دانلود تحقيق روابط سياسي فرانسه و لبنان در فایل ورد (word)
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقيق روابط سياسي فرانسه و لبنان در فایل ورد (word) دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق روابط سياسي فرانسه و لبنان در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق روابط سياسي فرانسه و لبنان در فایل ورد (word)

چکیده 
مقدمه 

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1-    بیان مسئله 
1-2-     پیشینه و ضرورت انجام تحقیق 
1-3-    سؤالات تحقیق 
1-4-    فرضیه ها 
1-5-    روش تحقیق 
1-6-    اهداف تحقیق 
1-7-    موانع تحقیق 
1-8-    چارچوب و سازماندهی تحقیق 
1-9-    بیان مفاهیم و اصطلاحات 
فصل دوم : چارچوب نظری تحقیق
2-1-    بخش اول 
2-1-1-    کلیات 
2-1-2-     جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک 
2-1-3-     ریشه‌های نظریه‌ی ژئوپولیتیک 
2-1-4-    تحول تاریخی مفهوم ژئوپولیتیک 
2-2- بخش دوم: دید‌گاه‌های مهم ژئوپولیتیک 
2-2-1-    ماهان، دریاها، و قدرت ملی 
2-2-2-    هالفورد مکیندر و قدرت خشکی 
2-2-3-    ماینگ و معیارهای انسانی  
2-2-4-    یوردیس فون لوهاوزن 
2-2-5-    استراتژی ژئوپولیتیک هاوس هوفر 

فصل سوم : ژئوپولیتیک لبنان
3-1-    بخش اول 
3-1-1-    قوه‌ی مجریه 
3-1-2-    قوه‌ی مقننه 
3-1-3-    قوه‌ی قضائیه 
3-1-4-    احزاب سیاسی 
3-1-5-    گروه‌های فشار سیاسی 
3-1-6-    اقتصاد 
3-1-7-    کمک‌های اقتصادی 
3-2-    بخش دوم : عوامل مؤثر بر ژئوپولیتیک لبنان 
3-2-1-     عوامل ثابت 
3-2-1-1-    موقعیت 
3-2-1-2-    وسعت 
3-2-1-3-    توپوگرافی 
3-2-1-4-    شکل کشور 
3-2-2-    عوامل متغیر 
3-2-2-1-    منابع 
3-2-2-2-    انسان و جمعیت 
3-2-2-2-1-    بافت سیاسی و اجتماعی 
3-2-2-2-2-    اقوام و فرقه‌ها 
3-2-2-2-2-1-    شیعیان 
3-2-2-2-2-2-    سنیان 
3-2-2-2-2-3-    دروزی‌ها 
3-2-2-2-2-4-    دیگر فرق اسلامی 
3-2-2-2-2-5-    جوامع مسیحی لبنان 
3-2-2-3-    تأثیرات ناشی از انشقاق اجتماعی 
3-3-    بخش سوم : لبنان دولت – ملت ورشکسته   

فصل چهارم : پیشینه‌ی نفوذ فرانسه در لبنان
4-1-    کلیات 
4-2-    دوران رقابت‌های استعماری تا پایان جنگ جهانی اول 
4-3-    رژیم اشغال نظامی (از 1918 تا 1920) 
4-4-    حکومت فرانسه (از 1920 تا 1926) 
4-5-    جمهوری لبنان تحت قیمومت فرانسه (از 1926 تا 1944م) 
4-6-    فرانسه و خاورمیانه در دوران جنگ سرد 

