دانلود تحقيق ميزان کنترل خشم دردانش آموزان دختر در فایل ورد (word)
نوشته شده توسط : علی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقيق ميزان کنترل خشم دردانش آموزان دختر در فایل ورد (word) دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق ميزان کنترل خشم دردانش آموزان دختر در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق ميزان کنترل خشم دردانش آموزان دختر در فایل ورد (word)

مقدمه     
چکیده     
بیان مسئله     
اهمیت وضرورت تحقیق    
سوالات تحقیق     
فرضیه های تحقیق    
مقدمه     
نظریانی درموردخشم     
نتایج یک تحقیق درمواردعلل وخشم ناسازگاری به ترتیب اولویت درمدراس پسرانه ودخترانه     
عوامل تعیین کننده درخشم     
-1ذاتی بودن خشم    
2-منشاء اجتماعی خشم     
-3عوامل خانوادگی مربوط به خشم    
-4تأثیرعوامل اجتماعی –فرهنگی دربروزخشم     
نقش تغییرات رشدی در بروزخشم     
-اظطراب وخشم    
خشم نشانه ای از تضادهای درونی     
ادراک وخشم     
تنبیهات عجیب برای کنترل خشم درمدرسه     
سه روش برای کنترل منطقی خشم     
روش انجام تحقیق     
نحوه وچگونگی اجرای پژوهش     
نحوه نمره گذاری     
آماروتجزیه وتحلیل داده ها    
پرسشنامه کنترل خشم    
پرسشنامه کنترل خشم    
بخش دوم:  خشم درروابط شخصی    
بخش سوم : خشم درموقعیتهای اجتماعی    
پاسخنامه آزمون کنترل خشم    
چارت    
نتیجه     
پیشنهادات  ونظریه ارائه شده درزمینه کنترل خشم دانش آموزان درمدراس راهنمائی    
پیشنهادات وراه حلهای ارائه شده     
منابع     

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود تحقيق ميزان کنترل خشم دردانش آموزان دختر در فایل ورد (word)

-1مک نامارا، باری ،1949 ، کلیدهای رویائی باپدیده خشونت درکودکان ونوجوانان ؛ ترجمه مسعود حاجی زاده – تهران ،

-2ژاک ،بوشارلا،کودکان دُژمنش ؛ترجمه محمدرضا شجاع رضوی

-3کارون تاورایس خشم ،ترجمه احمد تقی پور وسعیددرودی ،تهران ،نشرخاتون ،چاپ دوم

5-هنری پاول ماسن وهمکاران ،رشد وشخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی ،

6-نوابی نژاد: رفتارهای بهنجار ونابهنجارکودکان وراههای پیشگیریی ودرمان ،

مقدمه

خشم یک نوع احساس است که همواره بین دوحالت متغیراست. خشم می تواند عصبانیت ناراحتی جزئی ویا درنوع حاد آن ، واکنش جنون آمیزباشد .طبق نظر دکترچارلز اسپلیر گر خشم احساس است نظیر احساسات دیگر ووقتی فرد عصبانی می شود درواقع آثار فیزیولوژیک خشم دربدن ظاهر می شود

خشم نوعی هیجان است مه اغلب براثر واکنش شخص نسبت به رفتارناشایست در دیگران بروز می کند خشم پدیده ه ای کاملاً طبیعی است اما هنگامی که از کنترل حژخارج شود می تواند به یک حس مخرب وویرانگر  تبدیل شود .وپیامدهای ناگواردرمحیط کار، روابط شخصی درتمامی عرصه های زندگی بوجود آورد.خشم عکس العمل طبیعی دربرابر تهدید ، خطرو;..است که به مااین اجازه رامی دهد که درشرایط بحرانی از خود دفاع کنیم ولی نباید فراموش کردکه برخورد فیزیکی باافراد ومورادی که مارا خشمگین می کنند.از لحاظ قانونی ومعیارهای اجتماعی ناهنجارتلقی می گردد وپیامدهائی منفی خواهد داشت

بیرون ریختن خشم برسردیگران ومحیط اطراف به حالت تهاجمی هم گرچه شاید لحظه ای آرامش بیاورد ولی نتایج نامعلومی به دنبال خواهد داشت. گاهی اوقات خشم اکتسابی است واز والدینی که همواره با عصبانیت حرف خود را به کسی نشانده اند آموخته شده وحالت عادت شدهاست که با انقباض چهره بادادوفریاد ابراز می شود. که همگی آموخته شدهاند

از ویکی پدیا دانشنامه آزاد

خشم وضعیتی روانی است که درگستره آزردگی اندک تا غصب شدید می گنجد .هنگامی که شخص خودآگاهانه تصمیم به اقدام می گیرد تا بلافاصله رفتارتهدید کننده نیروی بیرونی دیگری رامتووفق کند، خشم احساس غالب (رفتار-ذهنی –کالبدشناختی) دروی می شود

نمودهای خارجی خشم را درحالات چهره وبدن ،واکنش های کالبدشناختی وگاه رفتارهای تهاجمی درملآ عام می توان یافت  به عقیده برخی روانکاوان خشم وخشونت مواردومحصول موقعیتها وشرایط نامطلوب از قبیل دلتنگی – اندوه است

عده ای اعتقاد دارند که خشم الگویی رفتاری است که برای زنهاردادن به تعرض طراحی شده است تا از رفتارتهدید  کننده شان دست کشند .درگیری فیزیکی بدون ابراز پیشاپیش خشم توسط یکی از طرفهای درگیرخیلی به ندرت رخ می دهد

چکیده

خانواده ومدرسه به ترتیب کوچک ترین وبنیادترین واحداجتماعی وعامل انتقال فرهنگ ها وارزشها هستند .این دو نهاد کانونی هستند که درشکل دهی شخصیت اعضای خونقش مهمی دارند.خشم نیزازجمله مواردی است که منشأء آن خانواده وچگونگی رفتاربااعضااست کودکان پرخاشگر ازاین رفتاربرای رسیدن به مقصود خوداستفاده می کنندو والدین درصدد کنترل یا کاهش آن هستند. ما دراین تحقیق علل بروز خشم را توضیح داده ویک آزمونی را دربین عده ای از دانش آموزان انجام دادیم درپایان این آزمون متوجه شدیم که 13 درصد این افرادخشن هستند اما تصورمی کنندکه نیستند42 درصد افرادمنطقی واز خشم خود آگاه هستندو38 درصد افرادجلوی احساسات خودرا نمی گیرند ودرنهایت پیشنهادات ونظراتی که برای برطرف کردن این مشکل ارائه داده ایم همکاری والدین ،مربیان ،دولت وخود دانش آموزان رامی طلبد البته درقسمتی از این تحقیق نیزبیان کردیم که میزان خشم دردختران وپسران دانش آموزمتفاوت بوده است

بیان مسئله

اولین سؤالی که درمورد خشونت وخشم مطرح می شود این است که علل خشونت وچگونه وبه چه طریقی می توان آن راکنترل کرد

 از مطالعه وبررسی میزان خشم دانش آموزان منطقه واستفاده از نظریات صاحبنظران می توان به عوامل شخصیتی مربوط به خود فرد عوامل اجتماعی –عوامل خانوادگی وهمچنین عوامل آموزشگاهی که درمدرسه پیش می آیند اشاره کرد

نداشتن وضع روحی مطلوب –برخی بیماریهای –بلوغ –غرورموجب بروز خشم می شود از طرفی عوامل خانوادگی مثل سختگیریها- تحقیرهای والدین اثرات نامطلوب برساختارشخصیتی نوجوانان داشته ونتیجه آن خشونت وناسازگاری درمدرسه خواهدبود

همچنین با پیشرفت تحصیلی ، ضعف وناکامی درمدرسه نیزهمراه است دعواهای حیاط مدرسه خودنشانه هائی دراین پرخاشگریها است گاهی نمی توان آنها راکنترل کرد خشم دراشکال مختلف درمدارس وجود داردو معمولاً مورد اعتراض اولیا قرارنمی گیرد اما معلمان ومدیران مدرسه ها نسبت بهآن حساس می باشند .تراکم دانش آموز درکلاس درس شایدمعماری خودمدرسه ، میزنیم کتها – کمبود فضای ورزشی – برنامه های خشک درسی – سخنرانی های طولانی وخسته کننده معلم ومربی دانش آموزرابه عصیان وعصبانیت وامی دارد. وخشم آنهارا برمی انگیزد البته جامعه شناسان معتقدند که خانواده بیش از محیطهای  دیگروظیفه تربیت اخلاقی ومعنوی دانش آموز وبه همبستگی متقابل فردوجامعه از میان برود و فردنتواند به کمک مکانیزم هاوابزارهایی که جامعه دراختیارش قرارمی دهد به اهدافش دست یابد درنتیجه از راهای دیگری که خلاف است سعی می کندبه آن اهداف برسد. یکی از این نابهنجاریها گرایش نوجوان به خشونت وتخریب است که شامل تخریب اموال عمومی –دیوارها باشد . تخریب اموال عمومی جنبه مادی دارداما مهمتراز آن عوارض انسانی یابه عبارتی خشوت با دیگران است که در درجه اهمیت بالاتری قراردارد

بنابراین شناخت میزان وعلل ناهنجاریها از جمله خشونت درمدرسه درهراجتماعی درتصحیح روند جامعه پذیری ونظم اجتماعی مؤثر می باشدتحقیقات متعدد نشان دهنداین است که عوامل مختلف فردی واجتماعی دربروزخشونت دانش آموز موثراز جمله گروه همسالان وقت گذراندن درکوچه ومحله ،تعاریف والدین –ناسازگاری والدین سطح تصحیلات والدین با توجه بهاین مطالب تحقیق حاضر بدنبال بررسی میزان خشونت نوجوانان درمحیطهای آموزشی شناخت عوامل موثردر آن است

اهمیت وضرورت تحقیق

نوجوانی یکی از بهترین مراحل زندگی آدمی محسوب می شود دوره ای که نوجوان به هوّیت واقعی خویش دست می یابد دراین مرحله شایدوالدین نتوانند به او کمک چندانی بکنند. زیرا او الگوهای خودرادرجای دیگرجستجو می کند.میل به اظهاروجودواثبات خودیکی از طبیعی ترین حالت روانی دوره نوجوانی است اوباید خودرا برای زندگی مستقل اجتماعی اماده کند تحقیق این موضوع پیش از هرچیز مستلزم یافتن هویت خویش است .اینک اگروالدین ومربیان این دوره راخوب بشناسند وبا آنان برخوردی مناسب داشته باشندهم نوجوان به هویت خویش دست می یابد  وهم والدین ومربیان کمتراحساس نگرانی می کنند از این رو بیشترخشونت دوران جوانی ریشه درناکامی های اولیه زندگی دارد.وپیش از هرچیز باید به عوامل بوجود آورنده وزمینه های خشم توجه داشت وبرای مقابله باآن چاره سازی کرد.پس شناخت نظری خشم از دیدگاه صاحبنظران شناخت این تحقیق می باشد.درکناراین طرح ترویج رفتارهای سالم برای جلوگیری از خشونت کلاسهای آموزشی ،برنامه های منزل باعث کاهش میزان خشم دانش آموزان می شود. وهمچنین براساس بررسی وارزیابی های که از شایعترین مشکلات درجامعه شده از طرف مدراس دبیرستان مشکلات رفتاری وعمدتاً میزان کنترل  خشم دردانش آموزان بوده است لذابا توجه به این موضوع لازم است خشم و کنترل آن دردانش آموزان بطورعلمی ودقیق موردبررسی قرارگیرد ونتایج آن


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
:: بازدید از این مطلب : 57
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 21 اسفند 1394 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: