاتالیزگر را در بسیاری از واکنش‌ها می‌توانند ایفا کنند، به ویژه به صورت ترکیبهای آلی- فلزی مانند نقش کاتالیزگری نیکل در واکنشهای هیدروژن‌دار کردن و یا نقش کبالت در تبدیل آلکن‌ها با آلدئیدها در مجاورت Co و 2H

2- کاتالیزگر و انرژی فعالسازی

کاتالیزگر نمی‌تواند موجب وقوع واکنشهایی شود که از نظر ترمودینامیک امکان وقوع ندارند بعلاوه صرفاً حضور یک کاتالیزگر نیست که (احتمالاً به عنوان یک بخش فعال کننده) موجب اثر و سرعت واکنش می‌شود. در یک واکنش کاتالیز شده، کاتالیزگر در مراحلی از انجام واکنش عملاً دخالت می‌کند و در مراحل بعدی بار دیگر به همان حالت اولیه برمی‌گردد و این عمل بارها تکرار می‌شود بدون آنکه کاتالیزگر دچار تغییر دائمی شود

کار کاتالیزگر آن است که راه تازه‌ای برای پیشرفت واکنش می‌گشاید بدین‌ترتیب مکانیسم واکنش کاتالیزی با واکنش بدون کاتالیزگر تفاوت دارد و انرژی فعال‌سازی مسیری که واکنش به کمک کاتالیزگر طی می‌کند کمتر از انرژی فعال‌سازی راهی است که همان واکنش بدون کاتالیزگر می‌پیماید و این واقعیتی است که علت سریع‌تر شدن واکنش را توجیه می‌کند

پیدا کردن کاتالیزگر برای یک واکنش کمی شبیه پیدا کردن راهی از میان یک رشته کوه است و هدف این است که گذشتن از کوه را از هر دو طرف آسانتر کند. محل نسبی درّه‌ها در اطراف کوه بدون تغییر می‌ماند و در اینجا نیز مانند گذرگاههای کوهستانی اغلب پیدا کردن کاتالیزگر مناسب آسان نیست

بنابراین واکنش در مجاورت کاتالیزگر از مسیری که سربالایی انرژی در آن کوتاهتر است انجام می‌گیرد، بنابراین کار اصلی کاتالیزگر کاهش انرژی فعالسازی کلی واکنش است. همچنین زمانی که کاتالیزگر مورد استفاده قرار می‌گیرد مولکولهای نسبتاً بیشتری انرژی لازم برای یک برخورد مؤثر را پیدا می‌کنند و بدین‌ترتیب عده کل برخوردهای مؤثر در واحد زمان که موجب انجام واکنش می‌شوند، افزایش می‌یابند. با ملاحظه شکل زیر به دو نقطه دیگر نیز می‌توان پی برد نخست آنکه  واکنش کاتالیزی با واکنش بدون کاتالیزگر یکسان است و دیگر آنکه انرژی فعالسازی واکنش معکوس یعنی ، نیز به هنگام استفاده از کاتالیزگر کاهش می‌یابد و مقدار کاهش آن درست برابر با کم شدن انرژی فعالسازی واکنش کاتالیزی اصلی، ، است این بدان معنی است که کاتالیزگر بر یک واکنش و واکنش کردن شناخته شده است (شکل صفحه 4) ذیلاً چند نمونه از مکانیزم واکنش‌های متداول ارائه می‌شود

الف) کاتالیزگر همگن

I) برای مثال تجزیه پراکسید هیدروژن را در نظر می‌گیریم.

 واکنش مستقیم بسیار آهسته روی می‌دهد، محلول آبی  که از داروخانه خریداری می‌شود به مدت چند ماه پایدار است ولی اگر به محلول، یون یدید اضافه شود واکنش بلافاصله روی می‌دهد و حبابهای گاز اکسیژن را که در محلول تشکیل می‌شود می‌توان مشاهده نمود. واکنش در حضور یونهای یدید یک مسیر دو مرحله‌ای را طی می‌کند

 باید به این نکته توجه نمود که نتیجه نهایی مانند نتیجه نهایی واکنش مستقیم است، یون یدید یک کاتالیزگر حقیقی است و در واکنش مصرف نمی‌شود. بازاء هر یون یدید مصرف شده در مرحله اول یک یون یدید در مرحله دوم تولید می‌شود

انرژی فعالسازی این مسیر دو مرحله‌ای خیلی کوچکتر از انرژی فعالسازی واکنش کاتالیزگر نشده است

II) نمونه دیگر از کاتالیزگر همگن تجزیه اوزون در حضور  است.

دی نیتروژن پنتا اکسید به آسانی تجزیه شده به اکسیژن و اکسیدهای درجه پائین‌تر تبدیل میگردد مثلاً اوزون به سرعت   اثر می‌کند در این عمل اکسیژن تولید می‌شود و کاتالیزگر  بار دیگر بوجود می‌آید

 البته باید تاکید شود که این مکانیسمها صرفاً فرضیه‌هایی قابل قبولند و بدون شک مکانیسم واقعی ممکن است شامل مراحلی دیگر مانند مراحل زیر باشند

 III)

برای بررسی بیشتر درباره نقش یون آهن (II)، در تجزیه محلول پراکسید هیدروژن باید به واکنشهای احتمالی میان این یون و   بیشتر توجه کنیم.  می‌تواند یون آهن (II) را اکسید کند و این واکنش از لحاظ تغییر انرژی آزاد گیبس کاملاً انجام‌پذیر است

 علاوه بر آن  با یونهای آهن (III) نیز واکنش می‌دهد و در این واکنش نقش کاهندگی دارد

 حال اگر دو واکنش بالا را جمع کنیم همان واکنش تجزیه  بدست می‌آوریم

 IV)

گاز NO به صورت زیر در سرعت بخشیدن به واکنش شرکت می‌کند

 در شرایط یکسان هر یک از واکنش‌های فوق بسیار سریعتر از واکنش میان  انجام می‌گیرد. یقیناً سربالایی انرژی در دو واکنش بالا از سربالایی انرژی در واکنش  بسیار کوتاهتر است

V) گاز  در دمای اتاق گاز نسبتاً بی‌انرژی است اما در دمای  طبق معادله زیر تجزیه می‌شود

 این واکنش با مقدار ناچیزی از گاز کلر کاتالیز می‌شود. مکانیزم پیشنهاد شده به صورت زیر است

در دمای آزمایش و به ویژه در مقابل نور برخی از مولکولهای کلر به اتمهای کلر تفکیک می‌شود

 اتمهای کلر به آسانی با گاز  ترکیب می‌شوند

 به سرعت تجزیه می‌شوند

ب) کاتالیزگر ناهمگن

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 59
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کنترل و توليد بذور گواهي شده برنج در فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کنترل و توليد بذور گواهي شده برنج در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله کنترل و توليد بذور گواهي شده برنج در فایل ورد (word)

مقدمه 
مراحل تولید بذور اصلاح شده 
نحوه تولید بذور گواهی شده 
1-انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد: 
-شرایط پیمانکار تکثیر بذر: 
2-توزیع بذر 
3-کنترل مزارع از زمان بذرپاشی تا زمان برداشت 
4-نمونه‌برداری 
5-تجزیه بذر 
طرز تهیه نمونه مورد عمل 
قوه نامیه 
خواب بذر 
مهمترین وسایل فنی برای بررسی و تجزیه بذر 
نکات مهم برای انبار کردن بذر 
استاندارد گواهی بذر برنج 
پیشنهاد 
منابع مورد استفاده 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله کنترل و توليد بذور گواهي شده برنج در فایل ورد (word)

-نادر، سمد، 1366 تکنولوژی و علم بذر – روش‌های تولید، کنترل و گواهی بذر در ایران

-تاج بخش. مهدی 1375 بذر، شناخت و گواهی و کنترل آن – انتشارات احرار تبریز

-رستگار ، محمدعلی 1376 – کنترل و گواهی بذر – انتشارات برهمند

-لامپر ، پرفسور دکتر ویل هلم – 1373 ترجمه اسدا; حجازی – تکنولوژی بذر – انتشارات دانشگاه تهران

مقدمه

تهیه بذر سالم و قوی نقش مهمی در افزایش محصولات کشاورزی دارد. کشورهای پیشرفته جهان سال‌های زیادی را برای دستیابی به یک برنامه مدون برای تهیه و تکثیر بذور سالم صرف کرده‌اند. در ایران نیز از بدو تاسیس موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، برنامه‌های تکثیر و تولید بذور محصولات مختلف، در دست اجرا بوده است. هدف از کنترل و تهیه بذر سالم، حفظ خلوص ژنتیکی بذور اصلاح شده است که طی سالیان دراز تحقیق و بررسی در مناطق مختلف کشور با صرف هزینه‌های گزاف تهیه می‌شوند. مراحل تکثیر و تولید بذور طبق قوانین و مقررات بین‌المللی کنترل و گواهی بذر به مورد اجرا در می‌آید. اصول تهیه بذر گواهی شده که هدف بالا بردن ارزش کمی و کیفی محصولات کشاورزی است از نظر علم کشاورزی دارای اهمیت به سزایی می‌باشد زیرا بذر با همه اهمیت آن، آسیب پذیر بوده و تحت تاثیر عوامل متعدد تقرار گرفته و در معرض خطر فرسایش ژنتیکی قرار می‌گیرد چنانچه بذور اصلاح شده پس از معرفی و توزیع بین زراعین در مراحل مختلف تهیه و کنترل بذر در مزارع، انبار، کارخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و غیره به طور صحیح و دقیق کنترل و نظارت نشود این ارقام با سایر ارقام و محصولات مخلوط شده و زحمات و فرایندهای چندین ساله به دلیل از بین رفتن خواص ارثی گیاه هدر رفته و ضرر و زیان فراوانی متوجه کشاورزان و کشور خواهد شد

مراحل تولید بذور اصلاح شده

در اصلاح نباتات برای تولید بذر معمولاً آن را به شرح زیر طبقه‌بندی می‌کنند

-پرورده 1 یا بذور نوکلئوس: عبارت است از انتخاب هزار خوشه از یک رقم با مشخصات ظاهری یکسان و کشت آنها در سطحی به طول و عرض cm60 بدون جدا کردن دانه، درجه خلوص بذرهای حاصل صد در صد می‌باشد

-پرورده 2 یا بذر مادر: محصول حاصل از پرورده 1 را گویند. در این طبقه خوشه‌ها خرمنکوبی شده و بذور خالص روی خطوطی به فواصل cm50 کشت می‌شوند که با توجه به کمی مساحت مزرعه به راحتی کنترل و حذف خارج از تیپ صورت می‌گیرد

-پرورده 3 یا سوپر الیت: محصول حاصل از پرورده 2 را گویند که در خطوطی به فواصل cm40-30 کشت می‌شود مزرعه نسبت به حالت قبل بزرگ‌تر و حذف خارج از تیپ با دقت صورت گرفته، درجه خلوص 99% است

-بذر الیت (Elite): محصول حاصل از سوپر الیت می‌باشد که در سطح وسیع‌تری کشت می‌شود

بذر اصیل یا مادری (Registered – seed): بذور حاصل از الیت را گویند که درجه خلوص از الیت کمتر است

-بذر گواهی شده (Certified Seed): محصول حاصل از بذور مادری با درجه خلوص کمتر از آن را گویند

-بذر مرغوب یا تجارتی (Commercial – Seed): محصول حاصل از بذرگواهی شده را گویند. در حال حاضر بذور تا طبقه مادری در مراکز یا موسسات تحقیقاتی تهیه می‌شود و برای تهیه بذور گواهی شده از زراعین و بخش خصوصی در سطح وسیع استفاده می‌شود که با بستن قرارداد مخصوص و زیرنظر محققین و کارشناسان تحقیقات، صورت می‌گیرد

نحوه تولید بذور گواهی شده

1-انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد

ابتدا زمین و وسایل و تجهیزات زراعین علاقمند داوطلب به عنوان پیمانکار تکثیر بذر مورد بازدید مشترک کارشناسان موسسه تحقیقات و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار می‌گیرد. در صورت تایید صلاحیت برای عقد قرارداد تولید بذر در سه نسخه بین شرکت خدمات و زارع تهیه می‌شود. پیمانکار موظف است کلیه مقررات و ضوابط مندرج در متن قرارداد را رعایت نموده، در صورتی که قرارداد به طور کامل عمل نشود و بذور نیز مطابق استانداردهای مصوبه تهیه شود از طریق شرکت خدماتی حمایتی خریداری خواهد شد

-شرایط پیمانکار تکثیر بذر

1-زمین زارع مستعد کشت رقم مورد نظر باشد

2-مساحت زمین کشاورز حداقل از 2 هکتار کمتر نباشد

3-مشکل تامین آب نداشته باشد

4-پیمانکار، ساکن محل تولید بوده و از نظر مالکیت زمین مشکلی نداشته باشد

5-زارع امکانات تولید در اختیار داشته باشد

6-پیمانکار محصول خود را به صورت شلتوک بفروشد (فرهنگ شلتوک فروشی در منطقه حاکم باشد)

2-توزیع بذر

قبل از شروع فصل کشت (برای برنج بهمن ماه) توزیع بذر آغاز می‌شود. به این ترتیب که بذور مادری محتوی سم ضد عفونی بذور و برگه راهنمای روش کاشت، داشت و برداشت رقم مورد نظر و نحوه ضد عفونی به وسیله شرکت خدمات حمایتی در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد که برای جلوگیری از اختلاط ارقام، سعی می‌شود به هر زارع بیشتر از یک رقم بذر داده نشود

3-کنترل مزارع از زمان بذرپاشی تا زمان برداشت

زمان بذرپاشی و کاشت، کارشناسان در محل حضور یافته و در مورد انتخاب زمین از نظر کاشت محصول سال پیش، تمیز بودن ماشین‌های نشاء‌کار یا بذرکار، رعایت فاصله مزرعه از سایر مزارع، راهنمایی‌های لازم را به عمل می‌آورند. مزارع از زمان کاشت تا برداشت چندین نوبت مورد بازدید و کنترل محققان و کارشناسان بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر که به عنوان نمایندگان موسسه تحقیقات معرفی شده‌اند به همراه کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار می‌گیرد. ضروری است زمان کنترل به پیمانکار اطلاع داده شود تا خود یا نماینده‌ای برای کسب اطلاعات لازم در محل مزرعه حاضر باشد

-نکاتی که طی مدت بازدید مزرعه مورد توجه قرار می‌گیرد عبارتند از

1-خالص‌سازی مزرعه از سایر ارقام و سایر محصولات از زمان بذرپاشی تا زمان برداشت

2-وجین و پاک‌سازی مزرعه از وجود علف‌های هرز

3-مبارزه به موقع با آفت‌ها و بیماری‌های گیاهی

4-مصرف به موقع و به اندازه کود شیمیایی و آبیاری مناسب و ;

آخرین بازدید مزرعه حدود یک هفته قبل از برداشت صورت می‌گیرد شرایط نامناسب مزرعه از قبیل یکنواخت نبودن سبز مزرعه – وجود سایر ارقام و علف‌های هرز زیاد و آلودگی به بیماری‌های قارچی – خسارت شدید مزرعه از آفت‌ها که سبب از بین رفتن مزرعه را فراهم که در نهایت مزرعه مورد تأیید نمایندگان موسسه قرار نخواهد گرفت. و در صورت تایید، مرحله بعدی، گواهی بذر پس از برداشت خواهد بود

4-نمونه‌برداری

پس از برداشت و جمع‌آوری محصول، کشاورز اقدام به خرمنکوبی و بسته‌بندی و انبار می‌کند. از بسته‌های برنج که در کیسه‌های کنفی یا پلاستیکی متخلخل نگهداری می‌شود نمونه‌برداری می‌شود. ضمناً توصیه می‌شود شلتوک در کیسه‌های نوبارگیری شده و در جایی با تهویه مناسب و به طور صحیح چیده شود تا اکیپ نمونه‌بردار بتوانند به راحتی و به طور تصادفی از حداکثر آنها نمونه بگیرند. وسیله‌ای که برای نمونه‌برداری برنج استفاده می‌شود «سووک» نامیده می‌شود که حداقل از 3-2 نقطه گونی نمونه گرفته می‌شود

مقدار نمونه‌گیری شده به میزان محصول پیمانکار، متفاوت است ولی برای محصولات مختلف نباید از حداقل معینی کمتر باشد. میزان آن برای برنج حداقل 400 گرم تعیین شده است. نمونه‌ها را در پاکت‌های پلاستیکی ریخته و پس از نوشتن مشخصات بذر که شامل: وزن نمونه، نام تولید کننده، محل تولید، نوع رقم، تعداد نمونه، تاریخ نمونه‌برداری و نام مأمور کنترل و ; است روی کارت‌های ویژه کنترل بذر و الصاق آنها داخل پاکت‌های محتوی بذر، نمونه‌های پلمپ شده برای تجزیه به آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر موسسه، تحویل می‌شود

5-تجزیه بذر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 52
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله علفکش هاي مورد استفاده در مزارع نيشکر در فایل ورد (word) دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله علفکش هاي مورد استفاده در مزارع نيشکر در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله علفکش هاي مورد استفاده در مزارع نيشکر در فایل ورد (word)

مقدمه 
بخش 1- معرفی 
مزایای دفع علفهای هرز با تو– فور– دی عبارتند از : 
موارد، زمان ومیزان مصرف 
گندم وجو: 
نیشکر: 
ذرت خوشه ای: 
ذرت دامی : 
نحوه سمپاشی: 
احتیاطات: 
شرایط انبارداری: 
بخش 2 – نام شیمیایی ماده مؤثر : 
الف) علفهای هرز تک لپه ای (برگ باریک): 
ب) علفهای هرز دو لپه ای (برگ پهن) که سنکور بخصوص بعد از رویش بر روی آنها مؤثر است: 
مقدار وموارد استعمال علف کش سنکور: 
سیب زمینی : 
گوجه فرنگی : 
سویا: 
نیشکر : 
قابلیت اختلاط باسایر سموم: 
بخش 3- آترازین 80% WP- (گراپریم) 
علف کش مزارع نیشکر وذرت 
مواد دفع آفات 
موارد ، میزان وزمان مصرف 
طرز تهیه محلول سم 
توجه 
تذکرات 
احتیاطات 
مصرف 
محیط 
نگهداری 
پادزهر 
بخش 4- گلای فوزیت (راندآپ) 
موقع ومقدار مصرف: 
توجه: 
احتیاطات 
کمکهای اولیه 
بخش 5- (گزاپاکس 80 پودر قابل حل درآب) 
علف کش انتخابی نیشکر 
موارد ومیزان مصرف 
توجه: 
طرز تهیه محلول سم 
پادزهر 
احتیاطات 
محیط زیست 
نگهداری 
توجه: 
بخش 6-گزاپریم (آترازین) 
موارد ومیزان مصرف: 
نکته : 
احتیاط 
پادزهر: 
درجه سمیت: 
بخش 7- پارکوات دی کلراید 20 درصد مایع (GRAMOPON) 
کنترل علفهای هرز درکشت های ردیفی 
احتیاطهای لازم 
بخش 8- سیتووت 
معرفی: 
مزایای کاربرد سیتووت: 
میزان مصرف: 
زمان مصرف: 
قابلیت اختلاط: 
تهیه محلول 
بخش 9- قارچ کش جدید سیستمیک کنترل کننده طیف وسیعی از قارچهای بیماری زا 
معرفی 
بخش 10- اطلاعات عمومی 
علفکشهای مورداستفاده در ذرت 
بیماریهای مهم مزارع ذرت 
آفات مهم گندم ونحوه مبارزه شیمیایی 
آفات مهم مزارع برنج 
بیماریهای مهم مزارع برنج 
آفات مشترک بین گیاهان زراعی 
زمان مورد استفاده ومصرف علفکشهای رایج درمزارع گندم 
زمان مورد استفاده ومصرف علف کشهای رایج در مزارع برنج 
علفهای هرز مهم موجود درمزارع برنج 
منابع: 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله علفکش هاي مورد استفاده در مزارع نيشکر در فایل ورد (word)

1-                     شرکت سهامی کشت وصنعت نیشکر امام خمینی (ره) – وزارت کشاورزی بخش حفظ نباتات ودفع آفات

2-                     عین الله بهبودی ، علفهای هرز ایران ، وزارت کشاورزی

3-                     حبیب الله تابشی ، علفهای هرز وچگونگی مبارزه باآنها

4-                     اسماعیل زاهدی ، واژه نامه گیاهی

مقدمه

نیشکر طی دوران رشد علفی وتا شروع رشد طولی ساقه پوشش محدودی روی خاک داشته وبه شدت به رقابت علفهای هرز حساس است . لازم است طی این دوران مزرعه را درمقابل علفهای هرز کاملاً حفاظت نمود. کنترل مکانیکی علفهای با استفاده از چنگک گردان وکولتیواتورهای پنجه غازی یا پاشنه ای ودیسکی تازمانی که ارتفاع بوته به حد محدود کننده ورود تراکتور به مزرعه برسد، امکان پذیر است .لازم است توجه شود که ریشه محصول گسترش سطحی زیادی دارد . به همین جهت عمق کار وفاصله پاشنه های کولتیواتور نسبت ردیف کاشتنی بایستی بنحوی تنظیم گردد که به ریشه های محصول آسیبی نرسد

قبل از سبز شدن محصول ویا به صورت حفاظت شده می توان علف کش گراماکسون به میزان  تا  2تا 3 لیتر درهکتار از مایع حل شونده 20% تجاری جهت کنترل علفهای هرز یک ساله از راند آپ به میزان 8 تا 10 لیتر از مایع حل شونده 48% تجاری برای کنترل علفهای هرز سبز شده واز باسفاپن به میزان 10 تا 12 کیلوگرم در هکتار از نمک محلول د رآب 85 درصد تجاری جهت کنترل علفهای هرز باریک برگ یک ساله وچند ساله استفاده نمود

سایر علفکشهای قابل استفاده در مزارع نیشکر عبارتند از آترازین ، سنکور، آمترین تو- فور- دی وآسولام می باشند که ما در این پروژه به شرح وبررسی این سموم جهت آشنایی بیشتر کاربران با آنها می پردازیم

بخش 1- معرفی

تو- فور- دی علف هرزکشی است انتخابی براساس ماده مؤثر هورمونی تو– فور-دی نمک آمینه ( 2,4-D Amin Salt ) که دارای 720 گرم ماده مؤثر د رلیتر می باشد

تو- فور- دی برای دفع علفهای هرز پهن برگ د رمزارع غلات ، نیشکر وذرت به کار می رود

این ماده هورمونی با خاصیت سیستمیک خود پس از سمپاشی بسرعت توسط برگ وساقه علفهای پهن برگ جذب وبه اندامهای مختلف آن منتقل شده ، باعث رشد سریع وغیر قابل کنترل آن می شود، ونتیجتاً تنفس علف هرز با سرعت بیشتری انجام گرفته ومواد غذائی موجود در گیاه تحلیل می رود، واین عمل باعث مرگ علف می گردد

تو – فور- دی بر روی غلات، نیشکر ، وذرت وهمچنین علفهای هرز نازک برگ اثر سوء ندارد زیرا خواص فیزیولوژیکی این گیاهان مانع جذب آن می گردد

تو – فور – دی بعد ازسمپاشی با توجه به رطوبت ودرجه حرارت خاک پس از یک تا چهار هفته تجزیه شده واثری از آن باقی نمی ماند

بعلت خاصیت فیزیکی تو- فور- دی ، هرگاه مقدار 720 گرم ماده موثر در لیتر داشته باشیم ، مایع مزبور در دمای کمتر از 14 درجه سانتی گراد شروع به کریستالیزه شدن می نماید ودراین حالت نمی توان آنرا مورد مصرف قرار داد . چون نگهداری ممتد سم در بالای درجه قید شده همیشه میسر نیست، برای رفع این مشکل ، کارخانه کمی لینر اطریش نوعی تو- فور – دی مقاوم به سرما ار که تا منهای 15 درجه سانتی گراد می باشد، تولید نمود که اخیراً به کشور وارد ودر دسترس زارعین قرار می گیرد.( دراین مورد به برچسب تو– فور– دی خریداری توجه گردد)

مزایای دفع علفهای هرز با تو– فور– دی عبارتند از

1-         علفهای هرز با استفاده از آب ، کود وفضای حیاتی کشت اصلی موجب کاهش میزان محصول می گردند ، با دفع آنها این امکانات دراختیار کشت اصلی قرار گرفته وبه افزایش محصول کمک شایان می کند

2-                     از بین بردن علفهای هرز موجب تسهیل در عملیات برداشت به ویژه با کمباین می گردد

3-         با از بین بردن علفهای هرز محصول برداشت شده پاک وبدون بذر علف بود ه ودر نتیجه از میزان آفت آن هنگام سیلو یا فروش کاسته می شود

4-         در زراعت غلات می توان با سمپاشی تو– فور– دی علفهای هرز را  از بین برد وجمعیت آنها را به حداقل رساند که درزراعتهای بعدی (تناوب) امکان کنترول آنها با علف کشهای دیگر بسیار مشکل وگاهی غیرممکن است ، مانند کنگر ، پیچک، وبرخی دیگر از علفهای هرز چند ساله

موارد، زمان ومیزان مصرف

گندم وجو

بهترین زمان مصرف تو– فور– دی هنگام پنجه تا اوائل به ساقه رفتن گندم وجو می باشد

غلاتی که در پائیز کشت شده اند باید د ربهار هنگامی که علفهای هرز درحال رشد وجوان هستند سمپاشی گردند

میزان مصرف تو– فور– دی درگندم وجو برای دفع علفهای پهن – برگ یکساله 1 تا 5/1 لیتر در هکتار وعلفهای چند ساله 5/1 تا 2 لیتر درهکتار می باشد

نیشکر

زمان سمپاشی در نیشکر قبل از 5 برگه شده قلمه های نیشکر است

مقدار مصرف 5/1 تا 5/2 لیتر درهکتار بستگی به نوع علفهای هرز وجمعیت آنهاست

ذرت خوشه ای

هنگامی که ارتفاع ذرت خوشه ای بین 15 تا 30 سانتیمتر است نسبت به سمپاشی اقدام میگردد

ذرت دامی

زمانی که ارتفاع ذرت دامی بین 15 تا 25 سانتیمتر است بایستی سمپاشی انجام گیرد

میزان مصرف تو– فور– دی د رمزارع ذرت 7/0 لیتر (700 سی سی در هکتار) می باشد

درسمپاشی مزارع ذرت بایستی سعی شود سم بیشتر به علفهای هرز وپای بوته های ذرت پاشیده شود وکمتر گیاه ذرت به محلول سمی آلوده گردد

نحوه سمپاشی

· نتیجه مطلوب وقتی عاید می گردد که رشد زراعت اصلی به مرحله مناسب (ذکر شده در قبل) رسیده، علفهای هرز هنوز جوان ودر حال رشد بوده وحرارت ورطوبت هوا با اندازه کافی باشد
· مناسبترین درجه حرارت برای سمپاشی تو– فور– دی بین 10 تا 30 درجه سانتی گراد می باشد . درهوای کمتراز 5 درجه سانتیگراد واحتمال یخبندان شبانه وبارندگی تا 5 ساعت بعد از سمپاشی ونیز وجود شبنم در مزرعه هنگام سمپاشی از کاربرد تو– فور– دی خود داری کنید. تو– فور– دی بخوبی در آب قابل حل است لذامی توان آنرا با انواع سم پاشهای زمینی وهوائی بکاربرد ، لیکن بایستی سمپاشی به نحوی انجام گیرد که ذرات محلول سمی خارج شده از نازلهای سمپاش به سایر مزارع و باغات اطراف نرسند. بدین منظور

1-                     سمپاشی باید درهوای آرام وبدون باد صورت پذیرد

2-         بایستی نازل وفشار سمپاش طوری انتخاب شود تاذرات محلول سمی که از نازلهای سمپاش خارج میگردد حتی الامکان درشت بوده وبه اطراف پخش نشوند،لذا حداقل آب مصرفی برای سمپاشهای پشتی 300 لیتر ، سمپاشهای تراکتوری 200 لیتر وهواپیما 30 لیتر درهکتار می باشد. سمپاشی با هواپیما بایستی درارتفاع کم انجام شود تاذرات محلول سمی بسایر مزارع وباغات نرسد . درصورتیکه سمپاشی در ارتفاع کم میسر نباشد ویا درمجاورت مزرع مورد سمپاشی مزارع حساس به تو– فور–دی (2,4-D) وجود دارد بهتر است از وسائل سمپاشی زمینی استفاده گردد

· برای تهیه محلول تو– فور– دی ابتدا مخزن سمپاش را تانیمه آب نموده ، سپس مقدار توصیه شده ، تو– فور– دی را ضمن بهم زدن به آن اضافه ، آنگاه بقیه آب لازم را به آن می افزائیم . بهتر است محلول تهیه شده در همان روز مصرف گردد

احتیاطات

1-         چون گیاهانی مانند پنبه ، چغندر قند، گوجه فرنگی ، سیب زمینی، مو، درختان میوه ، درختان زینتی، ودیگر گیاهان پهن برگ شدیداً به توفوردی حساس می باشند درموقع سمپاشی حتماً باید دقت گردد به هیچ عنوان ذرات سم به این گونه مزارع سرایت نکند ولذا درموقعی که باد می وزدجداً از سمپاشی خودداری کنید

2-         دستگاه سمپاش وکلیه وسائل مورد مصرف در سمپاشی نظیر پیمانه و; را بعد از سمپاشی با توفوردی نباید برای سمپاشی حشره کشها، قارچ کشها، علف کشها، وغیره به کار ببرید مگرآنکه قبلاًآن را با پودرهای رختشوئی قلیائی وآب فراوان چندین بار به نحوی شسته باشید که محلول شستشو از کلیه نقا ط سمپاش مانند تانک، شلینگها، نازلها عبورنماید. بقایای هر چند ناچیز توفوردی در سمپاش می تواند باعث خسارت به محصول بعدی گردد

3-         از پس آب مزارع سمپاشی شده با توفوردی تاحدود یکماه جهت آبیاری سایر مزارع وباغات خودداری نمائید

شرایط انبارداری

توفوردی را بایستی در ظروف اصلی ودرب بسته درانبارهای محفوظ و دور از تابش آفتاب انبار نمود، از انبار کردن وحمل ونقل توفوردی د رنزدیکی مواد غذایی، کود، بذر وسایر سموم خودداری نمائید. بهترین درجه حرارت برای نگهداری توفوردی مقاوم به سرما 10 تا 30 درجه سانتیگراد می باشد

بخش 2 – نام شیمیایی ماده مؤثر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پايان نامه اندازه گيري کننده ي سلف،خازن و مقاومت و انتقال اطلاعات به صورت سريال ( RLCمتر) در فایل ورد (word) دارای 83 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پايان نامه اندازه گيري کننده ي سلف،خازن و مقاومت و انتقال اطلاعات به صورت سريال ( RLCمتر) در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پايان نامه اندازه گيري کننده ي سلف،خازن و مقاومت و انتقال اطلاعات به صورت سريال ( RLCمتر) در فایل ورد (word)

مقدمه 
فصل اول  
پیکره بندی و اصول اولیه ی پروژه 
1-1 مقدمه ای بر کل مدار 
2-1 پیکره بندی تجهیزات پروژه 
1-2-1 سلف 
2-2-1 بررسی فیزیکی 
3-2-1 ساختمان سلف 
4-2-1 خازن و انواع آن 
5-2-1خازن های بدون قطب 
6-2-1 خازن های قطب دار 
7-2-1 مقاومت الکتریکی 
8-2-1 تاثیر سطح مقطع بر مقاومت الکتریکی 
9-2-1 انواع مقاومت ها  
10-2-1 آی سی LM311 
11-2-1 ارتباط سریال USART 
12-2-1 مشخص کردن نحوه عملکرد و پروتکل انتقال سریال 
13-2-1LCD 
14-2-1 Resolution یا تفکیک پذیری 
15-2-1 Response timeیا زمان پاسخگویی 
16-2-1  Viewing angle 
17-2-1Brightnessیا روشنایی  
18-2-1Contrast ratio  
19-2-1LCDهای LEDچیست؟ 
20-2-1میکروکنترلر ATMEGA32 
21-2-1نحوه کار میکروکنترلر  
22-2-1ساختمان داخلی میکروکنترلر  
23-2-1 تفاوت میکروپروسسور و میکروکنترلر  
معرفی انواع میکروکنترلر  
24-2-1 عیب میکروکنترلر  
میکروکنترلر PLC  
میکروکنترلرAVR  
بهره های کلیدی AVR  
25-2-1راههای مختلف برای عمل برنامه ریزی  
26-2-1 طراحی برای زبان های BASIC وC  
27-2-1 تغذیه سوئیچینگ  
فصل دوم 
1-2 شرح کار پروژه 
1-1-2 چگونگی استفاده از دستگاه  
2-1-2 توضیحات قطعات داخلی 
2-2 نقشه شماتیک مدار  
3-2 نقشه PCB مدار  
4-2 برنامه نویسی  
ضمیمه 1-1  
ضمیمه 2-1  
منابع و مآخذ  

چکیده

برای پیشرفت هر علمی نیاز به ابزار آلات و وسایل اندازه گیری در همان حوزه می باشد. در زمینه الکترونیک نیز نیاز به چنین وسایلی احساس می شود.هر چه قدروسایل اندازه گیری دقیق تر و سریع تر شود ، می توان به واسطه ی این وسایل، دستگاه ها و سیستم هایی سریع تر و دقیق تر ساخت. در این پروژه نمونه ای از این وسایل دیده می شود و امید است نتایج آن مثمر ثمر واقع شود

مقدمه

با توجه به پیشرفت روز افزون علم الکترونیک و دقت در ساخت وسایل الکترونیکی حساس، به دستگاه هایی نیاز خواهیم داشت که در همان گام نخست، دقت کار و دقت در طراحی را برای ما روشن سازد. این مدار می تواند سلف ، خازن و مقاومت را اندازه گیری نموده و مقادیر اندازه گیری شده را برروی صفحه نمایشگر نمایش دهد و  همچنین از طریق ارتباط سریال مقادیر اندازه گیری شده را به سیستم های دیگر از جمله کامپیوتر منتقل کند

کاربرد اصلی این مدار برای افزایش و بهبود کیفی و کمی مدارات و همچنین قطعات به کاربرده شده در مدارات می باشد. عمده ترین استفاده ی این مدار میتواند در تعمیرات، جهت تشخیص خطای مقادیر المانها که بر اثر حرارت ، استفاده ی مداوم و; ایجاد می شود، مورد توجه قرار گیرد

1ـ1 مقدمه ای بر کل مدار

: ATMEGA 32هسته اصلی این دستگاه میکروکنترلر AVR می باشدکه بخش اصلی پردازش اطلاعات در این قسمت صورت می گیرد و همچنین وظیفه اندازه گیری مقادیر و تبدیل اطلاعات را به عهده دارد. میکروکنترلر استفاده شده ATMEGA32می باشد و با زبان BASCOM برنامه نویسی شده است

SEARIAL PORT :انتقال اطلاعات به صورت سریال برای دستگاه های جانبی از جمله کامپیوتر

Measurement inductance: با استفاده از آی سی LM311 یک اسیلا تور  LC موازی ساخته شده که خازن آن ثابت و دارای یک سلف ثابت و سلف متغیر می باشد که با تغییر سلف متغیر فرکانس خروجی تغییر کرده و با استفاده از فرمول  می توان مقدار سلف مجهول را بدست آورد

Measurement capacitor: برای اندازه گیری خازن از یک مدار RC سری با مقاومت های مختلف که رنج خازن اندازه گیری را تعیین می کند و با استفاده از رابطه  و ثابت بودن مقاومت می توان مقدار خازن مجهول را بدست آورد

Measurement resistanc: این قسمت با استفاده از تعدادی مقاومت ثابت و تقسیم مقاومتی بین مقاومت مجهول و مقاومت های ثابت می توان مقدار مقاومت مجهول را بدست آورد

LCD: صفحه نمایشگر می باشد که اطلاعات را روی خود نمایش می دهد

KEY: توسط کیبورد می توان تغییرات را روی دستگاه اعمال نمود

SWITCH: توسط رله ها می توان کمیت های اندازه گیری را تغیر داد

Power supply: ولتاژتغذیه مدار تامین ولتاژ 5 ولت برای قطعات

 1ـ2 پیکره بندی تجهیزات پروژه

1-2-1سلف

سلف یک عنصر غیر فعال الکترونیکی است که می تواند انرژی الکتریکی را در مجاورت یک هادی و در داخل یک میدان مغناطیسی که به وسیله جریان الکتریکی موجود در هادی به وجود آمده، ذخیره کند. توانایی سلف برای ذخیره انرژی ضریب خود القایی گفته می شود و واحد آن نیز هانری می باشد

نمونه هایی از سلف

2-2-1 بررسی فیزیکی

خود القایی ( با واحد هانری ) در اثر شکل گیری میدان مغناطیسی حول یک حامل هادی جریان به وجود می آید و همواره با تغییرات جریان در هادی مقابله می کند. جریان الکتریکی در هادی ، یک شار مغناطیسی متناسب با جریان می سازد. بروز یک تغییر در این جریان موجب تغییر در شار مغناطیسی می شود که طبق قانون فارادی یک نیروی محرکه الکتریکی ( EMF ) در جهت عکس تولید کرده و این نیرو در مخالفت با این تغییر به وجود آمده، عمل می کند. ضریب خود القایی مقیاسی است برای اندازه گیری مقدار EMF تولید شده در ازای یک واحد تغییر در جریان

3-2-1 ساختمان سلف

یک سلف معمولاً از یک سیم پیچ ساخته شده از یک ماده هادی – معمولاً سیم مسی – که بر روی هسته ای از هوا یا ماده ای فرومغناطیسی پیچیده شده، ساخته می شود. مواد تشکیل دهنده هسته با ضریب نفوذپذیری بیشتر از هوا، میدان مغناطیسی را افزایش داده و آن را کاملاً در سلف محبوس می کند و به این وسیله باعث افزایش خود القایی می شود.. در فرکانس های بالاتر از صوت، فریت های نرم به طور گسترده ای به عنوان هسته مورد استفاده قرار می گیرند زیرا بر خلاف آلیاژ های معمولی که در فرکانس های بالا انرژی زیادی را تلف می کنند، تلفات زیادی ندارد و این به دلیل منحنی هیسترزیس باریک آن ها می باشد و اینکه مقاومت اهمی این نوع هسته ها از برقراری جریان گردابی جلوگیری می کند. سلف ها در شکل های مختلفی موجود می باشند. بیشتر آن ها به شکل یک سیم عایق شده ( سیم لاکی ) که بر روی یک بوبین از جنس فریت پیچیده شده است و دو سر سیم ها در بیرون آن آزاد هستند، ساخته می شوند و حال آنکه در بعضی دیگر، سیم پیچ به طور کامل در فریت قرار می گیرد که این گونه سلف ها را حفاظت شده ( shielded ) می نامند. دسته ای از سلف ها دارای هسته متغیر می باشند که این امکان، قابلیت تغییر دادن ضریب خودالقایی سلف را فراهم می سازد

4-2-1 خازن و انواع آن

خازن عبارت است ازاجتماع دو یا چند صفحه که در بین آنها یک ماده عایق بنام دی الکتریک قرار گرفته به نحوی که بتواند انرژی الکتریکی را در خود ذخیره نماید

خازن ها انرژی الکتریکی را نگهداری می کنند و به همراه مقاومت ها ، در مدارات تایمینگ استفاده می شوند . همچنین از خازن ها برای صاف کردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم استفاده می شود . از خازن ها در مدارات بعنوان فیلتر هم استفاده می شود . زیرا خازن ها به راحتی سیگنالهای غیر مستقیم AC را عبور می دهند ولی مانع عبور سیگنالهای مستقیم DC می شوند
ظرفیت معیاری برای اندازه گیری توانایی نگهداری انرژی الکتریکی است . ظرفیت زیاد بدین معنی است که خازن قادر به نگهداری انرژی الکتریکی بیشتری است. واحد اندازه گیری ظرفیت فاراد است . 1 فاراد واحد بزرگی است و مشخص کننده ظرفیت بالا می باشد . بنابراین استفاده ازواحدهای کوچکتر نیز در خازنها مرسوم است . میکروفاراد µF ، نانوفاراد nF و پیکوفاراد pF واحدهای کوچکتر فاراد هستند

µ means 10-6 (millionth), so 1000000µF = 1F
n means 10-9 (thousand-millionth), so 1000nF = 1µF
p means 10-12 (million-millionth), so 1000pF = 1nF

مهمترین نوع خازنهایی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد

1-خازنهای واریابل وتریمر ها
2-خازنهای سرامیکی
3-خازنهای میکا
4-خازنهای پلی استر
5-خازنهای کاغذی
6-خازنهای مومی وروغنی
7-خازنهای الکترولیت
8-خازنهای تانتالیوم
9-خازنهای مایلر

دو نوع اصلی آنها ، با پلاریته ( قطب دار ) و بدون پلاریته ( بدون قطب ) می باشد

5-2-1خازنهای بدون قطب


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 55
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله پکيج در فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پکيج در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله پکيج در فایل ورد (word)

چکیده 
مقدمه 
نحوی عملکرد زمستانی 
نحوی عملکرد تابستانی 
مزایای پکیج دیواری 
معایب پکیج دیواری 
شرایط و مقدار مورد نیاز آب گرم مصرفی در ساختمان 
سیستم گرمایش از کف نگرشی نوین به طرحی کهن 
آشنای با سیستمهای گرمایش از کف سیستم گرمایش کفی چطور می کند 
مزایا در یک نگاه 
سیستم گرمایش کفی آسایش در یک خانه مدرن 
سیستم گرمایش کفی چه مزیت هایی دارد 
گرمایش کفی برای محوطه دور استخر 
گرمایش کفی با استفاده ار انرژی های نو 
سیستم گرمایش کفی برای بهینه سازی مصرف انرژی 
بازار جهانی سیستم گرمایش کفی 
فواید استفاده از سیستم گرمایش کفی 
روشهای کنترل دما در سیستم گرمایش کفی 
انواع منبع تامین کننده حراراتی ممکن جهت سیستم گرمایش از کف 
مدل شبیه سازی انرژی ساختمان 
کلکتور آب گرم چرخشی 
روشهای بهینه سازی مصرف انرژی 

چکیده

در اقتصاد، ساختمان را بخشی غیر مولد می‌نامند به عبارت دیگر سرمایه گذاری در این بخش صرف نظر از افزایش قیمت‌های کاذب آن، با عمر مفید ساختمان مستهلک می‌گردد. در حدود 40 درصد از مصرف انرژی کشور نیز به این بخش اختصاص یافته است. این در حالیست که بدلیل قیمت پائین انرژی، عدم وجود الگوی صحیح و فرهنگ مناسب مصرف آن، عدم رعایت استاندارد‌های لازم در زمان طراحی، اجرا و ساخت ساختمان و تأسیسات مربوطه، وجود مصالح ساختمانی نامرغوب و ; متوسط مصرف انرژی در این بخش چندین برابر متوسط جهانی آن می‌باشد. بنابراین ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان بیش از پیش آشکار می‌گردد. با توجه به اهمیت ویژه موضوع و با تأسیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، طی چند سال گذشته پروژه‌های مختلفی در قالب طرحهای پایلوت و یا اجرای گسترده در سطح کشور انجام شده است. روش‌های بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در در سیستم‌های گرمایشی  سرمایشی منازل از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا با مقایسه مزایای نسبی هریک، الگوی مناسبی برای انتخاب بهترین روش متناسب با شرایط و نوع کاربری ساختمان فراهم گردد. روش‌های بهینه سازی مورد مقایسه عبارتند از: عایق کاری دیوارکف، مصالح بهینه سازی شده، عایق کاری حرارتی سیستمهای لوله کشی، آبگرمکن خورشیدی، بخاری کم مصرف، شیرترموستاتیک، پنجره دوجداره، مشعل پربازده سیستمهای کنترل هوشمند موتورخانه ، تنظیم مشعل‌های موتورخانه، دمپردودکش، کاورکولرآبی، تعویض یا نصب عایق حرارتی دیگ و منابع آب گرم و… محورهای مقایسه روش‌های مختلف بهینه سازی در این مقاله به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف- موقعیت و جایگاه استفاده از روشهای بهینه سازی بر حسب شرایط در سیستم‌های گرمایشی – سرمایشی (در حال احداث یا مورد بهره برداری) ب- ارزیابی و بررسی مزیت‌های نسبی روشها با یکدیگر. برخی از روش‌های بهینه سازی تنها در ساختمان‌های در حال احداث توجیه اجرایی دارند. مانند عایق کاری دیوار و کف، انتخاب مصالح مناسب، انتخاب عایق کاری مناسب سیستم لوله کشی ساختمان که می‌بایست در زمان ساخت ساختمان مورد توجه قرار گیرند. در این روشها با صرف هزینه کمی در هنگام ساخت ساختمان علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، آسایش حرارتی محیط زندگی را نیز افزایش می‌دهد. برخی روش‌های بهینه سازی هم در ساختمان‌های در حال ساخت و هم در ساختمانهای ساخته شده و مورد بهره برداری قابل اجرا می‌باشند مانند شیر ترموستاتیک و پنجره دو جداره، آبگرمکن خورشیدی، مشعل پربازده، بخاریهای گازسوزکم مصرف و.. . البته اجرای برخی از این ایده‌ها در ساختمان‌های مورد بهره برداری و در صورت جایگزینی با مصالح قبلی موجب پرت سرمایه گذاری اولیه می‌گردد و تجهیزات نصب شده قبلی غیر استفاده می‌گردند. به عنوان نمونه برای نصب پنجره‌های دو جداره باید پنجره‌های قبلی را تعویض و محل نصب را مجددا تعمیر و تزئین نمود و برای نصب شیر ترموستاتیک می‌بایست شیرهای اولیه را که جزء سرمایه‌های ساختمان محسوب می‌شود کنار گذاشته و همچنین بدلیل زمان بر بودن عملیات نصب می‌بایست فصل مناسبی را جهت اجرای کار انتخاب نمود . سومین گروه از ایده‌های بهینه سازی مصرف انرژی در در سیستم‌های گرمایشی – سرمایشی در حال احداث و مورد بهره برداری قابل استفاده بوده و اجرای آنها بدلیل عدم تعویض و جایگزینی با مصالح و روش‌های قبلی موجب اتلاف سرمایه گذاری اولیه نگردیده و بعلاوه در تمامی فصول سال قابل اجرا بوده و بدلیل عدم نیاز به تغییرات مکانیکی ساکنین ساختمان را دچار مشکل نمی‌نمایند. روشهای گوناگون بهینه سازی با توجه به ماهیت و کارآیی، دارای درصدهای متفاوتی در متوسط صرفه جویی مصرف سوخت می‌باشند. به عنوان مثال نوار درزگیر تا 5 درصد و یا سیستم‌های کنترل هوشمند موتورخانه تا 40 درصد در کاهش مصرف سوخت موثر می‌باشند. در اکثر قریب به اتفاق روشهای بهینه سازی مصرف سوخت با افزایش مساحت زیربنای ساختمان، هزینه اجرای پروژه نیز افزایش می‌یابد. بعنوان مثال هرچه مساحت زیربنای ساختمان بیشتر باشد نیاز به مساحت بیشتری پنجره دوجداره، نوار درزگیر، شیر ترموستاتیک و یا عایق‌های حرارتی دیوار، کف و سیستم‌های لوله کشی می‌باشد و در مقابل استفاده از مشعل پربازده، سیستم‌های کنترل هوشمند موتورخانه، تنظیم مشعل، دمپر و دودکش و اصولاً تمامی‌روش‌های بهینه سازی مصرف سوخت که اساس عملکرد آنها، کنترل از مبداء تجهیزات حرارتی- برودتی ساختمان می‌باشد مستقل از مساحت بنای ساختمان عمل نموده و بنابراین هزینه اجرایی آنها با افزایش مساحت زیربنای ساختمان افزایش نمی‌یابد. هر روش بهینه سازی مصرف انرژی بنابر ماهیت کاری و نوع تجهیزات و وسایل بکار رفته دارای عمر مفید معینی می‌باشد. به عنوان مثال استفاده از کاور کولر آبی و یا نوار درزگیر، تنظیم مشعل‌ها، عایق کاری سیستم‌های لوله کشی از عمر مفید کوتاهتری بین 1 تا 4 سال برخوردار می‌باشد. روش‌های دیگر نظیر شیر ترموستاتیک رادیاتور، مصالح ساختمانی، پنجره دوجداره، سیستم‌های کنترل هوشمند موتورخانه از عمر مفید بیشتری برخوردار می‌باشند


مقدمه

گرمایش مطبوع محل سکونت و آب گرم بهداشتی، همواره از نیازهای اولیه بشر بوده و می باشد

شاید هنوز هم استفاده از کرسی های ذغالی و بخاری های نفتی را در بعضی از نقاط کشور عزیزمان شاهد باشیم، ولی حقیقت این است که با توجه به فراوانی گاز طبیعی و برقراری امکان دسترسی به این موهبت الهی، تکنولوژی رابر آن داشته است که راهکارهای جدیدی را برای بشر مهیا سازد

در حال حاضر، پکیج دیواری متداول ترین وسیله ایجاد گرمایش شوفاژ در سراسر دنیا است

عدم اشغال فضای مفید، ایمنی بسیار بالا، استقلال کامل هر واحد مسکونی و رضایت کامل و کافی از عملکرد پکیج دیواری، تقریبا جایی برای تردید در استفاده از این سیستم در منازل و واحدهای تجاری باقی نمی گذارد

راندمان بالا و مصرف بهینه سوخت گاز، از دیگر عواملی هستند که دستگاههای اجرایی را نیز تشویق به توسعه استفاده از پکیج دیواری می نماید

پکیج دیواری، که فقط نوع فن دار آن از نظر استانداردهای معتبر دنیا تایید می گردد، علاوه بر تامین گرمایش داخل خانه یا محل تجاری، از طریق رادیاتور یا فن کوئل یا گرمایش از کف، آب گرم بهداشتی را نیز بصورت فوری در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. همچنین ترکیب این دستگاه با کولر گازی از طریق یک کویل آب گرم، می تواند علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، گرمایش مطبوع تر و ارزانتری را برای مصرف کننده مهیا سازد

استفاده از دودکش مخصوص، کواکسیال (دو جداره) در هنگام نصب پکیج دیواری، این امکان را فراهم می نماید که علاوه بر خروج دود ناشی از کار کرد دستگاه به محیط خارج، هوای مصرفی مورد نیاز دستگاه نیز از محیط خارج تامین می گردد و در نتیجه ایمنی کاملی برای مصرف کننده فراهم می گردد

نحوه ی عملکرد زمستانی

پکیج دیواری در فصل زمستان آب گرم مدار گرم کننده را تامین می کند

وقتی شیر آب گرم مصرفی باز شود با عبور جریان آب از سنسور فشار میکروسوِئیچ این سنسورفعال شده با ارسال فرمان به شیر سه طرفه ی برقی از طریق برد کنترل الکترونیک مدار رادیاتور ها موقتا قطع شده آب مدار گرم کننده به مبدل حرارتی ثانویه پوسته – لوله هدایت می شود

به این ترتیب آب گرم مصرفی به صورت فوری تامین می گردد

بلافاصله پس از بسته شدن شیر آب گرم مصرفی شیر سه طرفه ی برقی به طور خودکار آب گرم مدار گرم کننده را به مدار رادیاتورهدایت می کند

نحوه ی عملکرد تابستانی

در این حالت پکیج دیواری تنها در زمان نیاز به تامین آب گرم مصرفی به صورت خودکار روشن می شود

هنگامی که مصرف کننده یکی از شیرهای آب گرم را باز میکند فرمان روشن شدن مشعل از طریق میکروسوئیچ سنسور فشار وبرد کنترل الکترونیک صادر شده آب گرم مصرفی با بهره گیری از مبدل حرارتی ثانویه پوسته و لوله به صورت فوری تامین می شود با بسته شدن اب گرم مصرفی بلافاصله دستگاه خاموش خواهد شد

مزایای پکیج دیواری

1استقلال واحدهای مسکونی از یکدیگر

2استقلال هر واحد مسکونی در تامین آب گرم مصرفی و گرمایش محیط

3عدم نیاز به احداث موتور خانه ی مرکزی

4امکان کنترل سیستم در داخل ساختمان

5عدم هزینه شارژ ماهانه و تعمیر و نگهداری

6سهولت در نصب ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری

7راندمان بالاتر نسبت به موتور خانه مرکزی

8امنیت بالاتر بخاطر و جود سنسورهای آب گرم مصرفی و شوفاژ و سنسور دود و ……

9عدم اشغال فضای مفید در ساختمانها

10ابعاد کوچک، تقریبا به اندازه یک دستگاه آبگرمکن دیواری معمولی

11تنظیم دما به میزان دلخواه

12تامین آب گرم دائم و فراوان در کمترین زمان و جلوگیری از اتلاف انرژی

13هر زمان که شما به آب گرم نیاز داشته باشید دستگاه روشن می شود و در مواقع دیگر خاموش است

14ایمنی کامل (دستگاه به صورتی طراحی گردیده که هیچ خطری را متوجه مصرف کننده آن نمی سازد)

15عملکرد مطمئن (تامین گرمایش واحدهای مسکونی تا متراژ حداکثر 350 متر مربع به صورت کامل )

16کارکرد آرام و بدون صدا

17راندمان حرارتی بالا همزمان با صرفه جویی در مصرف سوخت

18کوتاه شدن مسیر لوله های انتقال آب گرم رادیاتور و آب گرم مصرفی به محل مورد نظر و در نتیجه جلوگیری از اتلاف انرژی و زمان

معایب پکیج دیواری


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 51
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مرکبات در فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مرکبات در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مرکبات در فایل ورد (word)

مقدمه:  
وضعیت گل و لقاح:  
علل پانتوکارپی شامل :  
عوامل مؤثر در دگرگشنی :  
اصلاح مرکبات و روشهای متداول :  
گونه ها و ارقام مرکبات :  
پرتقال Citrus sinensis (L.) :  
1- پرتقال واشنگتن ناول Washington navel  :  
2-پرتقال لبنانی (شاموتی یا یافا) (Shamouti  Jafa – ( :  
3- پرتقال خونی) ( Blood orang :  
نارنگی                     :  (Citrus reticulate Blanco)  
انواع نارنگی عبارتند از :  
گریپ فروت  (Citrus papradisi Marf)  :  
لیمو ترش (Citrus limon Burm.f)  :  
لایم(Citrus aurantifolia L.):  
بالنگ وبادرنگ(Citrus medica L.):  
پومولو(  grandis L Osb Citrus    )  :  
نارنج (Citrus aurantium L.):  
نارنج سه برگ(poncirus trifoliate L. Raf. ):  
کامکوات ها (Fortunella  spp. Sweing.):  
عوامل محیطی موثردر پرورش مرکبات:  
حرارت :  
باد :  
یخبندان :  
خاک مناسب :  
pH خاک:  
موادآلی:  
گلدهی وتشکیل میوه:  
تشکیل میوه:  
رشد میوه:  
ازدیاد مرکبات:  
پیوند:  
کاشت درختان مرکبات :  
آبیاری:  
نیاز غذایی :  
آفات مرکبات :  
شپشک ها :  
شته های مهم مرکبات :  
کنه های مرکبات  :  
بیماریهای قارچی مهم :  
بیماریهای ویروسی مهم   :  
بررسی تکمیلی بیولوژی پروانه مینوز مرکبات و جمع آوری دشمنان طبیعی بومی آن  
بررسی و مقایسه تاثیر چند حشره کش علیه پروانه مینوز مرکبات در خزانه و درختان جوان مرکبات  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله مرکبات در فایل ورد (word)

 1- پرورش مرکبات در ایرن . دکتر رضا  فتوحی قزوینی . دانشگاه گیلان

 2-  ابراهیمی ،  یونس . سیر تکاملی مرکبات در ایران  نشریه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر

 3-اسماعیلی ، مرتضی آفات مهم درختان میوه . دانشگاه تربیت مدرس

 4- رادیانا ، حسین . پایه های  درختان میوه انتشارات وزارت کشاورزی

 5- اصول باغبانی . تألیف دکتر مرتضی خوشخوی . دکتر بیژن شیبانی . دکتر ایرج روحانی . دکتر عنایت الله تفضلی . انتشارات دانشگاه شیراز

 6- ثابتی ، حبیب الله – 1382 گیاهشناسی ، انتشارات دانشگاه تهران

مقدمه

مرکبات یکی از محصولات درختی دنیا محسوب می شود ، مرکبات منبع بزرگی برای تأمین ویتامین و انرژی بشر میباشد

از لذیذ ترین میوه ها محسوب میشود تازه و یا آب دار آنها بقدار خیلی زیاد در دنیا مصرف میشود. از پوست آن اسانس میگیرند همچنین پوست و گل آن در تهیه مرباجات بکار میرود. نگهداری آنها در طول زمستان و حتی بهار نسبتاً آسان است همین امر باعث میشود که امروزه در نقاط مرکبات خیز دنیا مصرف تازه میوه آنها 8-9 ماه در طول سال امکان پذیر است و در نقاطی که برای نگهداری میوه بهتر مجهزند در تمام سال تازه آن مصرف میشود

شمال ایران مهمترین مرکز تولید مرکبات ایران میباشد و قسمت اعظم مرکبات ایران در این منطقه تولید میشود

با وجود قدمت این زراعت هنوز کاشت و نگهداری باغات مرکبات بطریق سنتی انجام میشود و اکثر باغداران اطلاعات لازم نسبت به پرورش این درخت ندارند

در آمریکا باغی که 15 تن محصول در هکتار تولید نمایند، جزو باغهای بد محسوب میشوند ولی باغهایی که از سی تن به بالا محصول داشته باشند جزو باغهای اقتصادی و خوب به حساب میایند. در صورتیکه در شمال باغهایی که بیست تن محصول داشته باشند جزو باغهای خوب و باغهایی که ده تن محصول داشته باشند جزو باغهای متوسط بشمار میروند

گیاهشناسی

مرکبات گیاهی بوته ای ، درخچه ای با شاخ و برگ یا درختی با گلهای سفید مایل به ارغوانی میباشد. گلها با داشتن 8-4 گلبرگ کلفت سفید قرمز یا ارغوانی و 4-5 کاسبرگ و 16-32 پرچم و بوی عطر و شهد فراوان ، توجه حشرات را بویژه زنبور عسل را به خود جلب مینماید . مرکبات ازخانواده Rutaceae و زیر خانواده Aurantioideae بوده و طبقه بندی گیاهان این خانواده بر اساس سیستم های متفاوتی از حدود یک صد سال قبل تا کنون انجام شده است

 تیره سداب دارای سه جنس مهم به نام سیتروس، پونسیروس و فورچونلا می باشد. گونه های جنس سیتروس دارای میوه های خوراکی بوده ودر ضمن بعنوان پایه نیز مورد استفاده قرار می گیرند. گونه های پونسیروس که خزان پذیرنیز می باشند بعنوان پایه برای مرکبات به کار برده می شوند.گونه های موجود در جنس فورچونلا بعنوان گیاه زینتی مورد استفاده قرار می گیرند.مرکبات علارغم اینکه منشاء گرمسیری دارند اما گسترش آنها در مناطق نیمه گرمسیری بیشتر می باشد. مرکبات درختان و یا درختچه های دایم سبز بوده و برخی از گونه های آن در شمال و جنوب کشورمان پرورش داده می شوند

وضعیت گل و لقاح

گلهای مرکبات بر حسب گونه ممکن است به سه نوع کامل ، نر و ماده وجود داشته باشد . تعداد گلهای نر به شرایط محیطی و رقم بستگی دارد . کم برگی ، دمای پایین در زمان تشکیل گل ، کمبود مواد غذایی و بالاخره گلهای آخر فصل سبب بروز افزایش گلهای نر می گردد . پرچم ها در مقایسه با مادگی کمتر در طول نمو از بین می روند . تخمدان دارای 6-14 برچه بیضوی و متصل به خامه خیلی باریک و گاهی متورم و پهن بوده که منتهی به کلاله کروی میشود . سطح کلاله پوشیده از موهای ضخیم است و با فرا رسیدن زمان لقاح مواد چسبنده ای ترشح مینماید که به اتصال دانه گرده در سطح کلاله کمک کرده و جوانه زدن آنرا موجب میشود . بساک پرچم ها در مرحله بلوغ به رنگ زرد روشن است و چنانچه بساک گرده ناقص و غیر فعال داشته باشد کرم یا سفید رنگ خواهد بود

تشکیل گل در مناطق نیمه گرمسیری به لحاظ سرمای زمستان یک نوبت در سال و در مناطق نیمه گرمسیری در تمام طول سال و یا به عبارت دیگر چندین نوبت میباشد . در مناطق نیمه گرمسیری گل انگیزی در اواخر دی ماه صورت میگرد . لکن عواملی مثل بیماری ، بارندگی ، آبیاری سنگین بعد از خشکی ، سبب به گل نشستن بی موقع درخت میشود . نوع گرده افشانی مرکبات بر حسب نوع گونه متفاوت بوده و خودگشن ، خودگشن – دگرگشن ، یا پانتوکارپ میباشد

لیمو ترش عموماً خودگشن ، لیمو شیرین خودگشن و پارتنوکارپ ، پرتقال بر حسب رقم دگرگشن و پارتنوکارپ بوده و نارنگی ها اکثراً دگر گشن گزارش شده است

علل پانتوکارپی شامل

 1- عامل ژنتیکی                    2- عامل بافتی                    3- عامل محیطی

عوامل مؤثر در دگرگشنی

وجود ارقام گرده دهنده قوی در افزایش درصد دگرگشنی مؤثر میباشد . تشکیل میو ه در برخی از ارقام مرکبات از جنبه ژنتیکی دگر گشنی است . مثلاً تعدادی از ارقام نارنگی فقط دگر گشن میباشند . و در غیاب گرده دهنده میوه پارتنوکارپ بوجود نمی آید. ازطرف دیگر عواملی مثل زنبور و دمای زمان گرده افشانی حائز اهمیت است . فقدان زنبور ویا پایین بودن دما که موجب کاهش فعالیت زنبور ها میشود مانع دگر گشنی میشود و در بعضی مواقع منجر به سال آوری شود

 گلها معمولاً بین ساعات 9صبح تا 4 بعد از ظهر و بویژه در ظهر آماده گرده افشانی می باشد . گلها پس از باز شدن هرگز بسته نشده و گلبرگها چند روز بعد از لقاح چروکیده شده و ریزش می کنند. پرچم ها چند ساعات پس از باز شدن کامل شکو فه های گرده خود را آزاد می نمایند. آزمایشات متعدد پژوهشگران ضرورت پرواز زنبور را برای گرده افشانی تأیید می نماید . با قرار دادن گلهای نارنگی در قفس با زنبور و بی زنبور مشاهده شد که میوه از گلهایی که زنبور آنرا بازدید نموده به دست آمده است

  برای لقاح مصنوعی ، گلهای اولیه که نسبتاً بزرگتر از گلهای مراحل بعدی همان درخت میباشد ، انتخاب می شود . پرچم ها ، گلبرگها ، و کاسبرگها قبل باز شدن طبیعی حذف می شوند و تا زمان رسیدن کلاله ، گل مورد نظر در لقاح داخل کیسه پارچه ای یا کاغذی قرار داده می شود . پرچم   های ناقص اگر 12-24 ساعت در دمای اتاق قرار گیرد شکوفا میشود . نگهداری گرده ها در انبارخشک و در ظرف سربسته و در دمای 4درجه سانتیگراد یا کمتر به مدت 5 هفته قابل نگهداری می باشد . در صورت ضرورت به نگهداری طو لانی تر ، کنترل رطوبت و انتخاب دماهای پایین مناسب خواهد بود . پس از لقاح مصنوعی ، گلها ، باید از بازدید حشرات بویژه زنبور عسل ، بوسیله سر پوشهای پارچه ای نازک و یا پاکتهای کاغذی محفوظ بماند. یک درخت سالم از  مرکبات تعداد کثیری گل تولید می کند که اگر همه آنها به میوه تبدیل شود از جهت فیزیکی ، درخت تحمل نگهداری آنها را نخواهد داشت

اصلاح مرکبات و روشهای متداول

1-روش جنسی

   الف) تلاقی بین واریته

     ب) تلاقی بین گونه

     ج) تلاقی بین جنسی

     د) تلاقی مرکب

2- روش غیر جنسی

    این روشها شامل تهیه نهالهای نوسلار ، کشت بافت ، جهش و پیوند میباشد

گونه ها و ارقام مرکبات

 پرتقال Citrus sinensis (L.)

پرتقال بعد از سیب دومین میوهای است که در جهان مورد استفاده عموم  قرار می گیرد. این گیاه بومی شمال شرقی هند و نواحی مرکزی چین بوده است و شکل عمومی درختان آنها بزرگ و عمودی با شاخه های افقی است . پرتقال از لحاظ مقاومت به سرما نسبت به گونه های دیگر متوسط بوده و با داشتن ارقام متعدد ، در مناطق زیادی از دنیا پراکنده شده است . از طرف دیگر بر حسب مشخصات میوه و شکل شاخ و برگ و همچنین صفات کمی از قبیل مقاومت و حساسیت ، میزان محصول و غیره ، ارقام این گونه در کشور ما وجود دارد . ارقام پرتقال بر حسب مشخصات ظاهری ، ترکیبات شیمیای به چهار دسته تقصیم می شود : پرتقال گرد ، پرتقال نافدار ، پرتقال رنگدانه دار (خونی) و پرتقال غیر اسیدی تقسیم می شوند. از بین چهار گروه نامبرده شده پرتقال گرد اهمیت تجاری بیشتری دارد. و سطح کشت قابل ملاحضه ای را در جهان به خود اختصاص داده است . پرتقال نافدار در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد . در حالی که پرتقال خونی فقط درشرایط آب و هوای مدیترانه ای کشت میشود

ارقام پرتقال بر حسب شرایط رسیدن به سه گروه زودرس، میان رس ، و دیر رس طبقه بندی میشوند. در مناطق نیمه گرمسیر ارقام زود رس بیشتر مورد استفاده قرار می گیرندو دوره رسیدن میوه آنها بین 6-9 ماه بوده در حالی که دوره رسیده ارقام میان رس 9-12 ماه وارقام دیر رس بیش از 12 ماه از زمان شکوفا شدن گلها میباشد . همچنین ارقام پرتقال برحسب تعداد بذر آنها نیز دسته بندی می شوند

1- پرتقال واشنگتن ناول Washington navel  

این رقم امروزه بطور گسترده در اکثر کشور های مرکبات خیز مورد بهره برداری قرار دارد. پرتقال ناول در اوایل زمستان رسیده و خوش خوراکی آن موجب بازار پسندی خوب آن می شود . منشأ این رقم ، پرتقال باهیا بوده که از یک شاخه انتخاب شده آن در دهه 1860 در برزیل ازدیاد یافت . تعداد 12 درخت آن به کشور آمریکا انتقال داده شد که 6 درخت در فلوریدا و 6 درخت در کالیفرنیا کشت گردید . این درختان همه از بین رفتند . مجدداً در 1870 تعداد 12 درخت ازهمان درختان موجود در برزیل ، به آمریکا منتقل شد . ازدرختان مرحله دوم تنها سه درخت در کالیفرنیا زنده ماند که منشأ درختان فعلی واشنگتن ناول را از آنها گزارش کرده اند . پرتقال واشنگتن ناول دارای میوه درشتی بوده و وزن میوه آن به حدود 200 تا 500 گرم می رسد و دارای پوست کلفت می باشد . رقمی است زود رس و بهترین پایه برای آن ترویر سیترنج می باشد. ارقام مهم و معروفی از آن مثل فراست ناول ، پارنت ناول ، و تامسون ناول در شمال کشور وجود دارد . این ازقام زود رس بوده و نسبت به سرمای سالهای 42 و 50 مقاومت نشان داده اند . تامسون در شمال به پرتقال فلسطینی معروف میباشد . درختان آنها پا کوتاه ، بسیار پر محصول و میون آنها خاصیت انباری خوبی دارند . میوه دارای بافت لطیف با آب متوسط ، پوست میوه صاف تر از واشنگتن ناول بوده و داری ناف کوچک می باشد

2-پرتقال لبنانی (شاموتی یا یافا) (Shamouti  Jafa – (

موطن پرتقال یافا فلسطین اشغالی است که این پرتقال در سال 1844 در اثر جهش پرتقال بلادی بدست آمده است . برخی از پژوهشگران  مرکبات پرتقال شاموتی و یافا را دو رقم جدا دانسته و معتقدند برگهای پرتقال شاموتی از حیث ظاهری با یافا متفاوت می باشد و درختان آن تمایل به رشد عمودی دارند . این رقم در بین سالهای 1309 1313 وارد ایران شد و فقط در شمال ایران کشت گردید . کیفیت میوه تولیدی در ایران به خوبی فلسطین ، لبنان ، مصر ، مراکش  نمیباشد . از آنجاییکه در شمال ایران نور و دمای کافی تأمین نمی گردد میوه این گیاه دارای پوست کلفت ، گوشت خیلی کوچک و بسیار خوش عطرو طعم  است . رقم یافا خاصیت سال آوری داشته و از آن دو نوع درشت و پوست کلفت و کوچک و تخم مرغی در شمال وجود دارد

3- پرتقال خونی) ( Blood orang

پرتقال خونی که دارای رنگدانه صورتی و قرمز می باشد منشأ مدیترنه ای داشته و در مناطقی نظیر ایتالیا ، اسپانیا ، مراکش، الجزیره ، تونس پرورش می یابد . رنگدانه آنتوسیانین در گوشت ، آب و پوست در ادامه رشد میوه گشترش می یابد . وجود این رنگدانه ها با طعم ، مزه مطبوع و نیز ذائقه پسندی بالای آن مورد توجه مردم خیلی از کشورها است . شرایط مورد نیاز برای گسترش رنگدانه ها در پوست و گوشت یکسان نیست لکن قدر مسلم است که میزان معینی گرما برای رنگ گیری مناسب نیاز دارد . در مناطق مرطوب توسعه رنگدانه ها در گوشت کمتر بوده ولی در مناطق گرمسیری و خشک رنگ خونی ، بهتر ظاهر می شود . در شرایط خنک رنگ پوست میوه قرمزتر می گردد. مقدار توسعه رنگ به رقم بستگی دارد و یا تا حدودی پایه مورد استفاده نیز مؤثر می باشد. تنوع ارقام خونی زیاد بوده و از بین آنها چهار رقم معرفی می شوند

 1-                 پرتقال مورو

2-                 پرتقال گراس سانگوئی

3-                 پرتقال سانگونلا

4-                 پرتقال تارکو

 انواع دیگر از پرتقال وجود دارد بنامهای   پرتقال هاملین (hamline) ، پرتقال پارسون بران (parson Brown) ، پرتقال سالوسیتانا(salustiana)  ، پرتقال والنسیا (Valencia)

نارنگی  :  (Citrus reticulate Blanco)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقيق مطالعه کارآيي فن‌آوري داسدرالايزا در بهينه‌سازي مبارزه شيميايي با بيماري بلاچ برگي گندم ناشي از Septoria tritici در فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق مطالعه کارآيي فن‌آوري داسدرالايزا در بهينه‌سازي مبارزه شيميايي با بيماري بلاچ برگي گندم ناشي از Septoria tritici در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق مطالعه کارآيي فن‌آوري داسدرالايزا در بهينه‌سازي مبارزه شيميايي با بيماري بلاچ برگي گندم ناشي از Septoria tritici در فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
مواد و روش ها  
نتایج و بحث  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق مطالعه کارآيي فن‌آوري داسدرالايزا در بهينه‌سازي مبارزه شيميايي با بيماري بلاچ برگي گندم ناشي از Septoria tritici در فایل ورد (word)

1 – ترابی، م. 1358 بررسی بیولوژی و پاتولوژی شبه گونه Septoria tritici روی گندم در مناطق شمالی و جنوبی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران

2 – عظیمی، ح. 1376 بررسی اختلاف بیماریزایی قارچ Septoria tritici عامل بیماری سپتوریوز برگ گندم در ایران و تعیین مقاومت ارقام امیدبخش نسبت به ایزوله های با ویرولانس بالا. گزارش نهایی طرح پژوهشی مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

3 – Binder, A., Etinne, L., Beck, J., Speich, J., and Yound, J. 1995. Practical value of crop disease diagnostic techniques. in: Heitt et al. (eds.) A Virtual Role for Fungicides in Cereal Protection, SCI & BCPC Proceeding, UK, 231-

4 – Etinne, L. 1998. Crop Diseases Diagnostic ()

5 – Etinne, L. 1998. “On-site” (ELISA) Diagnostics kit for the detection of Septoria spp. in Wheat ()

6 – Etinne, L. 1998. Wheat septoria: lab-based (ELISA) diagnostics kit for detection and qualification of Septoria spp. in wheat ()

7 – Eyal, Z. 1999. The septoria/stagonospora blotch diseases of wheat: past, present and future. 177-182. in: Eyal, Z. 1999. Septoria and Stagonospora diseases of cereals: A comparative perspective. 1-

8 – Lucas, J. A., P. Bowyer, and H. M. Anderson. 1999. Septoria on Cereals: A study of pathosystems. CAB International, Wallingford, UK

9 – Hollomon, D. W., B. Fraaije, E., Rohel, J. Buttler and S. Kendall. 1999. Detection and diagnosis of septoria diseases: The problem in practice. 271-284. in: Septoria on cereals: A study of pathosystems. J. A. Lucas, P. Bowyer, and H. M. Anderson. 1999. CAB International, Wallingford, UK

10 – Eyal, Z., Sharen, A. L., Prescott, J. M. and van Ginkel. 1987. The Septoria disease of wheat. Concepts and methods for disease management. CIMMYT. Mexico. 46pp

11 – Septotest. ELISA test for the presymptomatic detection of Septoria tritici.A LAC – Biotest product, manufactured under NOVARTIS licence. 5 pp

12 – Smith, J. A., Leadbeater, A. J., Scott, T. M. 1994. Application of diagnostics as a forecasting tool in British agriculture, proceedings of the 1994 Brighton crop protection conference- pests and diseases 1: 277-

13 – Mittermerier, L., Dereck, W., West, S. J. E., Miller, S. A. 1990. Field result with a diagnostic system for the identification of Septoria nodorum and Septoria tritici. Proceedings of the 1990 Brighton crop protection conference-pest and disease 2: 757-

14- Miller, S. A., Rittenburg, J. H., Petersen, F. P. and Grothous, G. D. 1988. Application of rapid, field, field-usable immunoassays for the diagnosis and monitoring of fungal pathogens. in: Proceeding of the 1988 Brighton crop protection conference-pest and disease 2: 795-

 

چکیده

        پیش‌آگاهی از وقوع بیماری بلاچ برگی گندم ناشی از Septoria tritici در تنظیم و طراحی دقیق مبارزه شیمیایی بسیار حائز اهمیت است. یکی از روشهای شناسایی این بیماری پیش از بروز علایم، استفاده از فن‌آوری ایمنی‌سنجی است. در این تحقیق اهمیت بهره‌گیری از این فن‌آوری در تعیین نوع، مقدار مصرف قارچکش و زمان سمپاشی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور در 44 ظرف کاشت، گندم رقم روشن کاشته شد. گیاهچه‌ها در مرحله 12 روزگی با سوسپانسیونی از اسپوریدی‌های قارچ مایه زنی شدند. 20 ظرف کاشت پیش از بروز علایم بیماری و 20 ظرف دیگر پس از بروز آن با سه میزان 2، 1 و 5/0 درهزار از قارچکش‌های پروپیکونازول و سایپروکونازول با سه تکرار سمپاشی شدند. چهار ظرف کاشت باقیمانده در هر دسته نیز بعنوان شاهد با آب معمولی تیمار گردید. این طرح بصورت طرح فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی به اجرا درآمد. چگالی نوری نمونه‌های برگی پس از عصاره گیری و انجام آزمون الایزا تعیین و به مقادیر واحدهای پادگنی قارچ تبدیل شده و تاثیر هر یک از تیمارها بر این مقادیر مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مقادیر درصد کاهش واحدهای پادگنی در صورت اعمال سمپاشی پیش و پس از بروز علایم اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین درصورت استفاده از قارچکش پروپیکونازول و سایپروکونازول با پیش‌آگاهی بیماری می‌توان میزان سمپاشی و در نتیجه هزینه سمپاشی با هر دو قارچکش را تا 4 برابر کاهش داد. اختلاف معنی داری بین درصد کاهش واحدهای پادگنی در دو قارچکش سایپروکونازول و پروپیکونازول دیده نشد. استفاده از این فن‌آوری علاوه بر تعیین زمان دقیق اعمال تیمارها، به کاهش قابل توجه میزان سمپاشی با قارچکش‌ها و تأثیر هرچه بیشتر آنها خواهد انجامید

مقدمه

         یکی از تهدیدهای عمده گندم‌کاری در کشور، شیوع و گسترش فزاینده بیماری بلاچ برگی گندم ناشی از  S. tritici است (1و2). دلایل عمده افزایش این بیماری، رواج کاشت ارقام گندم مقاوم به زنگها و سفیدک پودری ولی حساس به بیماری‌های سپتوریایی، از بین نبردن بقایای گیاهی، افزایش مصرف کودهای ازته و مقاومت عوامل بیماریزا به قارچکش‌ها عنوان شده است (7و8و10). یکی از جنبه‌های حفاظت گیاهان از آسیب عوامل بیماریزا، پیش‌آگاهی و تشخیص آلودگی و عامل بیماریزا پیش از بروز علایم است. اینکار، درواقع به تصمیم‌گیری در انتخاب نوع قارچکش، زمان و تعداد سمپاشی‌ها کمک خواهد نمود. بعبارت دیگر، استفاده از این روش که جهت سنجش آستانه بیماری انجام می‌گیرد، در راستای کاربرد بهینه قارچکش ها براساس مدیریت تلفیقی آفات از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد (6)

        علی‌رغم وجود گندم‌هایی حامل ژن‌های مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی، هنوز کنترل این بیماری با استفاده از قارچکش‌ها انجام می‌شود و در این راستا، قارچکش‌های تریازولی عملاً نتایج موفقیت‌آمیزی درپی‌داشته‌اند. انتخاب نوع و مقدار سم بکار گرفته شده در هر مزرعه برحسب شرایط اقلیمی، رقم و مرحله رشدی محصول متفاوت خواهد بود (10). از نقطه نظر همه‌گیری‌شناسی بیماری، مرحله‌ای از رشد میزبان که تعیین کننده اِعمال تیمارهای معالجه‌ای علیه این بیماری است، زمان مشخصی نداشته و از این لحاظ اقدام ناآگاهانه به سمپاشی نیز موفقیت اتفاقی و ناپایدار خواهد داشت (7). در مراحل اولیه آلوده شدن گیاه، علایم دقیقی حاکی از بروز این بیماری در گیاه قابل رؤیت نیست. از طرفی، تأثیر حتی مؤثرترین سم تریازولی نیز به دوره گسترش هیف S. tritici در بافت میزبان (14 الی 21 روز) محدود می‌شود. بعبارت دیگر پس از پیدایش پیکنید‌ها در سطح برگ هیچ‌ یک از سموم تریازولی موجود تأثیر چندانی در کنترل بیماری ندارد (9). ازاینرو، شناسایی بیماری سپتوریوز در گیاه پیش از بروز علایم و پیدایش پیکنیدها اهمیت بسیاری دارد، چرا که به انتخاب زمان دقیق سمپاشی، نوع و مقدار مناسب قارچکش مورد استفاده، کمک نموده و کنترل بهتر بیماری را درپی‌خواهد داشت (9)

      یکی از رایج‌ترین فن‌آوری‌ها در تشخیص این بیماری پیش از بروز علایم، روش داس‌الایزا1 می‌باشد که اساس کار آن اتصال آنتی‌بادی ویژه به آنتی‌ژن خود بصورت پایدار و کاملاً اختصاصی است (12،14). این روش اکثراً در تشخیص بیماری‌هایی که دوره نهفتگی طولانی‌تری دارند، بکار می‌رود (3،14). با استفاده از این روش، عامل بیماری حتی در هنگامیکه اولین سلولهای آن شروع به رخنه در گیاه می‌کنند، قابل شناسایی و سنجش است. در این روش از پادتن‌های فوق العاده اختصاصی استفاده می‌شود که محلهای پروتئین خارج سلولی عامل بیماریزا را شناسایی می‌کنند. واکنش بین پادگن و پادتن بسیارحساس و اختصاصی بوده و نتیجه آن به رقم و مرحله رشدی میزبان، محل قرارگیری و سن برگ، سمپاشی‌های قبلی و شرایط محیطی بستگی ندارد (12)

برای نخستین بار در سال 1988 شرکت کشاورزی سیبا1 اقدام به تولید پادتن برای S. tritici و Stagonospora nodorum نموده و آن را ساعت سپتوریای2 نامید (3 و12). در سال 1989 شرکت نوارتیس، برنامه پیش آگاهی سپتوتست3 را بعنوان ابزاری پیشرفته و مدرن جهت شناسایی دقیق بیماریهای سپتوریایی در گندم طراحی و ارائه نمود که در حال حاضر در کشورهایی نظیر انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئد و ایالات متحده رواج یافته است. همچنین سیستم پیش‌آگاهی دیگری در فرانسه بنام پرسپت4 نیز به همین منظور بوجود آمده است (3). شرکتهای تولید کننده مواد شیمیایی کشاورزی مثل سیبا، نوارتیس5 و دوپان6 نیز فعالیتهای گسترده‌ای را درخصوص تشخیص مولکولی بیماریهای مهم ازجمله بیماری سپتوریوز گندم آغاز نموده‌اند (5و6). هدف از این آزمایش ارزیابی روش ایمنی سنجی جهت استفاده بهینه از آفتکش‌های پروپیکونازول و سایپروکونازول در مبارزه با بلاچ برگی گندم می‌باشد

         مواد و روش ها

         این تحقیق در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد و در سال 1379 انجام شد. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل 2×2×4 با سه تکرار و طرح پایه کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه به اجرا درآمد. در 44 ظرف کاشت چوبی به ابعاد تقریبی 25 × 50 و عمق 15 سانتیمتر محتوی نسبت مساوی از خاک بکر و کود حیوانی، بذر گندم رقم روشن در دو ردیف به فاصله 15 سانتیمتر از هم و در هر ردیف تعداد 10 بذر در فواصل 5 سانتیمتری بدون ضدعفونی کاشته شدند. جدایه قارچی F17 از مزارع گندم اطراف شهرستان فردوس از برگهای مبتلا به بلاچ برگی گندم جداسازی و S. tritici تشخیص داده شد (10). مایه آلودگی قارچ از محیط کشت مایع سوکروز – مخمر (سوکروز 10 گرم، عصاره مخمر10 گرم و آب مقطر1000 میلی لیتر) که بمدت 8 روز در دمای 20 درجه سانتیگراد روی دستگاه تکاندهنده دوّار قرار داده شده بود، بدست آمد. سوسپانسیونی به غلظت 106 اسپوریدی در هر میلی لیتر که با استفاده از یک لام گلبول شمار تنظیم شده بود، تهیه گردید و به ازای هر لیتر از این سوسپانسیون یک میلی لیتر ماده کاهنده کشش سطحی توین20 (‏Tween20) اضافه گردید. گیاهچه‌ها در مرحله 12 روزگی با کشیدن پنبه استریل آغشته به سوسپانسیون اسپوریدی بر برگها مایه زنی شدند. گیاهان پس از 3 روز نگهداری در زیر یک پوشش پلاستیکی، در شرایط دمایی 3±22 درجه سانتیگراد با برداشتن پوشش‌ها نگهداری شدند

       بسترهای کاشت بدو دسته 22 تایی تقسیم و دسته اول 10 روز پس از مایه‌زنی و پیش از بروز علایم بیماری و دسته دیگر پس از بروز علایم بیماری و بمحض پیدایش پیکنیدها با سه میزان 2، 1 و 5/0 در هزار از سموم پروپیکونازول (Tilt®,250 EC, novartis) و سایپرکونازل (Alto®, 250 EC, novartis) در سه تکرار با مه‌پاش دستی سمپاشی شدند. چهار ظرف کاشت باقیمانده در هر دسته نیز بعنوان شاهد با آب معمولی تیمار شدند

       دو عدد کیت کامل تشخیصی S. tritici با امکان انجام 176 آزمون از شرکت ال. ای. سی – بیوتست1 فرانسه خریداری گردید. نمونه برداری‌ها در هر دسته، پس از مایه زنی و پیش از سمپاشی بطور یک در میان، از برگهای دوم و سوم ردیف کاشت و یک هفته پس از اِعمال سمپاشی‌ها از برگهای سوم و دوم انجام شد. بدین‌ترتیب درصورتیکه برگ دوم یک گیاه برای آزمون اول انتخاب می‌شد، برگ سوم آن نیز برای آزمون دوم مورد استفاده قرار گرفت و برعکس. آزمون الایزا در دو مقطع زمانی مختلف برای نمونه‌های دسته اول با کیت شماره 1 و دسته دوم با کیت شماره 2 انجام شد. کیت ‌تشخیصی سپتوتست اختصاصاً برای تشخیص   S. tritici طراحی شده و عملکرد آن بسیار سریع و حساس می‌باشد. این کیت شامل 96 چاهک در 12 ستون (1 تا 12) و 8 ردیف (A تا H) می‌باشد. چاهکهای ستون 1 شامل شاهدهای استاندارد مثبت و منفی می‌باشند. در این چاهکها مقادیر پادگنی معینی در پیوند با پادتن قرار دارند و شاهدی برای اطمینان از سلامت کیت و نیز وسیله‌ای برای ارزیابی آزمون نمونه‌ها می‌باشد (11)

       نمونه‌های برگی جمع‌آوری شده از هر یک از بسترهای کاشت به قطعات کوچکی تقسیم و هر کدام بطور جداگانه بکمک یک هاون چینی تمیز و همراه با بافر استخراج نمونه (1 میلی لیتر بافر به ازای هر گرم نمونه برگی) عصاره گیری شد (11). 100 میکرولیتر از هر عصاره‌ پس از عبور دادن از پارچه ململ دو لایه، به کمک یک میکروپیپت تک کاناله با دو تکرار در چاهکهای میکروپلیت ریخته شـده و میکروپلیت به مدت 15 دقیقـه در دمای اطـاق روی یـک شیکر دورانی با سرعت 250 دور در دقیقه قرار داده شد. پس از این مرحله پوشش پلاستیکی چاهکهای ستون 1 یعنی شاهدهای استاندارد مثبت و منفی برداشته شده و محتویات کلیه چاهکها تخلیه و هر چاهک چهار بار با 400 میکرولیتر از بافر شستشو شسته شد (11). با استفاده از یک میکروپیپت 8 کاناله 100 میکرولیتر کانجوگیت1 (پیوندی از پادتن و آنزیم نشاندارشده) به هر چاهک اضافه شد. مراحل تکان و شستشو تکرار و 100 میکرولیتر محلول بستره  به هر چاهک اضافه شد (11). میکروپلیت بمدت 10 دقیقه در دمای اطاق و در تاریکی با همان دور روی شیکر قرار داده شد و بلافاصله مقادیر چگالی نوری هر یک از چاهکها با استفاده از دستگاه  الایزا – خوان2 در طول موج620 نانومتر خوانده شد

1 – DAS ELISA (Double Antibody Sandwich – Enzyme Linked Immunosorbent Assay)

1 – Ciba Agriculture

2 – Septoria Watch

3 – SEPTOTEST

4 – Presept

5 – Novartis

6 – Dupont

1 – LAC- Biotest

1 – Conjugate

2 – ELISA Reader

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 55
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مکانيسم‌هاي مقاومت به غرقاب در گياهان در فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مکانيسم‌هاي مقاومت به غرقاب در گياهان در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مکانيسم‌هاي مقاومت به غرقاب در گياهان در فایل ورد (word)

مقدمه  
سازگاری متابولیکی  
سازگاری آناتومیکی و مورفولوژیکی  
سازگاری فیزیولوژیکی  
سمیت‌زدایی  
تجمع و اختصاص کربوهیدرات‌ها  
روابط هورمونی  
نتیجه‌گیری  

مقدمه

اغلب یک دوره بارندگی یا آبیاری بیش از حد همراه با زهکشی ضعیف خاک، باعث غرقاب شدن خاک می‌شود. غرقاب شدن به طور گسترده‌ای در خاک‌های جهان رخ می‌دهد که آسیب جدید به پوشش گیاهان طبیعی و گیاهان زراعی دارد. در خاک‌های غرقاب فضای مخصوص هوا از آب پر شده و در نتیجه انتشار گازها بین جو و خاک سپهر (ریزوسفر) و ریشه به تاخیر می‌افتد

اکسیژن محلول توسط میکروارگانیسم‌ها و تنفس ریشه‌ای از محلول خاک تخلیه می‌شود. تخلیه اکسیژن محلول در خاک‌های غرقاب بسته به درجه حرارت، فعالیت تنفسی گیاهان و میکروارگانیسم‌ها و نیر فراوانی و تداوم اشباع بودن خاک منجر به کاهش یا عدم وجود اکسیژن طی چند ساعت الی چند روز می‌شود. کمبود اکسیژن محدودیت عمده‌ای برای رشد و باروری گیاهان است، لذا زنده ماندن گیاه در شرایط غرقاب در وهله اول منوط به سازگاری آن با شرایط کمبود اکسیژن است. گیاهان مقاوم به غرقاب مکانیسم‌های مخلتفی را از جمله توانایی غیرسمی نمودن یون‌های احیا شده توسط ریشه، اجتناب از کمبود اکسیژن توسط انتقال داخلی اکسیژن از برگ‌ها به ریشه‌ها و قدرت ثبات متابولیسم، حداقل در سطح فرآیندهای نگهداری توسط مسیرهای غیرهوازی بکار می‌گیرند

تحقیقات مختلفی در مورد واکنش‌های گیاه به غرقاب و کمبود اکسیژن از جهت سازگاری‌های مولکولی، بیوشیمیایی فیزیولوژیکی، آناتومیکی و مورفولوژیکی انجام شده است. مقاومت جامعی نیز در این مورد ارائه شده است. مهمترین سوال مطرح شده، مکانیسم‌های سازگاری گیاه به تنش اکسیژن است. اکثر مقالات مربوط به سازگاری در اندام‌های هوایی یا گیاه کامل است

سازگاری متابولیکی

پاسخ‌های متابولیکی نسبت به کمبود و یا نبود اکسیژن به صورت گسترد‌ه‌ای در بسیاری از گونه‌های گیاهی مطالعه شده است، اما مکانیسم مشترک در مورد مقاومت به این شرایط نشده است. نظریه‌های متعددی در مورد سازگاری متابولیکی ارائه شده است

اولین فرضیه در مورد تشریح تحمل متابولیکی غرقاب توسط مک منمون و کرافورد (1971) ارائه شده است. آنها چنین مطرح کردند که مقاومت ریشه‌های گیاهان مناطق مرطوب به حالت غرقاب به جنبه‌های اختصاصی متابولیسم آنها بستگی دارد و نیز مقاومت به غرقاب در یک گیاه خاص به قدرت اجتناب آن گیاه از تجمع اتانول در مسیر گلیکولیت وابسته است

بنابراین حفظ یک سطح بیوسنتز پایین اتانول باعث مقاومت به غرقاب می‌شود. در ریشه گیاهان مقاوم به غرقاب در شرایط کمبود اکسیژن گلوکز بر اساس تخمیر الکلی متابولیز می‌شود و  آسیب به گیاه در محیط رشد دارای کمبود اکسیژن به دلیل خودسمیت ناشی از تولیدات نهایی تخمیر، خصوصاً اتانول است که در بافت‌های گیاه در شرایط غیرهوازی تجمع می‌یابد

عقیده بر این است که در ریشه گیاهان مقاومبه غرقاب از تجمع اتانول سمی اجتناب می‌شود، بدین صورت که فرآیند تجزیه گلوکز به سمیت تشکیل مالات که دارای سمیت کمتری است، سوق می‌دهد. همچنین این نظریه می‌گوید که سرعت گلکوز در پاسخ به تنش اکسیژن ناشی از تولید اتانل، در گونه‌های حساس به غرقاب بیشتر از گیاهان مقاوم به غرقاب است

در گلیکولیز چندین آنزیم تخمیری مهم از جمله پیروات دی کروبوکسیلاز دی هیدروژناز و الکل دی هیدروژناز دخیل‌اند. الکل ی هیدروژناز (ADH)، آنزیمی است که در رابطه با محیط غیرهوازی به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفته است. در اکثر گیاهان، در پاسخ به تنش بی‌هوازی فعالیت ADH افزایش می‌یابد. میزان القای ADH در اندام‌های مختلف یک گونه متفاوت است.  به طور مثال بر اساس وزن تر، القای ADH درکولئوپتیل و برگ‌ها بسیار کمتر از نوک ریشه است. اگرچه برای رشد ذرت در هوای معمولی ظاهراً نیازی به فعالیت ADH نیست، ولی موتانت‌های فاقد ADH نشان دادند که فعالیت ADH برای ادامه بقای این گونه طی غرقاب ضروری می‌باشد. گیاهچه‌های موتانت ذرت فاقد ADH در شرایط بدون اکسیژن تنها چند ساعت زنده ماندند،در حالی که گیاهچه‌های ذرت معمولی در این شرایط تا سه روز زنده ماندند. گرچه تحقیق بر روی گیاه سوروف (Echinochioa phyllopopon) نشان می‌دهد که هیچگونه همبستگی بین مقاومت به غرقاب فعالیت یا تعداد ایزوزیم‌های ADH وجود ندارد. همچنین هیچگونه همبستگی به فعالیت ADH و سرعت تولید الکل تحت شرایط بدون اکسیژن، در ریشه گزنه (Urtica)‌ وجود ندارد. القای فعالیت ADH تنها عاملی نیست که منجر به افزایش زنده ماندن نوک ریشه‌های انواع وحشی ذرت می‌شود

ممکن است رابطه بین فعالیت ADH و مکان آن در گیاه وجود داشته باشد. در گونه‌های مقاوم به غرقاب مثل برنج و سوروف در شرایط بدون اکسیژن فعالیت آنزیم  ADHدر برگ‌ها بیش از ریشه‌هاست، در حالی که در گیاهان غیرمقاوم به غرقاب مثل ذرت و نخود، فعالیت ADH در ریشه‌ها بیش از برگ‌ها مشاهده شده است. در برنج وحشی فعالیت بیشتر ADH در ریشه‌ها نسبت به اندام‌های هوایی بعد از دو روز غرقاب، نشان می‌دهد که این رابطه در گیاهان مقاوم به غرقاب صادق نیست. در گیاهچه‌های 5 تا 25 روز سویا، القای ADH به اندام و بین گیاه بستگی دارد. ممکن است فعالیت زیادئ ADH در محیط با کمبود اکسیژن برای جوانه‌زنی بذور در گیاه برنج وحشی مهم باشد. با این حال هنوز نقش فیزیولوژیکی فعالیت زیاد ADH در ریشه‌ها روشن نیست

لاکتات دی هیدروژناز (LDH) نیز در ریشه‌ها و بذور چندین گونه در شرایط بی‌هوازی القا می‌شود. تخمیر لاکتات اغلب در ریشه‌هایی که در محیط بی‌هوازی‌اند و یا بذور در حال جوانه‌زدن، انجام می‌شود و عقیده بر این است که این یک نقش موقتی در لاکتات است. فعالیت LDH القا شده، تخمیر لاکتات را حمایت می‌کند و تعادل اکسیداسیون و احیا را بدون از دست دادن کربن ـ که ناشی از تخمیر اتانول است ـ انجام می‌دهد. القای فعالیت LDH در ریشه‌ها، که بدون هیچگونه افزایش در غلظت لاکتات در گیاهچه‌هایی که در معرض کمبود اکسیژن هستند، صورت می‌گیرد، نشانگر این است که مزیت فیزیولوژیکی افزایش فعالیت LDH در بافت ریشه طی یک دوره طولانی کمبود اکسیژن، هنوز ناشناخته باقی مانده است. پیروات دی کربوکسیلاز (PDC‌)‌ در مراحل حساس دارای متابولیسم بی‌هوازی بوده و دی کربوکسیلاسیون پیروات را تسریع کرده و در CO2 و استالئید، یعنی پیش ماده اتانولرا تولید می‌کند. در ذرت، در مرحله بی‌هوازی، فعالیت PDC‌ به 5 تا 9 برابر می‌رسد. هرچند هیچگونه رابطه‌ای بین سطح اتانول و القای ساخت PDC‌ در ذرت و برنج دیده نشده است

برای ارزیابی اهمیت فرآیندهای گلیکولینی در مقاومت به تنش اکسیژن، حداقل لازم است چندین آنزیم مسیرهای گلیکولینی شناخته شوند. یک آزمایش در مورد گندم، این فرضیه را تقویت می‌کند که سرعت بالای تخمیر الکلی یک عامل مهم مقاومت بافت گیاه به فقدان اکسیژن است، زیرا ریشه‌های گندم به نبود اکسیژن حساس است. در این ریشه‌ها، سرعت تخمیر الکل و بنابراین گلیکولیز معمولاً توسط سطح کم PDC, ADH محدود می‌شود. هنوز ثابت نشده است که با افزایش ADH یا PDCمهمترین عامل دخیل در افزایش مقاومت به نبود اکسیژن هستند یا خیر؟

این فرضیه که یک مسیر تخمیری منجر به تجمع اتانول و متعاقب آن خسارت غرقاب می‌شود، را زیر سوال برده است. شرایط غیرهوازی منجر به تولید اتانول، هم در گونه‌های مقاوم به غرقاب مثل برنج و هم گونه‌های غیرمقاوم مثل نخود می‌شود. گونه‌های مقاومبه غرقاب حتی می‌توانند نسبت به گیاهان غیرمقاوم، الکل و سرعت گلیلولیز بیشتری نسبت داشته باشند. تحقیقات در مورد نخود نشانگر این است که به نظر نمی‌رسد محتوای اتانول اثرات معنی‌داری در رشد یا زنده ماندن گیاه داشته باشد، زیرا میزان اتانول در شرایط هوازی و بی‌هوازی در شرایط مشابه با 100 برابر غلظت مقادیر یافت شده در شیره آوندی گیاه نخود غرقاب شده، باعث هیچگونه آسیبی نشده و یا اآسیب اندکی ایجاد نموده است

از بین رفتن سلول‌های گیاهی که در شرایط بی‌هوازی هستند، بر اثر تولید نهایی تخمیر نیز در هاله‌ای از شک قرار دارد. ثابت نگهداشتن و یا حتی افزایش تخمیر توسط تغذیه گلوکز می‌تواند زنده ماندن سلول گیاهی را در شرایط کمبود اکسیژن تسهیل نماید. نشان داده شده است که اگر ریشه‌ها از خارج از محیط گلوکز دریافت کنند، از تخریب فراساختمانی آنها تحت شرایط کمبود اکسیژن می‌تواند جلوگیری شود، همانطور که در آزمایشی در مورد ریشه‌های برنج، کدو تنبل و نخود و کلئوپتیل و برگ‌های برنج این مورد دیده شد. به نظر می‌رسد ارتباط بیوشیمیایی و آنزیمی بین بیوسنتز اتانول و خسارت ناشی از غرقاب به اندازه ارتباط بین مقدار اتانول موجود و خسارت ناشی از غرقاب غیرمتحمل باشد. از آنجا که تجمع اتانول زیاد است، به نظر می‌رسد که پاسخ‌های متابولیکی دیگری باید در ایجاد مقاومت درازمدت به کمبود اکسیژن دارای اهمیت باشند

فرضیه دیگری در مورد تطابق متابولیکی که توسط دیویس (1980) پیشنهاد شد، سعی دارد نقش لاکتات را به عنوان یک عامل مهم در القای سایر پروتئین‌های دخیل در هنگام تنش کمبود اکسیژن از طریق کاهش pH سلول‌ها در مقاومت کوتاه مدت به غرقاب در برخی گیاهان بیان کند. طبق این فرضیه، علت خسارت وارد آمده به گیاه تحت شرایط کمبود اکسیژن، اسیدی شدن سیتوپلاسم می‌باشد. طبق این فرضیه، سرعت نسبی لاکتات در مقابل اتانول بستگی به pH سیتوپلاسم دارد. در شرایط بی‌‌هوازی، پیروات ابتدا به لاکتات تبدیل می‌شود، ولی از آنجا که pH سیتوپلاسمی کاهش می‌یابد، از فعالیت LDH ممانعت به عمل آمده، فعالیت PDC افزایش یافته و ساخت اتانول غالبیت می‌یابد. این فرضیه اخیراً توسط انجام آزمایش‌هایی با استفاده از روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای 12C, 31P2 به اثبات رسیده است. به نظر می‌رسد طی دوره طولانی بدون اکسیژن، کاهش شدید pH سیتوپلاسمی علامت مرگ سلول نوک ریشه ذرت یا نخود ـ علی‌رغم ادامه تخمیر ـ باشد که نشان می‌دهد تخمیر برای حفظ تولید انرژی برای یک دوره طولانی کافی نیست. اسیدی بودن سیتوپلاسم شاخصی در عدم تحمل غرقاب در گیاهان می‌باشد و مقاومت به فقدان اکسیژن همبستگی معکوس با مقدار اسیدی بودن سیتوپلاسم دارد

pH سیتوپلاسم در گیاهان توسط اثرات ترکیبی بسیاری از واکنش‌ها، مثل ترشح لاکتات، تخمیر به لاکتات، انتقال H+ کربوکسیلاسیون ـ دی کربوکسیلاسیون و تخمیر به آلانین ایجاد می‌گردد. مطالعات بیشتری برای ارزیابی اهمیت تخمیر به لاکتات و خروج لاکتات در تنظیم pH سیتوپلاسمی در نوک ریشه‌های بی‌هوازی لازم است. مکانیسم‌های خسارت سیتوپلاسمی ناشی از کاهش pH ناشناخته مانده است، ولی مطالعات انجام شده با میکروسکوپ الکترونی نشان داده که اثرات کمبود اکسیژن باعث تغییر در ساختار نرم سلول‌های مریستمی خصوصاً در میتوکندری، جسم گلژی و کروماتیم می‌شود. هرچند، تغییر در متابولیسم غیرهوازی از جمله تغییرات pH در بسیاری از گونه‌های گیاهی نشان داده شده است. به نظر نمی‌رسد که این مکانیسم‌ نقش اساسی در زنده ماندن گیاه در کمبود طولانی مدت اکسیژن داشته باشد و همچنین در بافت‌های مختلف مثلاً در ریشه و بذرها و در گونه‌های مختلف مقاوم به غرقاب مثل برنج و سوروف اهمیت متفاوتی دارد

در شرایط طبیعی، غلظت اکسیژن در خاک‌های غرقاب پس از چند ساعت یا چند روز، کاهش می‌یابد، لذا ریشه‌ها یک دوره کمبود اکسیژن را از فقدان اکسیژن تجربه می‌نمایند. آزمایش‌های انجام شده در ذرت و گندم نشان داد که قدرت نوک ریشه‌ها در تحمل نبود اکسیژن تجریه می‌نمایند. آزمایش‌های انجام شده در ذرت و گندم نشان داد که قدرت نوک ریشه‌ها در تحمل نبود اکسیژن به تدریج پس از اولین تجربه کمبود اکسیژن و در طول زمان بهبود می‌یابد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پايان نامه بسته بندي در فایل ورد (word) دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پايان نامه بسته بندي در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پايان نامه بسته بندي در فایل ورد (word)

فصل اول: تاریخچه
تاریخچه  
تاریخچه بسته بندی فلزی  
تاریخچه بسته بندی کاغذی و مقوایی  
تاریخچه بسته بندی پلاستیکی  
تاریخچه بسته بندی منسوج  
تاریخچه بسته بندی شیشه ای  
فصل دوم: هنر بسته بندی
هنر بسته بندی  
اهداف بسته بندی  
فواید بسته بندی  
فصل سوم: انواع بسته بندی
بسته بندی های انعطاف پذیر یا نرم  
بسته های انعطاف ناپذیر یا سخت  
فصل چهارم: اجزاء موثر در طراحی بسته بندی
اجزاء مؤثر در طراحی بسته بندی  
فرم  
اندازه  
ساختار  
رنگ  
نمادهای رنگ ها  
لوگو  
علامت تجاری یا تردد مارک  
برند  
ماسکوت ها  
طرح و تصویر  
ترکیب بندی  
فصل پنجم: مواد و مصالح در بسته بندی
مواد و مصالح در بسته بندی  
بسته بندی های کاغذی و مقوایی  
بسته بندی های پلاستیکی  
بسته بندی های فلزی  
بسته بندی شیشه ای  
بسته بندی های چوبی  
بسته بندی های پارچه ای  
مواد و مصالح دیگر  
فصل ششم: محافظت و سهولت استفاده از کالا
محافظت و سهولت استفاده از کالا  
حفظ محتوی از خرابی و آلودگی  
فصل هفتم: توضیحات کار عملی
بسته بندی پوشاک نوزاد  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پايان نامه بسته بندي در فایل ورد (word)

منابع لاتین:

Jill Morton ، A guide to color symbolism”" ،

 منابع فارسی:

عفراوی- بهرام، “برش و تا در بسته بندی”، انتشارات موسسه فرهنگی سی بال هنر، (تهران، شهریور 1386)
کرمانی نژاد- فرزان و همکاران،”نگاهی به طراحی بسته بندی”، انتشارات کارین، “تهران، 1385″

مجلات:

1380- سورکا- والتر، ماهنامه صنعت بسته بندی، شماره
1380- سورکا- والتر، مانامه صنعت بسته بندی، شماره
1380- سورکا- والتر، مانامه صنعت بسته بندی، شماره
1386، نیمه بهمن- ویژه نامه صنعت چاپ و بسته بندی، شماره

 چکیده:

فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ: دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب و پیامی را به آن ها منتقل نموده. رنگ یک بسته بندی تأثیر ژرف و ماندگاری دارد. اهمیت رنگ اگر بیشتر از فرم نباشد کمتر از آن نیست

بسته بندی: بسته بندی روح کالا و ارائه دهنده ی هویت محصولات است. بین کیفیت و گیرایی بصری بسته بندی با فروش محصولات، رابطه ی مستقیم و تنگاتنگ وجود دارد. یک بسته بندی کارآمد و زیبا فروش محصولات را تضمین می کند

در مجموع فرم و رنگ علاوه بر عوامل دیگر جزء عناصر اصلی یک بسته بندی کارآمد است که با انتخاب هنرمندانه ی ساختار فرم و رنگ یک بسته می توان توجه خریدار را جلب کرد

مقدمه

صنعت و هنر بسته بندی چنان گسترده، عمیق و دارای جلوه های گوناگون است که تمام وجوه آن را نمی توان یکباره باز شناخت و جز مقدمه ای برآن، نمی توان نوشت. این زمینه همچون یک موجود زنده و جاندار، در حال رشد، تحرک و دگرگونی دائمی است و به نظر می آید مانند دریایی بیکران، انتهای آن دست نیافتنی است

بسته بندی کالاها بخش جدانشدنی زندگی بشر امروزی است، جهان پیرامون ما به شکل امروزی بدون آنچه که صنعت بسته بندی نامیده می شود قابل تصور نیست. این هنر و صنعت که از دیرباز با بشر همراه بوده در یکی دو قرن اخیر روز به روز تکامل پیدا کرده و دم به دم بر اهمیت و کارآیی هایش افزوده می شود. بدون دنیای رنگارنگ و جذاب بسته ها، نه تنها رشد و توسعه اقتصادی متوقف می شد، بلکه از وجود بسیاری کالاها بی بهره می ماندیم. ما به مدد  بسته بندی، کالاها را حمل، نگهداری و حتی در مواردی مصرف می کنیم. بسته بندی ها ما را به سمت کالاها جذب می کنند و بدون آن شناسایی و اطلاع از کمیت، کیفیت و تولید کننده ی بسیاری از محصولات دشوار یا نشدنی بود. کارآیی و گیرایی بسته ها، رابطه ای مستقیم و تنگاتنگ با میزان فروش محصولات دارد

طی صحبت هایی که با آقای مهرداد طاهری دکترای گرافیک از فرانسه و عضو وزارت علوم داشتم متوجه شدم که دنیای امروز ما نیاز به طراحی بسته های جدید دارد. ایشان معتقد بودند که باید در طراحی بست ها نوآوری شود هرچند ک بدانیم برش آن هزینه ی زیادتری در برگیرد و اولین پایه ی آن نوآوری در ساختار بسته بندی و بعد طرح و رنگ آن باشد و این که جای کمتری را اشغال کرده و طراحی جدید شود

بسته بندی نماینده و پیام رسان پدید آورندگان کالاست؛ شخصیت، هویت و اهمیت کالا و تولید کننده آن در ورای طراحی و ساخت آن نهفته است. در واقع بسته بندی روح محصول و سازنده ی آن است

تاریخچه

تاریخ نشان داده است که در ابتدای تمدن بشری نیازی به بسته بندی مواد غذایی نبود، بلکه مردم برای بدست آوردن غذا از محلی به محل دیگر می رفتند تا زمانی که پناهگاههای دایمی برای خود پیدا کردند. در چنین شرایطی ناچاربودند غذا را از محل های مختلف جمع آوری کنند و به محل سکونت خود بیاورند. این نیاز باعث شد که اولین انواع بسته بندی نظیر کدوهای خشک شده، صدف ها، برگها، بوسن حیوانات و دیگر مواد طبیعی مورد استفاده قرار بگیرند. برای انتقال آب، شیر، ماست، روغن با دوغ از پوست حیوانات استفاده می شد. از شاخ  حیوانات برای حمل و نقل و ذخیره غذا و محصولات کشاورزی استفاده کردند (هنوز در مناطق استوایی از بامبو برای ذخیره سازی مواد غذایی استفاده می شود)

بطور کلی ظهور انقلاب صنعتی به راستی تحول اساسی در نظام تولید کالایی ایجاد کرد. انقلاب صنعتی، جهان را با فوران کالاهای گوناگون صنعتی روبرو کرد. تنوع کالاها و رقابت فشرده میان تولید کنندگان و بازرگانان به تدریج هنر را نیز علاوه بر علوم دیگر وارد مجموعه سیستم بسته بندی کرد. با پیشرفت بیشتر، علوم دیگری نظیر روانشناسی فردی، اجتماعی و ارگونومی به این مجموعه اضافه شد. توسعه بسته بندی سبب مستقل شدن این صنعت از مجموعه صنایع دیگر شد و رقابت و نیاز سبب گردید که صنایع بسته بندی سهمی قابل توجه از بودجه های شرکتهای تولیدی را به خود اختصاص دهد. امروزه صنایع بسته بندی تبدیل به یک تکنولوژی قدرتمند شده است

 

تاریخچه بسته بندی فلزی

نیاز به بسته بندی بهتر و مقاوم تر منجر به پیدایش و توسعه ظروف فلزی گردید. قوطی سازی از زمان ناپلئون شروع شد. برای مدت مدیدی قوطی های کنسرو با دست ساخته می شد. از اوایل قرن بیستم، قوطی های فلزی که شکلی بهداشتی داشت رواج یافت و این امکان بوجود آمد که بتوان از تجهیزات سریعتری برای ساخت پرکردن و بستن درب قوطی های فلزی استفاده نمود

 

تاریخچه بسته بندی کاغذی و مقوایی

تاریخچه و سیر تکامل بسته بندی با مقوا و کاغذ به تاریخچه ساخت کاغذ بر می گردد، اگر چه چوب و محصولات فرعی دیگر آن از دیر باز در خدمت بشر بوده، ولی بسته بندی به صورت مقوایی و کاغذی پس از پیدایش کاغذ به وجود آمد و روند تکمیلی خود را تاکنون به سرعت ملی نموده است. همانطور که می دانیم اولین بار در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، مصریان قدیم که در آن زمان یکی از مراکز مهم بشری محسوب می شدند، برای نوشتن از پاپیروس (Papyrus) استفاده می کردند

نخستین کارخانه کاغذ سازی در قرن ششم توسط چینی ها در سمرقند توسط اعراب این هنر به آنها آموخته شد سپس اعراب کارخانه ای در بغداد تاسیس کردند که در این کارخانه نخستین بار به جای بامبو از پارچه های سفید استفاده شد

نخستین کارخانه کاغذ اروپا در اسپانیا بوجود آمد. اسپانیایی ها برای تولید خمیر از آسیابهای آبی استفاده نمودند و کم کم توری سیمی جایگزین توری های بابمو که بوسیله چینی ها بکار می رفت، بعدها این هنر وارد کشورهایی دیگر نظیر فرانسه و هلند شد. در ایران بعد از کارخانه سمرقند که توسط چینی ها اداره می شد، اولین کارخانه کاغذ سازی در سال 1328 در کهریزگ احداث شد که کاغذهای باطله را برای تولید کاغذ و مقوا استفاده می کرد. بعد از آن تعدادی واحد تولیدی دیگر در سایر نقاط ایران بوجود آمد. اولین کارخانه مدرن درسال 1349 در «هفت تپه خوزستان» برای تولید کاغذهای تحریر با استفاده از تفاله نیشکر (baggasse) احداث شد. متعاقب آن کارخانه چوب و کاغذ ایران (چوکا) با استفاده از خمیرهای وارداتی و خمیرهای داخلی، کاغذهای کرافت و بسته بندی را تولید نمود

تاریخچه بسته بندی پلاستیکی

توسعه صنعت پلاستیک به سال 1843 بر می گردد. وقتی دکتر montgomeric جراح آفریقایی گزارش داد که می توان با استفاده از ماده اولیه کائوچو (Percha gutta) دسته خوبی برای چاقو ساخت. بعد از این که شرکت gutta Percha شکل گرفت جوهردان و توپ بیلیارد نیز تهیه گردید

در رابطه با صنعت بسته بندی با اختراع پلی اتیلن پیشرفت غیر منتظره ای در انگلستان رخ داد. در دسامبر 1935 شیمیدان های انگلستان طی واکنشی، تحت فشار زیاد و با تغییر دادن میزان به ماده جدیدی به نام اتیلن دست یافتند که خواص عایق حرارتی خوب داشت

تاریخچه بسته بندی منسوج

برای بسته بندی مواد غذایی(مثلاً میوه و سبزیجات) منسوجات توری همان چیزی است که هم ویژگی دیده شدن و هم دوام را برآورده می کند. بعضی گوشت و فرآورده های گوشتی آماده نیاز به محافظت دارند و بدین منظور از توریهای کشدار استفاده می شود در نگهداری گوشتهای یخ زده توریهای کشدار کارجابه جایی و محافظت آنها را در برابر سرمازدگی تسهیل می کنند. (1)

تاریخچه بسته بندی شیشه ای

پس از اشیاء سفالین یا کوزه ها شیشه ها یکی از قدیمی ترین انواع بسته بندی است که بشر به منظور حمل یا نگهداری محصولات ساخت. مطابق افسانه ها دریانوردان فینیقی که برای حفاظت از آتش در مقابل بادهای ساحلی از قطعات نمک استفاده می کردند، از حرارت دیدن این قطعات به نوعی شیشه دست یافتند. دست کم از 2500 سال پیش ازم یالد در بین النهرین یا عراق امروزی مهره ها و اشیائی از جنس شیشه می ساختند. اما هزار سال طول کشید تا توانستند، در همین منطقه و در مصر باستان اولین ظروف شیشه ای توخالی را بسازند. آبگینه ها و ظروف شیشه ای از دیرباز برای نگهداری و حمل مایعات و مواد غذایی به کار می رفته و ساخت و استفاده از آنها در اکثر تمدن های باستانی رواج داشته است. اما آنها تقریبا توان تولید شیشه های صاف را نداشتند. استفاده از آهن بادی که هنوز هم کم و بیش در شکل دادن به شیشه کاربرد دارد، به احتمال زیاد درحدود 300 سال پیش از میلاد توسط فنیقی ها ابداع شد. در واقع از قرن اول میلادی که ساخت شیشه های صاف شروع شد تا قرون هجده و نوزده میلادی شیشه محصولی گران به حساب می آمد و کابردهای ویژه ای چون استفاده برای پنجره های رنگین کلیساها یا ظروف خاص تزیینی داشت

در اوایل قرن هجدهم به دلیل دستیابی به بطری های محکم و چوب پنبه، اولین نوشایه گازدار تهیه گردید. پیش از پایان یافتن قرن نوزدهم، مایعاتی چون آبجو، آب معدنی، سس، ترشی، مربا، و فرآورده های غذایی دیگری که پیش از آن به صورت فله عرضه می شدند، در بسته بندی شیشه ای فروخته شد. بطری ها هنوز با روش ابتدایی تولید می شد و اشکال منظم و یکنواختی نداشت. در واقع تا پیش از جنگ جهانی اول، یعنی دهه های اول قرن بیستم، به هر شیشه ای توخالی که روزنه ای داشت، بطری می گفتند. اما پس از آن صنایع بطری سازی، به سرعت بهبود قابل توجهی یافت

در سال 1907 مایونیز در ظروف شیشه ای به بازار عرضه شد. در اوایل قرن بیستم از بسته بندی های شیشه ای برای بسته بندی عطر و کالاهای گران قیمت استفاده میش د در نیمه ی دوم این قرن با توسعه صنایع فلزی و پلیمری و با روی کارآمدن مواد جدیدی از جنس پلاستیک و آلومینیوم ، در بسیاری از موارد شیشه به نفع آن عقب نشینی کرد. با وجود این استفاده از شیشه ها در صنایع بسته بندی همواره سیر صعودی داشته و با گذشت سالیان و پدید آمدن مواد و مصالح متنوع ، هنوز جذابیت و مقبولیت خود را از دست نداده. (2)

هنر بسته بندی

هنرو صنعت تبلیغات در سه بخش و دوره ی زمانی برای هر کالا ایفای نقش می کند. پرداختن به موقع به هر یک از این سه بخش، تفکیک و به کارگیری صحیح آن ها در طراحی بسته بندی، به عنوان موثرترین عامل تبلیغی، می تواند به موفقیت دراز مدت و ماندگاری کالا در اذهان مردم بیانجامد

اولین بخش از سه دوره تبلیغی، دوران معرفی است که خود شامل سه گروه از محصولات می شود، اول کالاهایی که در نوع خود برای اولین بار به عنوان تولید جدید و اختراع نوین به بازار عرضه می شوند. دوم کالاهایی که پیش از این هم وجود داشته اند، اما بهینه و کامل شده اند و گروه سوم کالاهایی که با وجود کالاهای مشابه، برای اولین بار وارد بازار می شوند

بسته بندی روح کالا و ارائه دهنده ی هویت محصولات است. بین کیفیت و گیرایی بصری بسته بندی، با فروش محصولات، رابطه ای مستقیم و تنگاتنگ وجود دارد. یک بسته بندی کارآمد و زیبا، فروش محصولات را تضمین می کند

بسته بندی نوع نگرش و ایده ی طراح گرافیک و سازنده ی کالا را در قفسه فروشگاه به خریدار می نمایاند. بسته ها نماینده و پیام رسان پدید آورندگان محصولات هستند. طراح بسته بندی باید بداند در ورای طرح یا تصویر بسته ای که او نقش می زند، شخصیت کالا و تولید کننده، و پیام و اهمیت آن ها نهفته است.(1)

آیا تاکنون توجه کرده اید که هنگام ورود به یک فروشگاه، انواع بسته بندی های کوچک و بزرگ ما را احاطه می کنند؟ و آیا تاکنون پیش آمده است که بی اختیار کالایی را در دست بگیرید، و بی آنکه چندان ضرورتی داشته باشد، آن را خریداری کنید؟ آیا شده از میان چند محصول مشابه، مجذوب کالایی شده باشید که بسته بندی آن را می پسندید؟ اگر این موارد و ده ها مورد دیگر را با دقت از نظر بگذرانید، می توانید به قدرت و اهمیت واقعی بسته بندی پی ببرید

بسته بندی محصولات از چنان گستردگی و تنوعی برخوردارند که به سختی می توان برای آن تعریف جامع و کاملی یافت. بسته بندی مجموعه ی هماهنگی از عوامل مختلف است که کاربردهای آن آماده سازی و بهینه کردن نگهداری، حمل، توزیع، فروش و مصرف کالاهاست

بشر به منظور بهره گیری و حفاظت از محصولات، از گذشته های بسیار دور انواع بسته بندی ها را به خدمت گرفت. دریکی دو قرن اخیر بسته بندی از نقش سنتی خود بسیار فراتر رفته، به ابزاری برای تبلیغات و جذب مشتری تبدیل شده است. امروزه تولید بسته ها به یک صنعت، هنر و فعالیت اقتصادی بزرگ تبدیل شده است. بسته بندی در همه جا حضور دارد و جزو تفکیک ناپذیر تولید و عرضه ی کالاهاست. بسته بندی روز به روز بیشتر به عنوان عاملی پایه در بالا بردن فروش و رونق اقتصادی مطرح شده و به یکی از شاخص های مهم توسعه ی یک جامعه بدل می شود

طراحی بسته بندی، از میان مجموعه فعالیت هایی که جزو طراحی گرافیک قرار می گیرد، بیشترین نقاط اشتراک را با نحوه ی کارهای هنرمندان طراحی صنعتی و معماری دارد. سه بعدی بودن موضوع کار، وجه اشتراک عمده ی آن هاست. هنرمند معمار، که فرم و شکل ظاهری یک بنا را طراحی می کند در واقع کاربرد آن بنا و یک ایده را بصورت بسته بندی شده ارائه می دهد. او با این بسته بندی، روح کلی پیام خود و سازندگان بنارا به مخاطبان ارائه می کند و سعی می نماید نظر مردم رابه سمت بنا جلب کند و در تسهیل و بهینه شدن استفاده از بنا و فضای پیرامون آن موثر باشد.(2)

از دیگر وجوه اشتراک هنرهای کاربردی، چون گرافیک، معماری و طراحی صنعتی، آن است که دراین هنرها، مخاطب ناخواسته و بدون میل قبلی، با اثر هنری رو به رو می شود. اما در هنرهای غیر کاربردی یا محض، مخاطب اغلب، با آمادگی و خواست خود به دیدار اثر می آید. برای دیدن آثار نقاشی مخاطبین، خود به موزه ها و گالری ها می روند، اما یک پوستر، افرادی را که با هدف دیگری در حال گذر از کوی و برزن هستند به سمت خود جلب می کند. مردم برای خرید کالاها به فروشگاه ها مراجعه می کنند اما ناخواسته آثار هنری طراحی بسته بندی را می بینند، با آن ها ارتباط برقرار می کنند، پیام نهفته در آن ها را استنباط و تحت تاثیر آن قرار می گیرند و پیرو آن تصمیم گیری می کنند

بسته بندی به سبب محافظت از محصولات  در مقابل صدمات و خرابی، موجب کم شدن ضایعات و ارزانی کالاها می شود. همچنین این امر موجب کاهش آلودگی ها و بیماری ها شده از جهاتی به حفظ محیط زیست یاری می رساند. به لطف بسته بندی حمل و نگهداری کالاها ساده تر و مقرون به صرفه تر شده است. در حال حاضر بسته ها اطلاعات مفیدی درباره ی محتویاتشان به مصرف کنندگان می دهند. مراجعین به فروشگاه ها با حال و هوا و هویت کلی بسته ها ازطریق طرح، رنگ و تصویر آن ها آشنا می شوند همچنین مستقیماً به وسیله ی اطلاعات مکتوب درج شده، آگاهی های مفیدی دریافت می کنند. آگاهی و اطلاعاتی درباره ی نوع محصول و فوایدش، کمیت و کیفیت آن، تولید کننده، پشتیبان و توزیع کننده ی محصولات، طریقه ی مصرف یا مواد سازنده ی کالا و بسیاری نکات قابل توجه و ویژه ی دیگر. بسته بندی به خاطر داشتن کارکردهای متنوع، از جمله کاستن از هزینه ها و رونق بازار، به حفظ و ارتقای منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کمک می کند

صنعت بسته بندی فروشگاه و جولانگاه نوآوری است. خلاقیت موتور محرکه ی هنر و صنعت بسته بندی است و همواره آن را به پیش می برد. کار خلاق و نو، فقط در زمینه ی ارائه طرح های نوین و چشمگیر یا استفاده از نرم افزارهای جدید کامپیوتری نیست، بلکه بخش عظیمی از نوآوری، در نکات فنی وخلق فن آوری های نوظهور نهفته است. پدید آمدن روش های نوین برای تولید بسته ها، کشف انواع مواد اولیه ی جدید و نحوه ی کاربرد آن ها، شیوه ها و ماشین های جدیدی که در چاپ و مراحل تکمیلی به کار می آیند و انواع ماشین هایی که محتوی را در بسته ها قرار می دهند، همه و همه بار اصلی توسعه ی صنعت بسته بندی را در طول مسیر پر پیچ و خم پیشرفت به دوش کشیده اند

طراحان و سازندگان بسته ها، باید بدون وقفه، تحولاتی را که در هر دو بخش هنری و فنی رخ می دهد، رصد کنند و ویژگی های هریک را با مسائل اقتصادی آن درک نمایند

هم اکنون بسته های رنگارنگ برای جلب نظر مردم، در فروشگاه ها بایکدیگررقابتی سخت و جدی دارند. ایجاد ارتباط با خریداران و جلب توجه آنان، یکی از پیچیده ترین عملکردهای بسته بندی است. طراحان سعی دارند به مدد روش های نوین، با بهره گیری از بهترین مواد و ماشین آلات و با راهنمایی مشاوران متعدد، محتویات بسته ها را هر چه بهتر به نمایش بگذارند و بینندگان را مبهوت آن ها سازند. بسته بندی زیبای و تنوع را به زندگی ما آورده است

هرچه زمان به پیش می رود، به ویژه در خرده فروشی ها، به ندرت می توان اجناس را بدون بسته بندی دید. مغازه هایی که درآن ها اثر چندانی از کالاهای بسته بندی شده نباشد، فقط ممکن است به ندرت در جوامع توسعه نیافته، آن هم دربازارهای محلی و بسیار محدود، دیده شوند.(3)

گروهی معتقدند بسته بندی، حداقل از نوع فاخر و پر زرق و برق آن، کاری اضافی و هزینه ای سربار برای کالا و جامعه است. این افراد تصور می کنند نیازی به بسته های متفاوت و با هزینه های زیاد نیست. حتی عده ای بسته بندی را به منزله ی نوعی تقلب و وارونه نشان دادن واقعیات تلقی می کنند. اما باید دانست اهمیتی شکل ظاهری تولیدات کمتر از کیفیت آن نیست. در بسته بندی نباید فقط به حفظ محصول یا امکان حمل آن اندیشید، بلکه نیازهای عالی تری نیز باید تامین گردد. ما در زندگی عادی اغلب، به رفع یک نیاز ساده بسنده نمی کنیم

اهداف بسته بندی

مهم ترین هدفی که در بسته بندی محصولات غذایی منتظر است افزایش طول عمر نگهداری محصول با Shelf Life آن می باشد. ماده بسته بندی از طریق تنظیم فضای مناسب در داخل بسته با توجه به ویژگی های نگهداری محصول زمان ماندگاری آن را افزایش می دهد. در این مورد به خصوص هماهنگی بین ویژگی های ماده بسته بندی و نیازهای نگهداری محصول می باید فراهم گردد. هدف دیگری که در استفاده از بسته بندی محصولات منتظر است، بهبود حمل و نقل، انبارداری و عرضه محصول می باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تولید انبوه محصولات بدون استفاده از بسته بندی، عرضه محصول به صورت عمده فروشی با خرده فروشی با بازار امکان پذیر نیست. یعنی با وجود اینکه به نظر می رسد بسته بندی یک هزینه اضافی را برای تولید کننده تحمیل می کند. اماباید در نظر داشت بدون استفاده از بسته بندی کل هزینه تولید به هدر می رود. در چنین بسته بندی هایی باید به ابعاد بسته از نقطه نظر قابلیت  حمل و نقل و عرضه آن توجه شود و همچنین باید به شیوه زندگی مردم و میزان مصرف محصولات مختلف درهر جامعه دقت شود. محصولات باید در بسته بندی هایی عرضه شوند و در صورت نیاز در یک یا دو وعده مورد مصرف قرار گیرند. این موضوع به خصوص درمورد محصولات صادراتی حائز اهمیت است

بسته بندی عمل مناسبی برای درج اطلاعات و ارائه اطلاعاتی است که تولید کننده موظف است در اختیار مصرف کننده قرار دهد. از این طریق رعایت قوانین و مقررات صنایع غذایی یاری می گیرند

ارائه اطلاعات ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم انجام گیرد. درج اطلاعاتی نظیر دستورالعمل مصرف کالا، ترکیبات سازنده و ارزش غذایی آن، تاریخ مصرف، تاریخ انقضاء کالا، به طور مستقیم انجام می شود. در حالی که برخی اطلاعات به طور مستقیم با استفاده از رنگی مه در طراحی های بسته به کار رفته و با علائم اختصاری که به طور بین المللی پذیرفته شده به مصرف کننده منتقل می گردد. به عنوان مثال، رنگ سبز نشان دهنده بی ضرر بودن محصول است. این موضوع ممکن است به منشاء طبیعی و یا گیاهی محصول مربوط گردد و یا به فرآوری اضافه ای که جهت استخراج برخی ترکیبات مضر در آن محصول به کار رفته مربوط می گردد

درهر حال مصرف کننده با دیدن رنگ سبز قالب در بسته احساس مطلوبی مربوط به بی ضرر بودن آن خواهد داشت

برخی رنگ ها به طور بین المللی برای برخی محصولات پذیرفته شده اند. مانند رنگ قهوه ای یا طلایی برای محصولات با منشاء قهوه یا کاکائو از میان علایم بین المللی دو علامت متداول به این شکلند

این علامت نماینده قابلیت بازیافت ماده بسته بندی است که در مورد مواد پلیمری استفاده می شود و ممکن است در داخل آن شماره هایی ذکر گردد و آن مربوط به کدگذاری است که از سوی انجمن صنایع پلاستیک به منظور ذکر جنس بسته و ماده بسته بندی تعیین شده است این علامت به معنای Reuseable می باشد. یعنی ماده بسته بندی به همان شکل موجود مجدداً قابل استفاده است و به طور مشخص در مورد بطری های نوشابه قابل استفاده است.(4)

 

فواید بسته بندی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 51
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پايان نامه جوش پذيري فولادهاي ساده کربني در فایل ورد (word) دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پايان نامه جوش پذيري فولادهاي ساده کربني در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پايان نامه جوش پذيري فولادهاي ساده کربني در فایل ورد (word)

مقدمه :  
جوش پذیری فولادهای ساده کربنی با کربن متوسط  
جوش پذیری فولادهای آلیاژی:  
جوش پذیری فولادهای آلیاژی کم آلیاژ منگنز دار:  
جوش پذیری فولادهای آلیاژی ، پر الیاژ منگنز دار:  
جوش پذیری فولادهای زنگ نزن فریتی:  
طبقه بندی فولادهای زنگ نزن فریتی:  
قابلیت جوش پذیری فولادهای زنگ نزن فریتی:  
جوشکاری فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی:  
فولادهای آستنیتی و پر آلیاژ  
واکنشهای گاز – فلز و سرباره – فلز  
خواص و پارامتر های عمومی د رجوشکاری فولادهای زنگ نزن استینتی:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پايان نامه جوش پذيري فولادهاي ساده کربني در فایل ورد (word)

تکنولوژی جوشکاری امیر حسین کوکبی

1-Beifoert, D.A.2001.tailored blank welding,Indu Strial Laser Sotution           16:23-

2Arata, Y, and Nabegala, E, 1978. Tandem electron beam welding (Report-1).Trans JWRI 7:101-

3-Benas, C.M.1987.Twinspot Laser Welding.United T echnogies CO,U.S.patentNO 4,691,

 

مقدمه

فولادهای ساده کربنی ، همانگونه که در بخش قبلی معرفی شدند، بخش وسیعی از تولیدات فولاد در سراسر دنیا را شامل می شود و به طور کلی، شامل آن دسته از آلیاژهای آهن، کربن هستند که حداکثر درصد کربن، منگنز و سیلیسیم آن ها به ترتیب 7/1-7/1- 6/0 بوده و فاقد سایر عناصر آلیاژی  به میزان قابل توجهی باشند . بر این ساس، فولادهای کربنی به سه دسته اصلی کاربردی تقسیم بندی می شوند

جوش پذیری فولادهای ساده کربنی کم کربن

در صد عناصر آلیاژی موجود دراین ولادها، به قرار حداکثر 2/0 درصد کربن، حداکثر 6/1 درصد منگنز و 6/0 درصد سیلیسیم می باشد. فولادهای ساختمانی مثل 37 و 52 و ; در این خا نواده ار داشته و به طور صد درصد با کلیه روش ها قابل جوشکاری بوده و بگونه ای که نیازی به عملیات حرارتی قبل یا بعد از جوشکاری ندارند. جوشکاری اینفولادها با کلیه الکترودها و سیم جوش ها ی فولادی کربنی وکم آلیاژ امکان پذیر است.  البته با تجه به فاکتورهای اقتصاد  جوش ،  همواره استفاده از پر کننده  های طبقه SFA5.1-SFA5.5   ، طبقهSFA5.2 ، طبقه SFA5.17  ، طبقه SFFA5.18  توصیه می شود

جوش پذیری فولادهای ساده کربنی با کربن متوسط

میزان کربن این فولاد ها اغلب بین 2/0 تا 5/0 درصد است . برای جوشکاری این فولادها به عملیات حرارتی پیش گرم کردن و پس گرم کردن نیاز است

وقتی درصد کربن فولاد بیشتر از 20 درصد و درصد منگنز آن بیش از 1 درصد است باید برای جوشکاری به توصیه های زیر توجه نمود

1-     استفاده از الکترود یا موادمصرفی کم  هیدروژن  با روپوش های قلیایی و خشک، مثل الکترودهای E7018-SFA5.1-

2-      پیش گرمایی قبل از جوشکاری به خصوص در مورد فلزات ضخیم به علت سریع سرد شدن  در حدود 40 تا 100 درجه سانتیگراد

3-     کنترل درجه حرارت بین پاس ها به خصوص در مورد فلزات ضخیم ، در حدود 60 تا 100 درجه سانتیگراد

4-     پس گرمایی برای تنش گیری بعد از جوشکاری در حدود 540 تا 600 درجه سانتیگراد به مدت 25 دقیقه به ازای هر یک  سانتیمتر ضخامت قطعه

5-     انتخاب طرح اتصال صحیح

6-     انتخاب صحیح قطر الکترود یا سیم جوش مصرفی ، شدت جریان و ولتاژی جوشکاری با توجه  به ضخامت فلز پایه

7-     استفاده از شعله خنثی یآ بسیار کم احیآیی در هنگام استفاده از رو جوشکاری اکسی استیلن زیرا شعله اکسیدی سبب اکسیده شدن و تردی جوش و شعله احیایی  سبب افزایش کربن در جوش می شود

8-     تمیز کردن سطح قابل جوشکاری در هنگام استفاده از جوش های مقاومتی از هر گونه چربی و اکسید و همچنین صافی سطح مطلوب . با توجه به موارد گفته شده ، ملاحظه قابل انجام است که برای وصول به خواص مکانیکی مطلوب باید به موارد ذکر شده توجه کرد

جوش پذیری فولادهای کم کربن به فولادهای با کربن متوسط  یا پر کربن

مقدار زیاد کربن در فولادهای کربن متوسط یا پر کربن ، مثل فولادهای خانواده CK  در کنار میزان منگنز از 6/0 درصد ، سختی پذیری این فولاد ها را افزایش می دهد . به همین دلیل ، معمولأ از آن شرایط آبکاری و برگشت داده شده برا ی ساخت قطعاتی مثل محور ، اتصالات ، دنده ها ، میل لنگ ها و غیره استفاده می شود.  در مواردی لازم است این فولاد ها به فولادها ی ساختمانی مثل ST52یا ST37  متصل شوند. این اتصال را می توان به وسیله فرایند های جوشکاری و به طور رضایت بخشی جوش داد، مشروط براین که اقدامات لازم و مناسب اعمال شود زیرا این احتمال ، همواره وجود دارد که در حین جوشکاری ، ساختار ترد و شکننده ماتنزیت تشکیل گردد. بنابراین توجه به موارد زیر در هنگام جوشکاری فولادهای نام برده ضروری است

1-     استفاده از الکترود یآ سیم جوش های فولادی کم آلیاژ به خصوص الکترود sfa5.e8018-g 

2-               پیش گرمایی قبل از جشکاری در 200 درجه سانتیگراد

3-               کنترل درجه حرارت بین پاس ها در حدود 200 درجه سانتیگراد

4-               پس گرمایی بعد از جوشکاری در دمای 600 درجه سانتیگراد ونگه داری قطعه به میزان 25 دقیقه  به ازای هر سانتی متر ضخامت قطعه کار در این دما

5-               انتخاب طرح اتصال صحیح

6-               انتخاب صحیح قطر الکترود یا سیم جوش مصرفی با توجه به ضخامت فلز پایه

همانگونه که قبلأ گفته شد، در مواردی که فولادهای با درصد کربن نسبتأ بالا به فولادهای کم کربن جوشکاری می شوند، اگر از روش های معمولی جوشکاری استفاده گردد، برای فولادی که درصد  کربن آن بالاست، احتمال تشکیل فاز سخت ، ترد و شکننده ماتنزیت با چقرمگی پایین و در نتیجه بروز ترک های سرد در منطقه HAZ  بسیار زیاد است. پس این فولادها را باید قبل از جوشکاری بگونه ای پیش گرم کرد تا با کاهش سرعت سرد شدن ، از احتمال تشکیل ماتنزیت کاسته شود

با افزایش مقدرا کربن، معادل ضخامت و مقدار هیدروژن در قوس ، دمای پیش گرمایی نیز افزایش می یابد

برای تعیین حداقل درجه حرارت پیش گرم کردن ، استفاده از فرمول تجربی زیر برای کلیه فولادهای کربنی توصیه می شود

 که در آن T= درجه حرارت پیش گرم کردن

CE= کربن اکیب والان  یا معادل کربن است که از رابطه زیر محاسبه می شود

جوش پذیری فولادهای آلیاژی

فولادهایی که علاوه بر کربن، دارای عناصر آلیاژی قابل توجه دیگری نیز باشند، در این خانواده قرار می گیرند. در جوشکاری این فولادها ، اغلب مشکلات زیادی ظاهر می شود. از جمله سوختن عناصر آلیاژی ، رسوب کاربیدها به هنگام گرم کردن فولاد، رسوب سختی ، افزایش تنش های انقباضی و ایجاد ترک ها براثر کم بودن  قابلیت هدایت حرارت و غیره .. در این بخش به بررسی جوش پذیری انواع فولادهای آلیاژی به یکدیگر و نیز یافتن راهکارهای مناسب برای دستیابی به جوش های سالم تر پرداخته می شود

جوش پذیری فولادهای آلیاژی کم آلیاژ منگنز دار

این فولادها ، اغلب در ساختار خود حدود 2/11 تا 75/1 درصد منگنز دارند. درصد کربن آنها معمولاً در حدود 25/0 تا 4/0 درصد بوده و در بعضی موارد تا زیر 3/0 درصد کرم دارند. این قبیل فولادها ، در خانواده فولادهای قابل بهسازی قرار دارند و برای تولید اجزاء سازه ای ماشین ها و وسایط نقلیه عمومی به کار می روند

برای جوشکاری این فولادها از تمام روش های جوشکاری می توان استفاده کرد، و مواردی  که در این مورد باید مد نظر قرار بگیرد عبارتند از

1-     استفاده از الکترود و سیم جوش های کم هیدروژن قلیایی به خصوص SFA-5.1 ;E7028 یا سیم جوش SFA-5.18;ER70S-

2-     پیش گرمایی قبل از جوشکاری تا حدود 200 الی 400 درجه سانتیگراد برحسب مقدار کربن و ضخامت فلز پایه

3-     پس گرمایی به جهت تنشگری تا حدود 550 درجه سانتیگراد

4-     استفاده از طرح اتصال صحیح . زیرا در طراحی و آماده سازی اتصالات باید دقت زیادی مبذول داشت، چون این فولاد ها دارای استحکام بالایی هستند،  تنش های اعمال شده در حین استفاده از قطعه کار نیز بالاتر پیش بینی شده و عدم رعایت دقت کافی در بعضی نقاط حساس تر است. مواردی مثل نفوذ ناقص در دو طرف جوش که سبب به هم خوردن موازنه تنش در قطعه می شود، تشدید کننده های تنش مثل بلندی گرده جوش یا بریدگی کنار خط جوش از این جمله اند

5-     استفاده از الکترود یآ سیم جوش با قطر های مناسب

به طور کلی در جوشکاری این قبیل فولادها ، مشل خاصی وجود ندارد و حضور مقدار قابل توجهی منگنز ، از بروز پدیده سرخ شکنندگی جلوگیری می کند

ساختار اولیه فلز جوش  فولادهای کربنی و کم آلیاژ منگنز دار ، به صورت ستونی دراز  از مرز ذوب تا سطح جوش ادامه می یابد. وقتی سرعت انجماد پایین تر باشد، ساختارهای فرعی منشعب نیز سلولی یا ستونی هستند در حالی که اگر آهنگ سرد شدن افزایش  یابد، ساختارهای فرعی به شکل دندریتی و شاخه ای نمایان خواهند شد. انحلال پذیری گوگرد در فریت نسبتأ خوب اما در آستنیت بسیار پایین است، در نتیجه به هنگام جوشکاری فولادهای کربنی آستینتی که درصد کربن آن ها از 1/0 درصد بیشتر است، گوگرد به مرز دانه های آستنیت اولیه دفع شده و با تشکیل سولفید آهن ، ضعیف بین دانه ای را شدید می کند

انحلال پذیری تعادلی حداکثر گوگرد در فریت (  ) برابر 18/0 درصد و در آستنیت ( ) در حدود 05/0 درصد است. در جریان سرد شدن و انجماد ، به دلیل  اختلاف نقطه  انجماد ، دانه های غنی از آهن زودتر جامد می شوند در حالی کهFe-S که در مرز دانه ها رسوب نموده است تا 1000 درجه سانتیگراد  نیز به صورت مذاب باقی مانده و تازه از این درجه ، شروع به انجماد و در نهایت انقباض می کند

 نمودار تعادلی دو تایی Fe-S در شکل 2-2 و شماتیک انجماد ساختار جوش در شکل 1-2 نشان داده شده است. اختلاف انقباضی بین دانه ها و مرزدانه ها پس از انجماد کامل و در سرویس کار مکان های خالی مناسبی برای تمرکز تنش و بروز ترک های انجمادی فراهم می آورند. افزودن منگنز در این فولادها ، خطر بروز این عیب را که آن  را سرخ شکنندگی می گویند به حداقل می رساند. زیرا منگنز با ورود به چرخه ترکیبی آلیاژ با میل ترکیبی بیشتر نسبت به آهن با گوگرد ترکیب شده و سولفید منگنز حاصل ، به مراتب کم خطر تر از سولفید آهن است

 فسفر نیز در برخی موارد همین اثر را بر گسترده دمای شکنندگی فولاد تحمیل می کند، بنابراین باید مقدار آن را در فولاد ، هماند گوگرد به حداقل رسانید یا در هنگام به کار گیری فلزات پر کننده در زمان جوشکاری ، دقت بسیاری به کار برد. براین اساس همواره باید به 3 توصیه زیر توجه کرد

1-     استفاده از فولاد کم کربن تر

2-     استفاده از فولاد کم گوگرد و ک فسفر

3-     استفاده از مقدار کافی منگنز در فولاد یآ فلز پر کننده جوش

  توجه : در ادامه ، به معرفی الکترودها و سیم جوش های مورد استفاده برای جوشکاری 2 نوع از فولادهای آلیاژی کم آلیاژ منگنز دار که کاربرد بیشتری در صنایع دارند پرداخته می شود

-  فولاد آلیاژی کم آلیاژ منگنز دار 17MN4 با شماره استاندارد DIN: 1.0481 معادل SAEA516,A515,A414,

-                   فولادآلیاژی کم آلیاژ منگنز دار 19MN6 با شماره استاندارد 10473  معادل   SAE:A537.A414.A

جوش پذیری فولادهای آلیاژی ، پر الیاژ منگنز دار

فولادهای آستنیتی پر منگنز، از دسته فولادهای آلیآژی پر آلیاژ به حساب می آیند که معروف ترین آن ها ، به عنوان مهم ترین فولاد مورد استفاده در صنایع راه آهن با عنوان فولاد هادفیلد شناخته شده که بسیار چقرمه و غیر مغناطیسی است. این فولاد ها با استحکام بالا، انعطاف پذیری خوب و مقاومت در برابر سایش عالی شهرت  بسیاری در صنایع گوناگون به دست آورده و به صورت های مختلف ریختگی ، ورق ، سیم ، میله ، و غیره عرضه می شود. قطعات ریخته شده یا نورد شده این گروه فولادها ، غالبأ به صورت کوئیچ شده به کار می روند. درصد کربن این فولادها معمولأ 1 تا4/1  و درصد منگنز آن 10 تا 14 درصد است. منگنز ، عنصری گاماژن بوده و سبب پایداری فاز آستینت می گردد. برعکس دیگر فولادها ، در اثر سریع سرد شدن یا کوئیچ نمودن در اب، چقرمگی این فولادها به شدت افزایش یافته اما در حرارت مجدد یآ تمیز کردن ، ترد می شوند. از طرف دیگر ، این فولادها شدیدأ

 تحت کار سرد سخت می شوند. اگر قطعه ای که تحت کار سرد قرار گرفته مجددأ حررت داده شود ، ترد شدن آن خیلی سریعتر اتفاق می افتد، چون جوانه های بیشتری برای بروز استحاله فازی وجود دارد. لایه سخت شده کاملأ سطحی است و در هنگام جوشکاری و در زمان برقراری قوس الکتریکی، ذوب می شود اما در شرایطی که از اتصال ، کیفیت ویژه ای انتظار رود باید قشر کار سخت شده را با دقت سنگ زده یا ماشینکاری نمود

ضریب انبساط حرارتی فولادهای آستینتی منگنز دار، شبیه فولادهای آستینتی کرم نیکل دار بوده و تقریبأ یک و نیم برابر فولادهای فریتی است، که خود مشکلاتی را از نظر تنش های حرارتی و انقباضی در حین گرم و سرد شدن به وجود می آورد . خواص مکانیکی این گروه  فولادها ، بین 204 تا 45 درجه سانتیگراد عالی است و به طور کلی مقاومت به سایش بسیار خوبی دارد، اما برای دما های بین 870 تا 260 درجه سانتیگراد پایدار نمی باشد. یکی دیگر از خواص مهم فولادهای آستینتی پر منگنز ، این است که در برابر ضربه های مکرر، سختی و ریل های راه آهن است، عامل اصلی ایجاد این خاصیت استثنایی دذر فولاد های فیلد ، وجود بیش از 14 درصد منگنز است که مانع بروز پدیده سرخ شکنندگی در این فولاد می گردد. مه ترین این فولادها در جدول 2-3 نشان داده شده است

با در نظر گرفتن مطالب گفته شده ، توجه به نکات زیر برای جوشکاری این فولاد ها توصیه می گردد

1-               از آن جایی که حرارت دادن مجدد فولاد ها فیلد باعث کاهش خواص مکانیکی و به خصوص چقرمگی آن می شود، بنابراین استفاده از روش های جوشکاری گازی و شعله ای به دلیل تناوب طولانی انتقال حرارت ، برای جوشکاری این فولاد مناسب نیست و فقط روش های جوشکاری با قوس الکتریکی توصیه می شود

2-                به هیچ وجه نباید فولا درا قبل از جوشکاری پیشگرم نمود. فقط برای چربی زدایی با استفاده از روش های حرارتی ، می توان حداکثر تا 100 الی 150 درجه قطعه را گرم کرد

3-               به هیچ وجه نباید فولاد جوشکاری شده را پس از اتمام جوشکاری، پس گرمایی نمود

4-               باید از الکترود های منگنز دار با بیش از 14 درصد منگنز و حداکثر 025/0 درصد فسفر به خصوص الکترود din 8555:e7-200k  یا sfa5.13: efemn-a استفاده  کرد:  در موارد خاص که الکترود  مذکور در دسترس نباشد ، با رعایت کلیه اصول جوشکاری می توان از الکترود SFA5.1:E308L-15  نیز کمک گرفت. همچنین به کارگیری الکترودهای DIN E29   9   8  MN6 DIN E 18  نیز برای جوشکاری انواع پر کربن فولاد آلیاژی پر آلیاژ منگنز دار ونیز الکترود E 307 -25  معادل DIN 8556:E18   8 MN B 36160  یا DIN 8556:E29  9 R 23 نیز توصیه می شود

5-     قرار دادن الکترود در جای خشک و گرم کردن آن قبل از استفاده مناسب است

6-     رعایت نکات و دستورات سازنده الکترود در مورد قطب و نوع جریان الکتریکی مصرفی ضروریست

7-     اصلاح و تمیز کاری سطح محل جوشکاری از هر گونه آلودگی ، چربی و مواد اضافی و حتی نا صافی قبل از جوشکاری لاز م است

8-     انواع عیوب انقباضی اعم از خلل و فرج یآ تراک ها باید  قبل از جوشکاری ترمیم شود زیرا بعد از جوشکاری امکان پسگرمایی وجودندارد

9-     پس از جوشکاری ، چکش کاری پی در پی در نواحی 2 و 4 ناحیه HAZ  در حالتی که رنگ جوش هنوز نارنجی یآ زرشکی است ضروری است

10- باید سعی نمود که حداقل حرارت ورودی به فلز مبنا وارد شود

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 46
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شناخت ويژگي هاي طبيعي و جغرافيايي روستاي چاه ملک در فایل ورد (word) دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناخت ويژگي هاي طبيعي و جغرافيايي روستاي چاه ملک در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله شناخت ويژگي هاي طبيعي و جغرافيايي روستاي چاه ملک در فایل ورد (word)

مقدمه  
فصل اول: ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه
1-1 وسعت و موقعیت شهرستان نائین  
2-1 بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین  
1-2-1 ساخت جنسی و سنی  
2-2-1 مهاجرت  
3-1 سواد  
1-3-1 آموزش  
4-1 دین  
5-1 بهداشت و درمان در شهرستان نائین  
6-1 وضع فعالیت  
7-1 بررسی کشاورزی  
8-1 بررسی دامداری در شهرستان  
9-1 زمین شناسی و توپوگرافی منطقه  
10-1 بررسی منابع آب شهرستان  
فصل دوم: شناسایی منطقه مورد مطالعه(حوزه نفوذ روستا)
1-2- تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی رههای ارتباطی و نحوه استفاده از خدمات  
2-2- تحولات جمعیتی در حوزه نفوذ روستا  
1-2-2- حجم و رشد جمعیت  
2-2-2- تعداد و بعد خانوار  
3-2- بررسی وضعیت اقتصادی حوزه نفوذ روستا  
1-3-2- کشاورزی(زراعت)  
2-3-2- دامداری  
3-3-2- صنعت  
4-2- بررسی اجمالی منابع طبیعی خصوصاً آب در حوزه نفوذ  
5-2- بررسی چگونگی سوانح طبیعی نظیر زلزله، سیل در حوزه نفوذ  
1-5-2- زلزله  
2-5-2- سیل  
6-2- بررسی چگونگی و نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزه نفوذ  
7-2- بررسی موقعیت ایلات و عشایر در حوزه نفوذ و تأثیرات ناشی از آنها  
فصل سوم: ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه
1-3 بررسی منطقه مورد مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیایی  
2-3 زمین شناسی  
1-2-3 چینه شناسی  
2-2-3 مرفولوژی  
3-2-3 اراضی کوهستانی  
4-2-3 تپه ماهورهای مارنی و کنگومرایی  
5-2-3 مخروط افکنه ها  
6-2-3 شبکه آب راهه ها  
7-2-3 واحد تپه های ماسه  
3-3 بررسی وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه  
1-3-3 درجه حرارت  
2-3-3 باد  
3-3-3 میزان بارندگی و رطوبت در روستا  
4-3-3 رطوبت منطقه مورد مطالعه  
4-3 شناخت و بررسی علل پیدایش روستا  
5-3 وجه تسمیه روستا  
6-3 تحولات جمعیتی و نیروی انسانی روستای چاه ملک  
1-6-3 حجم و رشد جمعیت  
2-6-3 ساختار سنی  
3-6-3 ساختار جنسی  
4-6-3 بررسی مهاجرت روستا  
7-3 مطالعه سواد و آموزش  
8-3 تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا  
1-8-3 محدوده اراضی کشاورزی  
9-3 بررسی منابع تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی روستا  
1-9-3 آب آشامیدنی روستا  
2-9-3 آب زراعی روستا  
10-3 بررسی وضعیت معیشتی روستا شامل فعالیتهای کشاورزی، دامداری، صنایع و;.  
11-3 انواع محصولات زراعی و سطح زیر کشت آنها  
1-11-3 میزان عملکرد زراعی  
12-3 دامداری  
13-3 صنعت  
14-3 توزیع جمعیت در سن فعالیت ها  
15-3 بررسی چگونگی مالکیتها نحوه تملک اراضی روستا  
16-3 بررسی شبکه های ارتباطی شامل: سطح بندی شبکه ها، تعیین طول و عرض معابر و;.  
17-3 بررسی تأسیسات آب آشامیدنی، برق، و;.  
1-17-3 برق  
18-3 نحوه دفع آبهای سطحی  
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پشنهادات
1-4 برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا در زمینه خدمات رفاهی، تأسیسات و سطح بندی آن  
2-4 پیش بینی عملکرد اقتصادی روستا در آینده  
3-4 تجزیه و تحلیل و پیش بینی جمعیت آینده روستا  
4-4 بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی و زیر بنایی در سطح روستا  
5-4 تجزیه و تحلیل شبکه های ارتباطی داخل روستا با توجه به نقش و نحوه عملکردی مراکز محلات و تعیین تنگناهای ارتباطی موجود و پیش بینی ارتباط صحیح و منطقی در کلیه نقاط روستا  
6-4 بررسی سرانه های موجود، پیشنهادی و تعیین کمبودهای خدماتی و مسکن  
7-4 تعیین محدودیتهای و امکانات توسعه فیزیکی و پیش بینی جهت توسعه فیزیکی روستا  
1-7-4 محدودیتهای توسعه فیزیکی  
2-7-4 امکانات توسعه فیزیکی  
3-7-4 جهت توسعه فیزیکی روستا  
8-4 پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا اعم از بافت و مسکن با توجه به مطالعات طبیعی و سیاسی  
1-8-4 ضوابط کلی طراحی کالبدی بافت  
2-8-4 ضوابط کلی مسکن  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله شناخت ويژگي هاي طبيعي و جغرافيايي روستاي چاه ملک در فایل ورد (word)

راهنمای جامع مدیریت روستایی، انتشارات معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی، تهران
طرح هادی روستای چاه ملک، مختاریان، ساسان(کارشناس طرح)، زمستان
طرح هادی روستای چاه ملک، مختاریان، ساسان(کارشناس طرح)، سال
گرجی، یاسر، مطالعه و بررسی مشکل دفع پساب و فاضلاب روستای چاه ملک، پایان نامه کارشناسی، تابستان 86

مقدمه

طبق ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیطی زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که به حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرض مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم یکی از فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی روستایی و صید یا ترکیبی از این فعالیت های اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی یا قریه نامیده شده است[1]. عدم توجه به فضاهای روستایی بی توجهی به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی از نظر داده های محیطی و نیروی استانی پرتوان این نواحی می باشد. برای رسیدن به توسعه ها ناگزیر به برنامه ریزی و توسعه روستایی می باشیم.[2]

در این تحقیق سعی بر این است تا به شناختی اجمالی از روستای چاهملک دست پیدا کنیم

 در فصل اول به ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه پرداخته و در فصل دوم به شناسایی منطقه مورد مطالعه (حوزه نفوذ روستا) و همچنین در فصل سوم ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه را مورد ارزیابی قرار می دهیم و در آخر به تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات می پردازیم

 1-1 وسعت و موقعیت شهرستان نائین

شهرستان نائین در حاشیه جنوبی کویر مرکزی ایران و در مشرق شهرستان اصفهان واقع شده است. و از نظر تقسیمات سیاسی تابع استان اصفهان می باشد، از سمت شمال به دشت کویر، از مشرق به شهرستان طبس و از جنوب به شهرستان اردکان و بافق و از غرب به بخش کوهپایه از شهرستان اصفهان محدود است و مرکز آن شهر نائین می باشد

مساحت این شهرستان 35511 Km مربع است. علاوه بر شهر نائین، شهرهای انارک و خور نیز در این شهرستان واقع اند، این شهرستان دارای 3 بخش و 8 دهستان می باشد که مجموعاً دارای 962 آبادی است که اکثراً کم جمعیت است

جدول شماره یک تعداد روستاها، مزارع مستقل و تابع و دیگر نقاط شهرستان را به تفکیک بخش و دهستان نشان می دهد

 

2-1 بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین

در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1365 جمعیت این شهرستان حدود 52319 نفر بوده است. رشد جمعیت این شهرستان در فاصله سالهای 1355، 65 رقم 6/2 درصد یعنی 3/1 درصد کمتر از متوسط رشد کل کشور را نشان می دهد

نتایج مقدماتی طرح آمارگیری جاری جمعیت در سال 70 جمعیت کل شهرستان نائین 58085 نفر مرد و زن اعلام کرده است که با توجه به جمعیت سال 65 نرخ رشد جمعیت سالهای 70- 65 برابر ½ درصد بوده است که نسبت به 65- 55 5/1 درصد کاهش نشان می دهد و این خود موئد مهاجر فرست بودن شهرستان است

در سال 65 از کل جمعیت شهرستان 3/45 درصد در نقاط روستائی سکونت داشته اند، همچنین از کل خانوارهای شهرستان نائین بیش از 9/99 درصد در شهرها ساکن بوده اند و میانگین تعداد افراد خانوار معمولی 93/4 نفر به دست آمده است

1-2-1 ساخت جنسی و سنی:

طبق نتایج سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال 65 از 32519 نفر 25923 مرد و 26393 نفر زن در نتیجه نسبت جنسی برابر 98، این نسبت در بین گروههای سنی 0- 140 ساله(100) و بین 15 تا 64 ساله 7/97 و 65 ساله و بیشتر 31/92

2-2-1 مهاجرت:

سرشماری سال 65 نفوس و مسکن 7/88 درصد از جمعیت در شهر یا آبادی خود اقامت داشته اند

5/2 درصد از روستا به شهر

1/2 درصد از شهر به شهر

0/5 درصد از روستا به روستا

1/1 درصد از شهر به روستا

مهاجرانی که به این شهرستان وارد یا در محدوده این شهرستان جا به جه شده اند

محل اقامت قبلی 8/12 درصد سایر استانها 3/11 شهرستانهای دیگر همین استان 1/60 شهر یا آبادی دیگر در همین شهرستان بوده است

3-1 سواد:

سرشماری سال 65 از 42333 نفر بیشتر از 6 سال سن داشته اند که 9/67 درصد باسواد بوده اند که نسبت به سال 55 6/19 درصد رشد داشته است

در بین افراد لازم التعلیم 14- 6 در نقاط شهری 8/97 و در نقاط روستائی 3/95 درصد قرار دارند. در سال 1370 در بین افراد 6 سال به بالا 8/76 بوده که نسبت به سال 65 (9/8 درصد افزایش)

1-3-1 آموزش:

مهر ماه سال 65، از جمعیت 24- 6 شهرستان نائین، 8/51 در حال تحصیل در نقاط شهری 0/58 و در نقاط روستائی این جمعیت به 8/46 درصد می رسد

7/92 درصد از کودکان

2/63 نوجوانان

5/19 جوانان به تحصیل اشتغال دارند

4-1 دین:

اکثریت قریب به اتفاق جمعیت شهرستان مسلمان می باشد. 65/99 درصد که از جمعیت شهری 55/99 درصد و از جمعیت روستائی 74/99 می باشد. دیگر مذاهب نیز شامل زردشتی 32 می باشد

 

5-1 بهداشت و درمان در شهرستان نائین:

در مهر ماه سال 1365 به ازای 5232 نفر تنها یک پزشک قرار داشت در نقاط شهری 7 نفر پزشک و در نقاط روستایی 3 نفر پزشک قرار داشت

6-1 وضع فعالیت:

2/44 درصد از جمعیت 10 و بیشتر ساکن در شهرستان شاغل(جویای کار) را تشکیل می دادند

که در نقاط شهری 3/39 درصد و در نقاط روستائی 3/48

افراد غیر شاغل در شهرستان 8/55، شهری 7/60 و روستائی 7/51

6/22 درصد کشاورزان، دامداران، جنگلداران

7/49 کارگران مشاغل تولیدی و امور حمل و نقل

7/8 کارکنان علمی، فنی و تحصیلی

در سال 70، 8/28 درصد کل جمعیت شاغل در نقاط شهری و روستائی که در نقاط شهری 0/32 و روستائی 2/26، 4/2 درصد نیز بیکار هستند. که در نقاط شهری 4/2 و روستائی نیز 4/2 درصد می باشد

7-1 بررسی کشاورزی:

1/53 درصد روستائیان و 6/39 شاغلین روستاها کشاورزی می کنند. در سال 70 نسبت به سال 65 سطح زیر کشت 7/5 درصد کاهش دارد. تغییر الگوی کشت منطقه افزایش سطح زیر علوفه ای است که نیاز به آب بیشتری دارد

هر هکتار علوفه تقریباً 3/2 برابر گندم به آب نیاز دارد ولی درآمد بیشتری را نصیب کشاورزان می کند

8-1 بررسی دامداری در شهرستان:

طبق بررسیها و آمارگیری انجام شده اخیراً میزان اشتغال به امر دامداری در این شهرستان به 3/2 درصد رسیده که نسبت به دوره قبلی 4/0 درصد کاهش نشان می دهد

9-1 زمین شناسی و توپوگرافی منطقه:

از نظر زمین شناسی این شهرستان جزء مناطق نیمه بیابانی و پست کشور محسوب شده و اغلب جنس زمین های آب را آهکی تشکیل می دهد بلندیها بیشتر کم ارتفاع می باشد و به علت جنس زمین و بارندگی کم از پوشش گیاهی نامناسبی برخوردار است. هر چه از مرکز شهرستان به طرف مشرق حرکت می کنیم از ارتفاع کاسته شده است و به مناطق بیابانی و کویر مرکزی نردیکتر می شویم به طور کل این شهرستان و منطقه مورد مطالعه از توپوگرافی ملایمی برخوردار است و به غیر از شهرهای هم چون نائین، انارک، تودشک که در ارتفاع نسبی قرار دارند سایر مناطق از ارتفاع خاصی برخوردار نیستند

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله شناخت ويژگي هاي طبيعي و جغرافيايي روستاي چاه ملک در فایل ورد (word)

با توجه به اقلیم شهرستان نائین که دارای آب و هوای گرم و خشک می باشد میانگین بارندگی سالانه در این شهرستان 82 میلیمتر می باشد و بیشترین بارندگی در طول دوره 17 ساله آمارگیری موجود به شهر نائین با 96/99 میلیمتر بوده است. آب باران به علت قعر پوشش گیاهی در اغلب مناطق به صورت رواناب جاری می شود که به صورت سیل بند آن را مهار می کنند و برای تغذیه آبهای زیر زمینی از آن استفاده می شود همچنین آب انبارهائی که آب باران را در خود نگهداری می کند نیز در طول جاده اصلی نائین خور طبس مشاهده می گردد

اما بیشترین بهره برداری از آب به صورت چاههای نیمه عمیق و عمیق می باشد که در گذشته و تا چندی پیش از آب قنات نیز برای مصارف کشاورزی استفاده می شد

هم اکنون به علت کاهش آب این قناتها کمتر شاهد استفاده از آن می باشیم

1-2- تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی رههای ارتباطی و نحوه استفاده از خدمات:

[1]. راهنمای جامع مدیریت روستایی، انتشارات معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی، تهران، ص

[2] . همان، ص


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نقش فسفر در کشاورزي و نقش مواد آلي در کشاورزي پايدار در فایل ورد (word) دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش فسفر در کشاورزي و نقش مواد آلي در کشاورزي پايدار در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نقش فسفر در کشاورزي و نقش مواد آلي در کشاورزي پايدار در فایل ورد (word)

مقدمه  
خصوصیات قابل توجه  
گونه‌ها  
کاربردها  
دیگر کاربردهای فسفر عبارتند از:  
نقش بیولوژیکی  
تاریخچه  
پیدایش  
هشدارها  
حاصلخیزی خاک  
رشد گیاه و عوامل مؤثر در آن:  
انرژی تابشی:  
ترکیب اتمسفر:  
واکنش خاک:  
موجودات زنده:  
عناصر غذایی:  
عناصر غذایی ضروری گیاه:  
نقش عناصر غذایی در گیاه و علائم کمبود آن:  
عناصر شیمیایی موجود در خاک  
توزیع عناصر معدنی  
ترکیب شیمیایی عمده خاک:  
ازت در خاک  
آمونیفیکاسیون:  
نقش باکتری ریزوبیوم در بقولات و تهیه ازت مورد نیاز گیاهان:  
فسفر در خاک  
فسفر در خاک های آهکی:  
فسفر قابل تبادل به صورت آنیون  
اصول  
تهیه محلول های شیمیایی  
رسم منحنی استاندارد  
تهیه محلول های شیمیایی  
روش کار  
محاسبات  
مکانیسم های گیاهی در ارتباط با افزایش انحلال ترکیب نامحلول فسفر  
-1 تغییر ph ریزسفر  
2- افزایش ترشح اسید های آلی  
-3 افزایش ترشح فسفاتازهای برون سلولی  
-4 وجود نقاط فعال در دیواره سلولی  
جداسازی  
میکروارگانیسم های حل کننده فسفات  
انواع:  
عکس العمل گیاهان مختلف به تلقیح  
نتیجه گیری  
نقش فسفر در متابولیسم گیاه  
چگونه قابلیت دسترسی به فسفر افزایش می یابد؟  
مواد غذایی ماکرو و میکرو  
فسفر  
چگونه قابلیت دسترسی به فسفر افزایش می یابد؟  
کاهش عملکرد ذرت در اثر کمبود فسفر  
نقش مواد آلی در افزایش سطح حاصلخیزی خاکهای زراعی  
مقدمه:  
اهمیت حاصلخیزی خاک:  
سلامت و کیفیت خاک:  
اثر مواد آلی بر حاصلخیزی و باروری خاک:  
ویژگیهای فیزیکی خاک:  
1ـ رنگ خاک:  
2ـ ساختار خاک:  
3ـ تخلخل خاک و نفوذپذیری آن:  
4ـ بافت خاک:  
5ـ ظرفیت نگهداری آب خاک:  
6ـ عمق خاک:  
7ـ شیب خاک:  
1ـ کلوئیدهای خاک:  
برقراری توازن تغذیهای:  
اثر مواد آلی بر خواص بیولوژیکی خاک:  
معدنی شدن وگردش سریع عناصر غذایی،  
عوامل کنترلکننده ماده آلی در خاک :  
1- افزایش عملکرد و تولیدات گیاه با اعمال:  
مروری بر کودهای آلی:  
1- کودهای دامی:  
ازتی که به آهستگی قابل جذب میشود مانند پروتئینها و اسیدهای آمینهو  
2- کود سبز :  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نقش فسفر در کشاورزي و نقش مواد آلي در کشاورزي پايدار در فایل ورد (word)

زارعی، م. 1382 بررسی اثرات متقابل سویه های ریزوبیومی حل کننده های فسفات و قارچهای میکوریزی وزیکولار آربوسکولار روی گیاه عدس. پایان نامه کارشناسی ارشددانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

صالح راستین، ن. 1380کودهای بیولوژیک و نقش آنها در راستای نیل به کشاورزی پایدا ر. ضرورت تو لید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور(مجموعه مقالات)

مدنی، ح.، م. ع. ملبوبی و د. حسن آبادی. 1382 تاثیر کود زیستی بارو ر2 بر عملکرد و سایر خصوصیات زراعی سیب زمینی( رقم آگریا ). سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود وسم در کشاورزی(خلاصه مقالات) 2-4 اسفند

Reyes, I., L. Bernier., R. Simard., and H. Antoun. 1999. Effect of nitrogen source on the solubilization of different inorganic phosphates by an isolate of Penicillium rugulosum and two UV induced mutants.1999. FEMS Microbiology Ecology. 28: 281-

مقدمه

فسفر یک عنصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن P و عدد اتمی آن 15 میباشد. فسفر یکی از نافلزات چند ظرفیتی گروه نیتروژن بوده و معمولا در سخره‌ها و کانی های فسفاتی و همچنین در تمام سلولهای زنده یافت میشود ولی هیچگاه به صورت طبیعی تنها و بدون ترکیب با عناصر دیگر وجود ندارد. فسفر بسیار واکنش پذیر بوده و هنگام ترکیب با اکسیژن نور کمی از خود ساتع میکند. از عناصر لازم و حیاتی ارگان های زنده بوده و نامش به شکلهای گوناگون ذکر میشود. مهمترین استفاده فسفر در تولید کود میباشد. همچنین در تولید مواد منفجره کبریت آتش بازی مواد حشره کش خمیر دندان و مواد شوینده و همچنین مانیتورهای کامپیوتر نیز کاربرد دارد

خصوصیات قابل توجه

فسفر معمولا به شکل یک ماده جامد و موم مانند سفید رنگ است که بوی نامطبوعی دارد. فسفر خالص بی رنگ و شفاف است. اگرچه این نافلز در آب قابل حل نیست ولی در دی سولفید کربن حل میشود. فسفر خالص به سرعت در هوا میسوزد و تبدیل به پنتا اکسید فسفر میشود

گونه‌ها

فسفر به چهار پنج شکل مختلف وجود دارد. سفید (یا زرد) قرمز سیاه (یا بنفش). که متداول ترین آنها فسفر قرمز و سفید میباشند که که هر دوی آنان از گروه چهار اتمی های چهار وجهی میباشند. فسفر سفید در تماس با هوا میسوزد و در مجاورت با گرما یا نور به فسفر قرمز تبدیل میشود که دو حالت آفا و بتا دارد که با انتقال دمای -38 درجه سانتیگراد از هم تفکیک میشوند. در عوض فسفر قرمز پایدار تر بوده و در فشار بخار 1 اتمسفر در 17 درجه سانتیگراد تصعید می شود و از تماس و یا گرمای مالشی میسوزد. فسفر سیاه چندشکلی Allotrope هم در ساختاری مشابه گرافیت که در آن اتمها در یک صفحه شش وجهی چیده شده و هادی جریان الکتریسیته هستند وجود دارد

کاربردها

اسید فسفریک غلیظ شده که 70% تا 75% P2O))5 دارد. در(( کشاورزی و تولید کود بسیار مهم میباشد. در نیمه دوم قرن بیستم نیاز بیشتر به کودها تولیدات فسفری را به مقدار قابل توجهی افزایش داد

دیگر کاربردهای فسفر عبارتند از

•   فسفر برای تولید شیشه مخصوص برای لامپهای سودیومی استفاده میشود

•   فسفات کلسیم یا Bone-Ash برای تولید ظروف چینی مرغوب و Mono_calcium Phosphate که در بکینگ پودر مصرف دارد استفاده میشود

•   همچنیند این عنصر در تولید فلزات برنز فسفات و دیگر فلزات استیل کاربرد دارد

•   تری سدیوم فسفات در ماده های تصفیه کننده برای شیرین کردن آب و همچنین جلوگیری از فرسایش لوله‌ها کاربرد دارد

•   از فسفر سفید در ساخت بمبهای آتش زا و دود زا و گلوله های رسام استفاده میشود

•   فسفر کاربردهای گوناگون دیگری در ساخت کبریتهای بی خطر مواد آتش زا حشره کش‌ها خمیردندان‌ها و مواد پاک کننده دارد

نقش بیولوژیکی

ترکیبات فسفری نقش حیاتی در تمام گونه های حیات شناخته شده در زمین دارد. فسفرهای معدنی نقش کلیدی در ملوکولهای بیولوژیکی مانند DNA و RNA که قسمتی از استقامتهای ملوکولی را شکل میدهند بازی میکنند. همچنین سلولهای زنده از فسفرهای معدنی برای ذکیره و انتقال انرژی سلولی از طریق تری فسفات آدنوزین ATP استفاده میکنند. نمکهای فسفات کلیسیوم هم توسط حیوانات برای سفت شدن استخوان استفاده میشود. ضمناً فسفر یک عضو حیاتی برای پروتوپلاسمهای سلولی و بافتهای عصبی میباشد

تاریخچه

فسفر (که یونانی آن فسفروس به معنای”حامل روشنایی” و از نامهای باستانی سیاره زهره میباشد ) در سال 1669 توسط شیمیدان آلمانی Henning Brand در حین تولید یک دارو از ادرار کشف شد. براند با تبخیر ادرار سعی در تقطیر نمک داشت که در این فرایند ماده سفید رنگی تولید شد که در تاریکی میدرخشید و با نور زیادی میسوخت. از آن روز تابندگی فسفری برای شرح اشیاءی که در شب بدون سوختن میدرخشند بکار برده شد

کبریتهای اولیه که از فسفر سفید در ترکیباتشان اسفاده میشد به دلیل سمی بودن خطرناک بودند و استفاده از آنها موجبات قتل و خودکشی و;. را فراهم میکرد. (یک داستان نا معلوم حکایت از این دارد که زنی با اضافه کردن فسفر سفید به غذای شوهرش قصد کشتن وی را داشت که هنگام جوشانیدن غذا به دلیل به وجود آمد بخار نورانی لو رفت.)

همچنین کارگران کبریت ساز به دلیل مجاورت با بخار آن دچار مردگی استخوانهای فک میشدند. زمانی که فسفر قرمز که خاصیت آتش زایی و سمی به مراتب کمتری را دارد کشف شد جایگزین فسفر سفید در صنعت کبریت سازی گردید

پیدایش

فسفر به دلیل واکنش پذیری در هوا و دیگر مواد حاوی اکسیژن به تنهایی در طبیعت یافت نمیشود ولی به صورت ترکیبی به مقدار زیادی در معادن گوناگون پخش شده اند. که بزرگترین این معادن در روسیه مراکش فلوریدا Idaho, Tennesse و Utah قرار دارد

فسفرهای چندشکلی سفید میتوانند به شیوه های گوناگونی تهیه شوند. در یک فرایند تری کلسیم فسفات که از سخره های فسفاتی گرفته شده در مجاورت کربن و سیلیکا در کوره های سوختی یا برقی حرارت داده میشود. در این فرایند عناصر فسفری به صورت بخار آزاد شده و به صورت اسید فسفریک جمع آوری میشوند

هشدارها

فسفر یک ماده بسیار سمی میباشد و حتی مقدار 50 mg آن کشنده و مرگ آور است

فسفر سفید باید همیشه در زیر آب نگهداری شود چرا که در مجاورت هوا بسیار واکنش پذیر میباشد. هنگام کار با آن حتما باید از انبر استفاده شود چرا که تماس آن با پوست میتواند باعث سوختگی های مزمن شود. خاصیت سمی و مزمن فسفر سفید باعث میشود که کارگرانی که باید با آن کنند دچار بیماری Necrosis of the Jaw مردگی فک که اصطلاحا PhossyJaw نامیده میشود گرفتار آیند. استرهای فسفاتی برای سیستم عصبی سمی هست

  حاصلخیزی خاک

رشد گیاه و عوامل مؤثر در آن

منظور از رشد گیاه توسعه تدریجی اندامهای گیاه بوده که آنرا می توان به صورت مختلف از قبیل وزن خشک، طول، ارتفاع یا قطر اندازه گیری نمود. در این اندازه گیری ممکن است کل گیاه مورد نظر بوده یا تنها یک قسمت نظیر برگ، گل، میوه یا بذر آن مورد توجه باشد. در کشاورزی علمی مطالعه رشد گیاه و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا هدف اصلی از انجام کلیه عملیات کشاورزی برداشت هر چه بیشتر محصول به ازاء حداقل منابع به کار رفته است. عوامل مؤثر بر رشد گیاه عبارتند از

A) درجه حرارت: درجه حرارت مناسب برای اغلب گیاهان زراعی بین 15 تا 40 درجه سانتی گراد است. در درجه حرارتهای بالاتر یا پایین تر از این، مقدار رشد به شدت کاهش می یابد. حرارت بر فعالیت های گیاهی نظیر فتوسنتز (کربن گیری)، قابلیت نفوذ دیواره یافته، جذب آب و مواد غذایی، تعرق، فعالیت آنزیمی و انعقاد پروتئین تأثیر می گذارد

B) رطوبت: آب در گیاهان برای ساختن کربوهیدراتها، نگهداری شادابی پروتوپلاسم و همچنین برای نقل و انتقال عناصر غذایی لازمست. کمبود آب باعث کاهش تقسیم یاخته ای و کوچک ماندن یاخته‌ها می شود. هم خشکی خاک و هم خیسی بیش از حد آن به رشد گیاه صدمه می زند

انرژی تابشی

کیفیت، شدت و طول مدت روشنایی بر رشد اثر می گذارد. منظور از کیفیت نور طول موج غالب آن است. آزمایشات نشان داده که گر چه طیف کامل نور سفید برای اغلب گیاهان مناسب است ولی رنگ های مختلف می تواند اثرات مختلفی بر رشد داشته باشند. ازمایشات در مورد شدت نور روز قادر به رشد کامل خود می باشند. البته احتیاجات گیاهان مختلف از این متفاوت بوده و برخی به شدتهای نور بیشتری احتیاج دارند. طول مدت روشنایی از عواملی ات که به نحو چشمگیری در رشد گیاه مؤثر است

گیاهان را از این نظر به 3 دسته روز بلند، روز کوتاه و حد واسط تقسیم می کنند. گیاهان روز بلند گیاهانی هستند که فقط در صورتی به گل می نشینند که زمان روشنایی مساوی یا درازتر از مدت معینی باشد. اگر زمان روشنایی از این مدت کوتاهتر باشد، این گیاهان فقط به رشد سبزینه ای خود ادامه می دهند. شبدر و غلات جزء این گروه می باشند

گیاهان روز کوتاه به آن دسته از گیاهان اطلاق می شود که فقط در صورتی گل می دهند که زمان روشنایی مساوی یا کوتاهتر از مدت معینی باشد. بعضی از ارقام توتون روز کوتاه هستند. از گیاهان حد واسط می توان به پنبه اشاره کرد. با کنترل این عوامل می توان گیاهان را خارج از فصل یا خارج از نقطه جغرافیایی اصلی وادار به گل دادن نمود

ترکیب اتمسفر

گاز کربنیک برای انجام عمل فتوسنتز گیاهان لازمست. غلظت این گاز در اتمسفر حدود 03/0 درصد است. آزمایشات نشان داده اند که به طور کلی غلظت های تا چند برابر این مقدار می تواند اثر مثبت بر رشد گیاه داشته باشند. با کنترل غلظت گاز کربنیک در گلخانه می توان محصول برخی گیاهان را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داد

ترکیب هواای خاک: غلظت گاز اکسیژن در هوای خاک می تواند بر رشد ریشه در نتیجه رشد قسمت های هوایی گیاه تأثیر بگذارد. از آنجا که تراکم خاک (ازدیاد وزن مخصوص ظاهری) می تواند در وضعیت تهویه خاک در نتیجه غلظت گاز اکسیژن مؤثر باشد به خوبی می توان دریافت که عامل ساختمان خاک می تواند نقش مهمی در رشد گیاه داشته باشد. رطوبت خاک نیز با اشغال فضاهای خالی می تواند در کاهش غلظت اکسیژن در خاک مؤثر باشد. هر چه رطوبت خاک بیشتر باشد هوای خاک کمتر و سرعت تعویض آن با هوای اتمسفر کندتر است

البته برخی گیاهان نظیر برنج در شرایطی که خاک از رطوبت اشباع باشد نیز به رشد خود ادامه می دهند

واکنش خاک

PH خاک به طور قابل ملاحظه ای بر قابلیت استفاده عناصر غذایی خاک اثر می گذارد و از این طریق می توان بر رشد گیاه مؤثر واقع شود. راجع به اثر PH بررشد گیاه در فصل خواص شیمیای خاک صحبت شد

  موجودات زنده

منظور از موجودات زنده در این بخش، وجود عوامل بیماری زایی است که در فصل خواص بیولوژیکی درباره آن صحبت شد. این گونه عوامل بیماری زا مسلماً می تواند محدودیت زیادی در رشد گیاه ایجاد کنند. از طرف دیگر وجود موجودات زنده ریزی که سبب تثبیت ازت و یا بیشتر قابل استفاده شدن فسفر می شود طبعاً به رشد گیاه کمک می کنند. حشرات وآفات مختلف نیز می توانند با حمله به گیاه مانعی در راه رسیدن به حداکثر رشد گیاه ایجاد کنند. وجود علف های هرز یا در مزرعه می تواند با رقابت بر مواد غذایی و آب محدودریت هایی را در رشد گیاه سبب شوند

عناصر غذایی

حیات گیاهان و رشد آنها مستلزم جذب برخی عناصر نظیر کربن، هیدروژن، اکسیژن، ازت فسفر و غیره می باشد

عدم وجود مواد مانع رشد: به طور کلی می توان کلیه عناصر در صورتی که غلظت شان در محیط ریشه از حد معینی تجاوز نکند مانع رشد گیاه می شوند. البته بعضی عناصر نظیر آلومینیوم حتی در غلظت هایکم قادر به جلوگیری از رشد می باشند. از جمله عناصر سمی دیگر می توان به نیکل و جیوه اشاره کرد. برخی مواد شیمیایی مانند فنل نیز دارای خاصیت سمی می باشند. باید توجه داشت که کلیه عوامل ذکر شده در بالا در رشد گیاه مؤثر بوده و برای رسیدن به حاکثر محصول هر یک از این عوامل در حد مناسب خود باشند

در مباحث مربوط به حاصلخیزی خاک فقط به عناصر غذایی و عوامل مؤثر در قابلیت استفاده آنان برای گیاه صحبت شده و فرض می شود که سایر عوامل مؤثر در رشد در حد کفایت می باشد

عناصر غذایی ضروری گیاه

یک عنصر باید دارای خصوصیات زیر باشد تا به عنوان یک عنصر ضروری گیاه شناخته شود

1) کمبود عنصر تکمیل مراحل سبزینه ای یا تولید مثل را غیرممکن سازد

2)علائم کمبود عنصر مورد نیاز فقط با دادن آن عنصر برطرف گردد

3) عنصر به طور مستقیم در تغذیه گیاه دخیل بوده و اثر آن مربوط به اصلاح شرایط میکروبیولوژیکی یا شیمیایی محیط رشد نباشد

حداقل 16 عنصر برای رشد گیاه ضروری تشخیص داده شده اند.این شاندزه عنصر عبارتند از

کربن – هیدروژن – اکسیژن – ازت – فسفر – پتاسیم – کلسیم – منیزیوم – گوگرد – آهن – روی – مس – منگنز – بر – مولیبدن و کلر

هم اکنون ضرورت 4 عنصر دیگر یعنی سدیم، کبالت و انادیوم و سیلیسیوم نیز برای برخی گیاهان به اثبات رسیده است. عناصری که در لیست عناصر ضروری قرار دارد همگی برای رشد گیاهان لازم بوده و اهمیت هیچ کدام از دیگری کمتر نبوده ولی مقدار لازم آنها برای رشد با یکدیگر تفاوت بسیار دارد. عناصری که در لیست عناصر ضروری قرار دارند همگی برای رشد گیاهان لازم بوده و اهمیت هیچ کدام از دیگری کمتر نبوده ولی مقدار لازم آنها برای رشد با یکدیگر تفاوت بسیار دارد. کربن – هیدروژن – اکسیژن – ازت – فسفر – پتاسیم – کلسیم – منیزیوم – گوگرد در مقادیر زیاد توسط گیاهان مصرف شده اند لذا آنها را عناصر غذایی پرمصرف می نامند و بقیه را عناصر کم مصرف می نامند. عنصر کربن به صورت گاز کربنیک از هوا جذب می شود. اکسیژن و هیدروژن نیز از آب خاک تأمین می گردند. بقیه عناصر ضروری توسط ریشه از خاک جذب می شود. مقدار کمی از کربن و اکسیژن ممکنست به صورت کربنات از خاک جذب شود. مقداری گوگرد نیز ممکنست به صورت گاز انیدرید سولفور و از طریق برگها جذب شود

  نقش عناصر غذایی در گیاه و علائم کمبود آن

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


:: بازدید از این مطلب : 42
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله وضعيت کشاورزي در ايران در فایل ورد (word) دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله وضعيت کشاورزي در ايران در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله وضعيت کشاورزي در ايران در فایل ورد (word)

مقدمه  
وضعیت کشاورزی در ایران  
پیدایش خاک زراعی  
اهمیت خاک از نظر کشاورزی  
طبقات خاک از نظر کشاورزی  
خاک سطح الارض یا خاک مزروعی  
خاک تحت الارض یا خاک بکر  
تاثیر غیر مستقیم تحت الارض :  
خواص فیزیکی خاک  
ذرات خاک  
بافت خاک  
خلل و فرج خاک  
ساختمان خاک  
مواد آلی خاک  
هوای خاک  
نرم کردن یا پوک کردن خاک  
تهیه زمین و بستر بذر  
عوامل مربوط به خاک  
دیم کاری و اهمیت آن در زراعت  
منابع تامین رطوبت خاک  
انتخاب محصول  
خاک  
تناوب زراعی  
کنترل فرسایش خاک  
ساختمان و حاصلخیزی خاک  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله وضعيت کشاورزي در ايران در فایل ورد (word)

 

الیاس آذر – دکتر خسرو – خاک شناسی عمومی – انتشارات ارومیه –زمستان
خواجه پور – دکتر محمد رضا – اصول و مبانی زراعت – انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان – پاییز
رستگار – محمد  علی – زراعت عمومی – انتشارات برهمند – پاییز
رفاهی – دکتر حسینقلی – فرسایش بادی و کنترل آن – انتشارات دانشگاه تهران –بهار
شامی – دکتر غازان – خاک و روابط آن در کشاورزی – انتشارات کارنو – شهریور
کندوانی – دکتر پرویز – حفاظت خاک – انتشارات دانشگاه تهران – آبان

مقدمه

 وضعیت کشاورزی در ایران

             برای اطلاع از وضعیت و موقعیت کشاورزی کشورمان بد نیست بدانیم که ایران با وسعت 164 میلیون هکتار در عرض جغرافیایی 25 تا 40 درجه عرض شمالی واقع است . بر اساس آخرین سرشماری که در سال 1365 شمسی انجام شده جمعیت ایران حدود 50 میلیون نفر بوده که 5/45 درصد آنرا جمعیت روستایی تشکیل می داده از حدود 11 میلیون نفر جمعیت شاغل کشور 1/29 درصد در بخش کشاورزی ، 5/25 درصد در بخش صنعت و 4/45 درصد در بخش خدمات مشغول بوده اند

وجود دریا در سواحل جنوب و شمال ، دوری نواحی مرکزی آن از دریا ، نزدیکی به دشتهای وسیع آسیا ، وجود کوههای مرتفع در اطراف و داخل آن ، کشور ما را به صورت یکی از ممالک نادر جهان در آورده است ، که در آن می توان انواع آب و هوا را مشاهده کرد

تنوع در درجه حرارت در نواحی مختلف آن زیاد و از منهای 30 تا باضافه 50 درجه سانتیگراد است . ارتفاع از سطح دریا نیز گوناگونی بسیار دارد ، دارای نواحی پست که ارتفاع آنها 28 متر پایین تر از سطح اقیانوسهاست تا مناطقی که 5600 متر از سطح دریا ارتفاع دارند

میزان بارندگی کشور بسته به ناحیه از 10 تا2000 میلیمتر تغییر می نماید . این عوامل گوناگون زمینه مساعدی را برای تولید محصولات مختلف کشاورزی در کشورمان فراهم می سازند

از نظر اطلاع از وضع آب و هوای ایران نیز بد نیست اشاره شود که در کشور ما سه نوع آب و هوای متمایز دیده می شود

    1     استانهای شمالی و ساحلی دریای خزر که دارای آب و هوای مرطوب است           ( سب تروپیک Subtropique ) بوده و ریزش های جوی آن به حدود 1000 میلی متر در سال می رسند . بهترین جنگلهای ایران و اراضی حاصلخیز و مراتع سرسبز در این منطقه قرار دارند
2     منطقه فلات و استانهای شمال شرقی ، شمال غربی ، مشرق و مرکز ایران که دارای آب و هوای معتدل معروف به کنتینتال ( Continental    )  است که در زمستان سرد و در تابستان گرم می باشد . ریزش های جوی در این منطقه به طور متوسط حدود 250 تا 500 میلی متر در سال است و قسمت مهمی از جنگلهای خاص مناطق خشک که درختان به فواصل زیاد و متفرق و بیشتر به صورت درختچه ها و بوته هاست ، در این منطقه قرار دارد و قسمت زیادی از آنرا بیابانها و کوههای سنگی خشک اشغال کرده و تنوع محصولات را در این منطقه به نسبت ارتفاع کوهها و دوری یا نزدیکی به استوا بسیار زیاد و هر کجا آبی یافت شود زراعت و محصولات متنوعی موجود است
3     منطقه گرمسیری که در مغرب ایران آنجا که دامنه جبال بزرگ به طرف دشتهای عراق سرازیر می شود ، شروع شده و به استان خوزستان که دشت وسیع و مسطحی را در ساحل خلیج فارس تشکیل می دهد ، ادامه دارد و تقریباً تمام استان سیستان و بلوچستان و استانهای جنوب و جنوب شرقی کشور را نیز در بر می گیرد . این منطقه دارای هوای گرم و ریزشهای جوی آن حدود 200 تا 300 میلی متر در سال است . زراعت دیم غلات از اواخر پاییز شروع شده و در اواسط بهار برداشت می شود و در سایر فصول زراعت آبی معمول است و کلیه محصولات گرمسیری ایران مانند خرما و غیره … از این منطقه به دست می آید

پیدایش خاک زراعی

           به طوری که گفته شد خاک زراعتی از متلاشی شدن سنگها و بقایای موجودات زنده تشکیل شده است و به علت تغییراتی که موجودات زنده در آن        می دهند و همچنین به علت جابجا شدن و شسته شدن بعضی از مواد آن از لحاظ جنس و خاصیت فیزیکی با سنگهای اصلی که آنرا تشکیل داده اند تفاوت زیادی دارد . نحوه تشکیل خاک را فرآیند خاک زایی یا پدوژنز ( Pedogenesis ) می نامند و به طور کلی در اثر این فرآیند دو نوع خاک به وجود می آید . یکی  خاکهای ثابت و دیگری خاکهای انتقالی . خاکهای ثابت آندسته از خاکها هستند که در محل فعلی خود از تجزیه سنگهای مادری ایجاد شده اند در حالی که خاکهای انتقالی بوسیله عواملی نظیر آب ، باد و غیره 000 به محل فعلی خود انتقال یافته اند . در هر دو مورد تشکیل خاک مستلزم عمل دراز مدت پاره ای عوامل محیطی و بیولوژی