فصل پنجم: سیاست خارجی فرانسه در قبال لبنان در دوران پس از جنگ سرد تا کنون
5-1-    بخش اول 
5-1-1-    نقش جهانی 
5-1-2-    چندجانبه‌گرایی 
5-1-3-    استفاده از زور و سازمان ملل متحد 
5-1-4-    چندقطبی بودن نظام بین‌الملل 
5-1-5-    سیاست خارجی فرانسه؛ تداوم یا تغییر؟ 
5-2-    بخش دوم: مناسبات سیاسی و اقتصادی فرانسه و لبنان 
5-2-1-    نقش و تأثیر سوریه در مناسبات فرانسه و لبنان 
5-2-2-    ژاک شیراک و لبنان 
5-2-3-    فرانسه و واقعه‌ی ترور رفیق حریری 
5-2-4-    فرانسه و جنگ 33 روزه 
5-2-5-    جنگ سی و سه روزه و قعطنامه‌ی 1701 
5-2-6-    بیانیه‌ی مشترک آمریکا و فرانسه در مورد لبنان 
5-2-7-    نقش فرانسه در برگزاری و موفقیت کنفرانس پاریس 
5-2-8-    فرانسه و یونیفل 
5-2-9-    فرانسه و حزب‌الله 
5-2-10-    نیکلا سارکوزی و لبنان 
5-2-11-    موضع فرانسه در قبال طرح اتحادیه‌ی عرب 
پیوست های فصل پنجم 
نتیجه گیری 
فهرست منابع 
چکید انگلیسی 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق روابط سياسي فرانسه و لبنان در فایل ورد (word)

الف) منابع فارسی

کتب

1-    اسدالهی مسعود، جنبش حزب‌الله لبنان: گذشته و حال، تهران: پژوشکده‌ی مطالعات راهبردی،

2-    امامی محمدعلی، بررسی روابط سوریه و عراق در دهه‌ی 1980، تهران: وزارت امورخارجه، مؤسسه‌ی چاپ و انتشارات،

3-     بروو فیلیپ،‌ فرانسه و منشأ تراژدی فلسطین، ترجمه آیت سالاری فر، تهران : مؤسسه مطالعات اندیشه‌ سازان نور ،

4-    بئاتریس ژیلبن و ایولا کوست، عوامل و اندیشه‌ها در ژئوپولیتیک، ترجمه علی فراستی، تهران: نشرآمن، 1387

5-    تقوی اصل سیدعطا، ژئوپولیتیک جدید ایران از قزاقستان تا گرجستان، تهران : مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،1384

6-    جک سی. پلانو و روی التون، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه و تحقیق حسن پستا، تهران: نشر فرهنگ معاصر،

7-    جعفری ولدانی، اصغر، ژئوپولیتیک جدید دریای سرخ و خلیج فارس، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی ،1386

8-    فولر گراهام ،شیعیان عرب: مسلمانان فراموش شده، ترجمه خدیجه تبریزی و دیگران، انتشارات شیعه شناسی. 1384

9-    درایسدل آلاسدایر، اچ بلیک جرالد، جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجم دره میرحیدر، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1386

10- دوئرتی جیمز، فالتز گراف رابرت، نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه‌ وحید بزرگی، علی رضا طیب، تهران : نشر قومس،

11-           ژیلبن بئاتریس و کوست ایولا، عوامل و اندیشه‌ها در ژئوپولیتیک، ترجمه علی فراستی، تهران: نشر آمن، 1387

12-          ژئاروید اتوتایل و دیگران، اندیشه‌های ژئوپولیتیک در قرن بیستم، ترجمه محمدرضا حافظ‌نیا، هاشم نصیری، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 1380

13-               صحفی سید محمد، ژئوپولیتیک فرهنگی و مسأله‌ی امنیت ملی، نشر شمسا،

14-              عزتی، عزت‌الله، ژئوپولیتیک، تهران : سمت ،

15-              ــــــ ، ژئوپولیتیک در قرن بیست و یکم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)، 1387

16-                علیزاده ‍، فرهنگ سیاسی لبنان، ترجمه محمدرضا گلسرخی و محمدرضا معماری (تهران: نشر سفیر، 1368

17-                فولر گراهام ، شیعیان عرب : مسلمانان فراموش شده ، ترجمه خدیجه تبریزی و دیگران : انتشارات شیعه شناسی ، 1384

18-                قیمومیت‌ فرانسه‌ بر لبنان‌

19-              گیدنز آنتونی، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی: 1381

20-              کلیساهای مسیحیت شرقی

21-           مارتین. لی. نورجی، چهره جدید امنیت در خاورمیانه، ترجمه قدیر نصری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. 1383

22-     مجتهدزاده پیروز، ایده‌های ژئوپولیتیک و واقعیتهای ایرانی، مطالع روابط بین‌الملل در جهان دگرگون شونده، تهران: نشر نی، 1379

23-           مرکز الاستشارات و البحوث ، لبنان تاریخ ، جامعه و سیاست (1976-1976) ، ترجمه موسسه مطالعات اندیشه سازان نور ، تهران : اندیشه سازان نور، 1388

24-                معینی آرانی مصطفی، ساختار اجتماعی لبنان و آثار آن، تهران : مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1372

25-           موسوی حسین، الگوی ثبات سیاسی و مقاومت ضد صهیونیستی در لبنان و پیامدهای آن، 1387

26-                مونت پیتر و دیگران، خاورمیانه، ترجمه محسن مدیر شانه‌چی و دیگران، (مشهد: مؤسسه‌ی چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1369

27-           میرزاآقایی محمد حسین ، بازیگران مسیحیت سیاسی در لبنان.تهران:نشر شهر،1386،چاپ اول

28-           نادری سمیرمی احمد ، لبنان، تهران: وزارت امورخارجه، 1376

29-                   نانته ژاک، تاریخ لبنان ، ترجمه اسدالله علوی ، مشهد : بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی ، 1379

30-                   ونت الکساندر، نظریه‌ اجتماعی سیاست بین‌الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1384

31-               وینسنت اندرو، نظریه‌های دولت،  ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی،

 

مقالات

1-    اومیمه عبدالطیف، ترجمه‌ی بهزاد احمدی لفورکی، هفته نامه پگاه حوزه، شماره 244، آذر

2-    دهقانی فیروز‌آبادی سیدجلال، «منطق ژئوپولیتیک در سیاست خارجی عراق: علل و پیامدها»، مرکز پژوه‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، سال دهم، شماره 2، تابستان

3-    عزتی عزت‌الله، «چشم‌انداز ژئوپولیتیک اروپا در قرن بیست و یکم»، فصلنامه سیاست خارجی، سال سیزدهم

4-    مجتهدزاده پیروز، «تحولات جهانی در منطقه‌ی خلیج فارس»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شمار 50-49

5-    ___، «جغرافیا و سیاست در دنیای واقعیت‌ها، نگاهی کوتاه به پاره‌ای از مفاهیم جغرافیای سیاسی وژئوپولیتیک»، بخش دوم، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 122-121، مهر و آبان 1376

6-    محمدی هادی ، «گزارش : ملاحظات کاربردی درباره مسیحیان لبنان در جنگ رژیم صهیونیستی علیه حزب الله»، فصلنامه مطالعات منطقه ای؛ جهان اسلام، سال 7 ، شماره های 26و27 ، تابستان

و پاییز 1385

گزارش‌های پژوهشی

1-    نورمحمدی مرتضی، سیاست خاورمیانه‌ای فرانسه در دوران سارکووزی مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهشی (مرکز پژوهش‌ها)، 1387

2-    پورهاشمی سیدعباس، سیاست خارجی فرانسه در لبنان، مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهشی (مرکز پژوهش‌ها)،

روزنامه‌ها

1-    روزنامه همشهری 25/11/

2-    روزنامه جمهوری اسلامی 11/2/

سایت‌های خبری

1- سایت خبررسانی اطلاعات نت.17/11/

2- خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس20/4/

3- خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/2/

چکیده

           خاورمیانه یکی از مناطق مهم و استراتژیک برای سیاست خارجی فرانسه به شمار می‌آید. سابقه‌ی تاریخی، نفوذ سنتی، ارتباط با اعراب و مسلمانان، گسترش زبان فرانسه، وابستگی به انرژی و بالاخره بازار خاورمیانه همواره دلایل جذابی برای فرانسوی‌ها بوده است تا نسبت به تحولات این منطقه حساسیت بیشتری نشان دهند. اگرچه همکاری‌های نزدیک و حتی استراتژیک فرانسه با اسرائیل، پیش از روابط دوستانه‌ی آمریکا و اسرائیل آغاز شده است، اما فرانسه به خاطر نفوذ سنتی خود در لبنان همواره ترجیح می‌داده که به جای رویکرد آمریکایی در حمایت همه‌جانبه و استثنایی از اسرائیل بین حمایت خود از لبنان و اسرائیل نوعی تعادل برقرار سازد. لبنان مهم‌ترین محور سیاست خارجی فرانسه در خاورمیانه بوده است. رهبران فرانسه در طول تاریخ سیاسی گذشته همواره تلاش کرده‌اند تا نقش تاریخی و سنتی خود را در منطقه به ویژه لبنان حفظ نمایند. اما تصویری که در این پایان‌نامه از لبنان ترسیم می شود، کشوری را نشان می‌دهد که از مؤلفه‌های لازم برای تشکیل یک دولت ملی مدرن برخوردار نیست. انتخاب «ژئوپولیتیک» به عنوان چارچوب نظری این پژوهش نیزدر همین راستا صورت گرفته است. توجه به ویژگی‌های ژئوپولیتیک لبنان این واقعیت را نشان می‌دهد که بارزترین ویژگی های ژئوپولیتیک این کشور عدم امکان دست‌یابی به وحدت ملی،به دلیل وجود اقوام و فرقه‌هایی تشکیل شده که هیچ گونه سنخیتی با یکدیگر ندارند. نتیجه‌ی چنین وضعیتی به وجود آمدن خلاء قدرت و جذب و ورود قدرت‌های خارجی به این کشور است. وضعیت خلاء قدرت به وجود آمده در لبنان، این کشور را در مقابل نفوذ نیروهای خارجی آسیب‌پذیر کرده است، به طوری که دولت‌های همسایه و قدرت‌‌های فرامنطقه‌ای قادرند به آسانی اهداف خود را در لبنان پیگیری کرده، از طریق حمایت از گروه‌های خاص، منافع خود را دنبال نمایند. با در نظر گرفتن این نکته که لبنان فاقد زمینه‌های سیاسی و اقتصادی لازم و مناسب برای بازدهی و سود‌آوری سرمایه‌گذاری‌‌های فرانسوی است،سعی شد به این سوال پاسخ داده شود که انگیزه‌ی دولت فرانسه از صرف مبالغ زیادی که هر ساله در قالب کمک‌های اقتصادی، هزینه‌ی نیروهای نظامی مستقر در لبنان و همچنین حمایت‌های نظامی به این کشور سرازیر می‌کند چیست، و چه اهدافی را از این سیاست‌ها دنبال می‌کند

کلید واژه ها : خاورمیانه، لبنان، فرانسه، ژئوپولیتیک، سازه انگاری، سیاست خارجی

مقدمه

        همواره خاورمیانه یکی از مناطق مهم و استراتژیک برای سیاست خارجی فرانسه بوده است. سابقه‌ی تاریخی، نفوذ سنتی، ارتباط با اعراب و مسلمانان، گسترش زبان فرانسه، وابستگی به انرژی و بالاخره بازار خاورمیانه همواره دلایل جذابی برای فرانسوی‌ها در این منطقه بوده است و همین دلایل نیز باعث شده تا این کشور نسبت به تحولات این منطقه حساسیت بیشتری نشان دهند. در این پژوهش سعی شده است تا روابط سیاسی دو دولت فرانسه و لبنان به عنوان دولتی که دارای تحولات گسترده و زیادی در طول تاریخ در این منطقه بوده است در دوره‌ی زمانی پس از پایان جنگ سرد مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور بوده است که ابتدا تغییرات به وجود‌ آمده در نظام بین‌الملل پس از پایان جنگ سرد که زمینه‌ساز دگرگونی‌هایی در نحوه و میزان توزیع قدرت میان واحد‌های آن شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد تا معین شود که چه زمینه‌هایی رویکرد مجدد فرانسه به لبنان در جستجوی منافع و پایگاه سنتی را میسر ساخته است. سپس بررسی تاریخ لبنان تا آن اندازه مورد توجه قرار خواهد گرفت که روشنگر چگونگی، میزان و منابع نفوذ دیرپای فرانسه در این کشور باشد و در مقابل، دوره‌ی پس از پایان جنگ سرد به عنوان فرصتی مجدد برای احیاء و بازسازی این نفوذ، تمرکز عمده‌ی تحقیق را به خود اختصاص خواهد داد. در شناسایی محرک و انگیزه‌ی روابط ، بیش از آن‌که جهت‌گیری‌های سیاست خارجی فرانسه مورد توجه باشد، موقعیت و ویژگی‌های ژئوپلیتیک لبنان راهنمای روند بررسی‌ها خواهد بود. به همین منظور نظریه‌های ژئوپلیتیک به عنوان چارچوب نظری تحقیق انتخاب شده و فصلی نیز به بررسی مزیت‌ها و مختصات ژئوپلیتیک لبنان خواهد پرداخت

1-1-      بیان مساله

در این تحقیق هدف این است که روابط سیاسی دو دولت فرانسه و لبنان در دوره‌ی زمانی پس از پایان جنگ سرد مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در مقدمه‌ای کوتاه تغییرات به وجود‌ آمده در نظام بین‌الملل پس از پایان جنگ سرد که زمینه‌ساز دگرگونی‌هایی در نحوه و میزان توزیع قدرت میان واحد‌های آن شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد تا معین شود که چه زمینه‌هایی رویکرد مجدد فرانسه به لبنان در جستجوی منافع و پایگاه سنتی را میسر ساخته است. بررسی تاریخ لبنان تا آن اندازه مورد توجه قرار خواهد گرفت که روشنگر چگونگی، میزان و منابع نفوذ دیرپای فرانسه در این کشور باشد و در مقابل، دوره‌ی پس از پایان جنگ سرد به عنوان فرصتی مجدد برای احیاء و بازسازی این نفوذ، تمرکز عمده‌ی تحقیق را به خود اختصاص خواهد داد. در شناسایی محرک و انگیزه‌ی روابط، بیش از آن‌که جهت‌گیری‌های سیاست خارجی فرانسه مورد توجه باشد، موقعیت و ویژگی‌های ژئوپلیتیک لبنان راهنمای روند بررسی‌ها خواهد بود. به همین منظور نظریه‌های ژئوپلیتیک به عنوان چارچوب نظری تحقیق انتخاب شده و فصلی نیز به بررسی مزیت‌ها و مختصات ژئوپلیتیک لبنان خواهد پرداخت

1-2-      پیشین تحقیق

در ایران کتاب یا مقاله‌ای با موضوع روابط فرانسه و لبنان به صورت مستقل تألیف نشده است. کتاب­ها و مقالات زیادی با عناوین کلی مانند لبنان، تاریخ لبنان، ساختار اجتماعی لبنان، حمله‌ی اسرائیل به لبنان، جنبش حزب­الله لبنان و ; تألیف یا ترجمه شده است. در دانشگاه علامه طباطبائی پایان­نامه­ای با عنوان «سیاست خارجی فرانسه در خاورمیانه» نوشته شده که فقط دو صفحه از آن به لبنان پرداخته ­است آن هم به صورت کلی و گذرا

پایان‌نامه‌ی دیگری در دانشکده‌ی روابط بین‌الملل وزارت امورخارجه تألیف شده که عنوان آن مستقیماً به موضوع پایان‌نامه‌ی حاضر مربوط است. عنوان این پایان‌نامه «جهت‌گیری سیاست خارجی فرانسه در قبال تحولات لبنان در دور ژاک شیراک» می‌باشد و در صفحات آخر آن مطالبی پیرامون موضوع مورد بررسی آمده است. شاید منبع مناسب در زمینه‌ی لبنان کتاب تاریخ لبنان نوشته ژاک نانته باشد که اسدالله علوی ترجمه کرده، این کتاب تاریخ لبنان را از دوره‌ی فنیقیان بررسی نموده و فصل آخر آن که به بررسی دوران معاصر پرداخته تصویری کامل از چگونگی تأسیس کشور لبنان ترسیم و شرایط خاص جامعه­ای را که با قرار گرفتن در قلمرو سرزمین واحدی به نام لبنان به وجود آمد تشریح کرده است. نقش فرانسه در تأسیس کشور لبنان در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. اما آخرین موضوعی که در این کتاب بررسی شده بحران سال 1958 است

در خارج از ایران هم مهم­ترین مؤسسه­ای که مسائل لبنان را بررسی می­کند “مرکز مطالعات لبنان”[1] است، مرکز مطالعات لبنان یکی از مراکز مطالعاتی مرکز خاورمیانه در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد است که توسط گروهی از محققان لبنانی و به منظور مطالعه و تحقیق در زمینه‌ی کشور لبنان، اجرای تحقیقات و پژوهش­های بی­طرف، کمک به بازسازی لبنان، ارتقای درک و شناخت بهتر از لبنان و تلاش برای حل معضلات این کشور بنیان نهاده شد. این مرکز در طول دو دهه‌ی گذشته با گردهم آوردن محققان و پژوهشگران صاحب­ نام به شهرتی بین­المللی دست یافته و در حال حاضر نقشی محوری و اساسی در میان استادان دانشگاه­ها، دانشجویان، کارشناسان، روزنامه­نگاران، تجار و بازرگانان و سیاستمداران ایفا می­کند، مرکز مطالعات لبنان با برگزاری کنفرانس­ها و همایش­های بین‌المللی و چاپ مقالات، نشریات و کتاب­ها به یک مرجع بین­المللی معتبر در زمینه‌ی مطالعات لبنان تبدیل شده است. این مرکز دارای سه مجموعه انتشارات با عناوین «مقالات لبنان»، «دیدگاه­هایی درباره‌ی لبنان» و «گزارش کنفرانس­ها» است که برخی از آخرین عناوین آنها را می­خوانیم: جامعه سیاسی لبنان: نگاه تاریخی، آلبرت حورانی[2]، عواقب اقتصادی جنگ در لبنان، ناصر سعیدی[3]، دیدگاه‌های شیعیان جنوب لبنان، شبلی ملعت[4]، محدودیت­ها و فرصت­های سیاسی، نواف سلام[5]، مسائل جنوب لبنان، فیضه نصرالله[6]، نخستین انتخابات پارلمانی پس از جنگ لبنان: انتخابات تحمیلی، فرید الخازن[7]، گزارش کنفرانس فلسطینیان در لبنان، بازسازی بیروت، اسامه کبانی[8]، لبنان و مسأله‌ی خاورمیانه، کمال صلیبی[9]. همان­طور که ملاحظه شد مرکز تخصصی مطالعات لبنان نیز موضوع روابط فرانسه و این کشور را مورد بررسی تخصصی قرار نداده است

فعال‌ترین پژوهشگر ایرانی در زمینه‌ی مسائل لبنان اسدالله ‌علوی است که تاکنون کتاب‌ها‌ و مقالات زیادی در مورد لبنان و تحولات آن تألیف کرده است. کتاب جنبش حزب‌الله لبنان؛ گذشته و حال یکی از این تألیفات است که در قالب چارچوب نظری اقدام جمعی مبانی‌ فکری، مواضع و اقدامات حزب‌الله را تجزیه‌ و تحلیل کرده است. با توجه به نبود تحقیق در زمینه عوامل مؤثر در روابط سیاسی فرانسه و لبنان به زبان فارسی و اهمیت این دو کشور برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران لزوم یک پژوهش دانشگاهی احساس می گردید

1-3-      سؤال پژوهش

 

چه عواملی باعث ایفای نقش مؤثر فرانسه در لبنان در دوران پس از جنگ سرد شده است؟

1-4-      فرضیه پژوهش

ژئوپلیتیک لبنان در خاورمیانه، فرانسه را به عنوان قدرت نافذ بین‌المللی تشویق نمود تا با استفاده از خلاء قدرت ناشی از پایان جنگ سرد، حضور و نفوذ خود را در لبنان بازسازی نماید

1-5-      روش تحقیق

 

 

1-    روش تحقیق در این رساله توصیفی ، تحلیلی می باشد

2-    نوع تحقیق در این رساله نظری است و بر اساس روش تحقیق در علوم سیاسی انجام شده است

3-    روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد و در نگارش تحقیق حاضر کتب ، مقالات ، روزنامه و پایگاه های متعدد اینترنتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است

4-    در گردآوری اطلاعات و مطالب حاضر به صورت فیش برداری عمل شده است

1-6-      اهداف تحقیق

 

        پژوهش حاضر به تبیین علل و ابعاد علمی وعینی تأثیرگذار بر مناسبات فرانسه و لبنان پس از جنگ سرد می پردازد

1-7-      موانع تحقیق

لازمه‌ی پرداختن به موضوع روابط فرانسه و لبنان آشنای با زبان‌های فرانسه و عربی و استفاده از منابع و سایت‌های این دو کشور. به دلیل عدم امکان استفاده از منابع مزبور و توسل به منابع فارسی و انگلیسی، فرصت دستیابی به منابع دست اول فراهم نبوده و این عمده‌ترین مشکل و تنگنای این تحقیق به شمار می‌رود

1-8-      سازماندهی تحقیق

این تحقیق در 5 فصل تقسیم‌بندی شده است. در فصل اول کلیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است .در فصل دوم رویکرد نظری ژئوپولیتیک بررسی شده و سعی می‌شود قابلیت‌های آن در تبیین سیاست خارجی فرانسه در قبال لبنان شناسایی شود. در فصل سوم ویژگی‌های ژئوپولیتیک لبنان مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد تا ارتباط چارچوب نظری تحقیق با مسائل مورد بررسی در روند طرح مباحث روشن شود. در این زمینه بخصوص بر واقعیت پراکندگی و انشقاق اجتماعی و سیاسی گروه‌ها، احزاب و فرقه‌های ساکن در لبنان، به عنوان مهم‌ترین ویژگی ژئوپولیتیک این کشور تأکید می‌شود تا زمینه‌های حضور و نفوذ فرانسه و دیگر نیروهای خارجی در لبنان معین شود. فصل چهارم گریزی متخصر به تاریخ استعمار فرانسه در منطقه‌ی خاورمیانه و لبنان است. هدف از طرح این بحث نشان دادن استمرار  سیاست خارجی فرانسه در این کشور است. از آنجا که مدعای اصلی ما احیای نفوذ سنتی فرانسه در لبنان و نه آغاز چنین نفوذی است باید روشن شود که پیشینه‌ی نفوذی که در حال بازسازی است چه بوده است. و در فصل پنجم ضمن ارائه‌ی بحثی کوتاه پیرامون اصول حاکم بر سیاست خارجی فرانسه در چند دهه‌ی گذشته نحوه و سطح تعاملات سیاسی و اقتصادی دو کشور فرانسه و لبنان مورد بررسی و کنکاش قرار می‌گیرد

1-9-      بیان مفاهیم و اصطلاحات

الف)سیاست خارجی

استراتژی‌ها یا خط‌‌مشی‌هایی که به وسیله‌ی تصمیم‌گیرندگان یک کشور در رابطه با سایر کشورها یا موجودیت‌های بین‌المللی طرح‌ریزی می‌شود و منظور از آن دست‌یابی به اهداف ویژه‌ای است که بر پایه‌ی تصور منافع ملی تعریف و مشخص شده‌اند.[10]

ب)دولت مدرن

     الف- پیشینه: برخی، دولت-شهر یونانی را نخستین شکل دولت مدرن می‌دانند. اگرچه میان دولت-شهر

یونانی و دولت مدرن برخی شباهت‌های صوری وجود دارد؛ مثلا هر دو دارای قلمروی مشخص و جمعیتی معین هستند و اندیشه‌ی شهروندی و مفهوم حکومت قانون در هر دو یافت می‌شود، اما یکسان دانستن دولت-شهر یونانی و دولت مدرن نادرست است. از نظر افلاطون و ارسطو غایت دولت-شهر تأمین «بهزیستی» برای شهروندان بود. به همین‌سان علم سیاست، یا علم دولت-شهر معطوف به تأمین و توسعه‌ی فضیلت و سعادت بود. دولت-شهر فراگیرنده‌ی کل وجوه زندگی شهروندان به شمار می‌رفت، دین، سیاست و زندگی شخصی از یکدیگر جدایی‌ناپذیر بودند. منصب دینی و روحانی اصلاً منصبی سیاسی تلقی می‌شد. این شیوه‌ی زندگی بسیار منسجم و هم‌بسته‌ای بود که مورد ستایش اندیشمندان و دانشوران قرن‌‌های بعد قرار گرفت. خیر فردی از خیر جامعه جدایی‌ناپذیر بود و اخلاق جزء جدایی‌ناپذیر سیاست به شمار می‌رفت. به همین دلیل دولت-شهر دارای خصلت مهم دیگری بود که آن را با دولت مدرن غیرقابل مقایسه می‌ساخت. «جامعه» و «فردیت» به هیچ روی به عنوان پدیده‌هایی مجزا مورد شناساسی قرار نمی‌گرفتند. هیچ چیز سوای دولت-شهر وجود نداشت. حوزه‌ی زندگی خصوصی و حقوق و آزادی‌‌های فردی متصور نبود. افراد تنها به عنوان شهروندان تمام‌عیار مدعی حقوق بودند و تمیز میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی قابل تصور نبود. قانون[11] جزئی از مذهب، اخلاق و اصول اداره‌ی دولت-شهر به شمار می‌رفت. شهر نسبت به فرد اولویت داشت. انسان به طور طبیعی نیازمند دولت-شهر بود و در درون آن همچون سلول یا عضوی

از پیکری واحد می‌زیست

ب- ویژگی‌های صوری: از نظر جغرافیایی دولت در سرزمین مشخصی واقع است و بر آن حکمرانی می‌کند. در درون چنین سرزمینی مردمی زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها شهروند به شمار می‌روند، یعنی اینکه در درون آن سرزمین دارای حقوق و مصونیت‌های خاصی هستند. هر دولتی معمولاً در درون سرزمین خاصی مدعی سلطه یا تفوق بر کل سازمان‌ها و تشکلات یا گروه‌های داخلی است

دولت همچنین بر خلاف گروه‌های داخلی دارای بیشترین میزان سلطه بر منابع و وسایل اجبار است. در عین حال دولت صرفاً دستگاه زور و قدرت نیست. همچنین انحصار زور و قدرت معطوف به نیل به اهداف خاصی است. به ویژه حفظ نظم داخلی و دفاع در مقابل بیگانگان مهمترین اهداف انحصار قدرت در دست دولت هستند. دولت به عنوان عالی‌ترین مرجع اقتدار مدعی سلط انحصاری در درون قلمرو خویش است و به این معنا واجد حاکمیت است. دولت منبع قانون است و یا حداقل ماهیت آن سخت به وجود قانون وابسته است. دیگر ویژگی صوری بسیار مهم دولت که واجد بیشترین میزان تداوم و قطعیت در همه‌ی دولت‌ها است این است که دولت قدرت عمومی مستمر و متداوم است

ج)حاکمیت

      گفته شد که دولت واجد حاکمیت است. مفهوم حاکمیت بسیار بحث‌انگیز است. به طور بسیار ساده مقصود از حاکمیت دو چیز است: نخست اینکه دولت در درون قلمرو خویش رقیبی ندارد و بر همه‌ی گروه‌ها مسلط است؛‌ و دوم اینکه از نظر خارجی دولت وقتی واجد حاکمیت است که دولت‌‌های دیگر آن را به عنوان دولتی مستقل شناسایی کنند. این مفهوم اغلب به صورت ابهام‌انگیزی در قالب عبارت «تمامیت ارضی» بیان می‌شود.[12]

ه)هویت

        هویت در معنای فلسفی آن عبارت است از هر آن‌چه که چیزی را به آن‌چه که هست، تبدیل می‌کند. البته این تعریف بیش از اندازه موسع است. بنابراین هویت را می‌توان خصوصیتی در کنشگران نیت‌مند تلقی کرد که موجد تمایلات انگیزشی و رفتاری است. این به معنای آن است که هویت در اساس یک ویژگی ذهنی یا در سطح واحد است که ریشه در فهم کنشگر از خود دارد. البته معنای این فهم اغلب وابسته به این است که آیا سایرکنشگران، کنشگر را به همان شکل بازنمایی می‌کنند یا نه،و در این محدوده، هویت واجد یک ویژیگی ویژگی بیناذهنی[13] یا نظام‌محور نیز هست.[14]

[1]- Center for Lebanese Studies (CLS)

[2]- Albert Hourani

[3]- Nasser Saidi

[4]- Chibli Mallat

[5]- Nawaf Salam

[6]- Fida Nasrallah

[7]- Farid el-Khazen

[8]- Oussama Kabbani

[9]- Kamal Salibi

1- جک سی. پلانو و روی التون، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه حسن پستا، تهران : نشر فرهنگ معاصر، 1370، ص 20

[11]- Nomos

[12] -پیشین، ص 42

[13]- Intersubjective

2-ونت الکساندر، نظریه‌ اجتماعی سیاست بین‌الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1384، صص26-25


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
:: بازدید از این مطلب : 259
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: